OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Wstęp – informacje ogólne 

Spółka Insites Compages NV zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony danych, jak określono w rozporządzeniu 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (zwanym dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”). 

Co więcej, jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia badania Rynku i Opinii (“ESOMAR”), międzynarodowej organizacji, która skupia się na rozwijaniu lepszych metod badań rynkowych.  Ponadto przestrzegamy standardów profesjonalnych, które wyznacza ESOMAR dla swoich członków. 

Oświadczenie o prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane w firmie Human8, która składa się z następujących podmiotów: (i) Spółka InSites Compages NV, ze statutową siedzibą przy Evergemsesteenweg 195, 9032 Gandawa (Belgia) i zarejestrowana w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem BE0837.297.070, nasze spółki zależne i podmioty powiązane (patrz XIII. Kontakt, by uzyskać więcej informacji) (zwane dalej: „Human8”, „nasza”, „nas” lub „my”) wierzymy w ochronę prywatności oraz poufność danych osobowych, które przechowujemy na Pana/Pani temat. 

Kim jesteśmy? 

Human8 to grupa agencji analiz potrzeb konsumentów, która prowadzi społeczności i panele internetowe, w ramach których zapraszamy konsumentów do dzielenia się swoimi opiniami o firmach, produktach i usługach naszych klientów. Oferujemy naszym klientom usługi pomocnicze adresowane do tych społeczności, tj. analiza globalnych trendów konsumenckich. 

W Human8 wierzymy w ochronę prywatności i poufności gromadzonych przez nas Pana/Pani danych osobowych. Uznajemy, że może Pan/Pani mieć wątpliwości w związku z ochroną prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy oraz z dużym prawdopodobieństwem udostępnimy osobom trzecim w celu oferowania i dostarczania naszych produktów i usług naszym klientom oraz bardziej ogólnie na potrzeby prowadzenia naszej firmy jako grupy spółek zajmujących się badaniami rynku. W tym celu stworzyliśmy Oświadczenie o ochronie prywatności (dalej określane jako “Oświadczenie”).  

Powinno być jasne, że to Oświadczenie odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez firmę Human8 (I) działającą w imieniu naszych klientów w ramach wykonywania przez nas działań związanych z badaniem rynku w roli podmiotu przetwarzającego dane; i/lub (II) działającą w naszym własnym imieniu w ramach wykonywania przez nas naszych działań biznesowych w roli administratora danych. 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez spółkę by Human8 będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym Oświadczeniem o prywatności.  

Dlaczego to oświadczenie zostało sporządzone? 

Niniejsze oświadczenie określa, w jaki sposób spółka Human8 przetwarza dane osobowe zgromadzone w niżej wymienione sposoby:  

(I) produkty i usługi związane z badaniem rynku, które oferujemy naszym klientom, np. gromadzenie informacji za pomocą ankiet, paneli, społeczności (tj. “Square”), wywiady lub inne formy narzędzi badań rynku (dalej określane jako “Działania związane z badaniem rynku”); 

Niektóre przykłady: 

 • Pana/Pani udział w jednym lub kilku naszych działaniach związanych z badaniem rynku (takich jak kwestionariusze, panele badawcze, ankiety, sondaże, społeczności lub inne narzędzie badania rynku); 
 • Pana/Pani udział w jednym lub kilku naszych konkursach z nagrodami; i 
 • wszystkie informacje, które aktywnie nam Pan/Pani przekazuje podczas takiego uczestnictwa;  
 • kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem naszych witryn internetowych, wiadomości e-mail, poczty, telefonu lub wymiany wizytówek biznesowych, bądź przesyłając prośbę dotyczącą egzekwowania swoich praw;  
 • kiedy nawiązuje Pan/Pani lub podtrzymuje z nami relacje umowne;  
 • kiedy składa Pan/Pani aplikację o pracę u nas;  
 • kiedy subskrybuje Pan/Pani nasz biuletyn informacyjny;  
 • kiedy zostawia Pan/Pani komentarz w naszych witrynach internetowych;  
 • kiedy żąda Pan/Pani pobrania treści;  
 • poprzez wykorzystanie niezbędnych ciasteczek na naszych stronach internetowych lub niewymaganych ciasteczek za Pana/Pani zgodą. 

(II) różne strony internetowe, z których korzystamy, tj. https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (razem i osobno określane dalej jako “Strony internetowe”) oraz wszystkie działania i usługi związane ogólnie z prowadzeniem naszej firmy (np. działania i usługi administracyjne, finansowe lub komercyjne) (dalej określane jako “Działania biznesowe”).  

W razie potrzeby zostanie wprowadzone rozróżnienie między naszymi Działaniami związanymi z badaniem rynku i Działaniami biznesowymi.  

