ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Οι παρόντες κανόνες συμμετοχής και επιβράβευσης (οι «Κανόνες») καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και τις αρχές για τον τρόπο λήψης επιβραβεύσεων, με τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε κοινότητα που οργανώνεται από την Human8 σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες της. Οι κοινότητες αυτές οργανώνονται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που διεξάγονται από την Human8 για λογαριασμό των πελατών της («Πελάτες»). Συνεπώς, συμμετέχοντας στις κοινότητες και χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 •  Διαβάσουν και να αποδεχτούν τους κανόνες,
 •  Αναλάβουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους των εν λόγω κανόνων και να αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση παραβίασής τους, η συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε κοινότητα ή επιβράβευση θα θεωρείται άκυρη.

Οι παρόντες κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Human8 και να ενημερωθούν με τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης των κανόνων στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την ενότητα πολιτικής επιβραβεύσεων στο υποσέλιδο. Οι κανόνες αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και μπορούν να προσδιοριστούν και να επεξηγηθούν περαιτέρω (ανάλογα με την κοινότητα ή τη δραστηριότητα) στην κάρτα επιβράβευσης και στις Συχνές ερωτήσεις.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ της διάταξης των παρόντων κανόνων και γνωστοποιήσεων ή άλλων δηλώσεων που περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό σχετικό με επιβραβεύσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: της φόρμας συμμετοχής, του ιστοτόπου ή της διαφήμισης, οι παρόντες κανόνες θα υπερισχύουν, θα διέπουν και θα ελέγχουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η InSites Compages είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη δυνάμει του βελγικού νόμου με αριθμό 0837.297.070, με έδρα το Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, στο εξής «Human8 ».

Η Human8 λειτουργεί και διαχειρίζεται τις κοινότητες (μια διαδικτυακή κοινότητα διορατικότητας είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει τους ανθρώπους με τη συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες μιας εμπορικής επωνυμίας. Εποπτεύεται από ειδικό συντονιστή και μπορεί να έχει μεταβλητή διάρκεια από βραχυπρόθεσμη σε συνεχή.) στην πλατφόρμα του Square για λογαριασμό των πελατών του. Υπάρχει περίπτωση ορισμένες κοινότητες να τελούν υπό τη διαχείριση των Πελατών στην πλατφόρμα της Human8. Σε αυτές τις κοινότητες, οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν και μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα είδη δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

 • Ανταλλαγή ιδεών,
 • Δοκιμές προϊόντων,
 • Συζήτηση στο φόρουμ,
 • Έρευνα,

(«Δραστηριότητες» ή «Δραστηριότητα»)

Κάθε Δραστηριότητα έχει το δικό της σύνολο κριτηρίων για να είναι επιλέξιμη για συμμετοχή. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι όλοι οι συμμετέχοντες επιλέξιμοι σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα προσκληθούν μόνο οι συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν είστε μέλος μιας συγκεκριμένης Κοινότητας, δεν θα προσκληθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που δρομολογούνται εντός της Κοινότητας.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

3.1 Επιλεξιμότητα

Για να είναι επιλέξιμος για συμμετοχή σε οποιοδήποτε κοινοτικό μέλος, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τα εξής:

 • Να έχουν τη νομική ικανότητα και συμφωνούν ως προς τη συμμόρφωση με αυτούς τους Κανόνες
 • Να μην είναι κάτω των 18 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τους θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί ρητά τους παρόντες
 • Δεν απασχολούνται από καμία οντότητα του ομίλου Human8 ανά τον κόσμο
 • Δεν έχουν σχέση αίματος ή γάμου με υπάλληλο οποιασδήποτε οντότητας του ομίλου Human8 ανά τον κόσμο
 • Δεν αποτελούν μέρος του νοικοκυριού υπαλλήλου οποιασδήποτε οντότητας του ομίλου Human8 ανά τον κόσμο.

