IZJAVA O PRIVATNOSTI

Uvod – opšte informacije 

Kompanija Human8 se obavezuje da će poštovati važeće zakonske propise u skladu sa Uredbom 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (u daljem tekstu: „Opšta Uredba o zaštiti podataka o ličnosti” ili „GDPR”).  

Takođe smo članovi Evropskog društva za istraživanje javnog mnjenja i tržišta („ESOMAR“), međunarodne organizacije usmerene na razvoj boljih metoda istraživanja tržišta. Pored toga, poštujemo profesionalne standarde koje ESOMAR postavlja za svoje članove. 

Ova Izjava o privatnosti objašnjava kako obrađujemo lične podatke u kompaniji Human8, koju čine: (i) Kompanija InSites Compages NV, sa sedištem u ulici Evergemsesteenveg, broj 195, 9032 Gent (Belgija) i registrovana kod Crossroads Bank for Enterprises pod brojem BE0837.297.070; i (ii) njene podružnice i filijale (videti kontakt informacije u nastavku ili kliknuti ovde) (zajednički i pojedinačno u daljem tekstu „Human8“, „Human8 Grupa“, „naš“, „nas“ ili “mi”).  

Ko smo mi? 

Human8 je grupa agencija za potrošačke trendove koja vodi onlajn zajednice i panele u kojima pozivamo potrošače da podele svoje viđenje poslovanja, proizvoda i usluga naših klijenata. Našim klijentima nudimo dodatne usluge uz ove zajednice, kao što je analiza globalnih potrošačkih trendova. 

U kompaniji Human8 verujemo u zaštitu privatnosti i poverljivosti ličnih podataka koje posedujemo o vama. Razumemo da možete biti zabrinuti u vezi sa privatnošću i bezbednošću ličnih podataka koje sakupljamo, koristimo i eventualno otkrivamo trećim licima u cilju omogućavanja pružanja naših proizvoda i usluga klijentima i uopšteno sprovođenja našeg poslovanja kao grupe kompanija za istraživanje tržišta. U tu svrhu smo sastavili ovu Izjavu o privatnosti (u daljem tekstu „Izjava”).  

Trebalo bi da bude jasno da se ova Izjava primenjuje samo na obradu ličnih podataka od strane kompanije Human8 (I) kada delujemo u ime naših klijenata prilikom sprovođenja aktivnosti istraživanja tržišta kao obrađivač podataka; i/ili (II) kada delujemo u svoje ime prilikom sprovođenja naših poslovnih aktivnosti kao rukovaoca podataka. 

Svaka obrada ličnih podataka od strane kompanije Human8 će biti tretirana u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka i u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.  

Šta je svrha ove Izjave? 

Ova Izjava utvrđuje kako Human8 obrađuje lične podatke prikupljene putem:  

(I) proizvoda i usluga za istraživanje tržišta koje nudimo našim klijentima, npr. prikupljanja informacija putem anketa, panela, zajednica (kao što je „Square”), intervjua ili bilo kojeg drugog sredstva za istraživanje tržišta (u daljem tekstu „Aktivnosti istraživanja tržišta”); 

Neki primeri: 

 • vaše učešće u jednoj ili više naših aktivnosti istraživanja tržišta (npr. upitnici, paneli, ankete, istraživanja, zajednice ili bilo koje drugo sredstvo za istraživanje tržišta); 
 • vaše učešće u jednom ili više naših nagradnih takmičenja; i 
 • sve informacije koje nam aktivno pružate tokom takvih učešća.  
 • kada nas kontaktirate preko naših veb sajtova, putem e-pošte, pošte, telefona, razmenom vizitkarti, podnošenjem zahteva za ostvarivanje vaših prava,…;  
 • kada aktivirate ili održavate ugovorni odnos sa nama;  
 • kada se prijavite za posao kod nas;  
 • kada se pretplatite na naš bilten;  
 • kada ostavite komentar na našim veb sajtovima;  
 • kada zatražite preuzimanje;  
 • putem korišćenja neophodnih kolačića na našim veb sajtovima, ili kolačića koji nisu neophodni uz vaš pristanak.

(II) različitih veb sajtova koje koristimo, kao što su https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (zajednički i pojedinačno u daljem tekstu „Veb sajtovi“) i svih aktivnosti i usluga koje se odnose na realizaciju našeg poslovanja uopšte (npr. administrativnih, tehničkih, finansijskih ili komercijalnih aktivnosti i usluga) (u daljem tekstu „Poslovne aktivnosti”).  

Ukoliko je neophodno, napraviće se razlika između naših aktivnosti istraživanja tržišta i poslovnih aktivnosti.  

