Vilkår og betingelser for markedsundersøkelser

1.        Aksept av vilkår og betingelser

Tilgang til eller deltakelse i en av våre markedsundersøkelsestjenester (heretter: «markedsundersøkelser») og, ved utvidelse, bruken av tilknyttede nettsteder og/eller plattformer, er kun mulig hvis du (heretter: «deltaker», «du» eller «din») godtar følgende vilkår og betingelser (heretter: «vilkår og betingelser»).

Ved aksept utgjør disse vilkårene og betingelsene avtalen din med InSites NV, med registrert kontor i Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgia, og som er registrert hos Central Enterprise Databank (KBO) med nummeret BE0465.109.357 (heretter «Human8», «vi», «oss» eller «vår»).

«Markedsundersøkelser» betyr tjenestene vi tilbyr og som lar deg som panelmedlem eller deltaker ta del i undersøkelser, paneler, fellesskap (f.eks. Square), intervjuer eller annen form for markedsundersøkelse som Human8 legger til rette for. Ekstra vilkår og betingelser kan gjelde for visse markedsundersøkelser. Før du bruker eller deltar i en av våre markedsundersøkelsestjenester, godtar du at disse ekstra vilkårene og betingelsene, som du også er varslet om, utgjør en integrert del av disse vilkårene og betingelsene.

2.        Medlemskap eller deltakelse

Medlemskap eller deltakelse i markedsundersøkelser er selvfølgelig alltid på frivillig basis. Medlemskap kan være nødvendig for deltakelse i en av våre markedsundersøkelser (f.eks. Future Talkers). Medlemskap eller deltakelse er i alle tilfeller utelukket for mindreårige. «Mindreårige» betyr personer under 13 år (eller eldre hvis dette er fastsatt i nasjonal lovgivning).

Der du må opprette en konto for medlemskapet ditt, godtar du å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv på registreringsskjemaet. Med mindre annet er angitt, er det ikke tillatt å ha flere aktive kontoer eller flere måter å delta på for en bestemt markedsundersøkelse.

3.        Akseptabel bruk og ansvar

Vi oppfordrer til gjennomtenkt deltakelse, sannferdige svar og informert deling via respektfulle og passende innsendelser (heretter: «innsendelser»).

«Innsendelser» betyr: alle svar, kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, ideer og annen kommunikasjon som blir publisert, sendt inn eller direkte/indirekte gitt til panelet, en spesielt utnevnt tredjepart eller via en annen kanal (nettundersøkelser, nettsteder og/eller plattformer) som et resultat av ditt medlemskap eller deltakelse i en av markedsundersøkelsene våre.

I alle tilfeller er og forblir du ansvarlig for innsendelsene dine i løpet av medlemskapet ditt eller deltakelsen din i markedsundersøkelsene våre samt under bruken av tilknyttede nettsider og/eller plattformer. Human8 kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for innsendelser fra andre deltakere.

Du må ikke sende innsendelser som er eller kan være upassende, ulovlige eller ellers skadelige for Human8 og andre deltakere.

Ikke under noen omstendigheter skal du bruke nettsidene og/eller plattformene til å reklamere for eller selge produkter, tjenester eller annet (for profitt eller ikke), og du skal heller ikke kontakte andre brukere for dette formålet. Kommersiell bruk av nettsidene og/eller plattformene eller innholdet på disse, er i alle tilfeller forbudt.

Du må erklære at innsendelsene dine ikke bryter og/eller er i konflikt med en tredjeparts rett eller nasjonale eller internasjonale forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til (i) opphavsrett, patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter, (ii) rettigheter til personvern (du kan ikke publisere andres personopplysninger uten vedkommendes uttrykkelige tillatelse) eller utlevering, (iii) taushetsplikt.

Siden vi opererer i en strengt regulert sektor der vi må overholde visse lover og forskrifter, forbeholder vi oss retten til å overvåke, vurdere og om nødvendig slette alle innsendelser uten å oppgi noen grunn.

