ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή – Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία Human8 σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).  

Επιπλέον, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την έρευνα της Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς («ESOMAR»), ενός διεθνούς οργανισμού που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων έρευνας αγοράς, και τηρούμε τα επαγγελματικά πρότυπα που ορίζει η ESOMAR για τα μέλη της. 

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στον όμιλο Human8, ο οποίος αποτελείται από(i) την εταιρεία InSites Compages NV, με έδρα Evergemsesteenweg 195, 9032 Γάνδη (Βέλγιο) και καταχώριση στο Crossroads Bank for Enterprises με αριθμό BE0837.297.070 και (ii) τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις της (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω ή κάντε κλικ εδώ(εφεξής και από κοινού: «Human8», «μας», «εμάς» ή «εμείς»).  

Ποιοι είμαστε; 

Η Human8 είναι ένας όμιλος οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συμπεριφοράς καταναλωτών και διατηρεί online κοινότητες και πάνελ όπου οι καταναλωτές καλούνται να μοιραστούν την άποψή τους σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών μας. Προσφέρουμε στους πελάτες μας παρεπόμενες υπηρεσίες πέρα από τις εν λόγω κοινότητες, όπως ανάλυση των παγκόσμιων καταναλωτικών τάσεων. 

Στην Human8 πιστεύουμε στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμεΑναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ενδέχεται να διατηρείτε ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και πιθανόν διαβιβάζουμε σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας στους πελάτες μας και γενικότερα για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ως όμιλος εταιρειών έρευνας αγοράςΠρος τούτο, συντάξαμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου (εφεξής «Δήλωση»). 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρούσα Δήλωση ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Human8 (I) όταν ενεργεί εκ μέρους των πελατών μας κατά την εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ή/και (II) όταν ενεργεί για τους δικούς της σκοπούς κατά την εκτέλεση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ως υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Human8 θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. 

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δήλωσης; 

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Human8 επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω 

(I) των προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας αγοράς που προσφέρουμε στους πελάτες μας, π.χ. η συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων, πάνελ, κοινοτήτων (όπως το «Square»), συνεντεύξεων ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων έρευνας αγοράς (εφεξής οι «Δραστηριότητες έρευνας αγοράς»), 

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα: 

 • συμμετοχή σε μία ή περισσότερες Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς μας (π.χ. ερωτηματολόγια, πάνελ, έρευνες, δημοσκοπήσεις, κοινότητες ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο έρευνας αγοράς), 
 • συμμετοχή σε έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς μας, και 
 • το σύνολο των πληροφοριών που παράσχετε ενεργά κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους συμμετοχής.  
 • επικοινωνία μαζί μας μέσω των Ιστοτόπων μας, email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ανταλλαγής επαγγελματικών καρτών, υποβολής αιτήματος για άσκηση των δικαιωμάτων σας…,  
 • σύναψη ή διατήρηση συμβατικής σχέσης μαζί μας,  
 • υποβολή αίτησης για εργασία στην εταιρεία μας,  
 • συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας,  
 • δημοσίευση σχολίου στους Ιστοτόπους μας,  
 • αίτηση για μεταφόρτωση αρχείου,  
 • με τη χρήση αυστηρά απαραίτητων cookies στις ιστοσελίδες μας ή μη αυστηρά απαραίτητων cookies με τη συγκατάθεσή σας. 

(II) των ιστοτόπων μας όπως https://www.wearehuman8.com/, https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (εφεξής οι «Ιστότοποι» μας) και του συνόλου των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη γενικότερη επιχειρηματική μας δραστηριότητα (π.χδιοικητικές, τεχνικές, οικονομικές ή άλλες εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες) (εφεξής «Επιχειρηματικές Δραστηριότητες»).  

Εάν είναι απαραίτητο, θα γίνεται διάκριση μεταξύ των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς και των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων μας.  

Αυτή η Δήλωση περιγράφει, επίσης, τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών, τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία τους, καθώς και τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων («εσείς» ή «σας») αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων τους. Υποκείμενα δεδομένων μπορεί να είναι: 

(I) καταναλωτές/συμμετέχοντες στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, ή 

(II) χρήστες των Ιστοτόπων μας, αιτούντες εργασία, συνδρομητές των ενημερωτικών δελτίων μας, προσωπικοί ή εταιρικοί πελάτες (και σχετιζόμενα με τους εταιρικούς πελάτες μας άτομα), προμηθευτές (περιλαμβανομένων υπεργολάβων και σχετιζόμενων με τους προμηθευτές και υπεργολάβους μας ατόμων), επιχειρησιακοί συνεργάτες (υφιστάμενοι και δυνητικοί πελάτες ή/και σχετιζόμενα με αυτούς άτομα), οποιαδήποτε άλλα άτομα που έρθουν σε επαφή μαζί μας κατά την εκτέλεση των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων μας 

Ποια είναι η θέση μας; 

Εκτός εάν σας ενημερώσουμε άλλως και ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενεργούμε υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία ή του από κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Αυτή η διάκριση είναι σημαντική επειδή καθορίζει τις ευθύνες μας απέναντί σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, και τις υποχρεώσεις μας έναντι πιθανών άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, όπως οι πελάτες μας. Ο ρόλος μας καθορίζει επίσης σε ποιον βαθμό αυτή η Δήλωση ισχύει για τις δραστηριότητες που εκτελούμε κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως αναλύεται παρακάτω. 

