Chính sách về Quyền riêng tư

Giới thiệu – thông tin chung 

Human8 cam kết tuân theo pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu như được nêu rõ trong Quy định 2016/679 về việc bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc truyền tự do những dữ liệu đó, (sau đây gọi là “Quy định bảo vệ dữ liệu chung” hay “GDPR”).  

Hơn nữa, chúng tôi là thành viên của Hội thu thập ý kiến và nghiên cứu thị trường Châu Âu (“ESOMAR”), một tổ chức quốc tế tập trung phát triển các biện pháp nghiên cứu thị trường tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn chuyên môn mà ESOMAR đề ra cho các thành viên của mình. 

Tuyên bố về sự riêng tư này giải thích cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân tại Human8, bao gồm: (i) InSites Compages NV, có văn phòng đăng ký tại Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Bỉ) và đăng ký với Ngân hàng doanh nghiệp Crossroads theo số BE0837.297.070; và (ii) các chi nhánh và công ty liên kết của mình (xem thông tin liên hệ dưới đây hoặc nhấp vào đây) (sau đây được gọi chung và riêng là “Human8”, “Human8 Group”, “của chúng tôi”, “đối với chúng tôi” hoặc “chúng tôi”).  

Chúng tôi là ai? 

Human8 là một tập đoàn gồm nhều cơ quan nghiên cứu về ý kiến của người tiêu dùng, quản lý các cộng đồng và nhóm trực tuyến, gửi thư mời người tiêu dùng chia sẻ quan điểm của họ về các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của khách hàng chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phụ trợ khách hàng cho những cộng đồng này như phân tích về xu hướng tiêu dùng toàn cầu. 

Tại Human8, chúng tôi đặt niềm tin vào việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có được. Chúng tôi công nhận rằng bạn có thể có các quan ngại về sự riêng tư và an toàn về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và có khả năng tiết lộ cho các bên thứ ba để cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho khách hàng, và hơn nữa, nói chung, để thực hiện công việc kinh doanh của mình với tư cách là một tập đoàn các công ty nghiên cứu thị trường. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã phát triển nội dung Tuyên bố về sự riêng tư này (sau đây gọi là “Tuyên bố”).  

Cần hiểu rõ rằng nội dung Tuyên bố này chỉ áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Human8 (I) hành động thay mặt khách hàng của chúng tôi khi thực hiện các Hoạt động nghiên cứu thị trường với tư cách là đơn vị xử lý dữ liệu; và/hoặc (II) hành động đại diện cho chính chúng tôi khi thực hiện các Hoạt động kinh doanh của mình với tư cách là đơn vị quản lý dữ liệu. 

Tất cả các hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của Human8 sẽ tuân theo pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và nội dung Tuyên bố về sự riêng tư này.  

Tại sao lại là nội dung Tuyên bố này? 

Nội dung Tuyên bố này trình bày cách Human8 xử lý Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua:  

(I) các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu thị trường mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình, ví dụ như thu thập thông tin thông qua các khảo sát, nhóm, cộng đồng (như “Square”), phỏng vấn hoặc bất cứ hình thức công cụ nghiên cứu thị trường nào khác (sau đây gọi là “Hoạt động nghiên cứu thị trường”); 

Một số ví dụ: 

 • việc bạn tham gia vào một hoặc một vài Hoạt động nghiên cứu thị trường của chúng tôi (ví dụ như bảng câu hỏi, nhóm, khảo sát, thăm dò ý kiến, cộng đồng hoặc bất kỳ công cụ nghiên cứu thị trường nào khác); 
 • việc bạn tham gia vào một hoặc một vài cuộc thi giành giải thưởng của chúng tôi; và 
 • mọi thông tin mà bạn tích cực cung cấp cho chúng tôi trong những lần tham gia đó.  
 • khi bạn liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi, qua email, bài đăng, điện thoại, bằng cách trao đổi danh thiếp, gửi yêu cầu thực hiện quyền của bạn,…;  
 • khi bạn tham gia hoặc duy trì mối quan hệ hợp đồng với chúng tôi;  
 • khi bạn nộp đơn xin việc làm với chúng tôi;  
 • khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi;  
 • khi bạn để lại ý kiến trên trang web của chúng tôi;  
 • khi bạn yêu cầu tải về;  
 • Thông qua việc sử dụng các cookie thiết yếu trên trang web của chúng tôi hoặc các cookie không thiết yếu với sự đồng ý của bạn. 

(II) những trang web khác nhau mà chúng tôi sử dụng như https://www.wearehuman8.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (sau đây gọi chung và riêng là “Trang web”) và tất cả các hoạt động cũng như dịch vụ liên quan đến việc thực hiện kinh doanh nói chung của chúng tôi (ví dụ như các hoạt động và dịch vụ quản trị, kỹ thuật, tài chính hoặc thương mại) (sau đây gọi là “Hoạt động kinh doanh”).  

Nếu cần thiết, tạo sự khác biệt giữa các Hoạt động nghiên cứu thị trường và Hoạt động kinh doanh.  

