Obchodní podmínky pro činnosti průzkumu trhu

1.        Přijetí obchodních podmínek

Přístup nebo účast na některé z našich služeb průzkumu trhu (dále jen „činnosti průzkumu trhu“), stejně jako používání přidružených webových stránek a/nebo platforem, je možné pouze tehdy, pokud vy (dále jen „účastník“, „vy“ nebo „vaše“) přijmete následující obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“).

Po přijetí představují tyto obchodní podmínky vaši smlouvu se společností InSites NV, se sídlem na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgie a registrovanou v Central Enterprise Databank (KBO) pod číslem BE0465.109.357 (dále jen „InSites“, „my“, „nám“ nebo „naše“).

„Činnosti průzkumu trhu“ jsou služby, které nabízíme a které vám jako členovi panelu nebo účastníkovi umožňují účastnit se průzkumu, panelu, komunity (např. Square), rozhovoru nebo jakékoli jiné formy průzkumu trhu zprostředkované společností InSites. Na některé činnosti průzkumu trhu se mohou vztahovat dodatečné smluvní podmínky. Tyto dodatečné smluvní podmínky, na které vás také upozorníme před tím, než využijete nebo se účastníte některé z našich služeb průzkumu trhu, jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

2.        Členství nebo účast

Členství nebo účast na průzkumu trhu jsou samozřejmě vždy dobrovolné. Pro účast na některé z našich činností průzkumu trhu (např. Future Talkers) se může vyžadovat členství. Členství nebo účast je v každém případě vyloučena pro nezletilé osoby. „Nezletilí“ jsou osoby mladší 13 let (nebo starší, pokud tak stanovují zákony v dané zemi).

Pokud je nutné si ke členství vytvořit účet, souhlasíte, že o sobě poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace, jak je požadováno v registračním formuláři. Není-li stanoveno jinak, není povoleno mít více aktivních účtů nebo využívat více způsobů, jak se účastnit konkrétní činnosti průzkumu trhu.

3.        Přijatelné použití a odpovědnost

Nabádáme k přemýšlivé účasti, pravdivým odpovědím a informovanému sdílení prostřednictvím slušných a vhodných příspěvků (dále jen: „příspěvky“).

Termínem „příspěvky“ máme na mysli: veškeré odpovědi, komentáře, připomínky, návrhy, nápady a další sdělení zveřejněné, podané nebo přímo či nepřímo nabízené panelu, speciálně jmenované třetí straně nebo prostřednictvím jiného kanálu (online průzkumy, webové stránky a/nebo platformy) v důsledku vašeho členství nebo účasti na některé z našich činností průzkumu trhu.

V každém případě jste a zůstáváte zodpovědný za své příspěvky během vašeho členství nebo účasti na našich činnostech průzkumu trhu a při používání přidružených webových stránek a/nebo platforem. Společnost InSites nemůže být v žádném případě zodpovědná za příspěvky od ostatních účastníků.

Zdržíte se příspěvků, které jsou nebo mohou být nevhodné, nezákonné nebo jinak škodlivé pro společnost InSites a ostatní účastníky.

Za žádných okolností nepoužijete webové stránky ani platformy k inzerci nebo prodeji produktů, služeb nebo jinak (za účelem zisku či nikoliv), ani se za tímto účelem nepokusíte kontaktovat jiné uživatele. Komerční využití webových stránek a/nebo platforem nebo jejich obsahu je v každém případě zakázáno.

Musíte prohlásit, že vaše příspěvky neporušují a nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí strany ani s žádnými vnitrostátními nebo mezinárodními předpisy, včetně (i) autorských práv, patentů, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví; (ii) práva na soukromí (konkrétně nesmíte zveřejňovat osobní údaje jiných osob jakéhokoli druhu bez jejich výslovného svolení) nebo zveřejnění; (iii) povinnosti mlčenlivosti.

Vzhledem k tomu, že působíme ve vysoce regulovaném sektoru, kde musíme dodržovat určité zákony a předpisy, vyhrazujeme si právo monitorovat, posuzovat a, v případě potřeby, ihned vymazat všechny příspěvky bez uvedení důvodu.

