Điều khoản & Điều kiện

1. Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện

Truy cập hoặc tham gia vào một trong các dịch vụ nghiên cứu thị trường của chúng tôi (sau đây gọi là: “Các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường”) và theo cách mở rộng, việc sử dụng các trang web và/hoặc nền tảng được liên kết, chỉ có thể được nếu bạn (sau đây gọi là: “Người tham gia”, “bạn” hoặc “của bạn”) chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau (sau đây gọi là: “Điều khoản và Điều kiện”)
Với sự chấp nhận, các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành thỏa thuận của bạn với InSites NV, có văn phòng đăng ký tại Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Bỉ và đã đăng ký với Central Enterprise Databank (KBO) theo số BE0465.109.357 (sau đây gọi là “InSites”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).
“Hoạt động Nghiên cứu Thị trường” có nghĩa là các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và cho phép bạn với tư cách là một Thành viên Nhóm tham gia hoặc Người tham gia tham gia khảo sát, hội thảo, cộng đồng (ví dụ: Square), phỏng vấn hoặc bất kỳ hình thức hoạt động nghiên cứu thị trường nào khác do InSites tạo kiều kiện thực hiện. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường cụ thể. Trước khi bạn sử dụng hoặc tham gia vào một trong các dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện bổ sung này, mà bạn cũng được thông báo, tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện này.

2. Tư cách thành viên hoặc sự tham gia

Việc trở thành thành viên hoặc tham gia các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường tất nhiên luôn trên cơ sở tự nguyện. Tư cách thành viên có thể được yêu cầu để tham gia một trong các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi (ví dụ: Người nói chuyện trong Tương lai). Trong mọi trường hợp tư cách thành viên hoặc sự tham gia được loại trừ đối với trẻ vị thành niên. “Trẻ vị thành niên” có nghĩa là những người dưới 13 tuổi (hoặc lớn hơn nếu điều này được luật pháp trong nước quy định).
Khi bạn cần tạo một tài khoản cho tư cách thành viên của mình, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu trên mẫu đăng ký. Trừ khi có quy định khác, không được phép có nhiều tài khoản đang hoạt động hoặc nhiều cách để tham gia một Hoạt động Nghiên cứu Thị trường cụ thể.

3. Sử dụng và tinh thần trách nhiệm được chấp nhận

Chúng tôi khuyến khích sự tham gia có suy nghĩ, câu trả lời trung thực và chia sẻ thông tin qua các nội dung gửi trân trọng và thích hợp (sau đây gọi là: “Nội dung gửi”).
“Nội dung gửi” có nghĩa là: tất cả các câu trả lời, nhận xét, phản hồi, đề nghị, ý tưởng và các thông tin liên lạc khác được công bố, gửi hoặc trực tiếp/gián tiếp cung cấp cho ban điều hành, một bên thứ ba được chỉ định đặc biệt hoặc thông qua bất kỳ kênh nào khác (khảo sát trực tuyến, trang web và/hoặc nền tảng) vì việc bạn trở thành thành viên hoặc tham gia một trong các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi.
Trong mọi trường hợp, bạn luôn chịu trách nhiệm về Nội dung gửi của mình trong thời gian là thành viên hoặc tham gia Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi và trong thời gian sử dụng các trang web và/hoặc nền tảng được liên kết. Trong mọi trường hợp, InSites không thể chịu trách nhiệm đối với các Nội dung gửi từ những Người tham gia khác.
Bạn sẽ không gửi các Nội dung gửi không phù hợp hoặc có thể không phù hợp, bất hợp pháp hoặc có hại cho InSites và những Người tham gia khác.
Trong mọi trường hợp, bạn không được sử dụng các trang web và/hoặc nền tảng để quảng cáo hoặc bán các sản phẩm, dịch vụ hoặc cách khác (vì lợi nhuận hay không), bạn cũng không được liên hệ với Người dùng khác cho mục đích này. Sử dụng thương mại các trang web và/hoặc nền tảng hoặc nội dung của chúng trong mọi trường hợp đều bị cấm.
Bạn phải tuyên bố rằng Nội dung gửi của bạn không vi phạm và/hoặc xung đột với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ quy định quốc gia hoặc quốc tế nào bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác; (ii) quyền đối với sự riêng tư (cụ thể là bạn không được công khai dữ liệu cá nhân của người khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép rõ ràng của họ) hoặc tiết lộ; (iii) nghĩa vụ bảo mật.
Vì chúng tôi hoạt động trong một lĩnh vực được quy định chặt chẽ, chúng tôi phải tuân thủ các điều luật và quy định cụ thể, chúng tôi có quyền theo dõi, đánh giá và nếu cần, xóa ngay lập tức tất cả các Nội dung gửi mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.