Ova Izjava utvrđuje našu praksu u vezi sa korišćenjem takvih informacija, korake koje preduzimamo u cilju njihove zaštite, kao i izbore i prava koja vi, kao lica na koja se odnose podaci („vi“ ili „vaši“) imate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Uključena lica na koja se odnose podaci mogu biti: 

(I) potrošači/učesnici u realizaciji naših aktivnosti istraživanja tržišta; i/ili 

(II) svi korisnici naših veb sajtova, kandidati za zapošljavanje, pretplatnici na naše biltene, lični ili korporativni klijenti (i pojedinci povezani sa našim korporativnim klijentima), dobavljači (uključujući podizvođače i pojedince povezane sa našim dobavljačima i podizvođačima), poslovni kontakti (postojeći i potencijalni klijenti i/ili pojedinci povezani sa njima), ili bilo koje druge osobe koje stupaju u kontakt sa nama u okviru realizacije naših poslovnih aktivnosti.

Koja je naša uloga? 

Osim ukoliko vas drugačije ne obavestimo i u zavisnosti od konkretne situacije, mi delujemo u svojstvu rukovaoca, obrađivača ili zajedničkog rukovaoca prilikom obrade vaših ličnih podataka.  

Ove razlike su važne jer utvrđuju naše odgovornosti prema vama kao licu na koje se odnose podaci, kao i naše obaveze prema eventualnim drugim uključenim akterima, kao što su naši klijenti. Naša kvalifikacija takođe utvrđuje u kojoj meri se ova Izjava primenjuje na aktivnosti koje sprovodimo kada obrađujemo vaše lične podatke, kao što je objašnjeno dalje u tekstu. 

(I) Aktivnosti istraživanja tržišta  

Kada sprovodimo aktivnosti istraživanja tržišta i prikupljamo lične podatke od vas kao učesnika u takvim aktivnostima, vaše lične podatke obrađujemo u ime naših klijenata. Naši klijenti uvek deluju kao rukovaoci vaših ličnih podataka.  

Kompanija Human8 obrađuje vaše lične podatke u skladu sa uputstvima naših klijenata u našoj glavnoj ulozi obrađivača za naše klijente. U ovoj situaciji, naši klijenti sa kompanijom Human8 zaključuju ugovor i sporazum o obradi podataka u skladu sa članom 28 Uredbe GDPR.  

U slučaju kada kompanija Human8, zajedno sa našim klijentima, izuzetno određuje svrhe i/ili osnovne načine obrade vaših ličnih podataka tokom realizacije zahtevanih aktivnosti istraživanja tržišta, mi ćemo, zajedno sa našim klijentima, imati ulogu zajedničkog rukovaoca vašim ličnim podacima. U ovoj situaciji, zaključujemo takozvani sporazum o zajedničkom rukovanju podacima sa našim klijentima, kao što je navedeno u članu 26 Uredbe GDPR.  

 (viii) Informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa članovima 13 i 14 Uredbe GDPR zajednički pružaju oba rukovaoca licima na koja se podaci odnose putem politika privatnosti objavljenih na njihovim zvaničnim veb sajtovima i konkretno u skladu sa ovom izjavom.  

(II) Poslovne aktivnosti  

Kada sprovodimo naše poslovne aktivnosti i prikupljamo lične podatke od vas kao posetilaca naših veb sajtova, kandidata za zapošljavanje, pretplatnika na naš bilten, klijenata, dobavljača, poslovnih kontakata ili drugih osoba koje stupaju u kontakt sa nama, mi obrađujemo vaše lične podatke u ime Human8 Grupe. Kompanija članica Human8 Grupe kojoj prvobitno obelodanite svoje lične podatke deluje kao (prvobitni) rukovalac vaših ličnih podataka.  

Međutim, većina naših aktivnosti administrativne, tehničke, finansijske, komercijalne i/ili pravne obrade generalno se sprovodi na centralnom nivou, odnosno na nivou naše matične kompanije (InSites Compages NV) putem takozvanih centralizovanih jedinica. U ovoj situaciji, kompanija InSites Compages NV i njene podružnice i filijale deluju kao zajednički rukovalac vaših ličnih podataka i u okviru Human8 Grupe zaključen je interni grupni ugovor koji obuhvata i sporazum o zajedničkom rukovanju podacima u skladu sa članom 26 Uredbe GDPR. 

 (viii) Informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa članovima 13 i 14 Uredbe GDPR zajednički pružaju oba rukovaoca licima na koja se podaci odnose u skladu sa ovom Izjavom.   

Pored toga, kompanija članica Human8 Grupe i dalje može da dobija usluge direktno ili indirektno od jedne ili više drugih članica Human8 Grupe (osim matične kompanije) putem takozvanih jedinica za projektne usluge ili jedinica za usluge klijentima. Ovo je konkretno slučaj, ali ne neophodno i jedini, u situaciji kada lokalna kompanija članica sprovodi aktivnosti istraživanja tržišta u ime naših klijenata i zatraži pomoć od druge lokalne kompanije članice za takve aktivnosti istraživanja tržišta. U ovoj situaciji, kompanija članica Human8 Grupe koja pruža svoje usluge drugoj kompaniji članici Human8 Grupe deluje kao (pod)obrađivač vaših ličnih podataka i u okviru Human8 Grupe zaključen je interni grupni ugovor koji obuhvata i ugovor o obradi podataka u skladu sa članom 28 Uredbe GDPR.  

Kome se obratiti?  