4.        Důvěrnost

Během svého členství nebo účasti v některé z našich činností průzkumu trhu, ale i po jejím případném ukončení, byste měli vždy usilovat o zachování důvěrnosti.

„Důvěrnost“ znamená, že nebudete zveřejňovat informace, údaje ani příspěvky ostatních, neumožníte třetím stranám přístup k nim a nebudete je publikovat, reprodukovat ani používat jiným způsobem. Tato povinnost důvěrnosti se nevztahuje na informace, které můžete oprávněně získat prostřednictvím jiného kanálu než je členství nebo účast ve službě průzkumu trhu nebo které jsou veřejně dostupné.

Pokud vám byl k členství nebo účasti na činnosti průzkumu trhu přidělen účet a dostanete k němu heslo, nesmíte jej sdělit jiné osobě ani nesmíte prostřednictvím svého osobního účtu spojeného s našimi činnostmi průzkumu trhu umožnit jiné osobě přístup na webové stránky a/nebo platformy.

5.        Odpovědnost a kompenzace

Osobně odpovídáte za porušení těchto obchodních podmínek a jakýchkoli vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů jakéhokoli druhu, včetně: (i) autorských práv, patentů, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví; (ii) práva na soukromí nebo publicitu; (iii) povinnosti mlčenlivosti.

V případě potřeby souhlasíte s obhajováním, kompenzací a odškodněním společnosti InSites, jejich správců, ředitelů, zaměstnanců, konzultantů, přidružených společností, obchodních partnerů, zástupců nebo jakékoli jiné zúčastněné třetí strany (dále jen „osvobozené strany“) za veškeré škody, náklady, dluhy a ztráty jakékoli povahy (včetně jakýchkoli právních nákladů), které vznikly přímo nebo nepřímo z porušení, kterého jste se dopustili.

Souhlasíte, že uděláte vše pro to, abyste s námi spolupracovali při obraně proti některému z těchto problémů. Vyhrazujeme si právo převzít na vaše náklady výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, za kterou od vás může být požadováno odškodnění.

6.        Systém odměn

Pokud je s činností průzkumu trhu spojen systém odměn, pak budou smluvní podmínky sděleny samostatně a mohou se lišit pro každou činnost průzkumu.

7.        Soukromí a komunikace

Příspěvky, které získáme na základě vašeho členství nebo účasti v některé z našich činností průzkumu trhu, zpracujeme ve výsledcích výzkumu. Tyto výsledky se týkají produktu nebo služby, která je předmětem činnosti průzkumu trhu, a jsou v souladu s cíli činností průzkumu trhu.

Pokud vaše příspěvky obsahují osobní údaje, budou tyto údaje vždy zpracovávány a chráněny v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Některé činnosti průzkumu trhu (např. Square) fungují prostřednictvím veřejné komunikační platformy. Obsah, který na tuto platformu umístíte, může konzultovat řada lidí. Upozorňujeme, že pokud na tuto platformu zašlete informace, a to zejména osobní údaje, je možné, že tyto informace nebudou konzultovány výhradně námi, ale také dalšími účastníky. V případě druhé možnosti, nemůžeme zaručit žádné další použití ani jinou formu zpracování. Tyto informace poskytujete na vlastní nebezpečí.

8.        Duševní vlastnictví

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály, včetně všech textů, designů, návrhů, obrázků, fotografií, videí, audiovizuálních děl, nápadů (včetně nápadů na produkt a reklamu) a vyjádření nápadů (dále jen „obsah“) vlastnictvím společnosti InSites nebo jiných třetích stran, které mohou vlastnit tato práva duševního vlastnictví. Není-li výslovně uvedeno, nebude vám uděleno povolení používat nebo reprodukovat obsah, jak je uveden v našich činnostech průzkumu trhu a na souvisejících webových stránkách a/nebo platformách. Všechna práva duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena.

