Användarvillkor för marknadsundersökningsaktiviteter

1.        Godkännande av användarvillkoren

Åtkomst till eller deltagande i någon av våra marknadsundersökningstjänster (nedan: ”marknadsundersökningsaktiviteter”), och i förlängningen, användning av tillhörande webbplatser och/eller plattformar, är endast möjligt när du (nedan: ”deltagare”, ”du” eller ”din”) godkänt följande användarvillkor (nedan: ”användarvillkoren”).

Efter godkännande utgör dessa användarvillkor ditt avtal med InSites NV, med säte i Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgien och registrerat hos Central Enterprise Databank (KBO) under nummer BE0465.109.357 (nedan ”Human8”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

”Marknadsundersökningsaktiviteter” avser de tjänster som vi erbjuder och som låter dig som panelmedlem eller deltagare delta i en undersökning, panel, ett forum (t.ex. Square), en intervju eller någon annan form av marknadsundersökningsaktivitet som tillhandahålls av Human8. Ytterligare användarvillkor kan gälla för vissa marknadsundersökningsaktiviteter. Innan du använder eller deltar i någon av våra marknadsundersökningstjänster utgör dessa ytterligare användarvillkor, som du även informeras om, en viktig del av användarvillkoren.

2.        Medlemskap eller deltagande

Medlemskap eller deltagande i marknadsundersökningsaktiviteter är naturligtvis alltid frivilligt. Medlemskap kan krävas för att delta i vissa av våra marknadsundersökningsaktiviteter (t.ex. Future Talkers). Medlemskap eller deltagande är alltid uteslutet för minderåriga. ”Minderåriga” avser personer under 13 år (eller äldre om det fastställs i nationell lagstiftning).

I de fall du behöver skapa ett medlemskonto samtycker du till att ge sanningsenlig, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv, enligt vad som krävs i registreringsformuläret. Om inget annat anges är det inte tillåtet att ha flera aktiva konton eller använda flera sätt att delta i en enskild marknadsundersökningsaktivitet.

3.        Godtagbar användning och ansvar

Vi uppmuntrar genomtänkt deltagande, sanningsenliga svar och informerad delning av respektfullt och lämpligt inlämnat material (nedan: ”inlämnat material”).

”Inlämnat material” avser: alla svar, kommentarer, återkopplingar, förslag, idéer och andra meddelanden som publicerats, skickats in eller direkt/indirekt erbjudits panelen, en särskilt utsedd tredje part eller via någon annan kanal (online-undersökningar, webbplatser och/eller plattformar) i samband med ditt medlemskap eller deltagande i någon av våra marknadsundersökningar.

Du är och förblir i samtliga fall ansvarig för ditt inlämnade material under ditt medlemskap eller deltagande i våra marknadsundersökningsaktiviteter och under användning av tillhörande webbplatser och/eller plattformar. Human8 kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för inlämnat material från andra deltagare.

Du ska avstå från att bidra med material som är eller kan vara olämpligt, olagligt eller på annat sätt skadligt för Human8 och andra deltagare.

Du får under inga omständigheter använda webbplatserna och/eller plattformarna för att annonsera om eller sälja produkter, tjänster eller annat (i vinstsyfte eller inte), och inte heller kontakta andra användare för detta ändamål. Kommersiell användning av webbplatserna och/eller plattformarna eller deras innehåll är i samtliga sammanhang förbjudet.

Du måste förklara att ditt inlämnade material inte bryter mot och/eller står i konflikt med någon tredje parts rättighet eller nationella eller internationella bestämmelser, inklusive men inte begränsat till (i) upphovsrätt, patent, varumärken eller andra immateriella rättigheter; (ii) rätten till integritet (du får särskilt inte publicera några personuppgifter av något slag tillhörande andra personer utan dennes uttryckliga tillstånd) eller offentliggörande; (iii) en sekretesskyldighet.

Eftersom vi arbetar i en starkt reglerad sektor där vi måste följa vissa lagar och föreskrifter förbehåller vi oss rätten att övervaka, bedöma och, vid behov, omedelbart ta bort allt inlämnat material utan att ange något skäl.