Niniejsze oświadczenie opisuje nasze praktyki dotyczące wykorzystania tego rodzaju informacji, kroków podejmowanych w celu ich ochrony, jak również wyborów i praw, które Pan/Pani, jako podmiot danych (“Pani/Pan” lub “Pani/Pana”) posiada w odniesieniu do przetwarzania Pani/a Pana danych osobowych. Podmioty danych mogą obejmować: 

(I) konsumentów/uczestników w trakcie wykonywania naszych działań związanych z badaniem rynku; i/lub 

(II) każdego użytkownika naszych stron internetowych, kandydatów ubiegających się o pracę, subskrybentów naszych biuletynów informacyjnych, klientów indywidualnych lub korporacyjnych (a także pojedynczych osób powiązanych z naszymi klientami korporacyjnymi), dostawców (łącznie z podwykonawcami i pojedynczymi osobami powiązanymi z dostawcami i podwykonawcami), kontaktów biznesowych (dotychczasowych i potencjalnych klientów i/lub pojedynczych osób powiązanych z nimi), lub innych pojedynczych osób, które kontaktują się z nami w trakcie wykonywania naszych działań biznesowych.  

Jaką funkcję pełnimy? 

O ile nie zostanie to określone w inny sposób, a także w zależności od konkretnej sytuacji, pełnimy funkcję administratora, podmiotu przetwarzającego lub współadministratora w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych.  

To rozróżnienie jest istotne, ponieważ pozwala ono określić nasze obowiązki wobec Pani/Pana jako podmiotu danych oraz nasze obowiązki wobec innych potencjalnych zaangażowanych stron, tj. nasi klienci. Kwalifikacja naszej funkcji pozwala również określić, do jakiego stopnia to Oświadczenie odnosi się do działań, które wykonujemy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak to zostało określone w dalszej części. 

(I) Działania związane z badaniem rynku  

Kiedy wykonujemy nasze Działania związane z badaniem rynku i gromadzimy dane osobowe należące do Pani/Pana jako do uczestnika zaangażowanego w te działania, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w imieniu naszych klientów. Nasi klienci zawsze pełnią funkcję administratora Pani/Pana danych osobowych.  

Human8 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zgodzie ze wskazówkami naszych klientów w naszej głównej roli jako podmiotu przetwarzającego naszych klientów. W odniesieniu do tej sytuacji nasi klienci zawierają kontrakt i umowę o przetwarzaniu danych z Human8 na mocy paragrafu 28 RODO.  

W sytuacji, gdy firma Human8, wraz z naszymi klientami, w wyjątkowych okolicznościach określi cele i/lub podstawowe sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w trakcie wykonywania zamówionych działań związanych z badaniem rynku, my, razem z naszymi klientami, będziemy pełnili funkcję administratora w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych. W odniesieniu do tej sytuacji nasi klienci zawierają kontrakt i razem z naszymi klientami zawieramy tak zwaną umowę o współadministrowaniu na mocy paragrafu 26 RODO.  

 (viii) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z paragrafami 13 i 14 RODO są dostarczane podmiotom danych wspólnie przez obu administratorów za pośrednictwem polityki opublikowanej na ich oficjalnych stronach internetowych, a w szczególności w niniejszym Oświadczeniu.  

(II) Działania biznesowe  

Kiedy wykonujemy nasze Działania biznesowe i gromadzimy dane osobowe od Pani/Pana jako od osoby odwiedzającej nasze strony internetowe, kandydata, subskrybenta naszego biuletynu informacyjnego, klienta, dostawcy, kontaktu biznesowego lub innej osoby, która kontaktuje się nami, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w imieniu firmy Human8 Group. Podmiot Human8 Group, któremu ujawnia Pani/Pan swoje dane osobowe pełni funkcję (wstępnego) administratora Pani/Pana danych osobowych.  

Jednakże, zazwyczaj większość naszych działań i usług administracyjnych, technicznych, finansowych, komercyjnych i/lub prawnych jest wykonywanych centralnie, na poziomie naszej spółki macierzystej (InSites Compages NV) za pośrednictwem tak zwanych scentralizowanych jednostek. W odniesieniu do tej sytuacji spółka InSites Compages NV oraz jej filie i partnerzy pełnią funkcję administratora w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, a w ramach Human8 Group zawierana jest umowa Intra-Group, której częścią jest umowa o współadministrowaniu na mocy paragrafu 26 RODO. 

 (viii) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z paragrafami 13 i 14 RODO są dostarczane podmiotom danych wspólnie przez obu administratorów zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.   

Co więcej, podmiot należący do Human8 Group może otrzymywać usługi bezpośrednio lub pośrednio od jednego lub większej liczby podmiotów należących do Human8 Group (poza spółką macierzystą) za pośrednictwem tak zwanych jednostek ds. usług projektowych lub jednostek ds. obsługi klienta. Dotyczy to konkretnie, ale nie ogranicza się do, sytuacji, gdy lokalny podmiot wykonuje Działania związane z badaniem rynku w imieniu naszych klientów i zwraca się z prośbą o pomoc do innego lokalnego podmiotu w odniesieniu do Działań związanych z badaniem rynku. W odniesieniu do tej sytuacji podmiot należący do Human8 Group, który dostarcza swoje usługi innemu podmiotowi należącemu do Human8 Group pełni funkcję podwykonawcy przetwarzającego dane osobowe, a w ramach Human8 Group zostaje zawarta Umowa Human8 Group, której częścią jest umowa o przetwarzaniu danych na mocy paragrafu 28 RODO. 

Z kim należy się kontaktować?  

W zgodzie z paragrafami 13 oraz 14 RODO niniejsze Oświadczenie zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółkę Human8 w imieniu naszych klientów (podczas wykonywania działań związanych z badaniem rynku) oraz w imieniu Human8 Group (podczas wykonywania Działań biznesowych).  