4.        Konfidensialitet

Du skal alltid etterstrebe konfidensialitet i løpet av medlemskapet ditt eller deltakelsen din i en av våre markedsundersøkelser, men også etter at dette er avsluttet.

«Konfidensialitet» betyr at du ikke utleverer andres informasjon, data eller innsendelser, at du ikke gir tredjeparter tilgang til dette, og at du ikke på noen annen måte publiserer, gjengir eller bruker det. Bare informasjon som du legitimt kan få via andre kanaler enn medlemskap eller deltakelse i en markedsundersøkelse, eller som er allment tilgjengelig, omfattes ikke av denne taushetsplikten.

Hvis du får en konto for medlemskapet ditt eller deltakelsen din i en markedsundersøkelse, og du får tildelt et passord for denne kontoen, skal du ikke utlevere passordet til andre, og du skal ikke gi andre tilgang til nettsidene og/eller plattformene via den personlige kontoen din som er knyttet til markedsundersøkelsene våre.

5.        Ansvar og kompensasjon

Du er personlig ansvarlig hvis du bryter disse vilkårene og betingelsene og nasjonale eller internasjonale forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til (i) opphavsrett, patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter, (ii) rett til personvern eller utlevering, (iii) taushetsplikt.

Du godtar å beskytte, kompensere og holde Human8, dets administratorer, direktører, ansatte, konsulenter, tilknyttede selskaper, forretningspartnere, representanter eller andre involverte tredjeparter (samlet «fritatte parter») skadesløs for alle erstatninger, kostnader, gjeld og tap, uansett art, (inkludert, men ikke begrenset til juridiske kostnader) som oppstår direkte eller indirekte fra dine brudd.

Du godtar at du vil gjøre alt for å samarbeide med oss for å forsvare disse sakene. Vi forbeholder oss retten til, på din bekostning, å påta oss eksklusivt forsvar og kontroll over alle anliggender som du er pliktig til å holde oss skadesløs for.

6.        Belønningssystem

Hvis et belønningsprogram er knyttet til en markedsundersøkelse, kommuniseres vilkår og betingelser separat, og disse kan variere fra undersøkelse til undersøkelse.

7.        Personvern og kommunikasjon

Innsendelsene som registreres som et resultat av medlemskapet ditt eller deltakelsen din i en av våre markedsundersøkelser, blir behandlet i undersøkelsesresultatene knyttet til produktet eller tjenesten som er gjenstand for den aktuelle markedsundersøkelsen, og i henhold til målene for den aktuelle markedsundersøkelsen.

Der innsendelsene dine inneholder personopplysninger, behandles og sikres disse alltid i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

Noen markedsundersøkelser (f.eks. Square) drives via en offentlig kommunikasjonsplattform. Innhold du legger ut på en slik plattform, kan ses av mange mennesker. Vær oppmerksom på at når du sender informasjon, og spesielt personopplysninger, til denne plattformen, kan både vi og andre deltakere se denne informasjonen. Når det gjelder andre deltakere, kan vi ikke garantere ytterligere bruk eller andre former for behandling. Du oppgir slik informasjon på egen risiko.

8.        Åndsverk

Med mindre annet er angitt, tilhører alle materialer, inkludert, men ikke begrenset til tekst, design, forslag, bilder, fotografier, videoer, audiovisuelle verk, ideer (inkludert, men ikke begrenset til produkt- og reklameideer) og uttrykk for ideer (heretter samlet: «innhold») Human8 eller andre tredjeparter som kan eie disse immaterielle rettighetene. Med mindre annet er angitt, får du ikke tillatelse til å bruke eller gjengi innholdet som vises i våre markedsundersøkelser og på tilknyttede nettsider og/eller plattformer. Alle immaterielle rettigheter er uttrykkelig forbeholdt.

Ved å foreta en innsendelse, bekrefter og garanterer du at innsendelsen og kommunikasjonen om den overholder kravene i disse vilkårene og betingelsene samt at du eier eller innehar nødvendige rettigheter, lisenser, autorisasjoner og godkjenninger.