3.2 Αποκλεισμός

Εάν η Human8 υποπτεύεται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ή ενημερωθεί από τον πελάτη της ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων:

 • έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε δόλια ή παράνομη δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δημιουργίας πολλών προφίλ απόκρισης για να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορές σε μια δραστηριότητα ερευνητικής μελέτης, γράφοντας στο προφίλ του πράγματα που δεν ισχύουν);
 • δεν ενεργεί σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες ή/και
 • παρουσιάζει «κακή» συμπεριφορά των στην κοινότητα (η κακή συμπεριφορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υπερβολική ταχύτητα (δηλαδή όταν ο χρόνος που δαπανάται για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας ή έρευνας είναι 50% μικρότερος από τη διάμεσο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ερωτήσεις/δραστηριότητες δεν έχουν απαντηθεί με ακρίβεια), την απάντηση σε ευθεία γραμμή (δηλαδή την επιλογή της ίδιας απάντησης για ένα σύνολο ερωτήσεων σε μια έρευνα) ή την παροχή ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων (δηλαδή την προσθήκη επαναλαμβανόμενων ή μονολεκτικών απαντήσεων στις περισσότερες ή όλες τις ερωτήσεις/δραστηριότητες ή τη μερική απάντηση σε ερωτήσεις ή υποερωτήματα)) απαντώντας με ελάχιστη προσπάθεια και χαμηλή ποιότητα στις συζητήσεις και τις προκλήσεις τις κοινότητας.

(από κοινού αναφέρονται ως «συμπεριφορά που οδηγεί σε αποκλεισμό»)

Η Human8 ή ο Πελάτης, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα, να ακυρώσει τους Πόντους ενός συμμετέχοντος, να αναστείλει την πρόσβαση ή να ανακτήσει τυχόν κίνητρα ή Επιβραβεύσεις (σε οποιαδήποτε μορφή) ή/και να καταργήσει την εγγραφή του συμμετέχοντα από τις δραστηριότητες, την κοινότητα, τις ερευνητικές μελέτες ή/και τις ομάδες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Human8 δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε απώλειες, ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που υπέστη ο Συμμετέχων λόγω του αποκλεισμού ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στην οποία προέβη η Human8 ως συνέπεια συμπεριφοράς που οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

Εάν η Human8 ή οποιοσδήποτε από τους Πελάτες της έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση) εξαιτίας της συμπεριφοράς που οδηγεί σε αποκλεισμό, ο συμμετέχων θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την Human8 ή/και τον Πελάτη για τη ζημία που υπέστη.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

4.1 Συλλογή πόντων

Η Επιβράβευση θα αποκτηθεί με βάση τους πόντους που κερδίζει ένας συμμετέχων. Οι Πόντοι μπορούν να ανταλλαχθούν με Επιβραβεύσεις. Κάθε δραστηριότητα έχει τις δικές της Επιβραβεύσεις και πόντους. Μπορείτε να συγκεντρώνετε Πόντους ολοκληρώνοντας μια δραστηριότητα ή μια ροή δραστηριοτήτων τηρώντας ένα συγκεκριμένο πρότυπο (που σημαίνει ποιότητα ολοκλήρωσης/απαντήσεων) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Οι Πόντοι που συγκεντρώνετε θα προστεθούν αυτόματα στο υπόλοιπο του συμμετέχοντα στη σελίδα «Οι επιβραβεύσεις μου» μόλις κλείσει η δραστηριότητα.

Οι λεπτομέρειες κάθε δραστηριότητας θα είναι διαθέσιμες στη δραστηριότητα και στην κάρτα δραστηριότητας. Ο τρόπος απόκτησης πόντων θα εξηγηθεί στην κάρτα επιβράβευσης και στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον (i) τον αριθμό των πόντων που μπορούν να κερδίζονται με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (ii) το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης).

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίζουν πόντους ολοκληρώνοντας δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα των απαντήσεων/της ολοκλήρωσής τους πληροί τα πρότυπα που έχουν ορίσει η Human8 ή οι πελάτες της. Η ποιότητα των απαντήσεων θα καθορίζεται από την Human8 ή τους πελάτες, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η απάντηση θα θεωρείται επαρκής εάν η απάντηση αυτή ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται στη δραστηριότητα με λεπτομερή τρόπο. Εάν μια απάντηση δεν πληροί τα πρότυπα που έχουν οριστεί από την Human8 ή τον πελάτη της και ως τέτοια δεν θεωρείται απάντηση ποιότητας, η Human8 ή ο Πελάτης της θα έχουν το δικαίωμα να την αφαιρέσουν, να απορρίψουν την απάντηση και δεν θα εκχωρηθούν πόντοι.

