Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci SkyPriority Panel

Společnost SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A., registrovaná v Amsterdamu, Nizozemsko (registrační číslo obchodní komory 34345101), jejíž adresa pro návštěvníky je na adrese (1180 AJ) Amstelveen na adrese Amsterdamseweg 55 (“SkyTeam”, “nám”, “my”), je globální aliance leteckých společností, která koordinuje a poskytuje komerční aktivity ve jménu a – v jistém rozsahu – společně s členskými leteckými společnostmi SkyTeam (členy) v leteckém průmyslu. Když používáte tuto aplikaci SkyPriority Panel, je pro nás důležité, aby byli vaše osobní údaje zpracovány pečlivě a bezpečně, transparentním způsobem. Zpracování vašich osobních údajů podléhá pravidlům Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 (GDPR) a případně na jeden nebo více národních prováděcích aktů GDPR členských států EU, stejně jako zákony a předpisy na ochranu údajů jiných zemí (pokud jsou aplikovatelné). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k plnění našich povinností transparentnosti podle GDPR, konkrétně k vysvětlení, když budeme shromažďovat vaše osobní údaje v postavení správce podle GDPR, jaké osobní údaje budeme shromažďovat, jak budeme takové osobní údaje využívat, a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů? 

SkyTeam je ve smyslu GDPR správcem zpracování vašich osobních údajů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že společnost InSites Compages NV, se sídlem na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgie) a registrovaná u Crossroads Bank for Enterprises pod číslem BE0837.297.070 (dále jenom „Human8”) jedná jménem společnosti SkyTeam jako zpracovatel údajů při provádění a průzkumu trhu, souvisejících s produkty a službami SkyTeam, včetně SkyPriority a salonků.

Jako zpracovatel údajů pro SkyTeam se Human8 zavazuje respektovat platnou legislativu na ochranu dat, konkrétněji GDPR.

Dále, společnost Human8 je členem Evropské společnosti pro výzkum veřejného mínění a marketingu („ESOMAR”), mezinárodní organizace, která se zaměřuje na vývoj lepších metod průzkumu trhu a dodržuje profesní standardy, které ESOMAR stanovuje pro své členy.

2. Zpracování údajů: co, kdy, proč, jak a na jak dlouho? 

Kdy budeme shromažďovat osobní údaje? Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

 

Proč shromažďujeme tyto osobní údaje? Právní základ pro používání vašich osobních údajů? Jak jsme získali vaše osobní údaje? Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?
Pokud se účastníte aktivit průzkumu trhu prostřednictvím aplikace SkyPriority Panel

–   Identifikační údaje: jméno, uživatelské jméno, pohlaví, věk, země bydliště, elektronické identifikační údaje (jako IP adresa, soubory cookies)

–   Kontaktní údaje: emailová adresa.

–   Údaje o poloze: poloha mobilního telefonu (pokud je povolena)

–   Informace o letu (datum, trasa, letecká společnost, číslo letu)

–   Obrazové záznamy: fotografie, videa

–   Životní styl a zvyky.

– Další informace poskytnuté vámi.

– Pro účely provádění zákaznických průzkumů za účelem analýzy a optimalizace našich služeb a produktů.

– Pro případné poskytnutí ceny poté, co jste uvedli, že se chcete zúčastnit slosování o ceny.

– Abychom s vámi mohli navázat a udržovat kontakt – a to i pro účely přímého marketingu.

– Pro účely splnění zákonných povinností, soudního příkazu nebo k uplatnění či obhajobě právních nároků.

Souhlas:

– Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud nám poskytnete váš souhlas s účastí na programu aktivity průzkumu trhu.

– Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás budete kontaktovat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost našeho používání vašich osobních údajů před stažením souhlasu z vaší strany.

Oprávněné zájmy:

– Vaše údaje můžeme zpracovávat podle potřeby k dosažení našich oprávněných zájmů při provádění našich činností průzkumu trhu. Pro naše zájmy můžeme například shromažďovat, analyzovat a interpretovat informace o našich zákaznících, abychom našli nové příležitosti k prodeji a vývoji produktů a služeb nebo abychom uspokojili preference a potřeby našich

zákazníků.

–     Od vás.

–     Třetí strany, které jsme angažovali v souvislosti se zákaznickým průzkumem, jako jsou členové nebo Human8.

–     Další třetí strany v náhodných případech.

– Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, kontaktní údaje) budeme uchovávat po dobu, po kterou zůstane váš účet aktivní. Pokud se rozhodnete svůj účet smazat, osobní identifikační údaje budou vymazány, aby byl účet anonymizován.

– Všechna údaje dříve poskytnuté v aplikaci budou zachována, ale nikdy je nelze zpětně propojit s vašimi identifikovatelnými osobními údaji.

– V některých případech můžeme uchovávat vaše údaje déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou používány – například když jsme legálně povinni uchovávat osobní údaje déle nebo když je to nezbytné s ohledem na právní nároky.