Nội dung Tuyên bố này trình bày các thông lệ của chúng tôi về việc sử dụng những thông tin đó, các bước thực hiện để bảo vệ những thông tin đó, cũng như các lựa chọn và quyền hạn mà bạn, với tư cách là cá thể dữ liệu (“bạn” hay “của bạn”) có về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Cá thể dữ liệu liên quan có thể thay đổi từ: 

(I) người tiêu dùng/người tham gia khi thực hiện các Hoạt động nghiên cứu thị trường của chúng tôi; và/hoặc 

(II) mỗi người sử dụng Trang web của chúng tôi, ứng viên tuyển dụng, người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp (và các cá nhân liên quan đến khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi), nhà cung cấp (bao gồm nhà thầu phụ và những người liên quan đến nhà cung cấp cũng như nhà thầu phụ của chúng tôi), đối tác kinh doanh (khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng và/hoặc những người liên quan đến họ), hoặc bất kỳ người nào khác có liên hệ với chúng tôi khi thực hiện các Hoạt động kinh doanh của chúng tôi.  

Vị trí của chúng tôi là gì? 

Trừ khi chúng tôi có thể giao tiếp với bạn bằng hình thức khác, và tùy thuộc vào tình huống cụ thể, chúng tôi hoạt động với tư cách là đơn vị quản lý, xử lý hoặc đồng quản lý khi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.  

Sự khác biệt này là thích hợp vì điều này xác định trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn, với tư cách là cá thể dữ liệu và nghĩa vụ của chúng tôi đối với những người hoạt động khác có thể liên quan, như khách hàng của chúng tôi. Năng lực của chúng tôi cũng xác định phạm vi áp dụng của nội dung Tuyên bố này đối với các hoạt động mà chúng tôi thực hiện khi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn như được giải thích sau đây. 

(I) Hoạt động nghiên cứu thị trường  

Nếu chúng tôi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường và có Dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là người tham gia các hoạt động đó, chúng tôi thay mặt khách hàng của mình xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Khách hàng của chúng tôi luôn hoạt động với tư cách là người quản lý Dữ liệu cá nhân của bạn.  

Human8 xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn từ khách hàng của chúng tôi ở vị trí chính là đơn vị xử lý của khách hàng. Trong trường hợp này, khách hàng của chúng tôi ký kết hợp đồng và thỏa thuận xử lý dữ liệu theo Điều khoản 28 GDPR với Human8.  

Nếu Human8, cùng với khách hàng của chúng tôi, đặc biệt muốn xác định mục đích và/hoặc cách thức xử lý cần thiết Dữ liệu cá nhân của bạn trong khi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường yêu cầu, cùng với khách hàng của mình, chúng tôi đủ điều kiện là đơn vị đồng quản lý liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, khách hàng ký kết hợp đồng và cùng với khách hàng của mình, chúng tôi đã ký một thỏa thuận gọi là đơn vị đồng quản lý theo Điều 26 GDPR.  

 (viii) Thông tin về việc xử lý Dữ liệu cá nhân theo Điều 13 và 14 GDPR sẽ do cả hai đơn vị quản lý cùng cung cấp cho cá thể dữ liệu thông qua các chính sách về sự riêng tư được đăng trên trang web chính thức của họ, và cụ thể trong Tuyên bố này.  

(II) Hoạt động kinh doanh  

Nếu chúng tôi thực hiện Hoạt động kinh doanh và có Dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là khách truy cập Trang web của chúng tôi, người nộp đơn xin việc, người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh hoặc một cá nhân khác có liên hệ với chúng tôi, chúng tôi thay mặt Human8 Group xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Đơn vị thuộc Human8 Group mà ban đầu bạn tiết lộ Dữ liệu cá nhân của mình sẽ là đơn vị quản lý (ban đầu) Dữ liệu cá nhân của bạn.  

Tuy nhiên, nói chung, hầu hết các hoạt động và dịch vụ hành chính, kỹ thuật, tài chính, thương mại và/hoặc xử lý pháp lý được thực hiện tập trung ở cấp công ty mẹ (InSites Compages NV) thông qua các đơn vị tập trung. Trong trường hợp này, InSites Compages NV và các công ty con cũng như công ty liên kết của mình là đơn vị đồng quản lý đối với Dữ liệu cá nhân của bạn và trong phạm vi Human8 Group thỏa thuận đơn vị đồng quản lý theo Điều 26 GDPR là một phần trong Hợp đồng nội bộ tập đoàn được ký kết. 

 (viii) Thông tin về việc xử lý Dữ liệu cá nhân theo Điều 13 và 14 GDPR sẽ do cả hai đơn vị quản lý cùng cung cấp cho cá thể dữ liệu theo Tuyên bố này.   

Hơn nữa, vẫn có khả năng một đơn vị thuộc Human8 Group nhận dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp từ một hoặc nhiều đơn vị khác trong Human8 Group (hơn là công ty mẹ) thông qua các đơn vị dịch vụ dự án hoặc đơn vị dịch vụ khách hàng. Điều này đặc biệt là, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, trường hợp một đơn vị địa phương thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường thay mặt khách hàng của chúng tôi và đề nghị sự hỗ trợ từ một đơn vị địa phương khác về Hoạt động nghiên cứu thị trường đó. Trong trường hợp này, đơn vị thuộc Human8 Group cung cấp dịch vụ cho đơn vị khác của Human8 Group sẽ là đơn vị xử lý (phụ) đối với Dữ liệu cá nhân của bạn và trong phạm vi Human8 Group thỏa thuận xử lý dữ liệu theo Điều 28 GDPR là một phần trong Hợp đồng nội bộ tập đoàn được ký kết.  