Sdělením příspěvku vyjadřujete a zaručujete, že jsou příspěvek i vaše sdělení o něm v souladu s požadavky uvedenými v těchto obchodních podmínkách a že vlastníte nebo máte potřebná práva, licence, oprávnění a schválení.

Ponecháváte si vlastnické právo k duševnímu vlastnictví ve vašem příspěvku. Souhlasíte však s tím, že nám udělujete celosvětovou bezplatnou licenci na užívání, reprodukci, přenos, změnu, úpravu, vytváření odvozených děl, zveřejnění nebo jiné využívání příspěvku v rozsahu nezbytném k dosažení účelu činnosti průzkumu trhu a jinak, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Tato licence pro takové omezené použití bude platit i nadále po ukončení vašeho členství nebo účasti v našich činnostech průzkumu trhu. To se týká shromážděných a identifikovaných dat získaných z vašich příspěvků a všech zbývajících záložních kopií, které vznikly během vašeho členství nebo účasti. Tato licence se vztahuje také na strany, s nimiž spolupracujeme, pokud je to nutné k dosažení účelu činnosti průzkumu trhu a jak je uvedeno jinak v našich zásadách ochrany osobních údajů.

9.        Ukončení vašeho členství nebo účasti

Smluvní podmínky platí, (i) dokud jste členem nebo se podílíte na některé z našich činností průzkumu trhu nebo (ii) dokud vaše členství nebo účast nebude ukončena vámi nebo námi.

Pokud chcete ukončit své členství nebo účast, můžete nás vždy kontaktovat. Kromě toho můžete svůj účet deaktivovat také sami nebo se odhlásit od našich pozvánek prostřednictvím odkazu na odhlášení, který je součástí každého e-mailu.

Vyhrazujeme si právo odvolat nebo odmítnout vaše členství nebo účast a přístup na webové stránky a/nebo platformy spojené s našimi činnostmi průzkumu trhu, pokud neplníte obchodní podmínky.

10.    Odmítnutí odpovědnosti

Přestože při sestavování, poskytování a údržbě našich činností průzkumu trhu a souvisejících webových stránek a/nebo platforem věnujeme potřebnou péči, nemůžeme zaručit přesnost, spolehlivost, aktuálnost ani jiné aspekty poskytovaných informací (rady, názory, prohlášení atd.). Rovněž nemůžeme zaručit správné fungování a dostupnost webových stránek a/nebo platforem.

Společnost InSites nemůže být přímo či nepřímo zodpovědná za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody způsobené (i) poruchou, dočasnou nebo trvalou nedostupností webových stránek a/nebo platforem nebo (ii) které by mohly vzniknout v důsledku přístupu nebo používání webových stránek a/nebo platforem nebo obsahu či informací, které jsou zde poskytovány.

Nemáme povinnost aktualizovat informace na webových stránkách a/nebo platformách a vyhrazujeme si právo bez upozornění uvést webové stránky a/nebo platformy offline.

11.    Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Doporučujeme, abyste si tyto obchodní podmínky pravidelně četli. Pokud nesouhlasíte s úpravou těchto obchodních podmínek, můžete vždy ukončit své členství nebo účast.

12.    Nepoužitelnost

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek bude prohlášeno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné podle jakéhokoli právního předpisu nebo nařízení o veřejném pořádku, bude toto ustanovení vyloučeno v rozsahu, v němž je neplatné nebo nevymahatelné a zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.

13.    Rozhodné právo

Tyto obchodní podmínky jsou řízeny a vykládány výhradně v souladu s belgickým právem, aniž by byly zohledněny konfliktní právní předpisy nebo zásady volby jurisdikce. Jakýkoli spor v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, vaším členstvím nebo účastí v našich aktivitách průzkumu trhu nebo použitím přidružených webových stránek a/nebo platforem bude definitivně vyřešen příslušnými soudy v Gentu v Belgii.

14.    Máte nějaké připomínky nebo dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto obchodních podmínek, můžete nás vždy kontaktovat na adrese info@insites-consulting.com.