4.        Konfidentialitet

Du ska alltid sträva efter konfidentialitet under ditt medlemskap eller deltagande i någon av våra marknadsundersökningsaktiviteter men också efter att de avslutats.

”Konfidentialitet” innebär att du inte avslöjar andras information, uppgifter eller inlämnade material, inte låter tredje part få tillgång till det, och inte publicerar, återger eller använder det på något annat sätt. Endast information som du kan erhålla legitimt via en annan kanal än medlemskapet eller deltagandet i en marknadsundersökningstjänst, eller som är allmänt känd, omfattas inte av denna konfidentialitet.

När du beviljas ett konto för ditt medlemskap eller deltagande i en marknadsundersökningsaktivitet och du tilldelas ett lösenord för detta får du inte avslöja det för någon annan och du får inte ge någon annan tillgång till webbplatserna och/eller plattformarna via ditt personliga konto kopplat till våra marknadsundersökningsaktiviteter.

5.        Ansvar och ersättningsskyldighet

Du är personligen ansvarig för överträdelser som du begår mot dessa användarvillkor och alla nationella eller internationella bestämmelser av alla slag, inklusive men inte begränsat till (i) upphovsrätt, patent, varumärken eller andra immateriella rättigheter; (ii) rätten till integritet eller offentliggörande; (iii) en sekretesskyldighet.

Du samtycker till att, vid behov, försvara, kompensera och gottgöra Human8, dess administratörer, chefer, anställda, konsulter, dotterbolag, samarbetspartners, representanter eller någon annan tredje part (sammantaget ”befriade parter”), för alla skador, kostnader, skulder och förluster av alla slag (inklusive men inte begränsat till eventuella juridiska kostnader) som direkt eller indirekt uppstår på grund av överträdelser som du har begått.

Du samtycker till att göra allt för att samarbeta med oss för att försvara någon av dessa frågor. Vi förbehåller oss rätten att, på din bekostnad, anta det exklusiva försvaret och kontrollen av varje fråga där gottgörelse kan krävas av dig.

6.        Belöningssystem

Om ett belöningssystem är kopplat till en marknadsundersökningsaktivitet kommer användarvillkoren att meddelas separat och de kan variera för varje undersökningsaktivitet.

7.        Integritet och kommunikation

Det inlämnade material som tillhandahålls i samband med ditt medlemskap eller deltagande i någon av våra marknadsundersökningsaktiviteter kommer att behandlas i undersökningsresultaten för den produkt eller tjänst som är föremål för marknadsundersökningsaktiviteten och enligt målen för den marknadsundersökningsaktiviteten.

Där ditt inlämnade material innehåller personuppgifter kommer det alltid att behandlas och skyddas enligt vår integritetspolicy.

Vissa marknadsundersökningsaktiviteter (t.ex. Square) fungerar via en offentlig kommunikationsplattform. Innehåll som du publicerar på en sådan plattform kan läsas av många människor. Observera att när du skickar information, och i synnerhet personuppgifter, till denna plattform, kan denna information inte enbart kan läsas av oss utan också av andra deltagare. Vad det senare beträffar kan vi inte garantera någon fortsatt användning eller någon annan form av behandling. Du tillhandahåller sådan information på egen risk.

8.        Immateriella rättigheter

Om inget annat anges tillhör allt material, inklusive men inte begränsat till all text, design, förslag, bilder, foton, videor, audiovisuella verk, idéer (inklusive men inte begränsat till produkt- och reklamidéer), uttryck av idéer (nedan sammantaget: ”innehåll”) Human8 eller andra tredje parter som eventuellt äger dessa immateriella rättigheter. Om inget annat uttryckligen anges kommer du inte att beviljas tillstånd att använda eller återge det innehåll som visas i våra marknadsundersökningsaktiviteter och på de relaterade webbplatserna och/eller plattformarna. Alla immateriella rättigheter är uttryckligen förbehållna.

