ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

การเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมหนึ่งในบริการวิจัยทางการตลาดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: “กิจกรรมการวิจัยทางการตลาด”) และในส่วนขยายรวมถึง การใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: “ผู้เข้าร่วม”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: “ข้อตกลงและเงื่อนไข”)
เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ InSites NV ขึ้นทะเบียนสำนักงานอยู่ที่ Evergemsteenweg 195, 9032 Wondelgem ประเทศเบลเยียม และขึ้นทะเบียนกับ Central Enterprise Databank (KBO) ภายใต้หมายเลข BE0465.109.357 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Human8”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

“กิจกรรมการวิจัยทางการตลาด” หมายถึง บริการที่เรานำเสนอและเปิดโอกาสให้คุณ ในฐานะสมาชิกหรือผู้เข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็น ชุมชน (เช่น Square) การสัมภาษณ์ หรือกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย Human8 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจถูกนำไปใช้กับกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดบางรายการ ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา คุณจะได้รับแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

2. การเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วม

การเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดเป็นไปโดยสมัครใจเสมอ ผู้เข้าร่วมอาจจำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา (เช่น นักพูดเกี่ยวกับอนาคต) การเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมในทุกกรณีไม่รวมถึงผู้เยาว์ “ผู้เยาว์” หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรือมากกว่า หากกำหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ)
ในกรณีที่คุณต้องการสร้างบัญชีเพื่อสมัครสมาชิก คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง ปัจจุบัน และครบถ้วน เกี่ยวกับตัวคุณ ตามที่ร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ไม่อนุญาตให้มีบัญชีใช้งานหลายบัญชี หรือเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงด้วยหลายบัญชี

3. การใช้งานและความรับผิดชอบที่ยอมรับได้

เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างรอบคอบ การตอบคำถามตามความจริง และการแบ่งปันข้อมูลผ่านการส่งผลงานอย่างเหมาะสมและสุภาพเรียบร้อย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: “การส่งผลงาน“)
“การส่งผลงาน” หมายถึง: ทุกคำตอบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ความคิดเห็น และการสื่อสารเผยแพร่อื่น ๆ ที่ส่ง หรือเสนอโดยตรง/โดยอ้อมมายังคณะผู้วิจัย บุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ หรือผ่านช่องทางอื่นใด (แบบสำรวจออนไลน์ เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม) อันเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของคุณหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณจะรับผิดชอบต่อการส่งผลงานของคุณ ในระหว่างการเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา ทั้งผ่านการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง Human8 ไม่สามารถรับผิดชอบการส่งผลงานที่ส่งมาจากผู้เข้าร่วมรายอื่นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
คุณจะละเว้นจากการส่งผลงานที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อ Human8 และผู้เข้าร่วมรายอื่น
ห้ามใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มเพื่อโฆษณาหรือขายสินค้า บริการ หรืออย่างอื่นอย่างใด (ไม่ว่าเพื่อผลกำไรหรือไม่ก็ตาม) และห้ามติดต่อผู้ใช้รายอื่นเพื่อจุดประสงค์นี้ การใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ เป็นสิ่งต้องห้ามในทุกกรณี
คุณต้องแถลงว่าการส่งผลงานของคุณไม่ละเมิดและ/หรือขัดแย้งกับสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือข้อบังคับภายในประเทศหรือระดับสากล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ii) สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว (คุณไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือการเปิดเผย (iii) ภาระผูกพันในการรักษาความลับ
เนื่องจากเราดำเนินงานภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ ประเมิน และหากมีความจำเป็นในการลบข้อมูลที่ส่งทั้งหมดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4. การรักษาความลับ

คุณจะต้องรักษาความลับระหว่างการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเราอยู่เสมอ แต่รวมถึงหลังจากการยกเลิกที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังอีกด้วย
“การรักษาความลับ” หมายความว่าคุณจะไม่เปิดเผยข่าวสาร ข้อมูล หรือสิ่งที่ส่งเป็นผลงานให้กับผู้อื่น จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และจะไม่เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ในทางอื่นใด มีเพียงข้อมูลที่คุณได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาด หรือกิจกรรมสาธารณะเท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นหน้าที่การรักษาความลับนี้
ในกรณีที่คุณได้รับบัญชีสำหรับการเป็นสมาชิกของคุณ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาด และคุณได้รับรหัสผ่านสำหรับสิ่งนี้ คุณจะไม่เปิดเผยสิ่งนี้กับบุคคลอื่น และคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มผ่านทางบัญชีส่วนตัวของคุณที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา

5. ความรับผิดและการชดเชย

คุณต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อบังคับภายในประเทศหรือระดับสากลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (ii) สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ (iii) หน้าที่ในการรักษาความลับ
หากมีความจำเป็น คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดเชยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Human8 ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการยกเว้น”) สำหรับความเสียหายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และการสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม (รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการละเมิดที่คุณได้กระทำ
คุณตกลงว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ความร่วมมือกับเราในการปกป้องปัญหาเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณ ในการยอมรับการป้องกันและควบคุมเรื่องต่าง ๆ ที่อาจจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ

6. ระบบการให้รางวัล

หากโปรแกรมการให้รางวัลเชื่อมโยงกับกิจกรรมการวิจัยทางการตลาด ข้อตกลงและเงื่อนไขจะถูกสื่อสารแยกจากกัน และอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรม

7. ความเป็นส่วนตัวและการสื่อสาร

การส่งผลงานในขณะที่คุณเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา จะได้รับการประมวลผลในผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามหัวข้อและตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดนั้น ๆ
ในกรณีที่การส่งผลงานมีข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการประมวลผลและปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเสมอ
กิจกรรมการวิจัยทางการตลาดบางอย่าง (เช่น Square) ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารสาธารณะ เนื้อหาที่คุณโพสต์บนแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้จากผู้คนจำนวนมาก โปรดทราบว่าเมื่อคุณส่งข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังแพลตฟอร์มนี้ ข้อมูลนี้ไม่สามารถควบคุมให้เข้าถึงได้โดยเราเพียงผู้เดียว แต่ยังรวมถึงผู้เข้าร่วมรายอื่นด้วย เราไม่สามารถรับประกันการใช้งานของการประมวลผลในรูปแบบอื่น ๆ คุณให้ข้อมูลดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวของคุณเอง

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุทั้งหมด รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะข้อความ การออกแบบ คำแนะนำ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ งานโสตทัศนูปกรณ์ แนวคิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการโฆษณา) การแสดงออกทางความคิด (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า: “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของ Human8 หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาที่ปรากฎในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา ทั้งบนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดอย่างชัดเจน
ในการสื่อสารเกี่ยวกับผลงานที่ส่ง คุณยืนยันและรับประกันว่าการส่งผลงานและการสื่อสารของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณเป็นเจ้าของหรือถือครองสิทธิ์ ใบอนุญาต การอนุญาต และการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คุณยังคงครอบครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือข้อมูลของผลงานที่ส่ง อย่างไรก็ตาม คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์ใช้งานแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกแก่เราเพื่อนำไปใช้ ทำซ้ำ ส่ง แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ เปิดเผยหรือใช้ผลงานที่ส่งในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการวิจัยทางการตลาด และตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การอนุญาตการใช้งานแบบจำกัดดังกล่าว จะยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากที่คุณได้ยุติการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมและระบุได้จากการส่งผลงานของคุณ และสำเนาสำรองใด ๆ ของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมของคุณ การอนุญาตนี้ยังใช้กับฝ่ายที่มีความร่วมมือระหว่างกันเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดและตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

9. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้ (i) ตราบเท่าที่คุณเป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา หรือ (ii) จนกว่าการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมของคุณจะถูกยกเลิกด้วยตัวคุณเองหรือโดยพวกเรา
หากคุณต้องการยุติการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วม คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณได้ด้วยตนเอง หรือยกเลิกการสมัครรับคำเชิญของเราผ่านลิงก์ยกเลิกการสมัครท้ายอีเมล
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือปฏิเสธการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังเท่าที่จำเป็นในการรวบรวม จัดหา และบำรุงรักษา กิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา รวมถึงเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความเฉพาะเจาะจง หรือข้อมูลด้านอื่นนอกเหนือจากที่ให้ไว้ได้ (คำแนะนำ ความคิดเห็น คำชี้แจง ฯลฯ) เราไม่สามารถรับประกันความสามารถในการทำงานและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มได้
Human8 ไม่สามารถรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ด้วยเหตุผลจาก (i) การทำงานผิดปกติ ความไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวหรือถาวรของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มหรือ (ii) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม
เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มให้เป็นปัจจุบัน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มออฟไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

11. การแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงฝ่ายเดียว เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถยุติการเป็นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา

12. ส่วนที่ไม่บังคับใช้

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขได้รับการแถลงว่าไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ บทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในขอบเขตที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อตกลงส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

13. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขถูกจัดการและตีความตามกฎหมายของประเทศเบลเยียมโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่ขัดแย้งกันหรือหลักการเลือกเขตอำนาจศาล ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การเป็นสมาชิกของคุณหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดของเรา หรือการใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จะถูกตัดสินโดยศาลของเมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม

14. คุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ หรือไม่

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ info@wearehuman8.com