Du beholder eierskap til immaterielle rettigheter til innsendelsene dine. Du skal imidlertid gi oss en verdensomfattende royalty-fri lisens til å bruke, gjengi, overføre, endre, modifisere, opprette avledede verk fra, utlevere eller ellers bruke innsendelsene dine i den grad det er nødvendig for å oppnå formålet med markedsundersøkelsen og som ellers oppgitt i våre retningslinjer for personvern. Denne lisensen for slik begrenset bruk fortsetter å gjelde etter at du har avsluttet medlemskapet ditt eller deltakelsen din i markedsundersøkelsene våre, med hensyn til aggregerte og identifiserte opplysninger hentet fra innsendelsene dine og eventuelle sikkerhetskopier av disse som ble opprettet i løpet av medlemskapet eller deltakelsen. Denne lisensen gjelder også for partene vi samarbeider med, i den grad dette er nødvendig for å oppnå formålet med markedsundersøkelsen og som ellers oppgitt i retningslinjene våre for personvern.

9.        Opphør av medlemskap eller deltakelse

Vilkårene og betingelsene gjelder (i) så lenge du er medlem av eller deltar i en av våre markedsundersøkelser, eller (ii) til du eller vi avslutter medlemskapet ditt eller deltakelsen din.

Du kan ta kontakt med oss hvis du ønsker å avslutte medlemskapet eller deltakelsen din. I tillegg kan du også deaktivere kontoen din selv eller avregistrere deg fra å motta invitasjonene våre via avregistreringslenken i e-postene.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller nekte medlemskap eller deltakelse samt tilgang til nettsidene og/eller plattformene knyttet til markedsundersøkelsene våre, hvis du ikke overholder disse vilkårene og betingelsene.

10.    Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi tar nødvendige forholdsregler når vi kompilerer, leverer og vedlikeholder markedsundersøkelsene våre og tilknyttede nettsider og/eller plattformer, kan vi ikke garantere nøyaktigheten, påliteligheten, aktualiteten eller andre aspekter av informasjonen som er oppgitt (råd, mening, utsagn osv.). Vi kan heller ikke garantere at nettsidene og/eller plattformene fungerer ordentlig og er tilgjengelige.

Human8 kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for direkte eller indirekte skader som (i) skyldes feil på nettsidene og/eller plattformene eller at disse er midlertidig eller permanent utilgjengelige, eller (ii) som kan skyldes tilgang til eller bruk av nettsidene og/eller plattformene eller innholdet eller informasjonen på disse.

Vi har ikke plikt til å holde informasjonen på nettsidene og/eller plattformene oppdatert, og vi forbeholder oss retten til å ta nettsidene og/eller plattformene av nettet uten varsel.

11.    Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Vi anbefaler at du sjekker disse vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom. Hvis du ikke godtar en endring i disse vilkårene og betingelsene, kan du alltid avslutte medlemskapet ditt eller deltakelsen din.

12.    Ikke anvendbar

Hvis en bestemmelse i vilkårene og betingelsene blir kjent ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i henhold til lover eller offentlig forskrifter, skal en slik bestemmelse skilles ut i den grad den er ugyldig eller ikke kan håndheves, og de gjenværende bestemmelsene skal fortsatt gjelde med full virkning.

13.    Gjeldende lov

Vilkårene og betingelsene skal reguleres og tolkes i samsvar med belgisk lov, uten at det tas behørig hensyn til motstridende lovgivning eller prinsippene for valg av jurisdiksjon. Ved tvister i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, blir medlemskapet ditt eller deltakelsen din i markedsundersøkelsene våre eller bruken av tilknyttede nettsider og/eller plattformer endelig avgjort av de kompetente domstolene i Gent i Belgia.

14.    Har du noen kommentarer eller spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene og betingelsene, kan du ta kontakt med oss via info@wearehuman8.com.