OFFICIELLA REGLER FÖR ATT DELTA OCH FÅ BELÖNINGAR

1. REGLER FÖR DELTAGANDE OCH BELÖNINGAR

Dessa regler för deltagande och belöningar (“reglerna”) fastställer deltagarnas rättigheter och skyldigheter och principerna för hur man får belöningar genom att vara en del av en gemenskap som organiseras av Human8 på någon av deras plattformar. Dessa gemenskaper organiseras som en del av de marknadsundersökningar som Human8 utför för sina kunders räkning (“kunder”). Genom att delta i gemenskaperna och använda vår plattform förbinder sig deltagarna därför att:

 • läsa och godkänna reglerna;
 • följa bestämmelserna i dessa regler och de är införstådda med att om de bryter mot reglerna ska deras deltagande i en gemenskap och/eller belöning anses som ogiltiga.

Dessa regler kan när som helst modifieras genom en ändring av Human8 och meddelas genom att en uppdaterad version av reglerna publiceras på plattformen under avsnittet “Belöningspolicy” i sidfoten. Reglerna är en allmän ram och kan specificeras och förklaras ytterligare (beroende på gemenskap eller aktivitet) på belöningskortet och i vanliga frågor och svar.

Vid avvikelser eller motstridigheter mellan bestämmelserna i dessa regler och upplysningar eller andra uttalanden i något annat belöningsrelaterat material, inklusive, men ej begränsat till, registreringsformuläret, webbplatsen eller marknadsföring, har villkoren i dessa regler företräde, i den utsträckning lagen tillåter.

2. ORGANISATION

InSites Compages är ett aktiebolag registrerat enligt belgisk lag med nummer 0837.297.070, med säte på Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, nedan kallat “Human8”.

Human8 driver och förvaltar gemenskaperna (En online-insiktsgemenskap är en online-plattform som kopplar samman människor för att de ska kunna delta i ett varumärkes forskningsverksamhet. Den övervakas av en särskild moderator och kan ha varierande varaktighet, från kortsiktig till pågående.) på sin plattform The Square för sina kunders räkning. Det kan hända att vissa gemenskaper förvaltas av kunderna själva på Human8 plattform. I dessa gemenskaper kommer deltagarna att bjudas in till och kan delta i flera olika typer av aktiviteter, inklusive men inte begränsat till:

 • Brainstormingaktiviteter;
 • Produkttester;
 • Forumdiskussioner;
 • Undersökningar:

(“aktiviteterna” eller “aktiviteten”).

Varje aktivitet har egna kriterier som berättigar till deltagande. Därför kommer inte alla deltagare att vara kvalificerade för en viss aktivitet, utan endast de deltagare som uppfyller kriterierna kommer att bjudas in. Detta innebär att även om du är medlem i en viss gemenskap kommer du inte att bli inbjuden till alla aktiviteter som lanseras inom gemenskapen.

3. DELTAGANDE

3.1 Berättigande

För att vara berättigad att ingå i en gemenskap förbinder sig deltagare härmed till att:

 • de har rättslig handlingsförmåga och samtycker till att följa dessa regler;
 • de inte är under 18 år, om inte deras förälder/legala förmyndare uttryckligen har godkänt dessa regler;
 • d inte är anställda av någon enhet inom Human8 -koncernen i hela världen;
 • de inte är anhörig till någon anställd i någon enhet inom Human8 -koncernen över hela världen genom släktskap eller giftermål;
 • de inte ingår ii hushållet tillhörande någon anställd hos någon enhet inom Human8 -koncernen över hela världen.

3.2 Diskvalificering

Om Human8 misstänker, efter eget gottfinnande, eller informeras av sin kund att någon deltagare:

 • har varit inblandad i någon bedräglig eller olaglig aktivitet (inklusive men inte begränsat till att skapa flera svarsprofiler för att delta mer än en gång i en aktivitet, och därmed varit oärlig om sin profil);
 • inte agerar i enlighet med de officiella reglerna och/eller
 • visar “dåligt” deltagarbeteende (dåligt beteende inkluderar men är inte begränsat till fortkörning (dvs. när tiden som lagts på att slutföra en aktivitet eller enkät är 50 % kortare än medianen, vilket tyder på att frågorna/aktiviteterna inte har besvarats precist), rätlinjighet (dvs. valt samma svarsalternativ för en uppsättning frågor i en undersökning) eller tillhandahållit felaktiga eller ofullständiga data (d.v.s. lagt till repetitiva eller enstaviga svar på de flesta eller alla frågor/aktiviteter, eller svarat på frågor eller delfrågor delvis)), svarar med minimal ansträngning och låg kvalitet på diskussioner och utmaningar i gemenskapen.