U skladu sa članovima 13 i 14 Uredbe GDPR, ova Izjava vam pruža informacije o obradi ličnih podataka od strane kompanije Human8 u ime naših klijenata (kada sprovodimo aktivnosti istraživanja tržišta) i u ime Human8 Grupe (kada sprovodimo poslovne aktivnosti).  

Ako imate bilo kakav komentar ili pitanje u vezi sa ovom Izjavom ili obradom vaših ličnih podataka iz ove Izjave, možete se obratiti službeniku za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8 putem podataka za kontakt navedenih dalje u tekstu, u odeljku 8.2 ili kliknite ovde. 

Konkretno, kada su u pitanju naše aktivnosti istraživanja tržišta, pružamo informacije u skladu sa ovom Izjavom u ime naših klijenata i kao deo naših usluga klijentima. Međutim, kada kompanija Human8 deluje kao obrađivač, ne možemo se smatrati odgovornim ako vam ove informacije ne pružaju potrebne informacije u dovoljnoj meri. Naši klijenti kao rukovaoci ostaju jedini odgovorni da vas informišu o njihovom konkretnom korišćenju vaših ličnih podataka. Takve informacije biće vam dostavljene zasebno u meri u kojoj to odstupa od svrhe istraživanja tržišta navedene u ovom dokumentu 

Identifikovaćemo naše klijente, u njihovom svojstvu rukovaoca, na početku svake aktivnosti istraživanja tržišta koju sprovodimo u ime naših klijenata i dostavićemo vam sve relevantne podatke za kontakt naših klijenata. Međutim, u izuzetnom slučaju kada bi identifikacija našeg klijenta na početku određene aktivnosti istraživanja tržišta imala značajne posledice po rezultate takve aktivnosti istraživanja tržišta, možemo odlučiti da na kraju takve aktivnosti objavimo naziv našeg klijenta. U tom slučaju, a pre obrade vaših ličnih podataka, jasno ćemo vam staviti do znanja da će naziv klijenta biti otkriven na kraju aktivnosti istraživanja tržišta i pružićemo neophodna uverenja da će vaši lični podaci biti izbrisani ako u trenutku otkrivanja klijenta imate prigovor, želite da povučete svoju saglasnost i/ili više ne želite da učestvujete. U svakom slučaju, kompanija Human8, bez obzira na svoju ulogu i kao deo usluga našim klijentima, ima mandat da rešava ili odgovori na sva vaša pitanja u vezi sa privatnošću, zahteve i/ili žalbe u ime naših klijenata.  

Ako nakon čitanja ove Izjave imate bilo kakvih pitanja o tome na koji način naši klijenti koriste vaše lične podatke (uključujući putem nas), možete se obratiti službeniku za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8 putem podataka za kontakt dalje u tekstu, u odeljku 8.2 ili kliknite ovde. U svakom slučaju ćemo proslediti sve potrebne informacije našim klijentima i pobrinuti se da vaša pitanja, zahtevi i/ili žalbe budu pravilno obrađeni i da na njih bude odgovoreno.

Obrada ličnih podataka  

 A) Aktivnosti istraživanja tržišta: 

Lični podaci prikupljeni i obrađeni od strane kompanije Human8 uopšteno se od vas dobijaju dobrovoljno i direktno. U slučaju aktivnosti istraživanja tržišta koje sprovodimo u ime naših klijenata, moguće je da vaše lične podatke dobijemo iz drugih izvora, kao što su baza podataka našeg klijenta, lista brokera, naš panel veb sajt ili putem oglašavanja.  

Lični podaci 

Pravni osnov i svrha 

Period zadržavanja podataka 

Elektronski identifikacioni podaci: 

Npr. adresa Internet protokola (IP), korisnički ID, jedinstveni identifikator dodeljen vašem uređaju, geografska lokacija, informacije izvedene iz sadržaja veb stranice. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: poziv, registracija i učešće u našim aktivnostima (npr. specifično istraživanje tržišta, društveno istraživanje ili istraživanje zadovoljstva). Potvrda vaše upotrebe poverljivog materijala koji smo vam dostavili. Operativne svrhe (upravljanje našim veb sajtovima, sistemima i aplikacijama) 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Podaci za kontakt: 

Npr. Ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona ili bilo koji drugi relevantni kontakt podaci.

Pravni osnov: izričita saglasnost i legitimni interesi. 

Svrha: poziv, registracija i učešće u našim aktivnostima (npr. specifično istraživanje tržišta, društveno istraživanje ili istraživanje zadovoljstva). Da bismo vas informisali i kontaktirali sa vama.  Direktni marketing, reklamiranje i širenje svesti o brendu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Lični identifikacioni podaci: 

Npr. starosna dob, datum rođenja, mesto rođenja, pol, bračni status, nacionalnost. 

 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Istorija kontakata.  

Npr. odlazna i dolazna komunikacija. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: da bismo kontaktirali sa vama i informisali vas. Direktni marketing, reklamiranje i širenje svesti o brendu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Informacije o obrazovanju i profesionalnom iskustvu. 

Npr. CV, obrazovanje, stručna sprema, profesionalne veštine i aktivnosti,  

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje.  

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Životni stil, interesovanja i sklonosti. 