W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia lub przetwarzania danych osobowych, o których w nim mowa należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych spółki Human8 DPO za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych poniżej w części 8.2 lub należy kliknąć tutaj. 

W szczególności, w odniesieniu do naszych Działań związanych z badaniem rynku, dostarczamy informacje zgodnie z niniejszym Oświadczeniem w imieniu naszych klientów oraz w ramach usług świadczonych naszym klientom. Jednakże, w sytuacji, gdy spółka Human8 pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe, nie ponosimy odpowiedzialności za to, że te informacje nie będą dla Pani/Pana wystarczające. Nasi klienci jako administrator ponoszą indywidualną odpowiedzialność za informowanie Pani/Pana o określonym sposobie wykorzystania Pani/Pana danych osobowych. Tego rodzaju informacje zostaną Pani/Panu dostarczone osobno w takim zakresie, w jakim ich wykorzystanie odbiega od celów badania rynkowego, jak to określono poniżej 

Zidentyfikujemy naszych klientów, w funkcji administratora, na początku każdego działania związanego z badaniem rynku, które prowadzimy w imieniu naszych klientów i dostarczymy Pani/Panu wszystkie istotne dane kontaktowe naszych klientów. Jednakże, w wyjątkowej sytuacji, gdyby zidentyfikowanie naszego klienta na początku danego działania związanego z badaniem rynku miałoby znaczący wpływ na wyniki takiego Działania związanego z badaniem rynku, możemy podjąć decyzję o zidentyfikowaniu klienta pod koniec takiego działania. W takim przypadku oraz przed przystąpieniem do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w jasny sposób poinformujemy Panią/Pana o tym, że nasz klient zostanie ujawniony pod koniec Działania związanego z badaniem rynku oraz dostarczymy niezbędne zapewnienia o tym, że Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, jeśli w chwili, w której zostanie ujawniony nasz klient wyrazi Pani/Pan sprzeciw, zechce wycofać swoją zgodę i/lub nie będzie Pani/pan chciał(a) dalej uczestniczyć w działaniu. W każdym przypadku Human8, niezależnie od swojej funkcji oraz w ramach usług świadczonych naszym klientom, ma obowiązek ustosunkować się do lub odpowiedzieć na wszystkie Pani/Pana pytania, prośby i/lub skargi dotyczące prywatności w imieniu naszych klientów.  

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszym Oświadczeniem będzie Pani/Pan miał(a) nadal jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują Pani/Pana dane osobowe (łącznie z wykorzystywaniem za naszym pośrednictwem), może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych Human8 za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w części 8.2 lub kliknąć poniżej. W każdym przypadku wyślemy wszystkie niezbędne informacje do naszych klientów i zadbamy o to, aby Pani/Pana pytania, prośby i/lub skargi zostały rozpatrzone w prawidłowy sposób. 

Przetwarzanie danych osobowych  

A) Działania związane z badaniem rynkowym: 

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez spółkę Human8 są zazwyczaj udostępniane przez Panią/Pana w dobrowolny i bezpośredni sposób. W odniesieniu do Działań związanych z badaniem rynku, które wykonujemy w imieniu naszych klientów, możliwe jest, że otrzymamy Pani/Pana dane osobowe z innych źródeł, tj. baza danych klienta, lista brokerów czy strona internetowa naszego panelu lub reklama.  

Dane osobowe 

Podstawy prawne + Cel 

Okres przechowywania 

Dane umożliwiające identyfikację elektroniczną: 

Np. adres IP, id, użytkownika, unikalny identyfikator przypisany do Pani/Pana urządzenia, lokalizacja geograficzna, informacje pochodzące z zasobów dostępnych na stronie internetowej. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: zaproszenie, rejestracja i udział w naszych działaniach (np. konkretne badanie rynku, społeczeństwa lub poziomu satysfakcji). Weryfikacja sposobu wykorzystania przez Panią/Pana poufnych materiałów, które zostały wysłane przez nas. cele operacyjne (zarządzanie naszymi stronami internetowymi, systemami i wnioskiem). 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Dane kontaktowe: 

Np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne istotne dane kontaktowe. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda i uzasadnione interesy. 

Cel: zaproszenie, rejestracja i udział w naszych działaniach (np. konkretne badanie rynku, społeczeństwa lub poziomu satysfakcji). Aby przekazywać Pani/Panu informacje i kontaktować się z Panią/Panem. bezpośredni marketing, reklama i zwiększanie świadomości marki. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Dane umożliwiające identyfikację tożsamości: 

Np. wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, narodowość. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Historia kontaktu.  

Np. wysłane i otrzymane wiadomości. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: kontaktowanie się z Panią/Panem i wysyłanie do Pani/Pana informacji. Marketing bezpośredni, reklama i zwiększanie świadomości marki. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Np. CV, dyplomy szkolne i uniwersyteckie, kompetencje i umiejętności zawodowe.  

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie.  

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Styl życia, zainteresowania i preferencje. 

Np. działania społeczne, hobby, osobowość, udział w życiu społeczności, zwyczaje. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie Pani/Pana odpowiedzi na ankiety i udostępnianie wyników klientowi. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Informacje publiczne. 

Np. informacje dostępne publicznie, informacje w mediach społecznościowych. 