(I) Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς 

Στις περιπτώσεις όπου εκτελούμε τις Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς μας και λαμβάνουμε Προσωπικά σας Δεδομένα υπό την ιδιότητά σας ως συμμετέχοντα σε ανάλογες δραστηριότητες, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό των πελατών μας. Οι πελάτες μας ενεργούν πάντα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Η Human8 επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών μας υπό τον κύριο ρόλο του εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό των πελατών μας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πελάτες μας συνάπτουν σύμβαση και συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων βάσει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ με την Human8. 

Στις περιπτώσεις όπου η Human8, μαζί με τους πελάτες μας, καθορίζει κατ’ εξαίρεση τους σκοπούς ή/και τα βασικά μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τη διάρκεια της διενέργειας των αιτούμενων Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς, ενεργούμεαπό κοινού με τους πελάτες μας, ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Σε αυτήν την περίπτωσησυνάπτουμε με τους πελάτες μας τη λεγόμενη συμφωνία από κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. 

 (viii) Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ παρέχονται από κοινού και από τους δύο υπευθύνους επεξεργασίας στα υποκείμενα των δεδομένων μέσω πολιτικών απορρήτου που δημοσιεύονται στους επίσημους ιστοτόπους τους, και ειδικότερα μέσω αυτής της Δήλωσης. 

(II) Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

Στις περιπτώσεις όπου εκτελούμε τις Επιχειρηματικές μας Δραστηριότητες και λαμβάνουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς ως επισκέπτη των Ιστοτόπων μας, αιτούντα εργασία, συνδρομητή στο ενημερωτικό μας δελτίο, πελάτη, προμηθευτή, επιχειρηματική επαφή ή άλλο άτομο που έρχεται σε επαφή μαζί μας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό του Ομίλου Human8. Η οντότητα του Ομίλου Human8 στην οποία αποκαλύπτετε αρχικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενεργεί ως ο (αρχικός) υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Ωστόσο, γενικά οι περισσότερες διοικητικές, τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές ή/και νομικές δραστηριότητες και υπηρεσίες επεξεργασίας εκτελούνται κεντρικά, στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας μας (InSites Compages NV) μέσω των αποκαλούμενων κεντρικών μονάδων. Σε αυτήν την περίπτωση, η InSites Compages NV και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα και εντός του Ομίλου Human8 συνάπτεται μια συμφωνία μέρος της οποίας αποτελεί μία συμφωνία από κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. 

 (viii) Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ παρέχονται από κοινού και από τους δύο υπεύθυνους επεξεργασίας στα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. 

Επιπλέον, είναι πιθανό μια οντότητα του Ομίλου Human8 να λαμβάνει υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα από μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες οντότητες του Ομίλου Human8 (εκτός από τη μητρική εταιρεία) μέσω των λεγόμενων μονάδων υπηρεσιών έργου ή μονάδων εξυπηρέτησης πελατών. Αυτό ισχύει για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου μια τοπική οντότητα διεξάγει Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς για λογαριασμό των πελατών μας και ζητά τη βοήθεια μίας άλλης τοπικής οντότητας σχετικά με τέτοιες Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, η οντότητα του Ομίλου Human8 που παρέχει τις υπηρεσίες της στην άλλη οντότητα του Ομίλου Human8 ενεργεί ως (υπο)εκτελών την επεξεργασία όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα σας και εντός του Ομίλου Human8 συνάπτεται μια συμφωνία, μέρος της οποίας είναι μία συμφωνία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. 

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε; 

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, αυτή η Δήλωση σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Human8 για λογαριασμό των πελατών μας (κατά την εκτέλεση Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς) και για λογαριασμό του Ομίλου Human8 (κατά την εκτέλεση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων) . 

Εάν έχετε τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που σχετίζονται με αυτήν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8 μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω στην ενότητα 8.2 ή κάνοντας κλικ εδώ. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις Δραστηριότητές Έρευνας Αγοράς, παρέχουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση για λογαριασμό των πελατών μας και ως μέρος των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η Human8 ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν αυτή η Δήλωση δεν σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι πελάτες μας, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, παραμένουν ατομικά υπεύθυνοι να σας ενημερώνουν σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα σας παρέχονται χωριστά, εφόσον αποκλίνουν από τους Σκοπούς Έρευνας Αγοράς όπως ορίζονται παρακάτω. 

Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τους πελάτες μας, υπό την ιδιότητα τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, στην αρχή κάθε Δραστηριότητας Έρευνας Αγοράς που πραγματοποιούμε για λογαριασμό των πελατών μας και θα σας παρέχουμε όλα τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μας. Ωστόσο, στην εξαιρετική περίπτωση όπου η ταυτοποίηση του πελάτη μας στην αρχή μιας συγκεκριμένης Δραστηριότητας Έρευνας Αγοράς θα είχε σημαντικές συνέπειες στα αποτελέσματα αυτής της Δραστηριότητας Έρευνας Αγοράς, διατηρούμε το δικαίωμα να κατονομάσουμε τον πελάτη μας στο τέλος αυτής της δραστηριότητας. Σε ανάλογη περίπτωση, και πριν επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα σας καταστήσουμε σαφές ότι ο πελάτης μας θα κατονομαστεί στο τέλος της Δραστηριότητας Έρευνας Αγοράς και θα παρέχουμε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν εάν όταν κατονομαστεί ο πελάτης προβάλετε αντιρρήσεις, εκφράσετε την επιθυμία να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή/και δεν επιθυμείτε πλέον να συμμετέχετε. Σε κάθε περίπτωση, η Human8, ανεξάρτητα από την ιδιότητά της και στο πλαίσιο των υπηρεσιών της προς τους πελάτες μας, είναι υποχρεωμένη να χειρίζεται ή να απαντά σε όλα τα ερωτήματα, τα αιτήματα ή/και τα παράπονά σας σχετικά με το απόρρητο για λογαριασμό των πελατών μας. 

Εάν αφότου διαβάσετε αυτή τη Δήλωση εξακολουθείτε να έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου και μέσω του Ομίλου μας), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8 μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω στην ενότητα 8.2 ή κάνοντας κλικ εδώ. Σε κάθε περίπτωση, θα προωθήσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες μας και θα βεβαιωθούμε ότι τα ερωτήματα, τα αιτήματα ή/και τα παράπονά σας αντιμετωπίζονται και απαντώνται σωστά. 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

 A) Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς: 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Human8 λαμβάνονται γενικά από εσάς εθελοντικά και άμεσα. Σε σχέση με τις Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς που εκτελούμε για λογαριασμό των πελατών μας, είναι πιθανό να λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από άλλες πηγές, όπως η βάση δεδομένων των πελατών μας, οι μεσάζοντες, ο ιστότοπος του πάνελ μας ή μέσω διαφημίσεων.  

Προσωπικά Δεδομένα 

Νομική βάση + Σκοπός 

Χρονικό διάστημα διατήρησης 

Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης: 

π.χ. διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), αναγνωριστικό χρήστη, μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της συσκευής σας, γεωγραφική θέση, στοιχεία που προέκυψαν από το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςπρόσκληση, εγγραφή και συμμετοχή στις δραστηριότητές μας (π.χ. συγκεκριμένη έρευνα αγοράς, κοινωνική έρευνα και έρευνα ικανοποίησης). Επαλήθευση της χρήσης από μέρους σας εμπιστευτικού υλικού που υποβλήθηκε από εμάς. Λειτουργικοί σκοποί (διαχείριση των ιστοσελίδων, των συστημάτων και της εφαρμογής μας). 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

π.χόνομα, διεύθυνση email ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση και έννομο συμφέρον. 

Σκοπόςπρόσκληση, εγγραφή και συμμετοχή στις δραστηριότητές μας (π.χ. συγκεκριμένη έρευνα αγοράς, κοινωνική έρευνα και έρευνα ικανοποίησης). Για ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας. Άμεσο μάρκετινγκ, διαφήμιση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης: 

π.χ. ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησηςφύλλοοικογενειακή κατάστασηεθνικότητα. 

 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, την κατάρτιση συλλογικών προφίλ, την κατάρτιση προφίλ. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Ιστορικό επαφών 

π.χαπεσταλμένη και ληφθείσα επικοινωνία. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας. Άμεσο μάρκετινγκ, διαφήμιση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. 

π.χβιογραφικό, εκπαίδευση, πτυχία, επαγγελματικές δραστηριότητες, επαγγελματικά προσόντα. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, την κατάρτιση συλλογικών προφίλ, την κατάρτιση προφίλ. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Τρόπος ζωής, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. 

π.χ. Κοινωνικές δραστηριότητες, χόμπι, προσωπικότητα, συμμετοχή στην κοινότητα, συνήθειες. 

 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, την κατάρτιση συλλογικών προφίλ, την κατάρτιση προφίλ, την επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και την παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Δημόσιες πληροφορίες. 

π.χ. Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα. 

