Срокове и условия за Дейности за пазарни проучвания

1.        Приемане на Сроковете и условията

Достъпът до или участието в една от нашите услуги за пазарни проучвания (оттук нататък наричани: „дейности за пазарни проучвания”) и съответно използването на свързаните уебсайтове и/или платформи е възможно само ако Вие (оттук нататък наричани: „участник”, „Вие”, „Вас” или „Ваш”) приемете следните Срокове и условия (оттук нататък наричани: „срокове и условия”).

При приемане тези Срокове и условия ще представляват Вашето споразумение с InSites NV, с регистриран адрес Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Белгия, и регистрирани в Централната банка с фирмени данни (KBO) под номер BE0465.109.357 (оттук нататък „InSites”, „ние”, „нас” или „наш”).

„Дейности за пазарни проучвания” означава услугите, които предлагаме и които Ви позволяват да участвате в ролята на член на панел или участник в проучване, панел, общност (например Square), интервю или друг вид дейност за пазарно проучване, фасилитирана от InSites. За определени дейности за пазарни проучвания е възможно да важат допълнителни срокове и условия. Преди да се възползвате от или да участвате в една от нашите услуги за пазарни проучвания, тези допълнителни срокове и условия, за които също сте известени, представляват неразделна част от настоящите Срокове и условия.

2.        Членство или участие

Членството или участието в дейности за пазарни проучвания, разбира се, винаги е на доброволни начала. Членството може да е необходимо за участие в една от нашите дейности за пазарни проучвания (например Futuretalkers). Във всеки случай членството или участието са непозволени за малолетни лица. „Малолетни лица” означава лица на възраст под 13 навършени години (или повече, ако националното законодателство го посочва).

Когато се налага да създадете акаунт за Вашето членство, Вие се съгласявате да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за Вас, както се изисква във формуляра за регистрация. Освен ако не е посочено друго, не е позволено да имате повече от един активен акаунт или повече от един начин за участие в конкретна Дейност за пазарно проучване.

3.        Допустима употреба и отговорност

Ние насърчаваме градивното участие, истинните отговори и осведоменото споделяне чрез уважителни и уместно подадени данни (оттук нататък наричани: „Подадени данни”).

„Подадени данни” означава: всички отговори, коментари, обратна връзка, предложения, идеи и друга комуникация, публикувана, изпратена или пряко/косвено предложена на панела, специално посочена трета страна или чрез какъвто и да е друг канал (онлайн проучвания, уебсайтове и/или платформи) в резултат на Вашето членство или участие в някоя от нашите дейности за пазарни проучвания.

Във всеки случай Вие носите и продължавате да носите пълната отговорност за Вашите подадени данни в рамките на Вашето членство или участие в нашите дейности за пазарни проучвания и по време на използването на свързаните уебсайтове и/или платформи. InSites по никакъв начин не носи отговорност за подадените данни от други участници.

Вие ще се въздържате от подаване на данни, които са или биха могли да бъдат неуместни, незаконни или по друг начин вредни за InSites и другите участници.

В никакъв случай няма да използвате уебсайтовете и/или платформите за реклама или продажба на продукти, услуги или други неща (с цел печалба или не), нито ще се свързвате с други потребители за тези цели. Търговското използване на уебсайтовете и/или платформите или тяхното съдържание е забранено при всички обстоятелства.

Вие трябва да декларирате, че Вашите подадени данни не нарушават и не са в конфликт с каквито и да са права на трети страни, нито с национални или международни регламенти, включително, но не само с (i) авторски права, патенти, търговски марки или други права на интелектуална собственост; (ii) права за защита на личните данни (в частност нямате право да разкривате никакви лични данни на други лица без неговото/нейното изрично позволение) или разкриване; (iii) задължение за конфиденциалност.

Тъй като ние работим в строго регулиран сектор, в който трябва да спазваме определени закони и регламенти, ние си запазваме правото да наблюдаваме, оценяваме и при необходимост незабавно да изтриваме всякакви подадени данни, без да посочваме каквато и да е причина.