Οι πόντοι είναι πάντα ακέραιος αριθμός από 1 προς τα πάνω. Η Human8 ή οι πελάτες της διατηρούν πάντα το δικαίωμα να παρεμβαίνουν μη αυτόματα στη σελίδα «Οι επιβραβεύσεις μου» και να τροποποιούν τους πόντους που συγκεντρώνετε εάν (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των) (i) ο συμμετέχων έχει επιδείξει κακή συμπεριφορά (ii) οι συμμετέχοντες θεωρούνται ανενεργοί (βλ. ενότητα παρακάτω) (iii) η Human8 πρέπει να παρέμβει για να χορηγήσει τις Επιβραβεύσεις με μη αυτόματο τρόπο.

4.2 Λήξη των πόντων

Εφόσον ο συμμετέχων είναι ενεργός στην Κοινότητα και συμμετέχει στις δραστηριότητες στις οποίες καλείται να συμμετάσχει, οι Πόντοι που έχει αποκτήσει θα παραμείνουν σε ισχύ. Με τη λέξη «ενεργός» εννοείται η παροχή ποιοτικών απαντήσεων και η ολοκλήρωση των Δραστηριοτήτων.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και ρητά αλλού, οι συμμετέχοντες θα θεωρούνται ανενεργοί εάν δεν παράσχουν ποιοτική απάντηση σε τουλάχιστον 6 διαδοχικές Δραστηριότητες στις οποίες είχαν προσκληθεί εντός χρονικού διαστήματος 365 ημερών. Μόνο σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει απαντήσει σε 6 διαδοχικές προσκλήσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 1 εστάλη κατά το πρώτο εξάμηνο και τουλάχιστον 1 εστάλη κατά το δεύτερο εξάμηνο των 365 ημερών, οι Πόντοι θα λήξουν. Ο μετρητής στη σελίδα «Οι επιβραβεύσεις μου» θα εμφανίσει ένα ποσό 0 πόντων.

Εάν ένας συμμετέχων είναι ανενεργός, οι Πόντοι θα λήξουν από τη στιγμή που δεν ανταποκριθεί εγκαίρως (δηλαδή η απόκριση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της δραστηριότητας) και με ποιοτικό τρόπο στην 6η πρόσκληση.

Μετά το κλείσιμο μιας Κοινότητας, θα χαθούν υπολειπόμενοι πόντοι που έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του έργου. Η σελίδα επιβραβεύσεων θα εμφανίζει ότι ο αριθμός των πόντων είναι 0. Σε περίπτωση που η Κοινότητα ανοίξει εκ νέου, οι πόντοι δεν θα είναι πλέον διαθέσιμοι.

4.3 Επιβραβεύσεις

Ανάλογα με το ποσό των πόντων που έχει κερδίσει κάθε συμμετέχων μπορεί να δοθεί μια επιβράβευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συμβεί αυτόματα (με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ορίου ή με παρέμβαση των Human8 ή του πελάτη τους) ή ο ίδιος ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει να εξαργυρώσει τους Πόντους του για μια επιβράβευση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί Εξαργύρωση για να λάβουν την επιβράβευσή τους. Η επιβράβευσή σας θα χορηγηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην κάρτα επιβράβευσης ή στις Συχνές ερωτήσεις. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας ζητηθεί να μας δώσετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για να σας χορηγήσουμε τις ανταμοιβές (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση). Αυτός ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης προσωπικών δεδομένων θα ισχύει για 90 ημέρες, μετά από αυτό το διάστημα η ανταμοιβή θα λήξει και δεν θα μπορείτε να την εξαργυρώσετε πλέον.

