OFICJALNY REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I LOTERII

W niniejszym regulaminie uczestnictwa i loterii („Regulamin”) określono prawa i obowiązki uczestników oraz zasady otrzymywania nagród w związku z przynależnością do dowolnej społeczności zorganizowanej przez Human8 na dowolnej z platform tej firmy. Społeczności te są organizowane w ramach badań marketingowych prowadzonych przez firmę Human8 w imieniu swoich klientów („Klienci”). Dlatego uczestnicząc w społecznościach i korzystając z naszej platformy, uczestnicy gwarantują:

 • przeczytanie i akceptację Regulaminu;
 • że zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i przyjmują do wiadomości, że w przypadku naruszenia Regulaminu ich uczestnictwo w jakiejkolwiek Społeczności i/lub Loterii zostanie uznane za nieważne.

Niniejszy Regulamin może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowany przez firmę Human8 i ogłoszony poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji Regulaminu na platformie w sekcji polityki dotyczącej loterii w stopce. Regulamin stanowi ogólne ramy i może być dokładniej określony i wyjaśniony (w zależności od społeczności lub zadania) na karcie loterii i w często zadawanych pytaniach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między postanowieniem niniejszego Regulaminu a informacjami lub innymi oświadczeniami zawartymi w materiałach związanych z loterią, w tym między innymi: formularzem zgłoszeniowym, stroną internetową lub reklamą, niniejszy Regulamin będzie miał znaczenie nadrzędne, regulujące i kontrolujące w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

2. ORGANIZACJA

InSites Compages jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem belgijskim pod numerem 0837.297.070, z siedzibą pod adresem Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem , zwaną dalej „Human8 ”.

Firma Human8 obsługuje i zarządza społecznościami (internetowa społeczność poglądów to platforma internetowa, która łączy ludzi w celu uczestniczenia w działalności badawczej marki. Nadzoruje ją dedykowany moderator i może ona być aktywna przez różny okres czasu, od krótkiego do ciągłego) na swojej platformie Square w imieniu swoich Klientów. Może się zdarzyć, że niektórymi społecznościami będą zarządzać sami Klienci na platformie firmy Human8 . W tych społecznościach uczestnicy będą zapraszani i będą mogli uczestniczyć w kilku rodzajach zadań, w tym między innymi:

 • W burzach mózgu;
 • W testach produktów;
 • W rozmowach na forum;
 • W ankietach;

(„Zadania” lub „Zadanie”)

Każde Zadanie ma własny zestaw kryteriów kwalifikacji do udziału. W związku z tym nie wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do określonego Zadania i zapraszani będą tylko uczestnicy spełniający kryteria. Oznacza to, że nawet jeśli należysz do określonej Społeczności, nie otrzymasz zaproszenia na wszystkie Zadania rozpoczęte w ramach tej Społeczności.

3. UDZIAŁ

3.1 Kwalifikowalność

Aby zakwalifikować się do bycia częścią jakiejkolwiek społeczności, uczestnicy niniejszym gwarantują, że:

 • posiadają zdolność prawną i wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 • nie są w wieku poniżej 18 lat, a jeśli tak, ich rodzic/opiekun prawny wyraźnie zaakceptował niniejszy Regulamin;
 • nie są zatrudnieni przez żaden podmiot z ogólnoświatowej grupy Human8 ;
 • nie są spokrewnieni ani spowinowaceni bądź powiązani w ramach związku małżeńskiego z pracownikiem jakiegokolwiek podmiotu należącego do ogólnoświatowej grupy Human8 ;
 • nie są częścią gospodarstwa domowego pracownika jakiegokolwiek podmiotu ogólnoświatowej grupy Human8 .

3.2 Dyskwalifikacja

Jeśli firma Human8 będzie podejrzewać, według własnego uznania lub zostanie poinformowana przez swojego klienta, że jakikolwiek uczestnik:

 • jest zaangażowany w jakiekolwiek nieuczciwe lub nielegalne działanie (w tym między innymi tworzenie kilku profili odpowiedzi, aby uczestniczyć w badaniu dotyczącym Zadania więcej niż raz, nieuczciwość w odniesieniu do swojego profilu);
 • nie postępuje zgodnie z oficjalnym regulaminem i/lub
 • wykazuje „złe” zachowanie (złe zachowanie obejmuje między innymi nadmierne tempo (tj. gdy czas poświęcony na wykonanie zadania lub wypełnienie ankiety jest o 50% krótszy niż mediana, co sugeruje, że na pytania/zadania nie udzielono dokładnych odpowiedzi), dopuszcza się straight-liningu (tj. wybiera tę samą odpowiedź dla zestawu pytań w ankiecie) lub podaje niedokładne albo niekompletne dane (tj. dodaje powtarzające się lub jednosylabowe odpowiedzi na większość lub wszystkie pytania/zadania lub częściowe odpowiedzi na pytania albo pytania podrzędne)), wkłada minimalny wysiłek w udzielanie odpowiedzi i wykazuje niską jakość w dyskusjach oraz wyzwaniach społeczności.