Npr. društvene aktivnosti, hobiji, karakteristike ličnosti, aktivnost u zajednici, navike. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Javne informacije. 

Npr. javno dostupne informacije, informacije na društvenim mrežama. 

Pravni osnov: legitimni interes. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

18 meseci od podnošenja bilo kakvog prigovora.  

Finansijske informacije. 

Npr. bankovni podaci, (identifikatori filijale, šifra sortiranja, IBAN, BIC, broj računa). 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: da bismo vam poslali novac od nagrade. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 7 godina. 

 

Fotografije, slike ili zvučni zapisi. 

Npr. Prilikom učestvovanja u snimanju video zapisa, postavljanjem materijala u zajednici ili otpremanjem fotografija. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Posebne kategorije ličnih podataka: 

Npr. informacije o rasi i etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim ili filozofskim uverenjima, članstvu u sindikatima, fizičkom ili mentalnom zdravlju, genetski podaci, biometrijski podaci, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Jedinstveni identifikacioni brojevi: 

Npr. informacije koje prikupljamo u upitnicima ili na panelima, jedinstveni identifikacioni broj učesnika. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Lični podaci dece: 

Npr. Dozvoljavamo deci mlađoj od 16 godina, ili ispod neke druge starosne granice, u zavisnosti od važećih zakonskih propisa. 

Pravni osnov: izričita saglasnost deteta i izričita saglasnost osobe sa roditeljskom odgovornošću za dete. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 2 godine. 

Poslovne aktivnosti 

Ukoliko sprovodimo naše poslovne aktivnosti i prikupljamo lične podatke, te informacije obrađujemo i obelodanjujemo na sledeći način: 

Lični podaci 

Pravni osnov i svrha 

Period zadržavanja podataka 

Podaci za kontakt: 

Npr. Ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona ili bilo koji drugi relevantni kontakt podaci. 

Pravni osnov: izričita saglasnost i legitimni interesi. 

Svrha: Da bismo vas informisali i kontaktirali. Direktni marketing, reklamiranje i širenje svesti o brendu, upravljanje odnosima sa klijentima, prijavljivanje na našim veb sajtovima. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 3 godine. 

Lični identifikacioni podaci: 

Npr. starosna dob, datum rođenja, mesto rođenja, pol, bračni status, nacionalnost. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: prijave za posao, za istraživačke i statističke ciljeve, izrada kolektivnih profila, profilisanje, obrada vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 3 godine. 

Istorija kontakata:  

Npr. odlazna i dolazna komunikacija. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: da bismo vas kontaktirali i informisali. Direktni marketing, reklamiranje i širenje svesti o brendu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 3 godine. 

Informacije o obrazovanju i profesionalnom iskustvu. 

Npr. CV, obrazovanje, stručna sprema, profesionalne veštine i aktivnosti. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: prijave za posao, za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 3 godine. 

Javne informacije. 

Npr. javno dostupne informacije, informacije na društvenim mrežama. 

Pravni osnov: legitimni interes. 

Svrha: prijave za posao. 

18 meseci od podnošenja bilo kakvog prigovora. 

Finansijske informacije. 

Npr. bankovni podaci, (identifikatori filijale, šifra sortiranja, IBAN, BIC, broj računa. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: računovodstvo, fakturisanje, upravljanje odnosima sa klijentima. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 7 godina. 

Posebne kategorije ličnih podataka: 

Npr. informacije o rasi i etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim ili filozofskim uverenjima, članstvu u sindikatima, fizičkom ili mentalnom zdravlju, genetski podaci, biometrijski podaci, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve, izradu kolektivnih profila, profilisanje, obradu vaših odgovora na ankete i slanje rezultata klijentu. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 3 godine. 

Jedinstveni identifikacioni brojevi: 

Npr. informacije koje prikupljamo u upitnicima ili na panelima, jedinstveni identifikacioni broj učesnika. 

Pravni osnov: izričita saglasnost. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve. 

Tokom trajanja ugovora sa našim klijentom ili do povlačenja vaše saglasnosti, nakon toga podaci će se čuvati najviše 3 godine. 

C) Dodatne informacije 

U slučaju da dobijemo vaše lične podatke iz drugih izvora, obavestićemo vas, u trenutku prvog kontakta sa vama (npr. kada vas pozovemo da učestvujete u aktivnosti istraživanja tržišta) i upućujući vas na ovu Izjavu, o činjenici da imamo lične podatke o vama, o izvoru iz koga potiču vaši lični podaci i da li su potekli iz javno dostupnih izvora, kao i o tome u koje konkretno svrhe nameravamo da zadržimo i obrađujemo vaše lične podatke.  

Ako smo kontaktirali sa vama i vi želite da vaši lični podaci budu uklonjeni iz naše baze podataka, mi ćemo vas ukloniti iz naše baze podataka čim to bude razumno izvodljivo. Pored toga, obavestićemo sve druge izvore i/ili primaoce vaših ličnih podataka o takvom zahtevu i zahtevati od njih da učine isto.  

