A Piackutatási tevékenységek felhasználási feltételei

1.        A felhasználási feltételek elfogadása

A piackutatási szolgáltatásaink (a továbbiakban „Piackutatási tevékenységek”) valamelyikéhez való hozzáférés vagy a bennük való részvétel, illetve az ezek folyományaként a kapcsolódó webhelyek és/vagy platformok használata csak akkor lehetséges, ha Ön (a továbbiakban „Résztvevő”, „Ön”) elfogadja a következő felhasználási feltételeket (a továbbiakban „Felhasználási feltételek”).

Az elfogadásuk után ezek a Felhasználási feltételek egy megállapodást jelentenek, melyet Ön az InSites NV vállalattal kötött, melynek székhelye Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgium, és mely a Központi Vállalati Adatbázisban (KBO) a BE0465.109.357 számmal szerepel (a továbbiakban „Human8”, vagy „mi”).

A „Piackutatási tevékenységek” az általunk nyújtott szolgáltatásokat jelentik, melyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy egy kutatási panel tagjaként vagy Résztvevőként részt vegyen egy felmérésben, egy kutatási panelben, egy közösségben (pl. Square), egy interjún vagy bármilyen más, az Human8 által elősegített piackutatási tevékenységben. Egyes Piackutatási tevékenységekre kiegészítő feltételek lehetnek érvényben. Mielőtt felhasználja egy Piackutatási tevékenységünket vagy részt vesz benne, az arra vonatkozó kiegészítő feltételek, melyekről Önt szintén értesítjük, szerves részeit képezik ezeknek a Felhasználási feltételeknek.

2.        Tagság vagy részvétel

A Piackutatási tevékenységekben való tagság vagy részvétel természetesen mindig önkéntes. Egyes Piackutatási tevékenységeikben való részvételhez tagsági viszonyra lehet szükség (pl. a Future Talkers esetében). A tagsági viszony vagy a részvétel kiskorúak számára semmilyen körülmények között nem engedélyezett. A „kiskorúak” a 13 év alatti személyeket jelentik (vagy ennél idősebb személyeket, ha a nemzeti jogszabályok arról úgy rendelkeznek).

Ha a tagsághoz létre kell hoznia egy fiókot, akkor Ön beleegyezik abba, hogy a regisztrációs űrlapon valódi, pontos, naprakész és hiánytalan információkat ad meg saját magáról. Hacsak egy rendelet másként nem határoz, nem megengedett sem több fiók egyidejű fenntartása, sem pedig az, hogy több módon is részt vegyen egy adott Piackutatási tevékenységben.

3.        Elfogadható használat és felelősség

Arra ösztönözzük, hogy átgondolt módon vegyen részt a Piackutatási tevékenységekben, őszinte válaszokat adjon meg, valamint hogy tisztelettudó és helytálló anyagokat (a továbbiakban: „Beküldött anyagok”) nyújtson be megfelelő körültekintés mellett.

A „Beküldött anyagok” a következőket jelentik: egy Piackutatási tevékenységükben a tagsági viszonya vagy részvétele eredményeként az összes közzétett, elküldött, vagy egy kutatási panelen, egy kifejezetten arra kijelölt harmadik felen vagy bármilyen más csatornán (online felmérések, webhelyek és/vagy platformok) keresztül közvetlenül vagy közvetetten megadott válasz, megjegyzés, visszajelzés, javaslat, ötlet és más közlemény.

Ön a felelős és minden esetben Ön is marad a felelős a Piackutatási tevékenyégeinkben való tagsági viszony vagy részvétel alatt, valamint az ezekhez kapcsolódó webhelyek és/vagy platformok használata során Beküldött anyagaiért. Az Human8 semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget más Résztvevők Beküldött anyagaiért.

Önnek tartózkodnia kell olyan anyagok beküldésétől, amelyek nem helyénvalók, törvénybe ütközők vagy más módon ártalmasak lehetnek az Human8 és a többi Résztvevő számára.

Ön semmilyen körülmények között nem használhatja a webhelyeket és/vagy a platformokat termékek, szolgáltatások hirdetésére vagy értékesítésére, illetve bármilyen más (profitorientált vagy nem profitorientált) tevékenységre, és más felhasználókkal sem veheti fel ilyen célból a kapcsolatot. A webhelyek és/vagy platformok, illetve tartalmuk kereskedelmi használata semmilyen körülmények között nem megengedett.

Önnek ki kell jelentenie, hogy a Beküldött anyagai nem sértik meg és/vagy nem ütköznek semmilyen harmadik fél jogaival, illetve semmilyen nemzeti vagy nemzetközi szabályozással, beleértve, többek között a (i) szerzői jogot, a szabadalmakat, a kereskedelmi védjegyeket vagy más szellemi tulajdonjogokat; (ii) a magánélethez fűződő jogokat (ezen belül különösen azt, hogy Ön nem teheti közzé vagy fedheti fel más személy semmilyen személyes adatát annak a személynek a kifejezett engedélye nélkül); valamint (iii) bármilyen titoktartási kötelezettséget.