Νομική βάσηέννομο συμφέρον. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, την κατάρτιση συλλογικών προφίλ, την κατάρτιση προφίλ, την επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και την παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

18 μήνες μετά την κατάθεση τυχόν ένστασης.  

Οικονομικά στοιχεία. 

π.χ. Τραπεζικά στοιχεία, (αναγνωριστικά υποκαταστήματος, κωδικός υποκαταστήματος, IBAN, BIC, αριθμός λογαριασμού). 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςαποστολή του χρηματικού βραβείου σας. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 7 ετών. 

Φωτογραφίες, εγγραφές εικόνας και ήχου. 

π.χ. Όταν συμμετέχετε σε εγγραφές βίντεο, δημοσιεύοντας υλικό στην κοινότητα ή ανεβάζοντας φωτογραφίες. 

 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

π.χ. Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή και την καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, σωματική ή ψυχική υγεία, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικός προσανατολισμός. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, την κατάρτιση συλλογικών προφίλ, την κατάρτιση προφίλ, την επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και την παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Μοναδικά αναγνωριστικά: 

π.χ. Πληροφορίες που συλλέγουμε σε ερωτηματολόγια ή πάνελ, μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης συμμετεχόντων. 

 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

Προσωπικά δεδομένα παιδιών: 

π.χ. Επιτρέπουμε τη συμμετοχή παιδιών κάτω των 16 ετών – ή μικρότερης ηλικίας ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση του παιδιού και ρητή συγκατάθεση ενός ατόμου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

Σκοπόςγια ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, την κατάρτιση συλλογικών προφίλ, την κατάρτιση προφίλ, την επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και την παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών. 

B) Επιχειρηματικές δραστηριότητες 

Εάν κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες ως εξής:

Προσωπικά Δεδομένα 

Νομική βάση + Σκοπός 

Χρονικό διάστημα διατήρησης 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

π.χ. όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. 

Νομική βάσηρητή συγκατάθεση και έννομο συμφέρον. 

ΣκοπόςΓια ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας. Άμεσο μάρκετινγκ, διαφήμιση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας, CRM, σύνδεση στις ιστοσελίδες μας. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 

Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης: 

π.χ. ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, φύλλο, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα. 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: αιτήσεις εργασίας, για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, κατάρτιση συλλογικών προφίλ, κατάρτιση προφίλ, επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 

Ιστορικό επαφών.  

π.χ. απεσταλμένη και ληφθείσα επικοινωνία. 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας. Άμεσο μάρκετινγκ, διαφήμιση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 

Πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. 

π.χ. βιογραφικό, εκπαίδευση, πτυχία, επαγγελματικές δραστηριότητες, επαγγελματικά προσόντα. 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: αιτήσεις εργασίας, για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, κατάρτιση συλλογικών προφίλ, κατάρτιση προφίλ, επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 

Δημόσιες πληροφορίες. 

π.χ. Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα. 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: αιτήσεις εργασίας. 

18 μήνες μετά την κατάθεση τυχόν ένστασης. 

Οικονομικά στοιχεία. 

π.χ. Τραπεζικά στοιχεία, (αναγνωριστικά υποκαταστήματος, κωδικός υποκαταστήματος, IBAN, BIC, αριθμός λογαριασμού). 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: λογιστικούς σκοπούς, τιμολόγηση, CRM. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 7 ετών. 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

π.χ. Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή και την καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, σωματική ή ψυχική υγεία, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικός προσανατολισμός. 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, κατάρτιση συλλογικών προφίλ, κατάρτιση προφίλ, επεξεργασία των απαντήσεών σας σε έρευνες και παροχή αποτελεσμάτων στον πελάτη. 

 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 

Μοναδικά αναγνωριστικά: 

π.χ. Πληροφορίες που συλλέγουμε σε ερωτηματολόγια ή πάνελ, μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης συμμετεχόντων. 

 

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση. 

Σκοπός: για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. 

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον πελάτη μας ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 

C) Επιπλέον πληροφορίες 

Σε περίπτωση που λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από άλλες πηγές, θα σας ενημερώσουμε κατά την πρώτη επαφή μαζί σας (π.χ. όταν σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε Δραστηριότητα Έρευνας Αγοράς) και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτή τη Δήλωση, το γεγονός ότι διατηρούμε Προσωπικά σας Δεδομένα, την πηγή από την οποία προέρχονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα και εάν προέρχονται από πηγές προσβάσιμες στο κοινό και για ποιους συγκεκριμένους σκοπούς σκοπεύουμε να διατηρήσουμε και να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. 

Εάν έχουμε επικοινωνήσει μαζί σας και επιθυμείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα να αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων μας, θα σας αφαιρέσουμε από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε οποιεσδήποτε άλλες πηγές ή/και αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων σχετικά με το αίτημά σας και θα τους ζητήσουμε να κάνουν το ίδιο. 