Người liên hệ  

Theo Điều 13 và 14 GDPR, Tuyên bố này cung cấp cho bạn thông tin về việc Human8 thay mặt khách hàng của chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân (khi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường) và thay mặt Human8 Group (khi thực hiện Hoạt động kinh doanh).  

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào về Tuyên bố này, hoặc về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn có liên quan theo đây, bạn có thể liên hệ Human8 DPO qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây trong phần 8.2 hoặc nhấp vào đây. 

Cụ thể là đối với Hoạt động nghiên cứu thị trường, chúng tôi cung cấp thông tin theo Tuyên bố này thay mặt khách hàng của chúng tôi và như là một phần trong dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu Human8 hoạt động với tư cách là đơn vị xử lý, thì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu thông tin này không cung cấp đầy đủ những điều cần thiết cho bạn. Khách hàng của chúng tôi với tư cách là người quản lý vẫn có trách nhiệm cá nhân thông báo cho bạn về trường hợp sử dụng cụ thể Dữ liệu cá nhân của bạn. Những thông tin đó sẽ được cung cấp riêng cho bạn nếu không đúng với Mục đích nghiên cứu thị trường như được trình bày dưới đây.  

Chúng tôi sẽ xác định các khách hàng của mình, với tư cách là người quản lý, khi bắt đầu từng Hoạt động nghiên cứu thị trường mà chúng tôi thực hiện thay mặt khách hàng, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin liên lạc có liên quan của khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại lệ mà việc xác định khách hàng khi bắt đầu một Hoạt động nghiên cứu thị trường cụ thể có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của Hoạt động nghiên cứu thị trường đó, chúng tôi có thể quyết định xác định danh tính của khách hàng khi kết thúc hoạt động. Trong trường hợp đó, và trước khi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ giải thích rõ với bạn rằng khách hàng của chúng tôi sẽ được xác định danh tính khi kết thúc Hoạt động nghiên cứu thị trường và chúng tôi sẽ có những đảm bảo cần thiết rằng Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa bỏ nếu bạn phản đối, muốn hủy bỏ sự đồng ý và/hoặc không còn muốn tham gia khi tiết lộ thông tin khách hàng. Trong bất cứ trường hợp nào, dù năng lực của mình là gì và là một phần trong dịch vụ của mình với khách hàng của chúng tôi, Human8 thay mặt khách hàng của chúng tôi phải xử lý hoặc hồi âm mọi câu hỏi, yêu cầu và/hoặc khiếu nại liên quan đến sự riêng tư của bạn.  

Xử lý Dữ liệu cá nhân  

 (A) Hoạt động nghiên cứu thị trường: 

Dữ liệu cá nhân do Human8 thu thập và xử lý thường nhận được từ bạn một cách tự nguyện và trực tiếp. Liên quan đến Hoạt động nghiên cứu thị trường mà chúng tôi thực hiện thay mặt khách hàng của mình, có khả năng chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác như cơ sở dữ liệu của khách hàng, người môi giới danh sách, trang web nhóm của chúng tôi hoặc thông qua quảng cáo.  

Nếu sau khi đọc nội dung Tuyên bố này mà bạn vẫn có bất cứ câu hỏi nào về cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm thông qua chúng tôi), bạn có thể liên hệ Human8 DPO qua thông tin liên hệ được trình bày dưới đây trong phần 8.2 hoặc nhấp vào đây. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ chuyển mọi thông tin cần thiết đến khách hàng của mình và đảm bảo mọi câu hỏi, yêu cầu và/hoặc khiếu nại của bạn được xử lý và hồi âm chính xác.  

Dữ liệu cá nhân  Cơ sở pháp lý + Mục đích  Thời gian lưu giữ 
Dữ liệu nhận dạng bằng điện tử: 

Ví dụ: Địa chỉ IP, ID người dùng, định danh duy nhất được ấn định cho thiết bị của bạn, vị trí địa lý, thông tin từ nội dung trên một trang web. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: lời mời, đăng ký và tham gia vào các hoạt động của chúng tôi (như Nghiên cứu cụ thể về thị trường, xã hội và sự hài lòng). Xác minh việc sử dụng tài liệu bảo mật của bạn do chúng tôi gửi. Mục đích hoạt động (quản lý trang web, hệ thống và ứng dụng của chúng tôi). 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Thông tin liên hệ: 

Ví dụ: Tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào khác có liên quan. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng và quyền lợi hợp pháp. 

Mục đích: lời mời, đăng ký và tham gia vào các hoạt động của chúng tôi (như Nghiên cứu cụ thể về thị trường, xã hội và sự hài lòng). Thông báo và liên lạc với bạn. Tiếp thị trực tiếp, quảng cáo và năng cao ý thức thương hiệu. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Thông tin nhận dạng cá nhân: 

Ví dụ: Tuổi, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, tình trạng dân sự, quốc tịch. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Lịch sử liên hệ.  

Ví dụ: Thông tin giao tiếp đã gửi và đã nhận. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: liên lạc và thông tin cho bạn. Tiếp thị trực tiếp, quảng cáo và năng cao ý thức thương hiệu. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Thông tin nền tảng giáo dục và chuyên môn. 

Ví dụ: Bản lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng và hoạt động chuyên môn.  