Podstawy prawne: uzasadniony interes. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie Pani/Pana odpowiedzi na ankiety i udostępnianie wyników klientowi. 

18 miesięcy po wystosowaniu jakiegokolwiek sprzeciwu.  

Dane finansowe. 

NP. dane banku (nazwa oddziału, numer rozliczeniowy, IBAN, BIC, numer rachunku. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: wysyłanie informacji o cenie pieniądza. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 7 lat. 

Zdjęcia, obrazy lub zarejestrowany dźwięk. 

Np. podczas udziału w nagraniach wideo, poprzez opublikowanie materiału w społeczności lub dodanie zdjęć. 

 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, przetwarzanie Pani/Pana odpowiedzi na ankiety i udostępnianie wyników klientowi. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Specjalne kategorie danych: 

Np. informacje dotyczące rasy lub pochodzenia, orientacji politycznej, religijnej lub filozoficznej, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych lub biometrycznych, życia seksualnego lub orientacji seksualnej. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie Pani/Pana odpowiedzi na ankiety i udostępnianie wyników klientowi. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Unikalne identyfikatory: 

Np. informacje, które gromadzimy w kwestionariuszach lub panelach, unikalny numer identyfikacyjny uczestników. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania i statystki. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

Dane osobowe dzieci: 

Np. Dopuszczamy udział dzieci w wieku powyżej 16 lat – lub młodsze w zależności od obowiązujących przepisów. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda dziecka i wyraźna zgoda osoby będącej prawnym opiekunem dziecka. 

Cel: na potrzeby badania i statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie Pani/Pana odpowiedzi na ankiety i udostępnianie wyników klientowi. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

B) Działania biznesowe 

Jeśli wykonujemy działania biznesowe i gromadzimy dane osobowe, przetwarzamy i ujawniamy je w następujący sposób: 

Dane osobowe 

Podstawy prawne + Cel 

Okres przechowywania 

Dane kontaktowe: 

Np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne istotne dane kontaktowe. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda i uzasadnione interesy. 

Cel: Aby przekazywać Pani/Panu informacje i kontaktować się z Panią/em. marketing bezpośredni, reklama i zwiększanie świadomości marki, CRM, logowanie na naszych stronach internetowych. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lata. 

Dane umożliwiające identyfikację tożsamości: 

Np. wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, narodowość. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: Aplikowanie o pracę, na potrzeby badania lub statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie odpowiedzi na pytanie w ankiecie i udostępnianie wyników klientowi. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lata. 

Historia kontaktu:  

Np. wysłane i otrzymane wiadomości. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: Aby przekazywać Pani/Panu informacje i kontaktować się z Panią/em. marketing bezpośredni, reklama i zwiększanie świadomości marki. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lata. 

Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. 

Np. CV, dyplomy szkolne i uniwersyteckie, kompetencje i umiejętności zawodowe. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: Aplikowanie o pracę, na potrzeby badania lub statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie odpowiedzi na pytanie w ankiecie i udostępnianie wyników klientowi 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lata. 

Informacje publiczne. 

Np. informacje dostępne publicznie, informacje w mediach społecznościowych. 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy. 

Cel: aplikacje o pracę. 

18 miesięcy po zgłoszeniu jakiegokolwiek sprzeciwu. 

Dane finansowe. 

Np. dane banku (nazwy oddziału, numer rozliczeniowy, IBAN, BIC, numer rachunku. 

 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: rachunkowość, sporządzanie faktur, CRM. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 7 lat. 

Specjalne kategorie danych osobowych: 

Np. informacje dotyczące rasy lub pochodzenia, orientacji politycznej, religijnej lub filozoficznej, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych lub biometrycznych, życia seksualnego lub orientacji seksualnej. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: Aplikowanie o pracę, na potrzeby badania lub statystyki, sporządzanie zbiorowych profili, profilowanie, przetwarzanie odpowiedzi na pytanie w ankiecie i udostępnianie wyników klientowi. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lata. 

Unikalne identyfikatory: 

Np. informacje, które gromadzimy w kwestionariuszach lub panelach, unikalny numer identyfikacyjny uczestników. 

Podstawy prawne: wyraźna zgoda. 

Cel: na potrzeby badania lub statystyki. 

Czas obowiązywania umowy zawartej z naszym klientem lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Wówczas dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lata. 

C) Informacje dodatkowe 

W sytuacji, gdy otrzymamy Pani/Pana dane osobowe z innych źródeł, poinformujemy Panią/Pana o tym przy pierwszym kontakcie z nami (np. przy zaproszeniu Pani/Pana do udziału w działaniu związanym z badaniem rynku) oraz poprzez odwołanie się do niniejszego Oświadczenia i do faktu, że posiadamy Pani/Pana dane osobowe, jak również wymienimy źródło, z którego pochodzą Pani/Pana dane osobowe  i poinformujemy Panią/Pana, czy dane te pochodzą z publicznie dostępnych źródeł  oraz w jakim celu będą przechowywane i przetwarzane.  

Jeśli skontaktujemy się z Panią/Panem i zechce Pani/Pani, aby Pani/Pana dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, zostaną one usunięte tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe. Ponadto, poinformujemy Panią/ Pana inne źródła i/lub odbiorców Pani/Pana danych osobowych o takiej prośbie i zwrócimy się do nich z tą samą prośbą. 

