OFFICIELLE REGLER FOR DELTAGELSE OG MODTAGELSE AF BELØNNINGER

1. REGLER FOR DELTAGELSE OG BELØNNING

Disse regler for deltagelse og belønning (“reglerne”) fastlægger deltagernes rettigheder og forpligtelser og principperne for, hvordan man modtager belønninger ved at være en del af ethvert fællesskab, der er organiseret af Human8 på en af deres platforme. Disse fællesskaber er organiseret som en del af markedsføringsundersøgelsesaktiviteterne, der udføres af Human8 på vegne af dets kunder (“kunder”). Derfor garanterer deltagerne ved at deltage i fællesskaberne og bruge vores platform at:

 •  læse og acceptere reglerne,
 • forpligter sig til at overholde bestemmelserne i disse regler og anerkender, at i tilfælde af overtrædelse af reglerne, vil deres deltagelse i ethvert fællesskab og/eller belønning blive betragtet som ugyldig.

Disse regler kan til enhver tid ændres af Human8 og dette meddeles ved at offentliggøre en opdateret version af reglerne på platformen under afsnittet om belønningspolitik i sidefoden. Reglerne er en generel ramme og kan specificeres og forklares yderligere (afhængigt af fællesskabet eller aktiviteten) på belønningsoversigten og ofte stillede spørgsmål.

I tilfælde af uoverensstemmelse eller uoverensstemmelse mellem bestemmelsen i disse regler og meddelelser eller andre erklæringer indeholdt i belønningsrelateret materiale, herunder, men ikke begrænset til: tilmeldingsformularen, hjemmesiden eller annoncering, vil disse regler have forrang, styre og kontrollere i det fulde omfang tilladt ved lov.

2. ORGANISATION

InSites Compages er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret i henhold til belgisk lov under nummer 0837.297.070, med registreret hovedsæde på Evergemsesteenweg 195, B-9032 Wondelgem, i det følgende benævnt “Human8”.

Human8 driver og administrerer fællesskaberne (et onlineindsigtsfællesskab er en onlineplatform, som forbinder folk, så de kan deltage i et brands forskningsaktiviteter. Det overvåges af en dedikeret moderator og kan have en variabel varighed fra kort sigt til løbende) på sin platform Square på vegne af sine kunder. Det kan forekomme, at nogle fællesskaber administreres af kunderne selv på Human8’ platform. I disse fællesskaber vil deltagerne blive inviteret til og kan deltage i flere slags aktiviteter, herunder men ikke begrænset til:

 • Brainstorm-aktiviteter,
 • Produkttests,
 • Forumdebatter,
 • Spørgeundersøgelser,

(“aktiviteter” eller “aktivitet”)

Hver aktivitet har sit eget sæt kriterier for berettigelse til deltagelse. Som følge heraf er det ikke alle deltagere som er kvalificerede til en specifik aktivitet, og kun de deltagere, der opfylder kriterierne, vil blive inviteret. Dette indebærer at selvom du er en del af et bestemt fællesskab, vil du ikke blive inviteret til alle de aktiviteter, der er lanceret i fællesskabet.

3. DELTAGELSE

3.1 Berettigelse

At være berettiget til at være en del af fællesskabet garanterer alle deltagere herved, at:

 • de har den påkrævede juridiske ret og accepterer at overholde disse regler,
 • de ikke er under 18 år, hvis ikke deres forælder/værge udtrykkeligt har accepteret disse regler,
 • de er ikke ansat af nogen enhed i Human8-gruppen på verdensplan,
 • de er ikke beslægtet af familie eller ægteskab med en ansat i nogen enhed i Human8-gruppen på verdensplan,
 • de er ikke en del af husstanden hos en ansat i nogen enhed i Human8-gruppen på verdensplan.

3.2 Diskvalifikation

Hvis Human8 efter eget skøn har mistanke om eller bliver informeret af sin klient om, at enhver deltager:

 • har været involveret i enhver svigagtig eller ulovlig aktivitet (herunder, men ikke begrænset til, oprettelse af flere svarprofiler for at deltage mere end én gang i en aktivitetsundersøgelse, og er uærlige omkring deres profil),
 • ikke handler i overensstemmelse med de officielle regler og/eller
 • viser “dårlig” deltageradfærd (dårlig adfærd omfatter, men er ikke begrænset til, for høj hastighed (dvs. når den tid, der bruges på at gennemføre en aktivitet eller undersøgelse, er 50 % kortere end medianen, hvilket tyder på, at spørgsmålene/aktiviteterne ikke er blevet besvaret præcist) straight-lining (dvs. at vælge den samme svarmulighed for et sæt spørgsmål i en undersøgelse) eller give unøjagtige eller ufuldstændige data (dvs. tilføje gentagne eller enstavelsessvar til de fleste eller alle spørgsmål/aktiviteter, eller besvare spørgsmål eller underspørgsmål delvist)) , svarer med minimal indsats og lav kvalitet i diskussioner og samfundsmæssige udfordringer.