Mivel egy szigorúan szabályozott ágazatban végezzük a tevékenységünket, ahol be kell tartanunk bizonyos jogszabályokat és előírásokat, fenntartjuk a jogot arra, hogy nyomon kövessünk, kiértékeljünk és szükség esetén bármilyen indoklás nélkül azonnal töröljünk bármilyen Beküldött anyagot.

4.        Titoktartás

Önnek a Piackutatási tevékenységeinkben meglévő tagsága vagy részvétele során, valamint ezek esetleges megszűnése után is mindig törekednie kell a titoktartása.

A „Titoktartás” azt jelenti, hogy Ön nem fedheti fel mások, adatait, Beküldött anyagait vagy információkat róluk, valamint nem teheti lehetővé, hogy ezekhez harmadik felek hozzáférjenek, továbbá semmilyen más módon nem teheti közzé, reprodukálhatja vagy használhatja fel ezeket. Ez a titoktartási kötelezettség csak azokra az információkra nem vonatkozik, amelyeket Ön jogszerűen szerzett meg valamilyen, a Piackutatási tevékenységben meglévő tagságától vagy részvételétől eltérő más csatornán keresztül.

Amikor egy Piackutatási tevékenységben való tagságához vagy részvételéhez fiókot kap, és ehhez kap egy jelszót, Ön azt nem fedheti fel semmilyen más személynek és nem adhat más személynek hozzáférést a webhelyekhez és/vagy a platformokhoz a Piackutatási tevékenységeinkhez kapcsolt személyes fiókján keresztül.

5.        Felelősség és kompenzáció

Ön személyesen felelős azért, ha megsérti a jelen Felhasználási feltételeket vagy bármilyen nemzeti vagy nemzetközi szabályozást, többek között, de nem kizárólag (i) a szerzői jogokat, szabadalmakat, kereskedelmi védjegyeket vagy más szellemi tulajdonjogokat; (ii) a magánélethez vagy a közzétételhez fűződő jogokat; (iii) egy titoktartási kötelezettséget.

Ön beleegyezik abba, hogy szükség estén megvédi, kompenzálja és kártalanítja az Human8 vállalatot, az adminisztrátorait, az igazgatóit, az alkalmazottjait, a tanácsadóit, a társult vállalatait, az üzleti partnereit, a képviselőit vagy bármilyen más érintett harmadik felet (együttesen a „Mentességet kapott feleket”), minden olyan kár, költség, adósság vagy bármilyen természetű veszteség (többek között, de nem kizárólag bármilyen jogi költség) esetén, amely közvetlen vagy közvetett módon az Ön kihágásából következik.

Ön beleegyezik abba, hogy minden lehetséges módon együttműködik velünk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat ezek bármelyikével szemben is. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagosan gondoskodjunk bármilyen ügyben a védelemről vagy az ügy kezeléséről, melyért Öntől kártérítést kérhetünk.

6.        Jutalmazási rendszer

Ha egy Piackutatási tevékenységhez jutalmazási program kapcsolódik, akkor annak a feltételeiről külön adunk tájékoztatást, és ezek az egyes kutatási tevékenységek függvényében eltérőek lehetnek.

7.        Adatvédelem és kommunikáció

Egy Piackutatási tevékenységünkben való tagsága vagy részvétele következtében Beküldött anyagai feldolgozásra kerülnek ahhoz a termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatási eredményekben, mely a Piackutatási tevékenység tárgya, összhangban annak célkitűzéseivel.

Amikor a Beküldött anyagai személyes adatokat tartalmaznak, azokat mindig az Adatvédelmi irányelvünkkel összhangban dolgozzuk fel, és annak alapján felügyeljük.

Egyes Piackutatási tevékenységek (pl. a Square) nyilvános kommunikációs platformon keresztül mennek végbe. Az ilyen platformokon Ön által közzétett tartalmakat számos ember láthatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amikor információkat küld el, különös tekintettel a személyes adatokra , ezeket az információkat nem csak mi látjuk majd, hanem más Résztvevők is. Ez utóbbiak esetében nem tudjuk garantálni azt, hogy azok azokat ezt követően nem használják fel vagy dolgozzák fel bármilyen más módon. Ön a saját felelősségére ad meg ilyen információkat.

8.        Szellemi tulajdonjog

Eltérő jelzés hiányában az összes anyag, beleértve, de nem kizárólag az összes szöveg, kialakítás, javaslat, kép, fénykép, videó, audiovizuális munka, ötlet (beleértve, de nem kizárólag a termék- és hirdetésötleteket), megfogalmazott elképzelés (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) az Human8 vagy más harmadik felek tulajdona, akik adott esetben ezekkel a szellemi tulajdonjogokkal rendelkeznek. Eltérő jelzés hiányában Önnek nem engedélyezett a Piackutatási tevékenységeinkben, valamint az ezekhez kapcsolódó webhelyeken és/vagy platformokon megjelenő Tartalom használata vagy reprodukálása. Kizárólagosan fenntartunk minden szellemi tulajdonjogot.