O ile nie zostanie to Pani/Panu przekazane w inny sposób oraz pod warunkiem, że nie zaistnieją ku temu podstawy prawne, spółka Human8 wykorzysta Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Jeśli będziemy mieli zamiar wykorzystać Pani/pana dane osobowe w innych celach niż te, o których Panią/Pana poinformowaliśmy, powiadomimy Panią/Pana o tym z wyprzedzeniem. Na przykład: nie wykorzystamy Pani/Pana danych osobowych na potrzeby reklamy, jesli nie udzieli Pani/Pan na to wyraźnej uprzedniej zgody. 

W sytuacji, gdy spółka Human8 będzie potrzebowała Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, upewnimy się, czy nasz klient lub my w imieniu naszego klienta otrzymaliśmy od Pani/Pana świadomą, aktywną i jednoznaczną zgodę. Może Pani/Pan wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Więcej informacji o tym, jak to Pani/Pan może zrobić można znaleźć w zakładce “Twoje prawa” lub można kliknąć tutaj. 

W sytuacji, gdy spółka Human8 będzie musiała działać w oparciu o nasz uzasadniony interes lub podstawy prawne, złagodzimy skutki, jakie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może mieć na Pani/Pana prywatność poprzez ograniczenie ich i wprowadzenie odpowiednich środków dostępu i bezpieczeństwa zapobiegających nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych. 

W razie profilowania jako celu, nie powinno ono pociągać za sobą skutków prawnych, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na podmiot danych. Konsekwencją tego celu jest kategoryzacja osób sposób ogólny na potrzeby marketingowe. 

Wszystkie okresy przechowywania danych związane z danymi osobowymi, które przechowujemy w imieniu naszych klientów podczas wykonywania zamówionych Działań związanych z badaniem rynku są określane przez naszych klientów. Spółka Human8 może przechowywać takie dane osobowe wyłącznie podczas okresu obowiązywania umowy o przetwarzaniu danych zawartej z naszymi klientami, a po upływie tego okresu musimy zwrócić lub usunąć wszystkie dane osobowe, zgodnie z decyzją naszych klientów. Domyślnie usuwamy dane osobowe po upływie 2 lub 7 lat od rozwiązania umowy na potrzeby dostępu do danych finansowych/transakcji. 

Jakie środki podejmujemy, aby chronić Pani/Pana dane osobowe  

Spółka Human8 poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy (np. podczas wykonywania naszych Działań biznesowych lub w powiązaniu z naszymi Działaniami związanymi z badaniami rynku). Z tego powodu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych. Te zabezpieczenia będą różnić się w zależności od stopnia wrażliwości, formatu, lokalizacji, ilości, dystrybucji oraz przechowywania danych osobowych i przewidują środki opracowane tak, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. W stosownych przypadkach zabezpieczenia polegają między innymi na szyfrowaniu komunikacji np. przez SSL, szyfrowaniu informacji podczas przechowywania, zabezpieczeniach typu firewall, kontroli dostępu, rozdzieleniu obowiązków i podobnych protokołach bezpieczeństwa. Ograniczamy dostęp do danych osobowych do członków naszego personelu i osób trzecich, które wymagają dostępu do takich informacji w uzasadnionych i istotnych celach biznesowych. 

InSites Compages NV (za pośrednictwem naszego partnera InSites NV) posiada certyfikat ISO 27001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (certyfikat numer IS 71404) i dlatego może się posługiwać odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, które są równoważne na terenie wszystkich jurysdykcji, niezależnie od tego, czy znajdują się one na terenie UE czy też poza nią. Te same środki techniczne lub organizacyjne, które centralnie organizuje i którymi zarządza spółka InSites Compages NV, są również wdrażane w organizacji innych podmiotów nalężących do Human8 Group. Każdy podmiot należący do Human8 Group wprowadził gwarancje umowne, aby zachować zgodność z tymi samymi środkami technicznymi i organizacyjnymi. 

Wszyscy członkowie personelu, wykonawcy oraz strony trzecie, które mają dostęp do Pani/Pana danych osobowych zgodnie ze wskazówkami Human8 są zobowiązane do zachowania poufności. Ponadto, firma stosuje środki bezpieczeństwa i kontrolę dostępu, aby ograniczyć dostęp osób, które wymagają takiego dostępu w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami lub zadaniami. 

Transfer danych osobowych 

Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym tylko w przypadkach, w których jest to dozwolone prawem i konieczne do realizacji celów związanych z celami opisanymi powyżej.  

Kiedy ujawniamy dane osobowe innym, zawieramy stosowne umowy i tworzymy mechanizmy bezpieczeństwa, by chronić dane osobowe i zachować zgodność z naszymi własnymi standardami w zakresie ochrony danych, poufności i bezpieczeństwa.  