(samlet benævnt “diskvalificerende adfærd”)

Human8 eller klienten forbeholder sig efter eget skøn retten til at diskvalificere denne deltager, fratrække en deltagers point, tilbageholde adgang eller gendanne eventuelle incitamenter eller belønninger (i enhver form) og/eller afmelde deltageren fra aktiviteterne, fællesskabet, forskningsundersøgelse og/eller paneler. I det maksimale omfang tilladt af loven, er Human8 under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen af de tab, skader (direkte eller indirekte), som deltageren pådrager sig på grund af diskvalifikationen eller andre handlinger foretaget af Human8 som følge af den diskvalificerende adfærd af deltageren.

Hvis Human8 eller nogen af dets klienter har pådraget sig nogen skade (direkte eller indirekte) på grund af diskvalificerende adfærd fra deltagerens side, skal deltageren holde Human8 og/eller klienten skadesløs for den opståede skade.

4. PROCES FOR AT FÅ POINT OG EFTERFØLGENDE BELØNNINGER

4.1 Indsamling af point

En belønning opnås baseret på de point, en deltager optjener. Point kan veksles til belønninger. Hver aktivitet har sine egne belønninger og point. Point kan optjenes ved at gennemføre en aktivitet eller række af aktiviteter ved at overholde en bestemt standard (hvilket betyder kvaliteten af færdiggørelsen/svarene) i henhold til de gældende regler inden for en bestemt tidsramme. De optjente point vil automatisk blive føjet til deltagerens saldo på siden Mine incitamenter, når aktiviteten lukker.

Oplysningerne om hver aktivitet vil være tilgængelige i aktiviteten og på aktivitetsoversigten. Hvordan man optjener point, vil blive forklaret på belønningsoversigten og i FAQ-sektionen. Disse oplysninger vil som minimum omfatte (i) antallet af point, der kan optjenes ved at gennemføre aktiviteten (ii) den specifikke tidsramme (herunder startdato).

For at undgå tvivl kan deltagere optjene point ved at gennemføre aktiviteter under forudsætning af, at kvaliteten af deres svar/afslutning opfylder de standarder, der er fastsat af Human8 eller dets kunder. Kvaliteten af svarene bestemmes af Human8 eller kunderne efter eget skøn. Et svar vil blive betragtet som tilstrækkeligt, hvis dette svar følger retningslinjerne i aktiviteten på en detaljeret måde. Hvis et svar ikke opfylder de standarder, der er fastsat af Human8 eller dets kunde, og som sådan ikke betragtes som et kvalitetssvar, har Human8 eller dets kunde ret til at fjerne, afvise svaret, og der vil ikke blive givet point.

Point er altid hele tal fra 1 og opefter. Human8 eller dets kunder forbeholder sig altid retten til manuelt at gribe ind på siden Mine belønninger og ændre de optjente point, hvis (herunder men ikke begrænset til) (i) deltageren har udført dårlig opførsel (ii) deltagere betragtes som inaktive (se afsnittet nedenfor) (iii) Human8 skal gribe ind for at tildele belønningerne manuelt.

4.2 Udløb af point

Så længe deltageren er aktiv i fællesskabet og deltager i de aktiviteter, som deltageren inviteres til, forbliver de opnåede point gyldige. At være aktiv indebærer at give kvalitetssvar og gennemføre aktiviteter.

Medmindre andet er angivet tidligere og eksplicit, vil deltagerne blive anset for at være inaktive, hvis de undlader at levere et kvalitetssvar på minimum seks på hinanden følgende aktiviteter, hvor de blev inviteret til inden for en tidsperiode på 365 dage. Kun hvis deltageren ikke har svaret på seks på hinanden følgende invitationer, hvoraf mindst én invitation er blevet sendt i den første halvdel og mindst én invitation er blevet sendt i den anden halvdel af de 365 dage, vil pointene udløbe. Tælleren på siden Mine belønninger viser 0 point.

Hvis en deltager er inaktiv, vil pointene udløbe fra det øjeblik, han/hun ikke reagerer rettidigt (hvilket betyder, at svaret skal foreligge inden aktivitetens slutdato) og kvalitativt på den sjette invitation.

Efter et fællesskab er lukket, vil de resterende point, som deltagerne har erhvervet i løbet af projektets løbetid, gå tabt. Belønningssiden vil vise, at antallet af point som 0. I tilfælde af at fællesskabet genåbnes, vil pointene ikke længere være tilgængelige.