Osim ukoliko vam drugačije ne navedemo i pod uslovom da imamo zakonski osnov za to, Human8 će koristiti vaše lične podatke isključivo u gore pomenute svrhe.  Ukoliko nameravamo da koristimo vaše lične podatke u druge svrhe osim onih koje su vam navedene, unapred ćemo vas obavestiti. Na primer: nećemo koristiti vaše lične podatke u reklamne svrhe osim ako prethodno niste slobodno dali izričitu saglasnost. 

U slučaju kada se kompanija Human8 oslanja na vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, pobrinućemo se da naš klijent, ili mi u ime našeg klijenta, dobijemo vašu odgovarajuću osnovanu, konkretnu, aktivnu i nedvosmislenu saglasnost. Imajte na umu da možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Za više informacija o tome kako možete to učiniti, pogledajte odeljak pod nazivom „Vaša prava“ ili kliknite ovde. 

Kada se kompanija Human8 oslanja na svoj legitiman interes kao pravnu osnovu, ublažićemo efekte koje ova obrada ličnih podataka može imati na vašu privatnost tako što ćemo na najbolji način smanjiti korišćenje i postaviti adekvatne pristupne i sigurnosne mere za sprečavanje neovlašćene upotrebe.  

Kada je svrha profilisanje, nije predviđeno da postoje pravni efekti koji bi značajno uticali na lica na koja se odnose podaci. Posledice ove svrhe su generalne kategorizacije pojedinaca u marketinške svrhe. 

Imajte na umu da sve periode zadržavanja ličnih podataka koje obrađujemo u ime naših klijenata prilikom sprovođenja traženih aktivnosti istraživanja tržišta određuju naši klijenti. Kompanija Human8 može da čuva takve lične podatke samo tokom trajanja ugovora o obradi podataka sa našim klijentima, nakon čega moramo da vratimo ili izbrišemo sve lične podatke, prema izboru naših klijenata. Podrazumevani period za uklanjanje ličnih podataka je 2 godine nakon završetka posla ili 7 godina za finansijske podatke/svrhe transakcije. 

Koje mere preduzimamo kako bismo osigurali vaše lične podatke  

Kompanija Human8 ozbiljno shvata sigurnost svih ličnih podataka koje obrađujemo (npr. tokom realizacije poslovnih aktivnosti ili u vezi sa našim aktivnostima istraživanjima tržišta). Zbog toga smo sproveli odgovarajuće tehničke i organizacione mere za bezbednu obradu ličnih podataka. Ove zaštitne mere će se razlikovati u zavisnosti od osetljivosti, formata, lokacije, količine, distribucije i čuvanja ličnih podataka, a obuhvataće mere predviđene da štite lične podatke od neovlašćenog pristupa. Ukoliko je potrebno, zaštitne mere uključuju šifrovanje komunikacija, na primer preko SSL-a, šifrovanje informacija tokom skladištenja, zaštitne zidove, kontrole pristupa, razdvajanje dužnosti i slične sigurnosne protokole. Mi ograničavamo pristup ličnim podacima na naše osoblje i treće strane kojima je potreban pristup takvim informacijama za legitimne i relevantne poslovne svrhe. 

Kompanija InSites Compages NV (putem svoje filijale InSites NV) poseduje sertifikat ISO 27001 za menadžment bezbednosti informacija (sertifikat broj IS 71404) i stoga može sprovesti odgovarajuće tehničke i organizacione mere koje su ekvivalentne u svim pravnim nadležnostima unutar ili izvan EU. Iste tehničke i organizacione mere koje na centralnom nivou organizuje i kojima upravlja kompanija InSites Compages NV, takođe su realizovane u organizaciji drugih kompanija u okviru Human8 Grupe. Svaka kompanija članica Human8 Grupe dala je ugovorne garancije za poštovanje istih tehničkih i organizacionih mera u svakom trenutku. 

Svi naši članovi osoblja, izvođači i treća lica koja će imati pristup vašim ličnim podacima prema instrukcijama kompanije Human8 će biti obavezani na poverljivost i mi koristimo sigurnosne mere i kontrolu pristupa da ograničimo pristup na pojedince kojima je takav pristup potreban za obavljanje dužnosti i zadataka. 

Prenos ličnih podataka 

Vaše lične podatke ćemo deliti sa drugima samo kada nam je to zakonski dozvoljeno i kada je to neophodno za ispunjenje prethodno navedenih svrha. Kada delimo lične podatke sa drugima, aktiviramo ugovorne aranžmane i sigurnosne mehanizme za zaštitu ličnih podataka i poštovanje naših sopstvenih standarda zaštite podataka, poverljivosti i bezbednosti.  

Lični podaci koje posedujemo mogu se preneti:  

 • našim klijentima  

Sprovođenjem naših aktivnosti istraživanja tržišta u ime naših klijenata, sakupljamo i obrađujemo informacije o vama kao učesniku. Ako učestvujete u anketama na internetu, istraživanjima ili diskusijama ili objavljujete materijal u zajednici, vaše prikazano ime i informacije koje objavite biće vidljivi samo nama, ostalim učesnicima u zajednici i našim klijentima. Sve vaše objave u anketi, istraživanju ili diskusiji u zajednici će u principu biti povezane samo sa vašim prikazanim imenom. Ako sami objavite bilo koju informaciju putem koje možete da budete identifikovani, možemo po svom nahođenju da je uklonimo radi vaše bezbednosti. Preporučujemo da izaberete prikazano ime koje nije slično vašem pravom imenu.  