Egy anyag beküldésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Beküldött anyag és a vele kapcsolatos közlései eleget tesznek a jelen Felhasználási feltételek követelményeinek, és hogy Ön rendelkezik a szükséges jogokkal, licencekkel, engedélyekkel és jóváhagyásokkal.

Ön megőrzi a Beküldött anyagaival kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat. Azonban Ön beleegyezik abba, hogy számunkra az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes licencet ad ezek használatára, reprodukálásra, továbbítására, kiegészítésére, módosítására, belőlük származó munkák készítésére, a felfedésükre vagy bármilyen más módon történő hasznosításukra olyan mértékben, amely a Piackutatási tevékenység céljának megvalósításához szükséges, vagy ahogy az más módon meghatározásra kerül az Adatvédelmi irányelvünkben. Az erre a korlátozott használatra megadott licenc a Beküldött anyagaiból kapott összesített és személyes beazonosításra alkalmas adatokra, valamint ezek minden megmaradt, a tagsága vagy a részvétele során általunk létrehozott biztonsági másolatára azután is érvényben marad, hogy Ön megszüntette a tagságát vagy részvételét a Piackutatási tevékenységeinkben. Ez a licenc azokra a felekre is vonatkozik, akikkel együttműködünk, amennyiben ez szükséges a Piackutatási tevékenység céljaihoz vagy más, az Adatvédelmi irányelvünkben feltüntetett okokból.

9.        A tagság vagy részvétel megszüntetése

Ezek a Felhasználási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg (i) Ön egy Piackutatási tevékenységünk tagja, vagy abban részt vesz; vagy (ii) amíg a tagságát vagy részvételét Ön vagy mi meg nem szüntetjük.

Ha meg szeretné szünteti a tagságát vagy a részvételét, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Ezenfelül saját maga is deaktiválhatja a fiókját, vagy leiratkozhat a meghívóinkról a leiratkozás hivatkozás használatával, melyet minden egyes e-mailben megtalál.

Fenntartjuk a jogot, hogy visszavonjuk vagy megtagadjuk a tagságát vagy a részvételét, vagy a Piackutatási tevékenységeinkkel kapcsolatos webhelyekhez és/vagy platformokhoz való hozzáférését, ha nem tartja be a Felhasználási feltételeket.

10.    Felelősségi nyilatkozat

Bár a szükséges gondossággal járunk el a Piackutatási tevékenységeink összeállításában, biztosításában és fenntartásában, nem garantálhatjuk semmilyen megadott információ (tanács, vélemény, kijelentés stb.) pontosságát, megbízhatóságát vagy aktualitását. Nem garantálhatjuk továbbá a webhelyek és/vagy platformok megfelelő működését és elérhetőségét.

Az Human8 nem tehető közvetlen vagy közvetett módon felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely (i) a webhelyek és/vagy platformok hibás működéséből, illetve átmeneti vagy tartós elérhetetlenségéből következik, vagy (ii) amely a webhelyek és/vagy platformok, vagy a rajtuk található tartalmak vagy információk eléréséből vagy használatából fakadhat.

Nem kötelességünk a webhelyeken és/vagy platformokon lévő információk naprakészen tartása, és fenntartjuk a jogot, hogy a webhelyeink és/vagy platformjaink online elérhetőségét előzetes tájékoztatás nélkül felfüggesszük.

11.    Módosítások

Fenntartjuk a jogot ezeknek a Felhasználási feltételeknek az egyoldalú módosítására. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse át ezeket a Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet ezeknek a Felhasználási feltételeknek egy módosításával, mindig módjában áll, hogy megszüntesse a tagságát vagy a részvételét.

12.    Alkalmazhatatlanság

Amennyiben a Felhasználási feltételek bármilyen rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek vagy végre nem hajthatónak ítélik meg bármilyen jogszabály vagy szabályozás alapján, a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

13.    Alkalmazandó jog

A Felhasználási feltételeket kizárólagosan a belga joggyakorlat és a belga jogszabályok alapján kell értelmezni, tekintet nélkül más joghatóságok azokkal ütköző jogszabályaira, vagy a joghatóság megválasztására vonatkozó alapelvekre. A jelen Felhasználási feltételeket, az Ön a Piackutatási tevékenységeinkben való tagságát vagy részévtelét, illetve az ezekhez kapcsolódó webhelyeket és/vagy platformokat érintő minden vitát véglegesen a belgiumi Ghent város illetékes bíróságain kell rendezni.

14.    Észrevétele vagy kérdése van?

Ha a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az info@wearehuman8.com címen.