4.3 Belønninger

Afhængigt af antallet af point, som hver deltager har optjent, kan der tildeles en belønning. I nogle tilfælde kan dette ske automatisk (ved at nå en vis tærskel eller ved indgriben fra Human8 eller dennes kunde), eller at deltageren selv vælger at indløse sine point til en belønning. I dette tilfælde kan deltagere klikke på indløs-knappen for at modtage deres belønning. Din belønning vil blive tildelt inden for en rimelig tidsperiode. Mere information kan findes på belønningsoversigten eller i ofte stillede spørgsmål. Du vil modtage en e-mail og vil blive bedt om at give os de nødvendige, personlige oplysninger for at kunne give dig belønningerne (fulde navn og adresse). Dette link til bekræftelse af personlige data er gyldigt i 90 dage, hvorefter belønningen udløber, og du vil ikke længere kunne indløse den.

Afhængigt af fællesskabet og belønningspartneren (og deres tilgængelighed af belønninger) kan belønningen være et af følgende elementer:

 • Gavekort,
 • Produkt,
 • Onlinebetalingsløsninger,

(“belønningen”)

Gavekort er underlagt specifikke vilkår og betingelser. Deltagerne er ikke berettiget til et kontante beløb. Gavekort kan angive perioden som de kan indløses i. Human8 eller kunden er ikke ansvarlige, hvis et gavekort går tabt, bliver stjålet, udløber eller bliver ødelagt, og der vil ikke blive tilvejebragt nogen erstatning under disse omstændigheder. De er ikke gyldige til tidligere køb. Belønninger vil ikke blive erstattet i tilfælde af bortkomst eller tyveri. Under ingen omstændigheder vil værdien af den indløste belønning overstige den angivne værdi på gavekortet.

Produkter kan udstedes af kunden eller enhver tredjepart valgt af dem. Under ingen omstændigheder vil Human8 være ansvarlig for fejl eller funktionsfejl ved et produkt og/eller skader, som en deltager måtte pådrage sig som følge af disse defekter eller funktionsfejl.

Human8 eller kunden vil aldrig være ansvarlig for gebyrer eller valutaomregningsgebyrer knyttet til nogen belønning. Deltagerne accepterer, at belønningstypen afhænger af belønningens tilgængelighed og er knyttet til belønningspartneren og placeringen af denne belønningspartner. Human8 kan ikke holdes ansvarlig, hvis en belønning ikke længere er tilgængelig.

Deltagere skal overholde alle love og regler, der gælder for at modtage disse belønninger (herunder men ikke begrænset til, indkomstskatteregler).

5. PERSONLIGE OPLYSNINGER

De personoplysninger, som deltagerne afgiver, vil blive behandlet af Human8 i overensstemmelse med dens privatlivspolitik. Ved at gå ind på platformen giver hver deltager udtrykkeligt samtykke til, at Human8 gemmer, deler og bruger de personlige oplysninger, der er indsendt sammen med deres tilmelding, tilmeldingsoplysninger og aktivitetssvar.

6. GARANTIER OG SKADESFRIHOLDELSE

Alle deltagere skal holde Human8 og dets kunder skadesløse for enhver forstyrrelse, handling, krav, modstand, ansvar, tab, skade, omkostninger eller udgifter, som kunden og/eller Human8 pådrager sig eller pådrages som følge af ethvert brud på disse regler eller brug af platformen.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Human8 er under ingen omstændigheder ansvarlig for: (i) nogen fejl ved hjemmesiden i forbindelse med en aktivitet, (ii) enhver teknisk funktionsfejl eller andre problemer relateret til telefonnetværket eller -forbindelser, online computersystemer, servere, adgangsleverandører, computerudstyr eller software, (iii) manglende gennemførelse af enhver indsendelse eller andre oplysninger, der skal modtages, opfanges eller optages af nogen årsag, herunder, men ikke begrænset til, tekniske problemer eller trafikbelastning på internettet eller på nogen hjemmeside, (iv) enhver personskade eller tingskade på en deltagers eller enhver anden persons computer eller andre enheder med relation til eller som et resultat af deltagelse i en aktivitet, og/eller (v) enhver kombination af ovenstående. Enhver automatisk computerkvittering (såsom en “Mange tak”-meddelelse eller en, der bekræfter indsendelse) regnes ikke som bevis for faktisk modtagelse hos Human8 af en aktivitets gennemførelse i henhold til disse officielle regler.

I den udstrækning, loven tillader det, kan Human8 ikke holdes ansvarlig for eventuelle spørgsmål, overholdelse, indsigelser, krav eller skader (i) relateret til brugen af svarene indsendt af deltagerne (ii) relateret til ethvert brud på disse regler.

8. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Medmindre andet er fastsat i henhold til love eller regler af offentlig karakter, er disse regler underlagt belgisk lov, og enhver retstvist eller tvist, der opstår i henhold hertil, skal indbringes for den domstol, der har jurisdiktion over sådanne sager i Gent.