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ.  

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Phong cách sống, mối quan tâm và ưu tiên. 

Ví dụ: Hoạt động xã hội, sở thích, cá tính, tham gia cộng đồng, thói quen. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Thông tin công cộng. 

Ví dụ: Thông tin có sẵn công khai, thông tin trên mạng xã hội. 

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

18 tháng kể từ khi nộp bất kỳ phản đối nào.  
Thông tin tài chính. 

Ví dụ: Thông tin ngân hàng, (mã nhận dạng chi nhánh, mã phân loại, IBAN, BIC, số tài khoản. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: gửi tiền giải thưởng của bạn. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 7 năm. 
Hình ảnh hoặc ghi âm. 

Ví dụ: Khi tham gia quay video, bằng cách đăng tải tài liệu trong cộng đồng hoặc tải lên hình ảnh. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Nhóm Dữ liệu cá nhân đặc biệt: 

Ví dụ: Thông tin về chủng tộc và nguồn gốc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc niềm tin triết lý, thành viên công đoàn, sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, dữ liệu giới tính, dữ liệu sinh trắc, đời sống tình dục hoặc định hướng tình dục. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
ID duy nhất: 

Ví dụ: Thông tin mà chúng tôi thu thập trong bảng câu hỏi hoặc nhóm, số nhận dạng duy nhất của người tham gia. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 
Dữ liệu cá nhân của trẻ em: 

Ví dụ: Chúng tôi cho phép trẻ dưới 16 tuổi trở xuống tùy theo pháp luật hiện hành. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng của trẻ và đồng ý rõ ràng của người có trách nhiệm nuôi dưỡng cho trẻ. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 2 năm. 

(B) Hoạt động kinh doanh 

Nếu chúng tôi thực hiện Hoạt động kinh doanh và có Dữ liệu cá nhân, chúng tôi xử lý và tiết lộ thông tin này như sau: 

Dữ liệu cá nhân  Cơ sở pháp lý + Mục đích  Thời gian lưu giữ 
Thông tin liên hệ: 

Ví dụ: Tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào khác có liên quan. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng và quyền lợi hợp pháp. 

Mục đích: Thông báo và liên lạc với bạn. Tiếp thị trực tiếp, quảng cáo và nâng cao ý thức thương hiệu, CRM, đăng nhập trên trang web của chúng tôi. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 3 năm. 
Thông tin nhận dạng cá nhân: 

Ví dụ: Tuổi, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, tình trạng dân sự, quốc tịch. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nộp đơn xin việc, nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 3 năm. 
Lịch sử liên hệ:  

Ví dụ: Thông tin giao tiếp đã gửi và đã nhận. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: liên lạc và thông tin cho bạn. Tiếp thị trực tiếp, quảng cáo và năng cao ý thức thương hiệu. 

 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 3 năm. 
Thông tin nền tảng giáo dục và chuyên môn. 

Ví dụ: Bản lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng và hoạt động chuyên môn. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nộp đơn xin việc, nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 3 năm. 
Thông tin công cộng. 

Ví dụ: Thông tin có sẵn công khai, thông tin trên mạng xã hội. 

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp. 

Mục đích: nộp đơn xin việc. 

18 tháng kể từ khi nộp bất kỳ phản đối nào. 
Thông tin tài chính. 

Ví dụ: Thông tin ngân hàng, (mã nhận dạng chi nhánh, mã phân loại, IBAN, BIC, số tài khoản. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: kế toán, lập hóa đơn, CRM. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 7 năm. 
Nhóm Dữ liệu cá nhân đặc biệt: 

Ví dụ: Thông tin về chủng tộc và nguồn gốc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc niềm tin triết lý, thành viên công đoàn, sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, dữ liệu giới tính, dữ liệu sinh trắc, đời sống tình dục hoặc định hướng tình dục. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê, soạn hồ sơ tập thể, lập hồ sơ, xử lý câu trả lời khảo sát của bạn và cung cấp kết quả cho khách hàng. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 3 năm. 
ID duy nhất: 

Ví dụ: Thông tin mà chúng tôi thu thập trong bảng câu hỏi hoặc nhóm, số nhận dạng duy nhất của người tham gia. 

Cơ sở pháp lý: đồng ý rõ ràng. 

Mục đích: nhằm mục tiêu nghiên cứu và thống kê. 

Thời hạn thỏa thuận với khách hàng hoặc cho đến khi hủy bỏ sự đồng ý của bạn và trở về sau, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong tối đa 3 năm. 

(C) Thông tin bổ sung 

Trong trường hợp chúng tôi có Dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác, khi liên hệ với bạn lần đầu (ví dụ như khi mời bạn tham gia Hoạt động nghiên cứu thị trường) và bằng cách thông tin đến bạn nội dung Tuyên bố này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về việc chúng tôi lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn, nguồn thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin có đến từ các nguồn công khai không, cũng như mục đích cụ thể mà chúng tôi dự kiến lưu giữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.  

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn và bạn muốn xóa Dữ liệu cá nhân của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu sớm nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bất kỳ nguồn nào khác và/hoặc người nhận Dữ liệu cá nhân của bạn về yêu cầu đó và đề nghị họ cũng thực hiện tương tự.  