Pokud navštívíte naši aplikaci SkyPriority Panel Pokud navštívíte naši aplikaci SkyPriority Panel, budou používány různé soubory cookies a podobné technologie (dále jen „cookies“). Používáme pouze funkční a analytické soubory cookies a nebudou zpracovávány žádné osobní údaje.

–  Pro účely zajištění fungování a optimalizaci aplikace

–  Pro účely generování uživatelských statistik a k další analýze vašeho používání aplikace

 

–  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím funkčních analytických souborů cookies, šetrných k ochraně soukromí, je náš oprávněný zájem na tom, aby naše aplikace fungovala správně.

– U všech ostatních typů souborů cookies vás požádáme o souhlas prostřednictvím „cookies banneru“, který se zobrazí, když navštívíte stránku s prohlášením o ochraně osobních údajů a/nebo s podmínkami naší webové stránky.

–  Nejsou zpracovávány ani shromažďovány žádné osobní údaje. –  Nejsou zpracovávány ani shromažďovány žádné osobní údaje.

3. Jak přenášíme vaše osobní údaje mimo EHP?  

Zpracování vašich osobních údajů může zahrnovat přenesení vašich osobních údajů do třetí země, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany jako v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). To může být případ, kdy sdílíme vaše osobní údaje s našimi členskými leteckými společnostmi nebo s vybranými jinými třetími stranami, se kterými máme uzavřenou partnerskou dohodu.

V případě potřeby jsme přijali vhodná ochranná opatření pro přenos vašich osobních údajů do země, nacházející se mimo EHP, pokud tato země neposkytuje odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů na ochranu údajů, spoléháním se o rozhodnutích o přiměřenosti vydaných Evropskou komisí nebo uzavřením standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí (s doplňujícími opatřeními v požadovaném rozsahu). Můžete nás kontaktovat, pokud byste chtěli získat více informací o opatřeních, která jsme přijali k ochraně vašich údajů v tomto ohledu.

4. Jak chráníme vaše osobní údaje? 

Zavázali jsme se zajistit, že vaše osobní údaje budou v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodná fyzická, technická a organizační opatření k ochraně informací, které shromažďujeme a zpracováváme. 

5. Jaká jsou vaše práva? 

Jako subjekt údajů máte určitá práva, týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů. Můžete: 

  • Požádat o přístup k vašim osobním údajům. Máte   právo nás požádat o informaci, jestli  zpracováváme vaše osobní údaje, a v případě, že je shromažďujeme, požádat o kopii těchto osobních údajů. 
  • Požádat o opravu vašich osobních údajů. Máte právo na opravu vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou neúplné nebo nepřesné. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s ostatními, budeme je také informovat o opravě, kde je to možné. 
  • Požádat o vymazání vašich  osobních údajů. Máte právo  nás požádat o   vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v jistých podmínkách. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s ostatními, budeme je informovat o vymazání, kde to bude možné. Vzhledem k způsobu, jakým udržujeme určité služby, může nějakou dobu trvat, než je záložní kopie smazána.
  • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o zablokování nebo zakázání zpracování  vašich osobních údajů v jistých podmínkách, co znamená, že  zastavíme  zpracovávání  vašich údajů na jisté časové období. Okolnosti, které mohou zakládat toto právo, zahrnují situace, kdy byla přesnost vašich osobních údajů zpochybněna, ale potřebujeme určitý čas, abychom ověřili jejich (ne)přesnost. Toto právo nám nebrání v dalším ukládání vašich osobních údajů. Před zrušením omezení vás budeme informovat. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s ostatními, budeme je informovat o omezení, kde to bude možné. 
  • Požádat o uplatnění vašeho práva na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli v  strukturovaném, všeobecně používaném a strojově čitelném formátu za konkrétních podmínek. Takto   můžete používat vaše osobní údaje jinde, nebo nás  můžete taky požádat o  převedení vašich osobních údajů   třetí straně. Na základě požadavku a kde je to technicky proveditelné, předáme vaše osobní údaje přímo jinému správci. 
  • Vznést námitku proti zpracování vašich   osobních údajů. Máte právo   nás požádat  o zastavení zpracovávání  vašich osobních údajů, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na oprávněné zájmy, s výjimkou případů, kdy můžeme prokázat přesvědčivé právní  

V případě profilování jako účelu není zamýšleno mít právní účinky, které by významně ovlivnily subjekt údajů. Důsledkem tohoto účelu je kategorizace jednotlivců obecným způsobem pro marketingové účely.  

6. Naše kontaktní údaje 

Žádost nám můžete zaslat pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Vaši žádost zpracujeme pečlivě a v souladu s platnými pravidly ochrany údajů. 

Jakékoli otázky týkající se soukromí, žádosti subjektu údajů a/nebo stížnosti lze adresovat pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti Human8:

  • Poštou: Human8 DPO, Evergemsesteenweg 195, B-9032 Wondelgem, Belgie. 

Můžete nás také kontaktovat přímo, pokud máte nějaké dotazy: 

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.
Postbus 350
1180 AJ AMSTELVEEN
NIZOZEMSKO
skypriority@skyteam.com