Obrađujemo ove informacije u ime naših klijenata i deljenje ovih informacija sa njima je neophodno radi isporuke naših proizvoda i usluga klijentima. U tom kontekstu moguće je deliti fotografije, snimke slika, snimke zvuka ili kompletne skupove vaših podataka koje čuvamo (npr. odgovore na pitanja iz ankete da bismo im pomogli u informisanju o konkretnim elementima njihove ponude). Međutim, to ćemo učiniti samo ako dobijemo vašu izričitu saglasnost za takav prenos.  

Naš klijent može kombinovati podatke prikupljene iz aktivnosti istraživanja tržišta koju sprovodimo u ime naših klijenata sa drugim podacima koje može imati o vama. Ova Izjava ne opisuje konkretnu upotrebu vaših ličnih podataka od strane našeg klijenta, a te informacije će vam biti posebno dostavljene ako bi se time odstupilo od svrha istraživanja tržišta koje su prethodno navedene, ali ako ne želite da se vaši odgovori koriste na ovaj način, trebalo bi da nas obavestite pre nego što pristanete da učestvujete u aktivnosti istraživanja tržišta na koju ste pozvani i za koju morate da prihvatite ovu Izjavu i sve relevantne uslove korišćenja. Zatim možemo sa klijentom utvrditi da li se korišćenje vaših podataka može ograničiti i da li je u tom slučaju moguće učestvovati u konkretnoj aktivnosti istraživanja tržišta.  

Lične podatke dobijene u vezi sa pružanjem naših proizvoda i usluga jednom klijentu nećemo deliti sa drugim klijentom. Takođe nećemo prodavati, iznajmljivati ili davati u zakup ove informacije ostalim trećim licima, nećemo proširiti sopstvenu bazu podataka takvim informacijama, niti ćemo to dozvoliti trećoj strani. 

 • u okviru Human8 Grupe 

Možemo deliti vaše lične podatke u našoj globalnoj mreži korporacija kada je ovo neophodno za realizaciju naših aktivnosti istraživanja tržišta i/ili poslovnih aktivnosti ili kada je to neophodno u svrhu za koju su vaši lični podaci prikupljeni kao što je prethodno navedeno. Za informacije o našim podružnicama i filijalama pogledajte kontakt podatke ispod ili kliknite ovde 

 • našim pružaocima usluga  

Gde je potrebno, koristimotreće straneradi podrške u pružanju naših usluga i radi pomoći u snabdevanju, vođenju i upravljanju našim unutrašnjim IT sistemima ili (internim) poslovnim procesima i tražimo od njih da izvrše određene zadatke u naše ime. Koristimo usluge pružalaca informacionih tehnologija, softver baziran na „cloud“ tehnologiji kao pružaoca usluga, usluge hostinga i održavanja veb sajtova, analize podataka, softver za regrutovanje, čuvanje rezervnih podataka, usluge obezbeđenja i skladištenja podataka. Na ovoj vezi možete naći spisak naših podobrađivača. https://info.human8-square.io/sub-processors/

Mi ćemo takve lične podatke otkriti ili učiniti dostupnim ovim pružaocima usluga u meri u kojoj je to potrebno za određenu svrhu. Ove podatke ne mogu koristiti za druge svrhe, posebno ne za svoje ili za potrebe treće strane. Osim toga, naši pružaoci usluga su ugovorno obavezni da poštuju poverljivost vaših ličnih podataka putem „Ugovora o zaštiti podataka”. 

Kada učestvujete u našem sistemu podsticaja, možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke (npr. Ime i prezime, adresu e-pošte, …) sa trećim stranama koje nam pomažu u rukovanju tim podsticajima.

 • organima za sprovođenje zakona ili drugim vladinim i regulatornim agencijama ili drugim trećim licima kako se to zahteva prema, i u skladu sa važećim zakonom ili propisom:  

Zadržavamo pravo da otkrijemo bilo koju i sve relevantne informacije predstavnicima zakona ili drugim trećim stranama sa ovlašćenjima za dobijanje ličnih podataka, kako bi se moglo proveriti da li se pridržavamo važećeg zakona i propisa, da istraže navodni zločin, da uspostave, ostvare ili odbrane zakonska prava. Mi ćemo ispuniti samo zahteve za ličnim podacima kada je ovo neophodno i prikladno i gde nam je dozvoljeno da to učinimo u skladu sa važećim zakonom ili propisom. 

 • Unutar i izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) 

Mi smo globalna mreža korporacija sa društvima osnovanim unutar i izvan EEP i možemo koristiti usluge treće strane koja se nalazi izvan EEP da bi nam pomogla u poslovanju. Kao rezultat toga, lični podaci mogu biti preneti izvan EEP. Pod određenim uslovima GDPR dozvoljava kompaniji Human8 da prenese lične podatke u takve treće zemlje.  

