นโยบายเกี่ยวกับรางวัล

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล:

รางวัล (เรียกรวมกัน และเรียกแต่ละรายการว่า ‘รางวัล’) เปิดโอกาสให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับคำเชิญจาก InSites Consulting และเป็นผู้มีถิ่นพำนักตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้ระบุไว้ในแบบสำรวจ และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในขณะที่ร่วมตอบแบบสำรวจ พนักงาน (และสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ใกล้ชิด) ของ InSites Consulting และบริษัทในเครือ บริษัทย่อย แผนก และบริษัทและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานโฆษณา หน่วยงานส่งเสริมการขาย และหน่วยงานที่เป็นผู้ตัดสิน (รวมเรียกว่า ‘หน่วยงานที่เกี่ยวกับรางวัล’) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือรับรางวัล ‘สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด’ หมายถึง พ่อแม่ พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ลูก ลูกเลี้ยง พี่น้อง พี่น้องต่างพ่อ/ต่างแม่ หรือคู่สมรส ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม ‘สมาชิกในครัวเรือน’ หมายถึงผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่ก็ตาม รางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด และท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการแสดงว่าสมาชิกใหม่ตกลงยอมรับกฎกติการอย่างเป็นทางการและการตัดสินใจของ InSites Consulting โดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีภาระผูกพันในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับรางวัล หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้แล้ว จะสามารถรับรางวัลหรือไม่รับก็ได้ และอาจมีผลเป็นโมฆะในกรณีที่มีข้อห้าม

2. รางวัล

สิทธิ์ในการรับรางวัล

เราจะโอนคะแนนรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมหลังจากที่สิ้นสุด การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอซึ่งจะดำเนินการกับลูกค้า และ/หรือผู้ดำเนินรายการ และ/หรือตัวแทนของ InSites Consulting ซึ่งจะกำหนดเวลาให้สะดวกสำหรับทุกฝ่าย เราจะเชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องตอบคำถามทุกข้อที่ได้รับการสอบถามระหว่างการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ในระหว่างหรือหลังจากที่การสัมภาษณ์สิ้นสุดลงแล้ว หากลูกค้า และ/หรือผู้ดำเนินรายการ และ/หรือตัวแทนของ InSites Consulting พิจารณาเห็นว่าคำตอบของผู้เข้าร่วมมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ บุคคลเหล่านี้มีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะพิจารณาว่าจะไม่มอบรางวัลตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าให้กับผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ตามระยะเวลาทั้งหมดที่ได้แจ้งไว้ จึงจะได้รับรางวัลทั้งหมดตามที่ได้สื่อสารผ่านอีเมล

หากการสัมภาษณ์ถูกตัดออกมากกว่า 50% ของระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้เบื้องต้น เนื่องจากเหตุผลด้านเทคนิคหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ควรอยู่ในความควบคุมของผู้เข้าร่วม โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้า และ/หรือผู้ดำเนินรายการ และ/หรือตัวแทนของ InSites Consulting เราจะไม่มอบรางวัลส่วนใด ๆ ที่ได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วม

ประเภทของรางวัล

การแลกรางวัลอาจอยู่ในรูปแบบบัตรกำนัล หรือบัตร หรือการชำระเงินผ่าน PayPal หรือบัตรอื่นทางออนไลน์ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันเพื่อทดแทนรางวัลประเภทหนึ่ง ๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว มูลค่ารวมของรางวัลจะเป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะประเทศ และพิจารณาจากความพยายามในการสอบถามผู้เข้าร่วมโดยการประมาณค่าโดยเฉลี่ย เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบมูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้สำหรับการเข้าร่วมอย่างเต็มรูปแบบ รางวัลจะหมดอายุลง หากไม่มีการแลกรางวัลภายใน 24 เดือนนับจากที่ได้โอนคะแนนรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม

3. สถานะของรางวัล

ผู้เข้าร่วมรับทราบว่ารางวัลอาจเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งบุคคลที่สามได้ระบุไว้ และอาจมีการระบุวันหมดอายุ โดยปกติแล้ว บัตรกำนัล/บัตรจะสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า/บริการตามเงื่อนไขของบริษัทที่ออกบัตรของขวัญเท่านั้น โดยไม่สามารถคืน หรือแลกเป็นเงินสดได้ (ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้) และไม่สามารถนำไปใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นเครดิตสำหรับบัญชีบัตรเครดิตใด ๆ โดยจะไม่สามารถใช้กับการซื้อสินค้าครั้งก่อนหน้าได้ ไม่สามารถออกบัตรกำนัลทดแทนได้ในกรณีที่บัตรกำนัลสูญหายหรือถูกขโมย มูลค่าของบัตรกำนัลจะไม่สูงไปกว่ามูลค่าที่ระบุบนบัตรในทุกกรณี InSites Consulting จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการผิดสัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งไม่ส่งมอบ ไม่ปฏิบัติงาน หรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับรางวัล หรือผลิตภัณฑ์/บริการที่ซื้อโดยใช้คะแนนรางวัล บุคคลที่สามที่เป็นผู้จัดหารางวัลไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการวิจัยหรือโครงการรางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ของสินค้า ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นแต่เพียงผู้เดียว จะไม่มีการมอบรางวัลทดแทน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามดุลยพินิจของ InSites Consulting แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบหมายรางวัลให้บุคคลอื่นได้ ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ และ/หรือการใช้บัตรกำนัล รางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด และท้องถิ่น หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้แล้ว ผู้เข้าร่วมจะสามารถรับรางวัลหรือไม่ก็ได้