4. Tính bảo mật

Bạn sẽ luôn cố gắng bảo mật trong thời gian là thành viên hoặc tham gia vào một trong các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi nhưng cũng như sau khi có thể chấm dứt hoạt động đó.
“Tính bảo mật” có nghĩa là bạn sẽ không tiết lộ thông tin, dữ liệu hoặc các Nội dung gửi của người khác, sẽ không cho phép các bên thứ ba truy cập vào nó và sẽ không công bố, tái tạo hoặc sử dụng nó theo bất kỳ cách nào khác. Chỉ các thông tin mà bạn có thể lấy một cách hợp pháp thông qua một kênh không phải là tư cách thành viên hoặc tham gia vào Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường, hoặc thuộc phạm vi công cộng thì mới không thuộc phạm vi bảo mật này.
Khi bạn được cấp tài khoản để làm thành viên hoặc tham gia Hoạt động nghiên cứu thị trường và bạn được cấp mật khẩu cho việc này, bạn sẽ không tiết lộ điều này cho người khác và bạn sẽ không cấp cho người khác quyền truy cập vào các trang web và/hoặc nền tảng thông qua tài khoản cá nhân của bạn được liên kết với Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi.

5. Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ quy định quốc gia hoặc quốc tế nào dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) bản quyền, bằng sáng chế, tên thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác; (ii) quyền riêng tư hoặc công khai; (iii) nghĩa vụ bảo mật.
Bạn đồng ý, nếu cần thiết, để bảo vệ, bồi thường và bảo đảm cho InSites, quản trị viên, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, các công ty liên kết, đối tác kinh doanh, đại diện hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan (gọi chung là “Các Bên được Miễn trừ”), về tất cả các thiệt hại, chi phí, các khoản nợ và tổn thất thuộc bất kỳ bản chất nào (bao gồm và không giới hạn ở bất kỳ chi phí pháp lý nào), phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do những vi phạm mà bạn đã cam kết.
Bạn đồng ý rằng bạn sẽ làm mọi thứ có thể để hợp tác với chúng tôi trong việc bảo vệ bất kỳ vấn đề nào trong số này. Chúng tôi có quyền, với chi phí của bạn, chấp nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể được yêu cầu bồi thường.

6. Hệ thống phần thưởng

Nếu một chương trình phần thưởng được liên kết với Hoạt động Nghiên cứu Thị trường, thì các điều khoản và điều kiện sẽ được thông báo riêng và những điều khoản và điều kiện này có thể khác đối với từng hoạt động nghiên cứu.

7. Quyền riêng tư và giao tiếp

Các Nội dung gửi được thông báo vì bạn là thành viên hoặc tham gia vào một trong các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi sẽ được xử lý trong các kết quả nghiên cứu về sản phẩm hoặc dịch vụ là đối tượng của Hoạt động Nghiên cứu Thị trường đó và theo các mục tiêu của Hoạt động Nghiên cứu Thị trường đó.
Khi Nội dung gửi của bạn chứa dữ liệu cá nhân thì những dữ liệu này sẽ luôn được xử lý và bảo vệ theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.
Một số Hoạt động Nghiên cứu Thị trường (ví dụ: Square) hoạt động thông qua nền tảng giao tiếp công khai. Nội dung mà bạn đăng trên một nền tảng như vậy có thể được nhiều người xem. Xin lưu ý rằng khi bạn gửi thông tin, và là dữ liệu cá nhân riêng tư, đến nền tảng này, thông tin này không thể chỉ được xem bởi chúng tôi mà còn bởi những Người tham gia khác. Liên quan đến vấn đề có liên quan sau này, chúng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng thêm hoặc bất kỳ hình thức xử lý nào khác. Bạn tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin như vậy.

8. Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, tất cả các tài liệu, bao gồm và không giới hạn ở mọi văn bản, thiết kế, đề nghị, hình ảnh, ảnh, video, tác phẩm nghe nhìn, ý kiến (bao gồm nhưng không giới hạn ở ý kiến về sản phẩm và quảng cáo), cách thể hiện ý tưởng (sau đây là: “Nội dung”) là tài sản của InSites hoặc các bên thứ ba khác, là những người có thể sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ này. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, bạn sẽ không được cấp phép sử dụng hoặc tái tạo Nội dung như được trình bày trong Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi và trên các trang web và/hoặc nền tảng có liên quan. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu rõ ràng.
Bằng cách thông báo một Nội dung gửi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung gửi và thông tin liên lạc của bạn về nó sẽ tuân thủ các yêu cầu theo Điều khoản và Điều kiện này và rằng bạn sở hữu hoặc nắm giữ các quyền, giấy phép, ủy quyền và phê duyệt cần thiết.
Bạn giữ quyền sở hữu sở hữu trí tuệ đối với các Nội dung gửi của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ đồng ý cấp cho chúng tôi giấy phép bản quyền miễn phí toàn cầu để sử dụng, sao chép, truyền tải, sửa đổi, bổ sung, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, tiết lộ hoặc theo cách khác sử dụng các nội dung gửi trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích của Hoạt động Nghiên cứu Thị trường và theo cách khác như được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Giấy phép sử dụng có giới hạn này sẽ tiếp tục được áp dụng sau khi bạn chấm dứt tư cách thành viên hoặc tham gia các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi liên quan đến dữ liệu tổng hợp và xác định thu được từ Nội dung gửi của bạn và mọi bản sao lưu còn lại của chúng đã được tạo trong thời gian bạn là thành viên hoặc tham gia. Giấy phép này cũng áp dụng cho các bên mà chúng tôi hợp tác cho đến nay vì điều này là bắt buộc để đạt được mục đích của Hoạt động Nghiên cứu Thị trường và như đã nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

9. Chấm dứt tư cách thành viên hoặc sự tham gia của bạn

Các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực (i) miễn là bạn là một thành viên hoặc tham gia vào một trong các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi; hoặc (ii) cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt tư cách thành viên hoặc sự tham gia của bạn.
Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi, nếu bạn muốn chấm dứt tư cách thành viên hoặc sự tham gia của mình, Ngoài ra, bạn cũng có thể tự hủy kích hoạt tài khoản của mình hoặc hủy đăng ký nhận lời mời của chúng tôi thông qua liên kết hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi email.
Chúng tôi có quyền thu hồi hoặc từ chối tư cách thành viên hoặc sự tham gia của bạn và quyền truy cập vào các trang web và/hoặc nền tảng liên quan đến Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi luôn cẩn trọng khi biên soạn, cung cấp và duy trì Hoạt động Nghiên cứu Thị trường cũng như các trang web và/hoặc nền tảng có liên quan, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính chất thời sự hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin được cung cấp (lời khuyên, ý kiến, tuyên bố, v.v. .). Chúng tôi cũng không thể đảm bảo hoạt động bình thường và tính khả dụng của các trang web và hoặc nền tảng.
InSites không thể chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do (i) sự cố, sự không khả dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn của các trang web và/hoặc nền tảng hoặc (ii) có thể do truy cập hoặc sử dụng các trang web và/hoặc nền tảng hoặc nội dung hoặc thông tin được cung cấp ở đó.
Chúng tôi không có bổn phận phải cập nhật thông tin trên các trang web và/hoặc nền tảng và chúng tôi có quyền đưa các trang web và/hoặc nền tảng đó vào ngoại tuyến mà không cần thông báo.

11. Sửa đổi

Chúng tôi có quyền đơn phương sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo các Điều khoản và Điều kiện này thường xuyên. Bạn luôn có thể chấm dứt tư cách thành viên hoặc sự tham gia của mình nếu bạn không đồng ý với một sửa đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này.

12. Tính bất khả thi

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện bị tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành theo bất kỳ điều luật hoặc quy định trật tự công cộng nào, điều khoản đó sẽ bị loại trừ ở mức độ không hợp lệ hoặc không thể thi hành và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

13. Luật áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện được quản lý và giải thích độc quyền theo luật của Bỉ, không xét đến luật mâu thuẫn hoặc các nguyên tắc lựa chọn quyền tài phán. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, tư cách thành viên hoặc sự tham gia của bạn vào các Hoạt động Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi hoặc việc sử dụng các trang web và hoặc nền tảng có liên quan sẽ được giải quyết dứt điểm bởi các tòa án có thẩm quyền của Ghent, Bỉ.

14. Bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào không?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về các Điều khoản và Điều kiện này, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi qua info@insites-consults.com.