Dane osobowe, które przechowujemy mogą zostać przekazane:  

 • naszym klientom  

Wykonując nasze Działania związane z badaniem rynku w imieniu naszych klientów, gromadzimy i przetwarzamy informacje o Pani/Panu jako o uczestniku. Jeśli uczestniczy Pani/Pan w ankietach, sondażach lub dyskusjach internetowych lub publikuje Pani/Pan materiały w społecznościach, Pani/pana nazwa użytkownika oraz informacje, które Pani/Pan publikuje będą widoczne wyłącznie dla nas, dla innych uczestników społeczności oraz dla naszych klientów. Wszelkie wpisy, które zamieści Pani/Pan w społecznościach w odniesieniu do ankiety, sondażu lub dyskusji będą w pierwszym rzędzie powiązane z Pani/Pana nazwą użytkownika. Jeśli zamieści Pani/Pan wpis umożliwiający identyfikację Pani/Pana tożsamości, możemy według naszego uznania usunąć ten wpis w trosce o pani/pana bezpieczeństwo. Zalecamy wybranie nazwy użytkownika, która nie przypomina Pani/Pana prawdziwego imienia i nazwiska.  

Przetwarzamy te informacje w imieniu naszych klientów i udostępnianie tych informacji naszym klientom jest konieczne, abyśmy mogli dostarczać nasze produkty i usługi klientom. W tym kontekście możliwe jest, że będziemy udostępniać posiadane przez nas zdjęcia, nagrania audiowizualne, nagrania dźwiękowe lub pełne zestawy danych dotyczących Pana/Pani osoby (np. odpowiedzi na pytania w ankiecie, które pomogą w przekazaniu im informacji o określonych elementach ich oferty). Jednakże zrobimy tak tylko pod warunkiem, że uzyskamy Pana/Pani wyraźną zgodę na taki transfer.  

Nasz klient może łączyć dane zgromadzone podczas Działania związanego z badaniem rynku wykonywanym przez nas w imieniu naszych klientów z innymi danymi, które posiada na Pani/Pana temat. Niniejsze oświadczenie nie opisuje, w jaki sposób nasz klient wykorzystuje Pani/Pana dane osobowe i takie informacje zostaną Pani/Panu przekazane osobno w sytuacji, gdy sposób ich wykorzystania będzie odbiegał od celów badania rynku zgodnie z tym, co zostało określone powyżej, ale jeśli nie jest Pani/Pan zadowolona/y z takiego sposobu wykorzystywania Pani/Pana odpowiedzi, powinna/powinien nas Pani/Pan o tym poinformować przed wyrażeniem zgody na udział w jednym z Działań związanych z badaniem, do których został(a) Pani/Pan zaproszona/y i w odniesieniu do których musi Pani/Pan zaakceptować niniejsze Oświadczenie oraz wszelkie powiązane zasady i warunki. Wówczas będziemy mogli ustalić z klientem, czy może ograniczyć korzystanie z Pani/Pana danych oraz czy w takiej sytuacji może Pani/Pan wziąć udział w danym Działaniu związanym z badaniem rynku.  

Nie będziemy dzielić się z klientem danymi osobowymi uzyskanymi w związku z dostarczaniem naszych produktów i usług innemu klientowi. Nie będziemy również sprzedawać, wynajmować ani zawierać umowy o leasingu tych informacji z innymi osobami trzecimi ani nie będziemy poszerzali naszej własnej bazy danych o takie informacje lub umożliwiali takiego działania osobom trzecim.  

 • w ramach Human8 Group 

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe w ramach naszej globalnej sieci korporacji, kiedy jest to konieczne w celu wykonywania Naszych działań związanych z badaniem rynku i/lub Działań biznesowych oraz na potrzeby, na które zostały zgromadzone Pani/Pana dane osobowe zgodnie z tym, jak to określono powyżej. Więcej informacji na temat naszych filii i partnerów można znaleźć w danych kontaktowych poniżej lub proszę kliknąć tutaj 

 • naszym dostawcom usług  

W przypadkach, w których jest to konieczne, korzystamy zosób trzecich, aby wsparły nas w świadczeniu naszych usług i pomogły w dostarczaniu, obsługiwaniu i zarządzaniu naszymi wewnętrznymi systemami IT lub (wewnętrznymi) procesami biznesowymi. Prosimy ich również o wykonywanie pewnych zadań w naszym imieniu.  Korzystamy z usług dostawców technologii informacyjnych, oprogramowania w chmurze jako dostawcy usługi, hostingu i zarządzania witrynami internetowymi, analizy danych, oprogramowania rekrutacyjnego, tworzenia zapasowych kopii danych, usługi w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania danych. Listę podwykonawców w zakresie przetwarzania można znaleźć pod tym linkiem: 

Ujawnimy lub udostępnimy takie dane osobowe tym dostawcom usług wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Dane te nie mogą być przez nich wykorzystywane w żadnych innych celach, w szczególności nie w ich własnych celach ani w celach osób trzecich. Ponadto nasi dostawcy usług są umownie zobowiązani do zachowania poufności Pana/Pani danych osobowych poprzez tak zwaną „Umowę o ochronie danych”. 

Jeżeli bierze Pan/Pani udział w naszym systemie zachęt, być może będziemy musieli udostępnić Pana/Pani dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) osobom trzecim, które pomogą nam zająć się stosowaniem zachęt. 