Trừ khi chúng tôi có thể giao tiếp vói bạn bằng hình thức khác và trong điều kiện chúng tôi có cơ sở pháp lý để thực hiện điều đó, Human8 sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích nêu trên này.  Nếu chúng tôi dự kiến sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích khác ngoài những mục đích đã thông tin cho bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước. Ví dụ: chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để quảng cáo trừ khi bạn tùy thích đồng ý trước và rõ ràng. 

Nếu Human8 dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi, hoặc thay mặt khách hàng, chúng tôi có được sự đồng ý có hiểu biết thích hợp, cụ thể, hợp lệ và rõ ràng của bạn. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể hủy bỏ đồng ý vào bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về cách thức thực hiện điều này, hãy xem phần “Quyền của bạn” hoặc nhấp vào đây. 

Nếu Human8 dựa vào quyền lợi hợp pháp của chúng tôi làm cơ sở pháp lý, chúng tôi sẽ giảm thiểu (các) tác động có thể có từ việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn lên sự riêng tư của bạn bằng cách giảm thiểu một cách thích hợp việc sử dụng của chúng tôi cũng như áp dụng thực hiện bảo vệ truy cập và an ninh đầy đủ để ngăn chặn việc sử dụng trái phép.  

Nếu mục đích là lập hồ sơ, thì việc lập hồ sơ không có tác động pháp lý đáng kể lên cá thể dữ liệu. Mục đích của việc thực hiện này là phân loại các cá nhân theo một cách thức chung để tiếp thị. 

Xin lưu ý rằng mọi thời hạn lưu giữ liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý thay mặt khách hàng của mình khi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường theo yêu cầu là do khách hàng xác định. Human8 chỉ có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân đó trong thời hạn của thỏa thuận xử lý dữ liệu được ký với khách hàng, sau thời gian đó, chúng tôi phải trả lại hoặc hủy bỏ mọi Dữ liệu cá nhân, tùy theo khách hàng có thể quyết định. Thông thường chúng tôi sẽ hủy bỏ dữ liệu cá nhân 2 năm sau khi công việc chấm dứt, hoặc 7 năm để xử lý dữ liệu/giao dịch tài chính. 

Những biện pháp mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn

Human8 rất coi trọng vấn đề an ninh của mọi Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý (như khi thực hiện Hoạt động kinh doanh hoặc liên quan đến Hoạt động nghiên cứu thị trường của chúng tôi). Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ việc xử lý Dữ liệu cá nhân. Những biện pháp bảo vệ này sẽ thay đổi tùy theo tính nhạy cảm, định dạng, vị trí, số lượng, phân phát và lưu giữ Dữ liệu cá nhân, bao gồm các biện pháp được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu cá nhân không bị truy cập trái phép. Các biện pháp bảo vệ bao gồm mã hóa các giao tiếp thông qua ví dụ như SSL, mã hóa thông tin trong khi lưu giữ, tường lửa, kiểm soát truy cập, tách nhiệm vụ và các giao thức bảo mật tương tự, nếu thích hợp. Chúng tôi hạn chế việc truy cập Dữ liệu cá nhân cho những nhân viên và các bên thứ ba cần truy cập vào thông tin đó để phục vụ cho mục đích kinh doanh hợp pháp và thích hợp. 

InSites Compages NV (thông qua các đơn vị liên kết của mình InSites NV) được cấp chứng chỉ ISO 27001 về Quản lý an toàn thông tin (giấy chứng nhận số IS 71404), do đó có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp tương đương trong tất cả các khu vực quyền tài phán trong hay ngoài EU. Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức tương tự do InSites Compages NV tổ chức và quản lý tập trung cũng được thực hiện trong việc tổ chức các đơn vị khác thuộc Human8 Group. Mỗi đơn vị thuộc Human8 Group đảm bảo luôn tuân theo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức tương tự này bằng hợp đồng. 

Tất cả các nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba nào được phép truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn theo sự hướng dẫn của Human8 sẽ chịu ràng buộc bảo mật và chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn cũng như kiểm soát truy cập để hạn chế chỉ những người cần truy cập mới được phép tiếp cận dữ liệu để thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của họ. 

Truyền Dữ liệu cá nhân 

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác khi chúng tôi được pháp luật cho phép thực hiện điều này và nếu cần thiết để hoàn thành mục tiêu liên quan đến những nội dung nói trên. Khi chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân với người khác, chúng tôi áp dụng thực hiện thỏa thuận hợp đồng và cơ cấu an toàn để bảo vệ Dữ liệu cá nhân và để tuân theo các tiêu chuẩn về bảo vệ, bảo mật và an toàn dữ liệu của riêng chúng tôi.  

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ có thể được truyền:  

 • đến khách hàng của chúng tôi  

Khi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường thay mặt khách hàng của mình, chúng tôi có được và xử lý thông tin về bạn với tư cách là người tham gia. Nếu bạn tham gia khảo sát trực tuyến, thăm dò ý kiến, thảo luận hoặc tài liệu bài đăng trong cộng đồng, chỉ chúng tôi, những người tham gia khác trong cộng đồng và khách hàng của chúng tôi mới thấy tên hiển thị cùng thông tin trong bài đăng của bạn. Bất kỳ bài đăng nào của bạn về khảo sát, thăm dò ý kiến hoặc thảo luận trong cộng đồng, về nguyên tắc, sẽ chỉ liên kết với tên hiển thị của bạn. Nếu bạn đăng tải bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào về chính bạn, chúng tôi có thể tùy ý xóa bỏ thông tin đó vì sự an toàn của chính bạn. Chúng tôi đề nghị bạn chọn tên hiển thị không giống với tên thật của bạn.  