Εκτός εάν σας ενημερώσουμε άλλως και υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε νομική βάση για κάτι τέτοιο, η Human8 θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων. Για παράδειγμα: δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς εκτός εάν έχετε δώσει ρητή προηγούμενη συγκατάθεση. 

Στις περιπτώσεις όπου η Human8 βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα διασφαλίσουμε ότι ο πελάτης μας, ή εμείς για λογαριασμό του πελάτη μας, έχουμε λάβει την κατάλληλη, συγκεκριμένη, ενεργή και ξεκάθαρη συγκατάθεσή σας κατόπιν ενημέρωσης. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας» ή κάντε κλικ εδώ. 

Στις περιπτώσεις όπου η Human8 βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως νομική βάση, θα μετριάζουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στο απόρρητό σας περιορίζοντας στο ελάχιστο τη χρήση μας και θέτοντας σε ισχύ επαρκείς δικλείδες πρόσβασης και ασφάλειας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.  

Σε περίπτωση όπου ο σκοπός είναι η κατάρτιση προφίλ, αυτό δεν προορίζεται να έχει νομικά αποτελέσματα που θα επηρεάσουν σημαντικά το υποκείμενο των δεδομένων. Οι συνέπειες αυτού του σκοπού είναι η κατηγοριοποίηση των ατόμων με γενικό τρόπο για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι περίοδοι διατήρησης που σχετίζονται με τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας κατά την εκτέλεση των αιτούμενων Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς καθορίζονται από τους πελάτες μας. Η Human8 μπορεί να διατηρήσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο κατά τη διάρκεια της συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων με τους πελάτες μας, μετά την οποία πρέπει να επιστρέψουμε ή να διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με την επιλογή των πελατών μας. Η προεπιλογή μας είναι η κατάργηση προσωπικών δεδομένων 2 χρόνια μετά τη λήξη του έργου ή 7 χρόνια για οικονομικά δεδομένα/σκοπούς συναλλαγής. 

Ποια μέτρα λαμβάνουμε για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας; 

Η Human8 λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του συνόλου των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε (π.χ. όταν εκτελούμε τις Επιχειρηματικές μας Δραστηριότητες ή στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς μας). Ως εκ τούτου, εφαρμόσαμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτές οι διασφαλίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας, τη μορφή, την τοποθεσία, τον όγκο, τη διανομή και την αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων, και περιλαμβάνουν μέτρα που σχεδιάστηκαν για τη διατήρηση της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εάν κρίνεται κατάλληλο, στις διασφαλίσεις περιλαμβάνεται η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών μέσω, για παράδειγμα, της τεχνολογίας SSL, της κρυπτογράφησης πληροφοριών κατά την αποθήκευση, firewall, ελέγχων πρόσβασης, διαχωρισμού καθηκόντων, και παρόμοιων πρωτοκόλλων ασφάλειας. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα στα μέλη του προσωπικού μας και τρίτα μέρη τα οποία επιβάλλεται να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες για έννομους και σχετικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. 

Η InSites Compages NV (μέσω της θυγατρικής της InSites NV) είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001 για Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (αριθμός πιστοποιητικού IS 71404) και ως εκ τούτου εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι ισοδύναμα σε όλες τις δικαιοδοσίες είτε εντός είτε εκτός ΕΕ. Τα ίδια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία οργανώνονται κεντρικά και διαχειρίζεται η InSites Compages NV, εφαρμόζονται και στην οργάνωση των άλλων οντοτήτων του Ομίλου Human8. Κάθε οντότητα του Ομίλου Human8 έχει παράσχει συμβατικές εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με τα ίδια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ανά πάσα στιγμή. 

Όλα τα μέλη του προσωπικού μας, οι εργολάβοι και τα τρίτα μέρη που θα έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, με βάση τις οδηγίες της Human8, δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, ενώ χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας και ελέγχους πρόσβασης για να περιορίσουμε την πρόσβαση στα άτομα που χρειάζονται τέτοιου είδους πρόσβαση για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων τους. 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων 

Θα διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους μόνο όταν επιτρέπεται νομικά να πράξουμε τοιουτοτρόπως και όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που σχετίζονται με αυτούς που προαναφέρθηκαν. Όταν διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους, εφαρμόζουμε συμβατικές ρυθμίσεις και μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και προκειμένου να συμμορφωθούμε με τα δικά μας πρότυπα προστασίας των δεδομένων, του απορρήτου και της ασφάλειας.  