U kontekstu međunarodnih istraživačkih projekata, kompanija Human8 takođe može da vas pozove da učestvujete u istraživačkim projektima kako domaćih tako i međunarodnih poslovnih klijenata ili partnera, uključujući i moguće prenose izvan EEP.  

U svakom slučaju, preduzeli smo korake kako bismo obezbedili da se svi lični podaci obrađuju poštujući adekvatne nivoe bezbednosti i da svi prenosi ličnih podataka van EEP budu u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti podataka i da će se postići odgovarajući nivo zaštite. Mi ćemo primeniti pravne zaštitne mere koje se odnose na takav prenos, kao što su standardne ugovorne klauzule, saglasnost pojedinaca ili druge pravne osnove dozvoljene važećim zakonskim zahtevima. Procenjujemo svaki prenos i ukoliko je neophodno potpisujemo standardne ugovorne klauzule (SCC) sa trećom stranom. Unutar grupe potpisan je interni ugovor.  

Vaša prava  

GDPR vam pruža određena prava koja se odnose na vaše lične podatke. Ova prava su navedena u nastavku. Molimo vas da kontaktirate sa nama ako želite da ostvarite neko od sledećih prava. Naše podatke za kontakt možete pronaći u nastavku ili kliknite ovde .  

Imajte na umu da se u ostvarivanju ovih prava primenjuju određeni izuzeci, što znači da možda nećete moći da ih koristite u svim situacijama:   

 • Pravo na pristup i umnožavanje: Imate pravo da pristupite vašim ličnim podacima koje posedujemo.  
 • Pravo na dopunu ili ispravku: Možete od nas zatražiti da ispravimo netačne lične podatke.  
 • Pravo na brisanje (‘Pravo na zaborav’): U određenim okolnostima od nas možete zatražiti da obrišemo lične podatke i mi ćemo preduzeti razumne korake da obavestimo one koji obrađuju lične podatke u naše ime da ste tražili brisanje svih veza prema vašim ličnim podacima, kopija ili duplikata vaših ličnih podataka. 
 • Pravo na poverljivost (‘ograničavanje obrade’): Možete zahtevati da određeni lični podaci budu označeni kao poverljivi i da ograničite obradu u nekim drugim okolnostima. 
 • Pravo na prenosivost: Možete od nas zatražiti da elektronski prenesemo lične podatke o vama trećim licima, ukoliko je to dozvoljeno u okviru Uredbe GDPR.  
 • Pravo na žalbu: Ukoliko imate žalbu na obradu vaših ličnih podataka od strane kompanije Human8, daćemo sve od sebe da rešimo tu žalbu. Takođe, imate pravo da uložite žalbu na našu obradu kod našeg vodećeg nadzornog organa i/ili kod vašeg lokalnog nadzornog organa. Relevantne kontakt informacije možete pronaći u nastavku ili kliknite ovde.   

Osim toga, pod određenim uslovima imate sledeća prava: 

 • Pravo da povučete saglasnost: Tamo gde se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Svi naši bilteni sadrže dugme za odjavu pretplate u podnožju te e-pošte. Imajte u vidu da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka pre povlačenja saglasnosti.  
 • Pravo na prigovor: Imate pravo da date prigovor na svaku obradu ličnih podataka koju kompanija Human8 opravdava po pravnom osnovu „legitimnih interesa”, osim ako naši razlozi za preduzimanje te obrade ne prevazilaze bilo kakvu štetu po pitanju prava pojedinca na privatnost; i da u bilo kom trenutku date prigovor na direktni marketing (uključujući svako profilisanje za te svrhe). 

Ostvarivanje vaših prava u principu je besplatno. Ako vaš zahtev bude delovao neosnovan ili neozbiljan, možemo vam naplatiti razumnu naknadu kako bismo pokrili sopstvene administrativne troškove. Međutim, u tom slučaju možemo jednostavno odlučiti i da odbijemo vaš zahtev. Zatim ćete biti obavešteni o razlozima za takvu odluku.  

U svakom slučaju, uvek ćemo vas o odgovoru na vaš zahtev obavestiti u roku od četiri nedelje (za jednostavne zahteve) ili 3 meseca (za složene ili višestruke zahteve). 

Ažuriranja ove izjave  

Kompanija Human8 zadržava pravo da revidira i ažurira ovu izjavu u bilo kom trenutku. Datum poslednjeg ažuriranja možete pronaći na vrhu ove Izjave, a najnovija verzija će uvek biti dostupna na našim veb sajtovima. Prema tome, trebalo bi da periodično pregledate naše veb sajtove kako biste bili upoznati sa našim najnovijim politikama i praksama.  

Kolačići na našim veb sajtovima 

Koristimo kolačiće i druge tehnologije za identifikaciju na internetu, kao što su veb monitori ili pikseli, radi pružanja unapređenog korisničkog iskustva korisnicima. Videti vezu. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Relevantni kontakt podaci 

Kompanije članice u okviru Human8   

Sa svakom kompanijom u okviru Human8 Grupe može se kontaktirati preko sledećih kontakt podataka. Međutim, ako imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka od strane kompanije Human8, možete kontaktirati sa Službenikom za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8 koji deluje u ime Human8 Grupe.  