Chúng tôi thay mặt khách hàng của mình xử lý thông tin này và cần thiết chia sẻ thông tin này với khách hàng của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng. Trong trường hợp này, có khả năng chúng tôi chia sẻ hình ảnh, ghi hình, ghi âm hoặc bộ dữ liệu đầy đủ (ví dụ như câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát để giúp thông tin cho họ biết về các yếu tố cụ thể trong chương trình của họ) mà chúng tôi có về bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện điều này khi chúng tôi có sự cho phép rõ ràng của bạn về việc truyền thông tin đó.  

Khách hàng của chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu thu thập được từ Hoạt động nghiên cứu thị trường mà chúng tôi thực hiện thay mặt khách hàng của mình với những dữ liệu khác mà họ có thể có về bạn. Tuyên bố này không trình bày các trường hợp cụ thể khách hàng của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, mà thông tin sẽ được cung cấp riêng cho bạn nếu thông tin này không đúng với Mục đích nghiên cứu thị trường như được nói trên, nhưng nếu bạn không hài lòng với việc các câu trả lời của mình được sử dụng theo cách này, bạn cần thông báo cho chúng tôi biết trước khi đồng ý tham gia một trong những Hoạt động nghiên cứu thị trường mà bạn được mời và bạn cần đồng ý với Tuyên bố này cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng có liên quan nào. Sau đó chúng tôi có thể xác định với khách hàng xem có thể giới hạn sử dụng dữ liệu của bạn không, và trong trường hợp đó, liệu có khả năng tham gia Hoạt động nghiên cứu thị trường cụ thể không.  

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu cá nhân có được liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho một khách hàng, với khách hàng khác. Chúng tôi cũng sẽ không bán hoặc cho các bên thứ ba nào khác thuê thông tin này hoặc chúng tôi sẽ không bổ sung cơ sở dữ liệu của riêng mình với thông tin đó hoặc cho phép bên thứ ba thực hiện điều này. 

 • trong Human8 Group 

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn trong mạng lưới các doanh nghiệp toàn cầu của chúng tôi khi cần thiết để thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường và/hoặc Hoạt động kinh doanh và cho mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn như được trình bày ở trên. Để biết thông tin chi tiết về các chi nhánh và công ty liên kết của chúng tôi, vui lòng xem thông tin liên hệ dưới đây hoặc nhấp vào đây 

 • đến Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi  

Nếu có thể, chúng tôi sử dụng các bên thứ bađể hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và giúp cung cấp, vận hành và quản lý hệ thống IT nội bộ hoặc các quy trình kinh doanh (nội bộ) của chúng tôi và đề nghị họ thực hiện một số công việc thay mặt chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp công nghệ thông tin, phần mềm đám mây làm nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức và quản lý Trang web, phân tích dữ liệu, phần mềm tuyển dụng, sao lưu dữ liệu, dịch vụ an ninh và lưu giữ. Vui lòng xem danh sách các đơn vị xử lý phụ của chúng tôi qua đường liên kết này: 

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ hoặc làm cho Dữ liệu cá nhân đó dễ tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ này trong phạm vi cần thiết cho mục đích tương ứng. Họ không được sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác, cụ thể là không cho mục đích của chính họ hoặc của bên thứ ba. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chịu sự ràng buộc bởi hợp đồng phải bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn thông qua “Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu”. 

Khi bạn tham gia hệ thống khuyến mãi của chúng tôi, chúng tôi có thể phải chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn (như tên, địa chỉ email, v.v.) với các bên thứ ba giúp chúng tôi xử lý các chương trình ưu đãi.

 • đến cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ và quản lý khác hoặc đến các bên thứ ba khác theo yêu cầu của, và tuân theo, luật pháp hoặc quy định hiện hành:  

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ và mọi thông tin thích hợp cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác có thẩm quyền tiếp nhận Dữ liệu cá nhân như để kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành không, để điều tra một cáo buộc phạm tội, để thành lập, thi hành hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Chúng tôi sẽ chỉ đáp ứng các yêu cầu về Dữ liệu cá nhân nếu cần thiết và thích hợp cũng như nếu chúng tôi được phép thực hiện điều đó theo luật pháp hoặc quy định hiện hành. 

 • bên trong và bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu (“EEA”) 

Chúng tôi là một mạng lưới các doanh nghiệp toàn cầu với các đơn vị được thiết lập trong và ngoài EEA, chúng tôi có thể tận dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở ngoài EEA để giúp chúng tôi vận hành công việc kinh doanh của mình. Do đó, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền ra ngoài EEA. Trong một số điều kiện, GDPR cho phép Human8 truyền Dữ liệu cá nhân đến các quốc gia thứ ba đó.  

Trong trường hợp của các dự án nghiên cứu quốc tế, Human8 cũng có thể mời bạn tham gia các dự án nghiên cứu của cả khách hàng hoặc đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế, kể cả khả năng truyền dữ liệu ra ngoài EEA .  

Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi đã thực hiện các bước nhằm đảm bảo mọi Dữ liệu cá nhân được xử lý ở mức độ an toàn thích hợp và mọi trường hợp truyền Dữ liệu cá nhân ra ngoài EEA được thực hiện theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ có mức độ bảo vệ thích hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp quản lý việc truyền dữ liệu này, như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, sự đồng ý của cá nhân hoặc cơ sở pháp lý khác mà các yêu cầu pháp luật hiện hành cho phép. Chúng tôi đánh giá từng trường hợp truyền dữ liệu và nếu cần, chúng tôi sẽ ký SCC với bên thứ ba. Trong phạm vi tập đoàn, chúng tôi đã ký một thỏa thuận nội bộ tập đoàn.  

Quyền của bạn  

GDPR cho phép bạn có một số quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn. Những quyền này được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của chúng tôi dưới đây hoặc nhấp vào đây 

Xin lưu ý rằng một số trường hợp ngoại lệ áp dụng khi thực hiện các quyền này, điều đó có nghĩa là có thể bạn không thực hiện được các quyền này trong mọi trường hợp:   

 • Quyền tiếp cận và sao chép: Bạn có quyền tiếp cận Dữ liệu cá nhân của mình do chúng tôi lưu giữ.  
 • Quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh: Bạn có thể đề nghị chúng tôi điều chỉnh Dữ liệu cá nhân không chính xác.  
 • Quyền xóa bỏ (‘Quyền được quên’): Bạn có thể đề nghị chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo đến đơn vị xử lý dữ liệu đang thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân rằng bạn đề nghị xóa bỏ bất kỳ mối liên kết, bản sao hoặc sao chép Dữ liệu cá nhân nào của bạn. 
 • Quyền giới hạn (‘hạn chế xử lý’): Bạn có thể yêu cầu đánh dấu một số Dữ liệu cá nhân là giới hạn và cũng có thể hạn chế việc xử lý trong một số trường hợp khác. 
 • Quyền đối với tính di chuyển: Bạn có thể đề nghị chúng tôi truyền Dữ liệu cá nhân của mình đến một bên thứ ba bằng hình thức điện tử theo GDPR cho phép.  
 • Quyền khiếu nại: Nếu bạn có khiếu nại về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bởi Human8, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại này. Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu với ban thi hành giám sát của chúng tôi và/hoặc cơ quan giám sát tại địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ có liên quan dưới đây hoặc nhấp vào đây .   

Ngoài ra, trong một số điều kiện, bạn có quyền: 

 • Quyền hủy bỏ sự đồng ý: Nếu việc xử lý dựa trên sự đồng ý của mình, bạn có quyền hủy bỏ sự đồng ý của mình vào bất kỳ lúc nào. Tất cả các bản tin của chúng tôi đều có nút hủy đăng ký ở tiêu đề chân trang của email đó. Xin lưu ý rằng việc hủy bỏ sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn hủy bỏ.  
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối bất kỳ trường hợp xử lý Dữ liệu cá nhân nào mà Human8 chứng minh là đúng trên cơ sở pháp lý “quyền lợi hợp pháp”, trừ khi lý do xử lý của chúng tôi có giá trị hơn bất kỳ thiên kiến nào đối với quyền riêng tư của cá nhân; và bạn có quyền phản đối việc tiếp thị trực tiếp (bao gồm việc lập hồ sơ cho mục đích đó) vào bất kỳ lúc nào. 

Việc thực hiện quyền của bạn theo nguyên tắc là miễn phí. Nếu yêu cầu của bạn có vẻ như không có cơ sở hoặc vô lý, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý để trang trải chi phí hành chánh của chúng tôi. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, chúng tôi cũng có thể đơn giản từ chối yêu cầu của bạn. Bạn sẽ được thông báo về lý do từ chối yêu cầu của mình.  

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ luôn hồi âm yêu cầu của bạn trong vòng bốn tuần (đối với các yêu cầu đơn giản) hoặc 3 tháng (đối với các yêu cầu phức tạp hoặc nhiều yêu cầu) 

Nội dung cập nhật Tuyên bố này  

Human8 có quyền xem xét và cập nhật nội dung Tuyên bố này vào bất kỳ lúc nào. Ngày cập nhật lần cuối ở phía trên cùng của nội dung Tuyên bố này và phiên bản mới nhất sẽ luôn có sẵn trên Trang web của chúng tôi. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét Trang web của chúng tôi để cập nhật các chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi.  

Cookie trên Trang web của chúng tôi 

Chúng tôi sử dụng các cookie và những công nghệ nhận dạng trực tuyến khác như web beacon hoặc ảnh điểm để đem đến cho người dùng một trải nghiệm người dùng đổi mới. Xem đường liên kết. 

Thông tin liên lạc có liên quan 

Các đơn vị thuộc Human8

Bạn có thể liên hệ với các đơn vị thuộc Human8 Group theo thông tin liên lạc sau đây. Tuy nhiên, nếu bạn có bất cứ ý kiến hoặc câu hỏi nào về nội dung Tuyến bố sự riêng tư này hoặc việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn bởi Human8, chúng tôi đề nghị bạn liên hệ Human8 DPO hành động thay mặt Human8 Group.  