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε, ενδέχεται να διαβιβαστούν:  

 • στους πελάτες μας  

Κατά τη διεξαγωγή των Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς για λογαριασμό των πελατών μας, λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς υπό την ιδιότητά σας ως συμμετέχοντα. Εάν συμμετέχετε σε διαδικτυακές έρευνες, δημοσκοπήσεις ή συζητήσεις ή δημοσιεύετε υλικό στην κοινότητα, το όνομα χρήστη σας και οι πληροφορίες που δημοσιεύετε θα είναι ορατά μόνο σε εμάς, τους άλλους συμμετέχοντες στην κοινότητα και τους πελάτες μας. Τυχόν αναρτήσεις που κάνετε σε μια έρευνα, δημοσκόπηση ή συζήτηση στην κοινότητα θα συσχετίζονται καταρχήν μόνο με το όνομα χρήστη σας. Εάν δημοσιεύσετε οι ίδιοι τυχόν προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, μπορούμε να τα αφαιρέσουμε κατά την κρίση μας για τη δική σας ασφάλεια. Σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη που δεν μοιάζει με το πραγματικό σας όνομα. 

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό των πελατών μας και η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στους πελάτες μας είναι απαραίτητη για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό να μοιραζόμαστε φωτογραφίες, εγγραφές εικόνας και ήχου ή πλήρη σύνολα δεδομένων (π.χ. απαντήσεις σε ερωτήσεις μίας έρευνας προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της προσφοράς τους) που έχουμε και σας αφορούν. Ωστόσο, θα προβούμε σε αυτή τη διαβίβαση μόνο εφόσον έχουμε λάβει ρητή σχετική συγκατάθεση από εσάς. 

Οι Πελάτες μας ενδέχεται να συνδυάσουν δεδομένα που συλλέγονται από τη Δραστηριότητα Έρευνας Αγοράς που διεξάγουμε για λογαριασμό των πελατών μας με άλλα δεδομένα που μπορεί να διατηρούν για εσάς. Αυτή η Δήλωση δεν περιγράφει τις συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων από τους πελάτες μας, και σχετικές πληροφορίες θα σας δοθούν ξεχωριστά σε περίπτωση απόκλισης από τους Σκοπούς Έρευνας Αγοράς όπως ορίζονται παραπάνω, αλλά εάν δεν επιθυμείτε οι απαντήσεις σας να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε προτού συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε μία από τις Δραστηριότητες Έρευνας Αγοράς για τις οποίες έχετε λάβει πρόσκληση και για τις οποίες πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν τη Δήλωση και τυχόν σχετικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Στη συνέχεια, μπορούμε να προσδιορίσουμε με τον πελάτη εάν η χρήση των δεδομένων σας μπορεί να περιοριστεί και εάν είναι δυνατή η συμμετοχή στη συγκεκριμένη Δραστηριότητα Έρευνας Αγοράς σε αυτήν την περίπτωση. 

Δεν θα διαβιβάζουμε σε τρίτους πελάτες Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας σε έναν συγκεκριμένο πελάτη. Επίσης, δεν θα πωλούμε, ενοικιάζουμε ή εκμισθώνουμε αυτές τις πληροφορίες σε λοιπά τρίτα μέρη ούτε θα εμπλουτίζουμε τη βάση δεδομένων μας με αυτές τις πληροφορίες ή θα επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να πράττουν ανάλογα.  

 • εντός του Ομίλου Human8

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εντός του παγκοσμίου δικτύου επιχειρήσεών μας, όταν απαιτείται για την εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς ή/και των Επιχειρηματικών μας Δραστηριοτήτων ή όταν απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως καθορίζεται παραπάνωΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις, δείτε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή κάντε κλικ εδώ. 

 • στους Παρόχους Υπηρεσιών μας  

Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη όταν χρειαζόμαστε στήριξη στην παροχή των υπηρεσιών μας και για να μας βοηθήσουν στην παροχή, εφαρμογή και διαχείριση των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων μας ή των (εσωτερικών) επιχειρησιακών διαδικασιών και τους ζητούμε να εκτελέσουν ορισμένα καθήκοντα εκ μέρους μας. Για παράδειγμα, πάροχοι τεχνολογίας των πληροφοριών, λογισμικό σε cloud ως πάροχος υπηρεσιών, φιλοξενία και διαχείριση ιστοσελίδων, ανάλυση δεδομένων, λογισμικό προσέλκυσης προσωπικού, δημιουργία αντιγράφων δεδομένων, υπηρεσίες ασφάλειας και αποθήκευσης. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε μία λίστα των υπεργολάβων επεξεργασίας μας: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Θα αποκαλύπτουμε και θα διαθέτουμε τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών στον βαθμό που απαιτείται για τον εκάστοτε σκοπό. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ιδιαίτερα για δικούς τους σκοπούς ή σκοπούς τρίτων μερών. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται συμβατικά να σέβονται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας δυνάμει της αποκαλούμενης «Συμφωνίας Προστασίας των Δεδομένων». 

Όταν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταμοιβών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση email, …) σε τρίτα μέρη τα οποία μας βοηθούν στον χειρισμό του προγράμματος ανταμοιβών μας. 