(łącznie określane jako „Zachowanie dyskwalifikujące”)

firma Human8 lub Klient, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania tego uczestnika, anulowania punktów uczestnika, wstrzymania dostępu lub odebrania wszelkich premii lub Nagród (w jakiejkolwiek formie) i/lub wypisania uczestnika z Zadań, społeczności, badania naukowego i/lub paneli. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Human8 w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody (bezpośrednie lub pośrednie) poniesione przez Uczestnika w wyniku dyskwalifikacji lub jakichkolwiek innych działań podjętych przez firmę Human8 w wyniku Zachowania dyskwalifikującego Uczestnika.

Jeżeli firma Human8 lub którykolwiek z jej Klientów odniesie jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią) w wyniku Zachowania dyskwalifikującego uczestnika, uczestnik zwolni firmę Human8 i/lub Klienta z odpowiedzialności i zabezpieczy ich przed poniesioną szkodą.

4. PROCES ZBIERANIA PUNKTÓW I PÓŹNIEJSZEGO WYBIERANIA NAGRÓD

4.1 Zbieranie punktów

Nagroda jest przyznawana na podstawie punktów zdobytych przez uczestnika. Punkty można wymieniać na Nagrody. Każde Zadanie obejmuje własne Nagrody i punkty. Punkty można zdobywać, wykonując zadanie lub strumień zadań poprzez przestrzeganie określonego standardu (czyli jakości wykonania/odpowiedzi) zgodnie z Regulaminem obowiązującym w określonych ramach czasowych. Zdobyte punkty zostaną dodane automatycznie do salda uczestnika na stronie Moje nagrody po zamknięciu zadania.

Szczegóły każdego Zadania będą dostępne w zadaniu i na karcie zadania. Sposób zdobywania punktów zostanie wyjaśniony na karcie nagrody oraz w sekcji często zadawanych pytań. Informacje te będą zawierać co najmniej (I) liczbę punktów, które można zdobyć za ukończenie Zadania (ii) określone ramy czasowe (w tym datę rozpoczęcia).

W celu uniknięcia wątpliwości uczestnicy mogą zdobywać punkty, wykonując Zadania pod warunkiem, że jakość ich odpowiedzi/wykonania będzie odpowiadać standardom wyznaczonym przez firmę Human8 lub jej Klientów. Jakość odpowiedzi będzie ustalana przez firmę Human8 lub Klientów według własnego uznania. Odpowiedź zostanie uznana za wystarczającą, jeśli będzie zgodna z wytycznymi określonymi szczegółowo w zadaniu. Jeżeli odpowiedź nie będzie spełniać standardów ustalonych przez firmę Human8 lub jej Klienta i jako taka nie zostanie uznana za odpowiedź o odpowiedniej jakości, firma Human8 lub jej Klient będą mieli prawo do usunięcia, odrzucenia tej odpowiedzi i nie będą przyznawane żadne punkty.

Punkty są zawsze liczbami całkowitymi od 1 w górę. Firma Human8 lub jej klienci zawsze zachowują prawo do ręcznej interwencji na stronie Moje nagrody i zmiany zdobytych punktów, jeśli (między innymi) (i) uczestnik dopuścił się Złego zachowania (ii) uczestnicy są uznawani za nieaktywnych (patrz sekcja poniżej ) (iii) firma Human8 musi zainterweniować, aby ręcznie przyznać Nagrody.

4.2 Wygaśnięcie punktów

Dopóki uczestnik będzie aktywny w Społeczności i będzie brał udział w Zadaniach, do których został zaproszony, zdobyte Punkty pozostaną ważne. Aktywność oznacza udzielanie wysokiej jakości odpowiedzi i wykonywanie Zadań.

O ile wcześniej i wyraźnie nie określono inaczej, uczestnicy zostaną uznani za nieaktywnych, jeśli nie udzielą wysokiej jakości odpowiedzi na co najmniej 6 kolejnych Zadań, do których zostali zaproszeni, w ciągu 365 dni. Punkty stracą ważność tylko w przypadku, gdy uczestnik nie odpowiedział na 6 kolejnych zaproszeń, z których minimum 1 zaproszenie zostało wysłane w pierwszej połowie i minimum 1 zaproszenie zostało wysłane w drugiej połowie okresu 365 dni. Licznik na stronie Moje nagrody będzie wskazywał 0 punktów.

Jeśli uczestnik jest nieaktywny, punkty tracą ważność od momentu, gdy nie odpowie na czas (co oznacza, że odpowiedź musi nastąpić przed datą zakończenia zadania) i na odpowiednim poziomie jakości na szóste zaproszenie.

Po zamknięciu Społeczności pozostałe punkty, które uczestnicy zdobyli w czasie trwania Projektu, zostaną utracone. Na stronie z nagrodami widoczne będzie 0 punktów. W przypadku ponownego otwarcia Społeczności punkty nie będą już dostępne.