 

Članica kompanije Human8  

Sedište 

Registarski broj preduzeća 

Kompanije članice sa sedištem u EEP 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgija  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgija  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgija  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Nemačka 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Francuska 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam, Holandija 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Rumunija 

RO28395601 

Kompanije članice sa sedištem van EEP 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Ujedinjeno Kraljevstvo 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australija 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Južna Afrika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Sjedinjene Američke Države  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Ujedinjeno Kraljevstvo 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Ujedinjeno Kraljevstvo  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Sjedinjene Američke Države  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Koreja 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Tajpej, Tajvan, Republika Kina 10483 

42850664 

Službenik za zaštitu ličnih podataka i predstavnik kompanije Human8  

Imenovali smo službenika za zaštitu ličnih podataka koji ima internu podršku više osoba odgovornih za pitanja zaštite podataka uopšte. Za ova pitanja koristimo i spoljne pravne savetnike. Sva pitanja koja se odnose na privatnost, zahtevi i/ili pritužbe lica na koja se odnose podaci mogu se uputiti službeniku za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8: 

 • Putem e-pošte:  dpo@wearehuman8.com 
 • Putem telefona:  +32 (0)9 2691500 
 • Putem pošte:  Za Human8 DPO  

                                Evergemsesteenweg 195 

                                9032 Wondelgem  

                                Belgija 

Da bi se izbegla svaka sumnja, službenik za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8 deluje u ime Human8 Grupe. Tamo gde kompanija Human8 prilikom sprovođenja aktivnosti istraživanja tržišta u ime naših klijenata i kao deo usluga našim klijentima deluje kao obrađivač ili zajednički rukovalac sa našim klijentima, službenik za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8 imenovan je kao jedinstvena osoba za kontakt. Po svom izboru možete da uputite svoja pitanja, zahteve i/ili žalbe službeniku za zaštitu ličnih podataka kompanije IHuman8, koji je zadužen da rešava takve zahteve ili žalbe u ime naših klijenata, ili to možete učiniti direktno našim klijentima.  

U skladu sa članom 27 Uredbe GDPR imenovali smo kompaniju InSites Compages NV za predstavnika kompanija članica Human8 Grupe koje su osnovane izvan EEP. Kompanija InSites Compages NV, a posebno službenik za zaštitu ličnih podataka kompanije Human8 koji deluju u ime Human8 Grupe, imaće ulogu posrednika između vas kao lica na koje se odnose podaci i kompanija članica Human8 Grupe izvan EEP koje mogu da obrađuju vaše lične podatke prilikom sprovođenja aktivnosti istraživanja tržišta i/ili poslovnih aktivnosti. 

Podaci za kontakt sa nadzornim organom  

U skladu sa članom 56 Uredbe GDPR, odredili smo da belgijsko telo za zaštitu ličnih podataka bude naš vodeći nadzorni organ, s obzirom na to da je glavno poslovno sedište Human8 Grupe u Belgiji.  Vodeći nadzorni organ biće primarno odgovoran za naše prekogranične aktivnosti obrade podataka. Stoga vas upućujemo da sve pritužbe koje imate na obradu vaših ličnih podataka od strane kompanije Human8 uputite ovom telu. Bez obzira na gorenavedeno, imate pravo da podnesete žalbu na našu obradu kod vašeg lokalnog organa za zaštitu ličnih podataka.  

Za kontakt informacije o drugim lokalnim organima za zaštitu ličnih podataka (koji nisu navedeni dalje u tekstu) posetite veb sajt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Država  

Podaci za kontakt 

Belgija 

 

(Vodeći nadzorni organ)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Faks +32 2 274 48 35 

E-pošta: contact@apd-gba.be 
Veb sajt:  

Francuska 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Faks +33 1 53 73 22 00 

E-pošta: / 

Veb sajt: http://www.cnil.fr/ 

Nemačka 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 
Faks +49 228 997799 5550 
E-pošta: poststelle@bfdi.bund.de 
Veb sajt: http://www.bfdi.bund.de/ 

Rumunija 

Nacionalni nadzorni organ za obradu ličnih podataka 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Faks +40 31 805 9602 

E-pošta: anspdcp@dataprotection.ro 
Veb sajt: http://www.dataprotection.ro/ 

Holandija  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Faks +31 70 888 8501 
E-pošta: / 

Veb sajt: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australija  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (ili +61 2 9284 9749 za pozive upućene izvan Australije)  

Faks +61 2 9284 9666 

E-pošta: / 

Veb sajt: https://www.oaic.gov.au/ 

Južna Afrika  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel br. +27 (0) 10 023 5207 

Mob. br. +27 (0) 82 746 4173 

E-pošta: inforeg@justice.gov.za 

Veb sajt: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Ujedinjeno Kraljevstvo  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (ili +44 1625 545745 ako zovete iz inostranstva) 

F 01625 524510 

E-pošta: / 

Veb sajt: www.ico.org.uk