(tillsammans kallat “diskvalificerande beteende”)

Human8 , eller kunden, förbehåller sig rätten att diskvalificera sådana deltagare, undanhålla åtkomst eller återkalla incitament eller belöningar (i vilken form som helst) och/eller avregistrera deltagaren från aktiviteter, gemenskapen, forskningsstudien och/eller paneler. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Human8 inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon av de förluster, skador (direkta eller indirekta) som deltagaren ådrar sig på grund av diskvalificeringen eller andra åtgärder som Human8 vidtagit till följd av deltagarens diskvalificerande beteende.

Om Human8 eller någon av dess kunder har ådragit sig någon skada (direkt eller indirekt) på grund av deltagarens diskvalificerande beteende, ska deltagaren ersätta och hålla Human8 och/eller kunden skadeslös för den uppkomna skadan.

4. PROCESS FÖR ATT FÅ POÄNG OCH DÄREFTER BELÖNINGAR

4.1 Insamling av poäng

En belöning ska erhållas baserat på poängen som deltagaren tjänar. Poäng kan bytas ut mot belöningar. Varje aktivitet har egna belöningar och poäng. Poäng kan intjänas genom att slutföra en aktivitet eller ett antal aktiviteter genom att följa en viss standard (dvs. kvaliteten på slutförandet/svaren) i enlighet med de regler som gäller inom en viss tidsram. De intjänade poängen läggs automatiskt till deltagarens saldo under Min belöningssida när aktiviteten stängs.

Detaljerna för varje aktivitet kommer att finnas i aktiviteten och på aktivitetskortet. Hur du tjänar poäng förklaras på belöningskortet och i FAQ-avsnittet. Denna information kommer minst att omfatta (I) det antal poäng som kan intjänas genom att fullfölja aktiviteten (ii) den specifika tidsramen (inklusive startdatum).

För att undvika tvivel kan deltagarna tjäna poäng genom att slutföra aktiviteter under förutsättning att kvaliteten på deras svar/slutförande uppfyller de standarder som fastställts av Human8 eller dess kunder. Kvaliteten på svaren bestäms av Human8 eller kunderna efter eget gottfinnande. Ett svar anses vara tillräckligt om det följer de riktlinjer som anges i aktiviteten på ett detaljerat sätt. Om ett svar inte uppfyller de standarder som fastställts av Human8 eller dess kund och därför inte anses vara ett kvalitetssvar, har Human8 eller dess kund rätt att ta bort eller avvisa svaret och inga poäng kommer att tilldelas.

Poäng är alltid heltal från 1 och uppåt. Human8 eller dess kunder förbehåller sig alltid rätten att manuellt ingripa på sidan Mina belöningar och ändra de intjänade poängen om (inklusive, men inte begränsat till) (i) deltagaren har uppträtt olämpligt (ii) deltagaren betraktas som inaktiv (se avsnittet nedan) (iii) Human8 måste ingripa för att bevilja belöningarna manuellt.

4.2 Förfallande av poäng

Så länge deltagaren är aktiv på gemenskapen och deltar i de aktiviteter deltagaren är inbjuden till förblir de intjänade poängen giltiga. Att vara aktiv innebär att ge svar av hög kvalitet och slutföra aktiviteter.

Om inte annat uttryckligen anges tidigare kommer deltagare att betraktas som inaktiva om de inte lämnar ett kvalitetssvar på minst sex på varandra följande aktiviteter som de bjöds in till inom en tidsperiod på 365 dagar. Poängen förfaller endast om deltagaren inte har svarat på 6 inbjudningar i rad, varav minst 1 inbjudan skickades under första halvåret och minst 1 inbjudan skickades under den andra hälften av de 365 dagarna. Räknaren på sidan Mina belöningar visar 0 poäng.

Om en deltagare är inaktiv kommer poängen att förfalla från och med det ögonblick då han/hon inte svarar i tid (dvs. före aktivitetens slutdatum) och med kvalitet på den sjätte inbjudan.

När en gemenskap har stängts kommer de återstående poäng som deltagarna har fått under projektets löptid att gå förlorade. På sidan för belöningar visas att antalet poäng är 0. Om gemenskapen öppnas på nytt kommer poängen inte längre att vara tillgängliga.