 • organom ścigania lub innym organom rządowym i regulacyjnym, lub innym osobom trzecim, gdy wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa:  

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich istotnych informacji organom ścigania lub innym osobom trzecim uprawnionym do pozyskania danych osobowych w celu sprawdzenia czy przestrzegamy stosownych przepisów prawa, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie domniemanego przestępstwa, by ustalić bądź realizować prawa lub bronić praw. Będziemy spełniać prośby o ujawnienie danych osobowych, gdy jest to konieczne i stosowne, i gdy mamy na to pozwolenie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 

 • na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”) i poza nim 

Jesteśmy częścią globalnej sieci korporacji z podmiotami znajdującymi się na terenie EOG oraz poza nim, i możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług z siedzibą poza EOG lub nasze spółki zależne i podmioty powiązane w innych krajach, by pomagały nam w prowadzeniu naszej działalności. W rezultacie Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Pod pewnymi warunkami RODO pozwala spółce Human8 przekazywać dane osobowe do takich krajów.  

W kontekście międzynarodowych projektów badawczych spółka Human8 może również zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych klientów lub partnerów biznesowych, co również może wiązać się z możliwością przekazywania danych poza EOG.  

W każdym wypadku podjęliśmy kroki, by przetwarzać wszelkie dane osobowe z zachowaniem odpowiednich poziomów zabezpieczeń i aby każe przekazanie danych osobowych poza EOG odbywało się zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony. Wdrożymy prawne zabezpieczenia względem takich transferów, takie jak standardowe klauzule umowne (SCC), zgoda osób fizycznych lub inne podstawy prawne dopuszczane przez odpowiednie wymogi prawne. Oceniamy każdy transfer i w razie potrzeby zawieramy SCC ze stronami trzecimi. W ramach grupy zawarliśmy umowę wewnątrzgrupową.  

Pani/Pana prawa 

RODO zapewnia Panu/Pani pewne prawa w związku z Pana/Pani danymi osobowymi. Te prawa zostały wymienione poniżej. Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw. Może Pan/Pani znaleźć nasze dane kontaktowe poniżej lub kliknąć tutaj. 

Prosimy pamiętać, że obowiązują pewne wyjątki w zakresie realizacji tych praw, co oznacza, że może nie być Pan/Pani w stanie realizować ich we wszystkich sytuacjach:   

 • Prawo do dostępu i kopiowania: Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę Human8.  
 • Prawo modyfikacji lub sprostowania: Może nas Pani/Pan poprosić o poprawienie niedokładnych danych.  
 • Prawo do wymazania („Prawo do zapomnienia”): Może nas Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, a my podejmiemy stosowne kroki, by poinformować podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, że zażądał(a) Pani/Pan wymazania łącz do, kopii lub duplikatów Pani/Pana danych osobowych. 
 • Prawo do ograniczenia (‘ograniczenia przetwarzania’): Może Pan/Pani zażądać, aby pewne dane osobowe zostały oznaczone jako dane z ograniczonym dostępem, a także ograniczyć ich przetwarzanie w pewnych innych okolicznościach. 
 • Prawo do przenoszenia danych: Może Pani/Pan zażądać od nas przekazania Pani/Pana danych osobowych osobie trzeciej w formie elektronicznej w zakresie dozwolonym przez RODO. 
 • Prawo do złożenia skargi: Jeśli chce Pani/pan złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Human8, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby rozpatrzyć Pani/Pana skargę. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych do naszego głównego organu nadzorczego i/lub do lokalnego organu nadzorczego. Dane kontaktowe znajdzie Pani/Pan poniżej lub proszę kliknąć tutaj.   

Ponadto pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan następujące prawa: 

 • Prawo do wycofania zgody: W sytuacji, gdy przetwarzanie zależy od Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie. Wszystkie nasze biuletyny informacyjne zawierają opcję rezygnacji z subskrypcji w stopce wiadomości. Wycofanie zgody przez Panią/Pana nie ma wpływu na zgodność przetwarzania Pani/aPana danych osobowych z prawem przed jej wycofaniem.  
 • Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Pani/panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Human8 uzasadnia podstawami prawnymi o “uzasadnionym interesie”, jeśli nasze powody takiego przetwarzania przeważają nad uszczerbkiem na prawach osoby do prywatności; a także do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (łącznie z profilowaniem na te potrzeby) w dowolnym czasie. 

Egzekwowanie Pani/Pana praw jest co do zasady bezpłatne. Jeśli Pani/Pana wniosek okaże się nieuzasadniony lub nieodpowiedzialny, możemy Panią/Pana obciążyć rozsądną opłatą na potrzeby pokrycia naszych kosztów administracyjnych. W takich przypadkach możemy również podjąć decyzję o odrzuceniu Pani/Pana wniosku. Powiadomimy Panią/Pana wówczas o powodach takiej decyzji.  

W każdym przypadku, zawsze otrzyma Pani/Pan od nas powiadomienie w ciągu czterech tygodni (w przypadku prostych wniosków) lub 3 miesięcy (w przypadku złożonych lub większej liczby wniosków) z informacją o odpowiedzi na Pani/Pana wniosek. 

Uaktualnienie oświadczenia  

Spółka Human8 zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu i uaktualnienia niniejszego Oświadczenia w dowolnym momencie. Data ostatniego uaktualnienia znajduje się u góry niniejszego Oświadczenia, a najnowszą wersję oświadczenia można znaleźć w naszych witrynach internetowych. 

Z tego powodu należy okresowo przeglądać nasze witryny internetowe, aby pozostawać na bieżąco z naszymi najbardziej aktualnymi politykami i praktykami.  