4. เงื่อนไขทั่วไป

การตัดสินใจของ InSites ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านกับรางวัลดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพันกับผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีสิทธิ์/การหมดสิทธิ์ในการร่วมตอบแบบสำรวจ และ/หรือของผู้เข้าร่วม หากผู้เข้าร่วมพยายามที่จะได้มาซึ่งรางวัล โดยใช้ที่อยู่อีเมล ข้อมูลระบุตัวตน การลงทะเบียน และการเข้าสู่ระบบหลายรายการ/ที่แตกต่างกัน หรือวิธีการอื่นใด จะถือว่าการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมรายนั้นเป็นโมฆะ และผู้เข้าร่วมรายนั้นจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัล ห้ามใช้ระบบหรือบริการอัตโนมัติในการเข้าร่วม และการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมหมดสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ถือว่าเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้อีเมลในการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วม ‘เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต’ หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ได้รับที่อยู่อีเมลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่กำหนดที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่ส่งนั้น ๆ

บัตรกำนัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ InSites Consulting ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคำตอบที่สูญหาย ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่เข้ากัน หรือตอบกลับไปถึงผู้รับไม่ถูกต้อง รางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับแคว้นหรือจังหวัด และรัฐบาลท้องถิ่น InSites Consulting ไม่มีหน้าที่รับผิตในกรณีต่อไปนี้ (ก) ความล้มเหลวใดๆ ในเว็บไซต์ขณะทำกิจกรรม (ข) ข้อขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการการเข้าถึง อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ค) ข้อขัดข้องใดๆ ในการป้อนข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ควรได้รับ จัดเก็บ หรือบันทึกเพื่อเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาทางเทคนิคหรือความหนาแน่นในการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ใด ๆ (ง) การบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้เข้าร่วม หรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ (จ) ข้อต่าง ๆ ที่กล่าวมารวมกัน

InSites Consulting ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน แก้ไข หรือระงับการให้รางวัล (หรือแก้ไขกฎกติกาอย่างเป็นทางการ) ด้วยวิธีการใดก็ตาม ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ปัญหาทางเทคนิค ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การทำลาย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทุจริต ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ InSites Consulting สามารถควบคุมได้ตามเหตุผลอันสมควร ซึ่งขัดขวางการดำเนินการโปรแกรมรางวัลอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ InSites Consulting (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือระงับรางวัล หรือแก้ไขกฎกติกาอย่างเป็นทางการด้วยวิธีใดก็ตาม โดยปราศจากภาระผูกพันและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ ในการตีพิมพ์ ดูแลจัดการ หรือข้อผิดพลาดประเภทใด ๆ ก็ตาม หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม InSites Consulting ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทดสอบทักษะแบบทางเลือกตามที่เห็นสมควรตามสถานการณ์ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องลักษณะทั่วไปของข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้น InSites Consulting ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวันที่ และ/หรือกรอบเวลาใด ๆ ที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการโดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของผู้เข้าร่วมหรือการเข้าร่วมตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการ หรืออันเป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาอื่น หรือตามสถานการณ์อื่นใดที่กระทบกับการจัดการรางวัลดังที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม และการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มเป็นการแสดงว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ความยินยอมแก่ InSites Consulting ตลอดจนหน่วยงาน และ/หรือตัวแทนในการจัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาในการเข้าใช้งาน ข้อมูลลงทะเบียน ตลอดจนคำตอบในกิจกรรมซึ่งเป็นไป ข้อกำหนดและเงื่อนไข

5. กฎหมายที่ใช้บังคับและการพิพาท

กฎกติกาอย่างเป็นทางการและรางวัลจะอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไปของเบลเยียม และสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของเขตอำนาจศาลภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของผู้เข้าร่วมดังกล่าว ศาลในเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งของเบลเยียมจะมีอำนาจในการตัดสินคดีเกี่ยวกับประเด็นและข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ความสมเหตุสมผล การตีความ และการบังคับใช้กฎกติกาของรางวัลอย่างเป็นทางการ หรือสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมและ InSites Consulting ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัล

ประเด็นและข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ความสมเหตุสมผล การตีความ และการบังคับใช้กฎกติกาอย่างเป็นทางการ หรือสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมและ InSites Consulting ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัลจะอยู่ภายใต้และเป็นไปตามกฎหมายภายในของเบลเยียมโดยไม่ใช้หลักแห่งการขัดกันของกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่อาจทำให้มีการนำกฎหมายของรัฐอื่นมาบังคับใช้ได้

รางวัลและข้อโต้แย้งใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับรางวัลจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของเบลเยียม และศาลที่เกี่ยวข้องของเบลเยียมมีอำนาจในการตัดสินคดีแต่ผู้เดียวในการไต่สวนข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากรางวัลหรือกฎกติกาอย่างเป็นทางการดังกล่าว