4.3 Nagrody

Nagrodę można przyznać w zależności od ilości punktów, które zdobył każdy uczestnik. W niektórych przypadkach może to nastąpić automatycznie (po osiągnięciu określonego progu lub interwencji ze strony firmy Human8 lub jej Klienta) lub sam uczestnik może wymienić swoje punkty na Nagrodę. W takim przypadku uczestnicy mogą kliknąć przycisk realizacji, aby otrzymać Nagrodę. Nagroda zostanie przyznana w rozsądnym czasie, więcej informacji można znaleźć na karcie nagrody lub w często zadawanych pytaniach. Otrzymasz wiadomość e-mail, w której poprosimy Ciebie o podanie nam danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres) niezbędnych do przyznania Tobie nagród. Ten link przeznaczony do potwierdzenia danych osobowych będzie ważny przez 90 dni; po tym czasie nagroda wygaśnie, a jej odebranie nie będzie już możliwe.

W zależności od Społeczności i partnera ds. nagród (oraz dostępności jego nagród) Nagrodą może być jedną z następujących pozycji:

 • Kupon;
 • Produkt;
 • Internetowe opcje płatności;

(„Nagroda”)

Vouchery podlegają określonemu dla nich regulaminowi. Uczestnikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Dla kuponów może być określony termin, w którym należy je zrealizować. Firma Human8 lub Klient nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie, kradzież, wygaśnięcie lub zniszczenie kuponu i w takich okolicznościach nie zostanie on wymieniony. Kupony nie są ważne w przypadku wcześniejszych zakupów. Nagrody nie zostaną wymienione w przypadku ich utraty lub kradzieży. W żadnym wypadku wartość realizowanej Nagrody nie przekroczy zadeklarowanej wartości kuponu.

Produkty mogą być wydawane przez Klienta lub wybraną przez niego stronę trzecią. W żadnym wypadku firma Human8 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub awarie produktu ani szkody, które może ponieść uczestnik w wyniku tych wad lub awarii.

Firma Human8 lub Klient nigdy nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty lub opłaty za wymianę waluty związane z jakąkolwiek Nagrodą. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że rodzaj Nagrody zależy od dostępności nagrody i jest powiązany z partnerem ds. nagród oraz lokalizacją tego partnera. Firma Human8 nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Nagroda nie jest już dostępna.

Uczestnicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji mających zastosowanie do otrzymywania tych Nagród (w tym między innymi przepisów dotyczących podatku dochodowego).

5. DANE OSOBOWE

Firma Human8 będzie przetwarzać dane osobowe, przekazywane przez uczestników, zgodnie ze swoją polityką prywatności. Poprzez zarejestrowanie się na platformie każdy uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przechowywanie, udostępnianie i wykorzystanie przez firmę Human8 danych osobowych podanych podczas rejestracji, informacji dotyczących rejestracji i odpowiedzi w zadaniach.

6. GWARANCJE I ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy zwolnią firmę Human8 i jej Klientów z odpowiedzialności oraz zabezpieczą ich przed wszelkimi zakłóceniami, powództwami, roszczeniami, żądaniami, sprzeciwami, odpowiedzialnością, stratą, szkodą, kosztem lub wydatkiem poniesionym przez Klienta i/lub firmę Human8 w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu lub korzystania z platformy.

7. ZASTRZEŻENIA PRAWNE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku firma Human8 nie będzie ponosić odpowiedzialności za: (i) jakikolwiek błąd strony internetowej podczas Zadania; (ii) wszelkie usterki techniczne lub inne problemy związane z siecią telefoniczną lub liniami telefonicznymi, komputerowymi systemami online, serwerami, dostawcami usługi dostępu, sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem; (iii) brak jakichkolwiek informacji dotyczących udziału lub innych informacji, które mogą zostać odebrane, przechwycone lub zarejestrowane z jakiejkolwiek przyczyny, w tym między innymi w wyniku problemów technicznych lub zatoru w Internecie lub na dowolnej stronie internetowej; (iv) wszelkie usterki lub uszkodzenia komputera lub innego urządzenia uczestnika lub innej osoby związane z lub wynikające z uczestnictwa w zadaniu; i/lub (v) dowolną kombinację powyższych okoliczności. Żadne zautomatyzowane, komputerowe potwierdzenie odbioru (takie jak wiadomość „z podziękowaniem” lub potwierdzająca rejestrację) nie stanowi dowodu na faktyczny odbiór przez firmę Human8 ukończonego zadania dla celów niniejszego Oficjalnego regulaminu.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Human8 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, skargi, sprzeciwy, roszczenia lub szkody (i) związane z wykorzystaniem odpowiedzi przesłanych przez uczestników (ii) związane z naruszeniem niniejszego regulaminu.

8. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

O ile obowiązujące przepisy prawa lub przepisy dotyczące porządku publicznego nie stanowią inaczej, niniejszy regulamin podlega prawu belgijskiemu, a wszelkie procesy lub spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla takich spraw w Gandawie.