4.3 Belöningar

Beroende på hur många poäng varje deltagare har tjänat in kan en belöning delas ut. I vissa fall kan detta ske automatiskt (genom att man når ett visst tröskelvärde eller genom ingripande av Human8 eller dess kund) eller så kan deltagaren själv välja att lösa in sina poäng mot en belöning. I detta fall kan deltagarna klicka på inlösningsknappen för att få sin belöning. Din belöning kommer att beviljas inom en rimlig tidsperiod, mer information finns på belöningskortet eller i FAQ. Du kommer att få ett e-postmeddelande och bli ombedd att tillhandahålla oss nödvändig personlig information för utdelning av belöningarna (fullständigt namn och adress). Denna bekräftelselänk för din personliga information är giltig i 90 dagar. Därefter löper belöningen ut och du kan inte längre lösa in den.

Beroende på gemenskapen och belöningspartnern (och deras tillgång till belöningar) kan belöningen vara något av följande:

 • Presentkort;
 • Produkt;
 • Online-betalningsalternativ;

(“Belöningen”)

För presentkorten gäller deras villkor. Deltagarna har inte rätt till kontant ersättning. En inlösenperiod kan anges på presentkortet. Human8 eller kunden ansvarar inte för om ett presentkort förloras, stjäls, löper ut eller förstörs och ingen ersättning kommer att tillhandahållas under dessa omständigheter. De gäller inte för tidigare inköp. Förlorade eller stulna belöningar ersätts inte. Värdet av den inlösta belöningen får under inga omständigheter överstiga presentkortets angivna värde.

Produkterna kan utfärdas av kunden eller av en tredje part som valts av kunden. Human8 kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för defekter eller funktionsstörningar i en produkt eller för skador som deltagare kan drabbas av till följd av dessa defekter eller funktionsstörningar.

Human8 eller kunden är aldrig ansvariga för avgifter eller valutaomräkningsavgifter som är kopplade till någon belöning. Deltagarna är införstådda med att typen av belöning beror belöningens tillgänglighet och att den är kopplad till belöningspartnern och den belöningspartnerns plats. Human8 kan inte hållas ansvarig om en belöning inte längre är tillgänglig.

Deltagarna måste följa alla lagar och förordningar som gäller för att få dessa belöningar (inklusive men inte begränsat till inkomstskatteregler).

5. PERSONLIGA UPPGIFTER

Personuppgifter som tillhandahålls av deltagare kommer att samlas in av Human8 i enlighet med dess integritetspolicy. Genom att använda plattformen samtycker varje deltagare uttryckligen till att Human8 lagrar, delar och använder personuppgifter som angivits i samband med deltagandet, registreringsinformation och aktivitetssvar.

6. GARANTIER OCH ERSÄTTNINGAR

Alla deltagare ska hålla Human8 och dess kunder skadeslösa när det gäller eventuella störningar, åtgärder, anspråk, krav, invändningar, ansvar, förluster, skador, kostnader eller utgifter som uppstår eller uppkommer för kunden och/eller Human8 till följd av brott mot dessa regler eller användning av plattformen.

7. ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVARIGHET

Human8 kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för: (i) problem på webbplatsen under en aktivitet, (ii) tekniska fel eller andra problem som rör telefonnätverk eller linjer, datorers webbsystem, servrar, åtkomstleverantörer, datorutrustning eller programvara, (iii) svårigheter att ta emot, fånga upp eller registrera ett deltagande eller annan information, oavsett orsak, inklusive, men ej begränsat till, tekniska problem och trafikstockningar på internet eller någon webbplats, (iv) skada på en deltagares eller annan persons dator eller annan enhet som relaterar till eller orsakad av deltagandet i en aktivitet och/eller (v) kombinationer av ovanstående. Ett automatiskt datorkvitto (t.ex. ett tackmeddelande eller ett meddelande som bekräftar att svaret levererats) utgör inte bevis för att Human8 faktiskt har mottagit en genomförd aktivitet vad gäller dessa officiella regler.

I den utsträckning som lagen tillåter ska Human8 inte hållas ansvarigt för eventuella problem, klagomål, invändningar, anspråk eller skador (i) gällande användningen av de svar som deltagarna lämnat in (ii) gällande brott mot dessa regler.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Om inte annat föreskrivs i tillämpliga lagar eller förordningar av allmänpolitisk karaktär ska dessa regler omfattas av belgisk lag och alla tvister som uppstår enligt dessa regler ska prövas avr den domstol som är behörig att pröva sådana frågor i Gent.