 • σε αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς ή σε άλλα τρίτα μέρη όπως απαιτείται από, και σύμφωνα με, την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα τρίτα μέρη με εξουσιοδότηση να λάβουν Προσωπικά Δεδομένα, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, τη διερεύνηση ενός εικαζόμενου εγκλήματος, την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων. Θα ικανοποιούμε τα αιτήματα για αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων μόνο όπου είναι απαραίτητο και κατάλληλο, και όταν επιτρέπεται να πράξουμε τοιουτοτρόπως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 • εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») 

Ανήκουμε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων με οντότητες που έχουν συσταθεί τόσο εντός όσο και εκτός του ΕΟΧ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους εκτός του ΕΟΧ προκειμένου να μας βοηθήσουν στη λειτουργία της επιχείρησής μας. Ως αποτέλεσμα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο ΓΚΠΔ επιτρέπει στην Human8 να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε τέτοιες χώρες.  

Στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών έργων, η Human8 μπορεί επίσης να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερευνητικά έργα εθνικών και διεθνών επιχειρηματικών πελατών ή εταίρων, τα οποία περιλαμβάνουν και πάλι πιθανή διαβίβαση δεδομένων εκτός του ΕΟΧ 

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση επαρκή επίπεδα ασφάλειας και ότι όλες οι διαβιβάσεις των Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ότι θα εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Θα εφαρμόζουμε νομικές διασφαλίσεις που αφορούν τέτοιου είδους διαβιβάσεις, όπως πρότυπες συμβατικές ρήτρες, προσωπική συγκατάθεση ή άλλους νομικούς λόγους που επιτρέπονται από τις ισχύουσες έννομες απαιτήσεις. Αξιολογούμε κάθε περίπτωση διαβίβασης και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνάπτουμε μία πρότυπη συμβατική ρήτρα με ένα τρίτο μέροςΕντός του Ομίλου έχει συναφθεί σχετική σύμβαση 

Τα δικαιώματά σας 

Ο ΓΚΠΔ σάς παρέχει ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτά τα δικαιώματα παρατίθενται παρακάτω. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα. Βλ. τα στοιχεία επικοινωνία μας παρακάτω ή κάντε κλικ εδώ 

Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να τα ασκήσετε σε κάθε περίπτωση:   

 • Δικαίωμα πρόσβασης και αντιγραφής: : Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας που διατηρούμε 
 • Δικαίωμα μεταβολής ή διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων 
 • Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη»): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε Προσωπικά Δεδομένα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα λάβουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους μας ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή κάθε συνδέσμου, αντιγράφου ή αναπαραγωγής των Προσωπικών Δεδομένων σας. 
 • Δικαίωμα περιορισμού («περιορισμός της επεξεργασίας»): Μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα να επισημανθούν ως περιορισμένης πρόσβασης και να περιορίσετε, επίσης, την επεξεργασία τους υπό ορισμένες άλλες περιστάσεις.  
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε ηλεκτρονικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτο μέρος εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. 
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Human8, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διευθετήσουμε τα παράπονά σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων από μέρους μας στην Επικεφαλής Εποπτική Αρχή ή/και στην τοπική σας εποπτική αρχή. Βλ. σχετικά στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω ή κάντε κλικ εδώ. 

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Όλα τα ενημερωτικά δελτία μας περιέχουν ένα κουμπί κατάργησης εγγραφής στο υποσέλιδο του σχετικού e-mail. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων πριν από την εν λόγω ανάκληση.  
 • Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που η Human8 εκτελεί επί της νομικής βάσης «έννομου συμφέροντος», εκτός εάν οι λόγοι για τη διενέργεια αυτής της επεξεργασίας υπερτερούν των δικαιωμάτων απορρήτου του ατόμου. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης τυχόν κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή . 

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι καταρχήν δωρεάν. Εάν το αίτημά σας φαίνεται αβάσιμο ή επιπόλαιο, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος προκειμένου να καλύψουμε τα δικά μας διοικητικά έξοδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί επίσης απλώς να επιλέξουμε να απορρίψουμε το αίτημά σας. Μετέπειτα θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της απόρριψης. 

Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε πάντα εντός τεσσάρων εβδομάδων (για απλά αιτήματα) ή 3 μηνών (για σύνθετα ή πολλαπλά αιτήματα) σχετικά με την απάντηση στο αίτημά σας 

Ενημερώσεις αυτής της Δήλωσης 

Η Human8 διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης βρίσκεται στο πάνω μέρος αυτής της Δήλωσης και η πιο πρόσφατη έκδοση θα είναι πάντα διαθέσιμη στους ιστοτόπους μας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους Ιστοτόπους μας, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τις πιο πρόσφατες πολιτικές και πρακτικές μας.  