Ανάλογα με την κοινότητα και το συνεργάτη επιβράβευσης (και τη διαθεσιμότητα των επιβραβεύσεων τους), η επιβράβευση μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:

 • Κουπόνι,
 • Προϊόν,
 • Επιλογές ηλεκτρονικής πληρωμής,

(η «Επιβράβευση»)

Τα κουπόνια υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα σε ισοδύναμο μετρητών. Τα κουπόνια μπορούν να καθορίσουν την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να εξαργυρωθούν. Οι Human8 ή ο Πελάτης δεν θα φέρουν ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, λήξης ή καταστροφής ενός κουπονιού και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα παρέχεται αντικατάσταση. Δεν ισχύουν για προηγούμενες αγορές. Οι επιβραβεύσεις δεν θα αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Σε καμία περίπτωση η αξία της Επιβράβευσης που εξαργυρώθηκε δεν θα υπερβαίνει την αναφερόμενη αξία του κουπονιού.

Τα προϊόντα μπορούν να παρασχεθούν από τον Πελάτη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος επιλέξει ο Πελάτης. Σε καμία περίπτωση η Human8 δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες ενός προϊόντος ή/και ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν σε έναν συμμετέχοντα ως συνέπεια αυτών των ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών.

Οι Human8 ή ο Πελάτης δεν θα είναι ποτέ υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις ή χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος που σχετίζονται με οποιαδήποτε Επιβράβευση. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ο τύπος της Επιβράβευσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της επιβράβευσης και συνδέεται με τον συνεργάτη επιβράβευσης και την τοποθεσία του εν λόγω συνεργάτη επιβράβευσης. Η Human8 δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν μια επιβράβευση δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τη λήψη αυτών των Επιβραβεύσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών φορολογίας εισοδήματος).

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Human8 σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου. Με την είσοδο στην πλατφόρμα, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά στην αποθήκευση, την ανταλλαγή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Human8 ,που υποβάλλονται μαζί με τις πληροφορίες συμμετοχής, εγγραφής και τις απαντήσεις στις δραστηριότητες.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποζημιώνουν και να απαλλάσσουν την Human8 και τους Πελάτες της από κάθε ενόχληση, αγωγή, αξίωση, απαίτηση, αντίρρηση, ευθύνη, απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη που υπέστη ή υφίσταται ο Πελάτης ή/και η Human8 ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Κανόνων ή χρήσης της πλατφόρμας.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η Human8 δεν θα είναι υπεύθυνη για: (i) τυχόν αστοχία του ιστότοπου κατά τη διάρκεια δραστηριότητας, (ii) οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το τηλεφωνικό δίκτυο ή τις τηλεφωνικές γραμμές, ηλεκτρονικά συστήματα υπολογιστών, διακομιστές, παρόχους πρόσβασης, εξοπλισμό υπολογιστών ή λογισμικό, (iii) την αδυναμία λήψης, καταγραφής ή εγγραφής οποιασδήποτε καταχώρισης ή άλλων πληροφοριών για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο, (iv) τυχόν βλάβη ή ζημία στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή συμμετέχοντος ή άλλου προσώπου που σχετίζεται ή προκύπτει από τη συμμετοχή σε δραστηριότητα, ή/και (v) οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. Κάθε αυτοματοποιημένη απόδειξη παραλαβής που έχει εκδοθεί από υπολογιστή (όπως ένα μήνυμα «σας ευχαριστούμε» ή ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρισης) δεν αποτελεί απόδειξη της πραγματικής παραλαβής από την Human8 μιας ολοκληρωμένης δραστηριότητας για τους σκοπούς των παρόντων επίσημων κανόνων.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Human8 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα, συμμόρφωση, αντίρρηση, αξίωση ή ζημία (i) που σχετίζεται με τη χρήση των απαντήσεων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες (ii) που σχετίζεται με οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων κανόνων.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εκτοσ εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς δημόσιας τάξης, οι κανόνες αυτοί υπόκεινται στο βελγικό δίκαιο και για τυχόν διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσης θα επιλαμβάνεται το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία επί των θεμάτων αυτών στη Γάνδη.