Genom att lämna in material utfäster och försäkrar du att ditt inlämnade material och ditt inlämnande av det uppfyller dessa användarvillkor och att du äger och har nödvändiga rättigheter, licenser, tillstånd och godkännanden.

Du behåller äganderätten till immateriella rättigheter för ditt inlämnade material. Du ska dock bevilja oss en världsomspännande royaltyfri licens att använda, återge, överföra, ändra, modifiera, skapa härledda verk från, avslöja eller på annat sätt använda det inlämnade materialet så långt det krävs för att uppnå syftet med marknadsundersökningsaktiviteten och på det sätt som anges i vår integritetspolicy. Denna licens för sådan begränsad användning kommer att fortsätta gälla efter att du avslutat ditt medlemskap eller deltagande i våra marknadsundersökningsaktiviteter med avseende på aggregerade och identifierade uppgifter från ditt inlämnade material och eventuella säkerhetskopior av det som skapades under ditt medlemskap eller deltagande. Licensen gäller även för de parter som vi samarbetar med i den utsträckning som det krävs för att uppnå ändamålet med marknadsundersökningsaktiviteten och på det sätt som anges i vår integritetspolicy.

9.        Uppsägning av ditt medlemskap eller deltagande

Användarvillkoren gäller (i) så länge du är medlem i eller deltar i någon av våra marknadsundersökningsaktiviteter; eller (ii) tills ditt medlemskap eller deltagande avslutas av dig eller av oss.

Om du vill avsluta ditt medlemskap eller deltagande kan du alltid kontakta oss. Dessutom kan du också avaktivera ditt konto själv eller avregistrera dig från våra inbjudningar via länken för att avsluta prenumeration i varje e-postmeddelande.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förvägra ditt medlemskap eller deltagande och tillgång till webbplatserna och/eller plattformarna som tillhör våra marknadsundersökningsaktiviteter om du inte följer användningsvillkoren.

10.    Ansvarsfriskrivning

Även om vi vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att sammanställa, tillhandahålla och underhålla våra marknadsundersökningsaktiviteter och relaterade webbplatser och/eller plattformar kan vi inte garantera att den tillhandahållna informationen (råd, synpunkter, uttalanden mm.) är korrekt, tillförlitlig, aktuell eller garantera den på något annat sätt. Vi kan inte heller garantera att webbplatserna och/eller plattformarna fungerar och är tillgängliga.

Human8 kan inte hållas direkt eller indirekt ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada (i) på grund av funktionsstörning, tillfällig eller permanent otillgänglighet av webbplatserna och/eller plattformarna eller (ii) som kan uppstå i samband med tillgång till eller användning av webbplatserna och/eller plattformarna eller det innehåller eller den information som finns där.

Vi har ingen skyldighet att hålla informationen på webbplatserna och/eller plattformarna uppdaterad och vi förbehåller oss rätten att ta ned webbplatserna och/eller plattformarna från nätet utan förvarning.

11.    Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa användarvillkor. Vi uppmanar dig att läsa dessa användarvillkor regelbundet. Om du inte samtycker till någon ändring av användarvillkoren kan du alltid avsluta ditt medlemskap eller deltagande.

12.    Ansvarsbegränsning

I händelse av att någon bestämmelse i användarvillkoren förklaras ogiltig, olaglig eller inte går att upprätthålla enligt någon lag eller allmän regel ska den undantas i den utsträckning den är ogiltig eller inte verkställbar, och de återstående bestämmelserna ska förbli i kraft.

13.    Tillämplig lagstiftning

Användarvillkoren ska regleras och tolkas i enlighet med Belgiens lagar utan hänsyn till lagvalsregler, utan hänsyn till motstridig lagstiftning eller principerna för val av jurisdiktion. Eventuella konflikter i samband med användarvillkoren, ditt medlemskap eller deltagande i våra marknadsundersökningsaktiviteter eller användningen av webbplatserna och/eller plattformarna ska uteslutande avgöras av den behöriga domstolen i Ghent, Belgien.

14.    Har du några kommentarer eller frågor?

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor kan du alltid kontakta oss via info@wearehuman8.com.