Χρησιμοποιούμε cookies στους ιστοτόπους μας 

Χρησιμοποιούμε cookies, και άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής ταυτοποίησης, όπως web beacon ή pixel, προκειμένου να σας παράσχουμε βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Βλ. τον σύνδεσμο. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Σχετικά στοιχεία επικοινωνίας 

Εταιρείες του Ομίλου Human8

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε οντότητα του Ομίλου Human8 μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας. Ωστόσο, εάν έχετε τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Human8, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8 που ενεργεί για λογαριασμό του Ομίλου Human8. 

 

Εταιρεία του Ομίλου Human8 

Έδρα 

Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 

Εταιρείες εντός του ΕΟΧ 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Βέλγιο  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Βέλγιο 

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Βέλγιο 

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Γερμανία 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Γαλλία 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam 

Ολλανδία 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Ρουμανία 

RO28395601 

Εταιρείες εκτός ΕΟΧ 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Ηνωμένο Βασίλειο 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Αυστραλία 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Νότια Αφρική 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Ηνωμένο Βασίλειο 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Ηνωμένο Βασίλειο 

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Σιγκαπούρη 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Χονγκ Κονγκ 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Χονγκ Κονγκ 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Σιγκαπούρη 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Κορέα 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Ταϊβάν, R.O.C. 10483 

42850664 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και Εκπρόσωπος της Human8  

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος υποστηρίζεται εσωτερικά από ορισμένα άτομα που είναι υπεύθυνα για θέματα που σχετίζονται γενικά με την προστασία δεδομένων. Χρησιμοποιούμε επίσης εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για αυτόν τον σκοπό. Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο, αιτήματα υποκειμένων δεδομένων ή/και παράπονα μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8: 

 • Μέσω email:  dpo@wearehuman8.com 
 • Μέσω τηλεφώνου +32 (0)9 2691500 
 • Μέσω ταχυδρομείου Υπόψη Human8 DPO  

                                              Evergemsesteenweg 195 

                                             9032 Wondelgem  

                                              Βέλγιο 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Υπεύθυνος Προστασίας της Human8 ενεργεί για λογαριασμό του Ομίλου Human8 . Στις περιπτώσεις όπου η Human8 ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία ή από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας με τους πελάτες μας κατά τη διεξαγωγή των Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς για λογαριασμό των πελατών μας και ως μέρος των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας, ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8 ορίζεται ως ενιαίο σημείο επικοινωνίας. Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις, τα αιτήματα ή/και τα παράπονά σας στον Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να χειρίζεται τέτοια αιτήματα ή παράπονα εκ μέρους των πελατών μας, ή απευθείας στους πελάτες μας, κατά την κρίση σας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΓΚΠΔ, έχουμε ορίσει την InSites Compages NV ως εκπρόσωπο των οντοτήτων του Ομίλου Human8 που έχουν την έδρα τους εκτός του ΕΟΧ. Η InSites Compages NV, και ιδιαίτερα ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Human8 που ενεργεί για λογαριασμό του Ομίλου Human8, θα ενεργεί ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων και των οντοτήτων του Ομίλου Human8 εκτός του ΕΟΧ που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τη διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς ή/και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 

Στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ΓΚΠΔ, έχουμε ορίσει τη βελγική αρχή προστασίας δεδομένων ως την Κύρια Εποπτική Αρχή μας, δεδομένου ότι η κύρια οντότητα του Ομίλου Human8 εδρεύει στο Βέλγιο. Η Κύρια Εποπτική Αρχή θα είναι η κύρια υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών μας δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να απευθύνετε στην εν λόγω αρχή τυχόν παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Human8. Παρά τα παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία από μέρους μας στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. 

Για τα στοιχεία επικοινωνίας οποιασδήποτε άλλης τοπικής αρχής προστασίας δεδομένων (που δεν παρέχεται παρακάτω) σας παραπέμπουμε στη διεύθυνση:https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Χώρα  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Βέλγιο 

 

(Επικεφαλής Εποπτική Αρχή 

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax. +32 2 274 48 35 

Email: contact@apd-gba.be 
Website:  

Γαλλία 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax. +33 1 53 73 22 00 

Email: / 

Website: http://www.cnil.fr/ 

Γερμανία 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 
Fax. +49 228 997799 5550 
Email: poststelle@bfdi.bund.de 
Website: http://www.bfdi.bund.de/ 

Ρουμανία 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 
Website: http://www.dataprotection.ro/ 

Ολλανδία 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Fax. +31 70 888 8501 
Email: / 

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Αυστραλία  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (ή +61 2 9284 9749 αν καλείτε από το εξωτερικό 

Fax. +61 2 9284 9666 

Email: / 

Website: https://www.oaic.gov.au/ 

Νότια Αφρική  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel No. +27 (0) 10 023 5207 

Cell No. +27 (0) 82 746 4173 

Email: inforeg@justice.gov.za 

Website: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Ηνωμένο Βασίλειο  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (ή +44 1625 545745 αν καλείτε από το εξωτερικό) 

F 01625 524510 

Email: / 

Website: www.ico.org.uk