PROPRIETARY PANEL REWARDS POLICY

Deelname aan een toepasselijk onderzoek dat deel uitmaakt van het incentiveprogramma van InSites Consulting voor het eigen panel impliceert de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de deelnemer met dit beloningsbeleid (“Officiële regels”) en de beslissingen van Insites Consulting, die definitief en bindend zijn in alle aanverwante zaken met betrekking tot de beloningen/incentives (collectieve en individuele “Beloningen” en/of “Incentives”).

1. Voorwaarden voor deelname:

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME: Beloningen staan alleen open voor deelnemers die op het moment van deelname 18 jaar of ouder zijn.

Dit Beloningsprogramma is alleen open voor mensen die passen binnen het onderzoeksprofiel en die actief en te goeder trouw deelnemen aan het onderzoek. We behouden ons het recht voor om deelnemers en ongepaste reacties niet in aanmerking te nemen. Om in aanmerking te komen voor de incentives, moet men actief deelnemen aan het onderzoek waarvoor hij/zij is uitgenodigd via e-mail (of andere kanalen) en – in geval van een enquête – de ‘voltooid’-/eindpagina van het onderzoek bereiken. Er is slechts één deelname en één beloning per persoon toegestaan voor onderzoek, tenzij anders vermeld. Als het onderzoek een onderzoeksgemeenschap, blog of andere vorm betreft, moet men voldoen aan de vooraf gespecificeerde criteria om in aanmerking te komen voor de incentive.

Werknemers (en hun rechtstreekse familieleden of gezinsleden) van InSites Consulting en elk van hun respectievelijke moedermaatschappij(en), verbonden ondernemingen, dochterondernemingen, divisies en gerelateerde bedrijven en leveranciers, evenals haar reclame-, promotie- en juryorganisaties (gezamenlijk de ‘Beloningspartijen’) komen niet in aanmerking voor het indienen of ontvangen van Beloningen, noch deelnemers die op enigerlei wijze professioneel betrokken zijn bij het onderzoek. ‘Rechtstreekse familieleden’ zijn ouders, stiefouders, kinderen, stiefkinderen, broers of zussen, stiefbroers of stiefzussen, of echtgenoten, ongeacht van waar zij wonen. ‘Gezinsleden’ zijn mensen die ten minste drie maanden per jaar in dezelfde woning wonen, of zij nu verwant zijn of niet.


2. Beloningen

De Beloningen worden bij het voltooien van de taak aan de deelnemer toegeschreven en zodra voldoende Beloningen zijn verzameld om de minimale drempel te bereiken, kunnen Beloningen worden ingewisseld. Inwisselen van Beloningen kan voor een cadeaubon of kaart zijn, of een betaling via PayPal of een andere onlinekaart. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bepaalde Beloning te vervangen door een andere Beloning van gelijke waarde. Zowel het soort Beloningsprogramma als de inwisselbare som worden vermeld in de uitnodiging voor het onderzoek. De totale waarde van de incentive is in overeenstemming met de landspecifieke normen en wordt bepaald door de geschatte gemiddelde inspanning die van de deelnemer wordt gevraagd (bijv. lengte van de enquête, aantal en complexiteit van taken die moeten worden voltooid in een onderzoeksgemeenschap), tenzij er externe redenen zijn voor een ad-hocincentive. Beloningen vervallen indien ze niet worden ingewisseld binnen 24 maanden nadat ze aan de deelnemer zijn toegeschreven.