4.        Конфиденциалност

Вие винаги ще се стремите към конфиденциалност по време на Вашето членство или участие в някоя от нашите дейности за пазарни проучвания, както и след тяхното евентуално прекратяване.

„Поверителност” означава, че няма да разкривате информацията, данните или подадените данни на други, нито ще позволявате на трети лица достъп до тях и няма да ги публикувате, възпроизвеждате или използвате по какъвто и да е друг начин. Само информацията, с която можете законно да се сдобиете по канал, различен от членство или участие в дейност за пазарно проучване, или която е в публичното пространство, не се покрива от това задължение за конфиденциалност.

Когато получите акаунт за Вашето членство или участие в дейност за пазарно проучване и получите парола за целта, няма да я разкривате на друго лице и няма да давате на никое друго лице достъп до уебсайтовете и/или платформите чрез Вашия личен акаунт, свързан с нашите дейности за пазарни проучвания.

5.        Отговорност и обезщетение

Вие носите лична отговорност за нарушаване от Ваша страна на каквито и да са национални или международни регламенти от всякакъв вид, включително, но не само (i) авторски права, патенти, търговски марки или други права на интелектуална собственост; (ii) права на поверителност или публичност; (iii) задължение за конфиденциалност.

Вие се съгласявате при необходимост да защитавате, обезщетявате и освобождавате от отговорност InSites, нейните администратори, директори, служители, консултанти, нейните свързани компании, бизнес партньори, представители или всякакъв друг вид свързани трети лица (колективно наричани „освободени страни”) от всякакви вреди, разходи, дългове и загуби от каквото и да било естество (включително, но не само съдебни разходи), възникнали пряко или косвено от нарушенията, извършени от Вас.

Вие се съгласявате, че ще направите всичко възможно да ни сътрудничите при защитата по подобни въпроси. Ние си запазваме правото, на Ваши разноски, да приемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който може да е необходимо освобождаване от отговорност от Ваша страна.

6.        Система за възнаграждения

Ако дадена програма за възнаграждения е свързана с дейност за пазарно проучване, тогава сроковете и условията ще бъдат комуникирани отделно и може да се различават за всяка дейност за проучване.

7.        Защита на личните данни и комуникация

Изпратените данни, известени като резултат от Вашето членство или участие в някоя от нашите дейности за пазарни проучвания, ще бъдат обработвани в резултатите от проучвания, свързани с продукта или услугата, които са предмет на въпросната дейност за пазарно проучване и в съответствие с целите на въпросната дейност за пазарно проучване.

Когато Вашите подадени данни съдържат лични данни, те винаги ще се обработват и пазят в съответствие с нашата Политика за поверителността.

Някои дейности за пазарни проучвания (например Square) работят чрез платформа за публична комуникация. Съдържанието, което публикувате на подобна платформа, може да се вижда от много хора. Моля, имайте предвид, че когато изпращате информация и в частност лични данни до тази платформа, тази информация не може да се вижда само от нас, а и от други участници. Що се отнася до последното, не можем да Ви гарантираме по-нататъшното използване или каквато и да е форма на обработка. Вие предоставяте такава информация изцяло на Ваш собствен риск.

8.        Интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, всички материали, включително, но не само целият текст, дизайн, предложения, изображения, снимки, видеоклипове, аудиовизуални произведения, идеи (включително, но не само идеи за продукти и реклами), изрази на идеи (оттук нататък наричани събирателно: „Съдържание”, са собственост на InSites или други трети страни, които може да притежават тези права на интелектуална собственост. Освен ако не е посочено друго, няма да получите разрешение да използвате или възпроизвеждате съдържанието, както е показано в нашите дейности за пазарни проучвания и в свързаните уебсайтове и/или платформи. Всички права на интелектуална собственост са изрично запазени.