  Đơn vị thuộc Human8  Văn phòng đăng ký  Số đăng ký doanh nghiệp 
Các đơn vị tại EEA  Human8 Europe Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0708.926.379 
InSites Compages NV  Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0837.297.070 
InSites NV  Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgium  

BE0465.109.357 
InSites DE GMBH  Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Deutschland 

DE314171417 
Eyeka SA  79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

France 

488 120 916 R.C.S.  
InSites Consulting BV  Watermanweg 40-423067 GG RoterdamThe Netherlands  NL822.105.469.B01 
ISC Research SRL  2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Romania 

RO28395601 
Các đơn vị không thuộc EEA  InSites Consultants Ltd  27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

United Kingdom 

GB994.9938.26 
Direction First Pty Limited   Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australia 

ACN 078 348 320 
Columinate Pty Ltd  Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

South-Africa 

2008/020648/07 
InSites Marketing Consulting Inc  30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

United States  

61-1661807 
Join the Dots (Holdings) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

United Kingdom 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

United Kingdom  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc  Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Unites States  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd   110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapore 

201539019N 

 

  ABN Impact Holdings Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 
  ABN Impact HK Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 
  ABN Research HK Ltd.  Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 
  InSites Consulting (China) Ltd.  Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 
  ABN Impact Pte. Ltd  71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 
  ABN Impact Korea Ltd  27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 
  P.T. ABN Impact Indonesia  Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 
  Asia Business Network (Thailand) Ltd.  1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 
  ABN Impact (Philippines) Inc  Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City 

NCR Fourth District 

CS201822384 
  AGMR Co Ltd.  4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

Human8 DPO và người đại diện  

Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu với sự hỗ trợ nội bộ từ nhiều người phụ trách những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu nói chung. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà tư vấn pháp lý bên ngoài về vấn đề này. Mọi câu hỏi liên quan đến sự riêng tư, yêu cầu cá thể dữ liệu và/hoặc khiếu nại sẽ được chuyển đến Human8 DPO: 

 • Qua email:dpo@wearehuman8.com
   
 • Qua điện thoại: +32 (0)9 2691500 
 • Qua đường bưu điện: attn. Human8 DPO  

                                                 Evergemsesteenweg 195 

                                                 9032 Wondelgem  

                                                 Belgium 

Để tránh nghi ngờ, Human8 DPO hành động thay mặt Human8 Group. Nếu Human8 hoạt động với tư cách là đơn vị xử lý hoặc đơn vị đồng quản lý với khách hàng của chúng tôi, thì khi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường thay mặt khách hàng của chúng tôi, và là một phần trong dịch vụ của chúng tôi đối với khách hàng, Human8 DPO được chỉ định là một điểm liên lạc duy nhất. Bạn có thể tùy chọn nêu câu hỏi, yêu cầu và/hoặc khiếu nại với Human8 DPO, là đơn vị phải xử lý những yêu cầu hoặc khiếu nại đó thay mặt khách hàng của chúng tôi hoặc trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.  

Theo Điều 27 GDPR, chúng tôi đã chỉ định InSites Compages NV làm đại diện cho các đơn vị thuộc Human8 Group được thành lập bên ngoài EEA. InSites Compages NV, và cụ thể là Human8 DPO hoạt động thay mặt Human8 Group, sẽ có vai trò là người trung gian giữa bạn, với tư cách là cá thể dữ liệu và các đơn vị thuộc Human8 Group bên ngoài EEA có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn khi thực hiện Hoạt động nghiên cứu thị trường và/hoặc Hoạt động kinh doanh. 

Thông tin liên hệ cơ quan giám sát  

Theo Điều 56 GDPR, chúng tôi đã chỉ định cơ quan bảo vệ dữ liệu ở Bỉ làm Cơ quan giám sát hàng đầu, xem xét văn phòng chính của Human8 Group đặt tại Bỉ. Cơ quan giám sát hàng đầu sẽ chịu trách nhiệm chính về việc giải quyết các hoạt động xử lý dữ liệu xuyên biên giới của chúng tôi. Do đó, bạn nên trình bày mọi khiếu nại có thể có về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bởi Human8 lên cơ quan có thẩm quyền này. Mặc dù có những nội dung nói trên, bạn có quyền khiếu nại về việc xử lý của chúng tôi với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.  

Để biết thông tin liên lạc của bất cứ cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nào khác (không được nêu dưới đây), bạn nên tham khảo: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Quốc gia   Thông tin liên hệ 
Bỉ 

 

(Lead Supervisory Authority)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Điện thoại: +32 2 274 48 00 

Fax. +32 2 274 48 35 

Email: contact@apd-gba.be
Trang web:  

Pháp  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Điện thoại +33 1 53 73 22 22 

Fax. +33 1 53 73 22 00 

Email: / 

Trang web: http://www.cnil.fr/ 

Đức  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel.. +49 228 997799 0
Fax. +49 228 997799 5550
Email: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ 
Romania  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/ 

Lan   Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax. +31 70 888 8501
Email: / Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
Úc   The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (or +61 2 9284 9749 from outside Australia)  

Fax. +61 2 9284 9666 

Email: / 

Website: https://www.oaic.gov.au/ 

Nam Phi   The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel No. +27 (0) 10 023 5207 

Cell No. +27 (0) 82 746 4173 

Email: inforeg@justice.gov.za 

Website: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Anh Quốc   The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (or +44 1625 545745 if calling from overseas) 

F 01625 524510 

Email: / 

Website: www.ico.org.uk