Deelnemers erkennen dat Beloningen onderworpen kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die door derden zijn opgelegd en een vervaldatum kunnen hebben. Cadeaubonnen/-kaarten kunnen meestal alleen worden gebruikt voor de aankoop van producten/diensten in overeenstemming met de voorwaarden van de cadeaukaartbedrijven, mogen niet worden teruggestuurd, worden ingewisseld voor cash geld (behalve voor zover wettelijk vereist) of worden gebruikt als betaling op krediet of naar een kredietkaartrekening. Ze zijn niet geldig voor aankopen die eerder zijn gedaan. Waardebonnen worden niet vervangen bij verlies of diefstal. In geen geval zal de waarde van de waardebon de aangegeven waarde overtreffen. InSites Consulting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor handelingen of gebreken van derden voor het niet leveren van, het niet uitvoeren van of voor defecten in de Beloningen of van/in producten/diensten die met de Beloningen zijn gekocht. Derden die de Beloningen leveren, zijn geen sponsors van het onderzoek of het Beloningsprogramma. In het geval dat de deelnemer meer koopt dan de aangegeven waarde van handelswaar, is de deelnemer volledig verantwoordelijk voor het betalen van deze bijkomende kosten. Beloningen kunnen niet worden vergoed, behalve voor zover hier naar eigen goeddunken van Insites Consulting toestemming voor wordt gegeven. De beloning kan niet aan iemand anders worden overgedragen of toegewezen. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle belastingen en heffingen met betrekking tot ontvangst en/of het gebruik van de waardebon. Beloningen zijn onderhevig aan alle betreffende federale, gewestelijke, provinciale en plaatselijke wet- en regelgevingen. Het ontvangen van een beloning hangt af van het voldoen aan alle voorschriften die hierin worden bepaald.

3. Beloningen inwisselen

Om beloonde deelnemers een beloning te laten inwisselen, moeten deelnemers eerst hun officiële naam en adres opgeven. Alle persoonlijke gegevens die door een deelnemer worden verstrekt, worden alleen verzameld, verwerkt en opgeslagen met het oog op het uitvoeren van het beloningsprogramma. InSites Consulting kan de diensten van derden gebruiken om elementen van de levering van de incentive te vereenvoudigen en sommige van deze gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven. Deze gegevens blijven te allen tijde vertrouwelijk en onderworpen aan beperkende regels. Je erkent en stemt ermee in dat onze behandeling van je persoonlijke gegevens wordt beschreven in ons Privacybeleid.

Wanneer de operationele afhandeling van de Beloningslevering via een externe partner gebeurt, erkennen deelnemers dat aanvullende voorwaarden van die derde partij van toepassing zijn en dat de derde partij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor hun afhandeling van de inwisseling van Beloningen en voor de afhandeling van mogelijke klachten en opmerkingen met betrekking tot hun dienst.

4. Algemene voorwaarden

De beslissingen van de Insites Consulting met betrekking tot alle aspecten van een beloning zijn voor alle deelnemers bindend zonder recht op beroep, waaronder, zonder beperking, beslissingen met betrekking tot wie voor deelname of diskwalificatie in aanmerking komt. Elke poging door welke deelnemer dan ook om een beloning te verkrijgen door het gebruik van meerdere of verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen, of door enige andere methode, maakt deelname van die persoon ongeldig; deze persoon kan ook worden gediskwalificeerd. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of dienst om deel te nemen is verboden en leidt tot diskwalificatie. In het geval van een meningsverschil met betrekking tot een registratie, wordt ervan uitgegaan dat de geautoriseerde rekeninghouder van het e-mailadres dat voor registratie is gebruikt, de deelnemers is. De ‘geautoriseerde rekeninghouder’ is de natuurlijke persoon waaraan toegang is verleend tot een e-mailadres door een Internetprovider of andere organisatie verantwoordelijk voor de toewijzing van e-mailadressen voor het domein dat met het ingediende adres in verband wordt gebracht.