Като изпратите подадени данни, Вие заявявате и потвърждавате, че подадените данни и Вашата комуникация във връзка с тях ще спазва изискванията на настоящите Срокове и условия и че Вие притежавате или държите необходимите права, лицензи, оторизации и одобрения.

Вие запазвате притежание на правата за интелектуална собственост над Вашите подадени данни. Въпреки това се съгласявате да ни дадете глобален безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, прехвърляне, изменяне, модифициране, създаване на производни работи, разкриване или по друг начин използване на подадените данни до степента, необходима за постигане на целта на дейността за пазарно проучване и каквото друго е посочено в нашата Политика за защита на личните данни. Този лиценз за подобно ограничено използване ще продължи да важи и след като прекратите Вашето членство или участие в нашите дейности за пазарни проучвания във връзка с агрегираните и идентифицирани данни, придобити от Вашите подадени данни, и каквито и да са оставащи техни резервни копия, които са били създадени по време на Вашето членство или участие. Този лиценз също така важи за страните, с които си сътрудничим, до степента, необходима за постигане на целта на дейността за пазарно проучване и каквото друго е посочено в нашата Политика за защита на личните данни.

9.        Прекратяване на Вашето членство или участие

Сроковете и условията са в сила (i) докато сте член или участвате в някоя от нашите дейности за пазарни проучвания; или (ii) докато Вашето членство или участие бъде прекратено от Вас или от нас.

Ако желаете да прекратите Вашето членство или участие, винаги можете да се свържете с нас. В допълнение можете също така да деактивирате своя акаунт лично или да се отпишете от нашите покани чрез връзката за отписване, предоставена във всеки имейл.

Запазваме си правото да оттеглим или откажем Вашето членство или участие и достъпа до уебсайтовете и/или платформите, свързани с нашите дейности за пазарни проучвания, ако не спазвате Сроковете и условията.

10.    Отказ от отговорност

Макар че полагаме всички необходими грижи при компилирането, предоставянето и поддържането на нашите дейности за пазарни проучвания и свързаните уебсайтове и/или платформи, ние не гарантираме точността, надеждността, актуалността или който и да е друг аспект на предоставената информация (съвет, мнение, твърдение и др.). Нито можем да гарантираме правилното функциониране и наличност на уебсайтовете и/или платформите.

InSites не може да бъде подвеждана под отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, дължащи се на (i) неизправност, временна или постоянна недостъпност на уебсайтовете и/или платформите или (ii) които може да произтичат от достъп до или използване на уебсайтовете и/или платформите, или съдържанието, или информацията, предоставени в тях.

Ние нямаме задължение да поддържаме информацията на уебсайтовете и/или платформите актуална и си запазваме правото да свалим уебсайтовете и/или платформите офлайн без предизвестие.

11.    Изменения

Запазваме си правото едностранно да изменяме настоящите Срокове и условия. Насърчаваме Ви редовно да правите справка с тези Срокове и условия. Ако не сте съгласни с дадено изменение на настоящите Срокове и условия, винаги можете да прекратите своето членство или участие.

12.    Неприложимост

В случай че някоя клауза на Сроковете и условията бъде обявена за невалидна, незаконна или неприложима по силата на някой закон или регламент, тази клауза ще бъде изключена до степента, в която е невалидна или неприложима, а останалите клаузи ще останат в пълна сила.

13.    Приложимо законодателство

Сроковете и условията се ръководят и тълкуват изключително в съответствие с белгийското законодателство без оглед на конфликти на законодателства или принципите за избор на юрисдикция. Всеки спор във връзка с настоящите Срокове и условия, Вашето членство или участие в нашите дейности за пазарни проучвания или използването на свързаните уебсайтове и/или платформи ще бъде окончателно решен от компетентните съдилища в Гент, Белгия.

14.    Имате ли някакви коментари или въпроси?

Ако имате някакви въпроси или коментари във връзка с тези Срокове и условия, винаги можете да се свържете с нас на адрес info@insites-consulting.com.