Ciasteczka w witrynie internetowej 

Korzystamy z ciasteczek oraz innych technologii identyfikacji online, tj. znaki nawigacyjne lub piksele, aby poprawiać doświadczenie użytkowników. Zobacz link: https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Ważne dane kontaktowe 

Podmioty Human8  

Z każdym podmiotem należącym do Human8 Group można się kontaktować za pomocą poniższych danych kontaktowych. Jednakże, w razie uwag lub pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Human8, radzimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Human8 reprezentującym Human8 Group.

 

Podmiot Human8 

Siedziba 

Numer rejestracji spółki 

Podmioty na terenie EOG 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgia  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgia  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgia  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Niemcy 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Francja 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam Holandia 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Rumunia 

RO28395601 

Podmioty poza EOG 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Wielka Brytania 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australia 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

RPA 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

USA  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Wielka Brytania 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Wielka Brytania  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

BresslerAmery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

USA  

82-1495868 

 

Joint the Dots (SingaporePte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact PteLtd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapur 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd 

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, JlJendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-airMakati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

Inspektor i przedstawiciel ds. ochrony danych Human8

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego wspierają wewnętrznie osoby odpowiedzialne za problemy związane z ochroną danych. Korzystamy również z usług doradców zewnętrznych w tym zakresie. Wszelkie pytania dotyczące prywatności, wnioski podmiotów danych i/lub skargi należy kierować do inspektora ochrony danych Human8: 

 • drogą mailową na adres:  dpo@wearehuman8.com 
 • drogą telefoniczną:  +32 (0)9 2691500 
 • droga pocztową:  attn. Human8 DPO  

                                      Evergemsesteenweg 195 

                                      9032 Wondelgem  

                                      Belgia 

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, inspektor ochrony danych Human8 działa w imieniu Human8 Group. W sytuacji, gdy Human8 pełni funkcję podmiotu przetwarzającego lub współadministratora z naszymi klientami, w trakcie wykonywania Działań związanych z badaniem rynkowym w imieniu naszych klientów oraz w ramach usług świadczonych naszym klientom, inspektor ochrony danych Human8 DPO jest wyznaczany jako pojedynczy punkt kontaktowy. Może się Pani/Pan zwracać do inspektora ochrony danych Human8 z pytaniami, prośbami i/lub skargami, przy czym inspektor ochrony danych ma obowiązek rozwiązywać zgłoszone problemy lub skargi w imieniu naszych klientów lub bezpośrednio w odniesieniu do naszych klientów. 

W zgodzie z paragrafem 27 RODO wyznaczyliśmy InSites Compages NV jako przedstawiciela podmiotów należących do Human8 Group poza obszarem EOG. InSites Compages NV, a zwłaszcza inspektor ochrony danych Human8 działający w imieniu Human8 Group, powinien pełnić funkcje pośrednika między Panią/Panem jako podmiotem danych i podmiotami należącymi do Human8 Group z siedzibą poza obszarem EOG, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podczas wykonywania naszych Działań związanych z badaniem rynku i/lub Działań biznesowych. 

Dane kontaktowe organów nadzorczych  

Zgodnie z paragrafem 56 RODO belgijski organ ds. ochrony danych został mianowany naszym Głównym Organem Nadzorczym, a to ze względu na to, że główna siedziba Human8 Group znajduje się na terenie Belgii. Główny Organ Nadzorczy będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za obsługę naszych działań związanych z transgranicznym przetwarzaniem danych osobowych. W związku z powyższym zalecamy, aby wszelkie skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółkę Human8 były kierowane do tego organu. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych do lokalnego organu ds. ochrony danych.  

Dane kontaktowe lokalnych organów ochrony danych (nieudostępnionych tutaj) można znaleźć na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Kraj  

Dane kontaktowe 

Belgia 

 

(Główny Organ Nadzorczy)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel: +32 2 274 48 00 

Fax: +32 2 274 48 35 

Email: contact@apd-gba.be 
Strona internetowa:  

Francja 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel: +33 1 53 73 22 22 

Fax: +33 1 53 73 22 00 

Email: / 

Strona internetowa: http://www.cnil.fr/ 

Niemcy 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel: +49 228 997799 0 
Fax: +49 228 997799 5550 
Email: poststelle@bfdi.bund.de 
Strona internetowa: http://www.bfdi.bund.de/ 

Rumunia 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel: +40 31 805 9211 

Fax: +40 31 805 9602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 
Strona internetowa: http://www.dataprotection.ro/ 

Holandia  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel: +31 70 888 8500 
Fax: +31 70 888 8501 
Email: / 

Strona internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australia  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel: 1300 363 992 (lub +61 2 9284 9749 spoza Australii 

Fax: +61 2 9284 9666 

Email: / 

Strona internetowahttps://www.oaic.gov.au/ 

Republika Południowej Afryki  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel: +27 (0) 10 023 5207 

Tel kom.: +27 (0) 82 746 4173 

Email: inforeg@justice.gov.za 

Strona internetowahttps://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Wielka Brytania  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Tel: +0303 123 1113 (lub +44 1625 545745 w razie rozmowy z zagranicy) 

Fax: 01625 524510 

Email: / 

Websitewww.ico.org.uk