Waardebonnen hebben geen contante waarde en kunnen niet worden overgedragen. De vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor verloren, vertraagde, onvolledige, onverenigbaar of naar een verkeerd adres gestuurde antwoorden. Beloningen zijn onderhevig aan alle betreffende federale, gewestelijke en gemeentelijke wetten. De vrijgestelde partijen zijn niet aansprakelijk voor: (i) uitvallen van de website gedurende een activiteit; (ii) technische storingen of andere problemen met betrekking tot het telefoonnetwerk of kabels, online computersystemen, servers, aanbieders van internettoegang, computerapparatuur of software; (iii) een storing bij een invoer of andere te ontvangen informatie, voor welke reden dan ook vastgelegd of geregistreerd, waaronder, maar niet beperkt tot, technische problemen of verkeerscongestie op het Internet of bij enige website; (iv) enige beschadiging of schade aan de computer of andere apparaat van een deelnemer of andere personen met betrekking tot of als het gevolg van deelname aan een activiteit; en/of (v) een combinatie van het bovenstaande. Een geautomatiseerd ontvangstbericht (zoals een bedank-e-mail of een e-mail voor bevestiging van indienen of invoeren) kan voor de doeleinden van deze officiële regels niet worden aangemerkt als bewijs van daadwerkelijke ontvangst door de Insites Consulting of voltooiing van een activiteit.

De Insites Consulting behoudt zich het recht voor om op enige wijze een beloning in te trekken, te wijzigen of op te schorten (of om deze officiële regels aan te passen) in het geval van een fout, een technisch probleem, een computervirus, bugs, manipulatie, een ongeautoriseerde interventie, fraude, een technisch defect of een andere oorzaak waarover de Insites Consulting redelijkerwijs geen controle heeft, waardoor het juist functioneren van een beloningen zoals voorzien door deze officiële regels. Elke poging om een website opzettelijk schade aan te brengen of om de rechtmatige uitvoering van een beloningen op enige wijze te ondermijnen vormt een wettelijke overtreding en indien een dergelijke poging wordt ondernomen behoudt de Insites Consulting zich het recht voor om in de breedste zin des woords binnen de wet een oplossing en schadevergoeding te eisen. De Insites Consulting (indien van toepassing) behoudt zich het recht voor om een beloning te annuleren, aan te passen of op te schorten, of om deze officiële regels op enige wijze aan te passen zonder voorafgaande melding of verplichtingen, in het geval van een ongeluk, drukfout, administratieve of andere fout van welke soort dan ook, of om welke andere reden dan ook. Zonder af te doen aan de algemene teneur van het bovenstaande, behoudt de Insites Consulting zich het recht voor om een alternatieve test of vaardigheden te laten doen indien de Insites Consulting dit gegeven de omstandigheden passend acht en/of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De Insites Consulting behoudt zich het recht voor, om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande melding een of meer van de data en/of tijdsperiode gestipuleerd in deze officiële regels aan te passen in de mate die nodig is voor verificatie van de naleving door deelnemers of van deelname, van deze officiële regels, of als gevolg van een technisch of ander probleem, of in het licht van andere omstandigheden die een goede administratie van een beloning beïnvloeden, zoals voorzien in deze officiële regels, of voor enige andere reden.

Door het platform te betreden geeft elke deelnemer expliciet toestemming aan de Insites Consulting, de agenten en/of vertegenwoordigers hiervan, voor opslag, delen en gebruik van de persoonlijke informatie die door de aanwezigheid op het platform wordt achtergelaten, informatie over registratie en activiteiten in overeenstemming met het Privacybeleid.

In het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de voorwaarden van deze officiële regels en toelichtingen of andere verklaringen in aan beloningen gerelateerde materialen, waaronder, maar niet beperkt tot: het aanmeldingsformulier , de website, deze officiële regels, of reclame, hebben de voorwaarden van deze officiële regels voorrang, en bepalen en regelen de hierin beschreven zaken op de grootst mogelijke wijze zoals voorgeschreven door de wet.

5. Toepasselijk recht en geschillen

Alle problemen en vragen met betrekking tot de opstelling, validiteit, interpretatie en afdwingbaarheid van deze officiële regels of de rechten en plichten van deelnemers of Insites Consulting met betrekking tot de Beloningen worden geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht zonder rekening te houden met een rechtskeuze van conflictregels of bepalingen die leiden tot toepassing van de wetten van andere landen. Voor zover vereist, zijn ook verplichte landspecifieke wetten van een individuele deelnemer van toepassing.

De relevante rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil of elke claim die voortvloeit uit de Beloningen of deze Officiële regels.