PERATURAN RASMI UNTUK MENYERTAI & MENERIMA GANJARAN

1. PERATURAN PENYERTAAN & GANJARAN

Peraturan penyertaan dan ganjaran ini (“Peraturan”) menetapkan hak dan kewajipan peserta dan prinsip cara menerima ganjaran dengan menjadi sebahagian daripada mana-mana komuniti yang dianjurkan oleh Human8 pada mana-mana platform mereka. Komuniti ini dianjurkan sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelidikan pemasaran yang dilakukan oleh Human8 bagi pihak kliennya (“Klien”). Oleh itu, dengan mengambil bahagian dalam komuniti dan menggunakan platform kami, peserta menjamin untuk:

 • membaca dan menerima Peraturan;
 • mengaku janji untuk mematuhi peruntukan Peraturan ini dan mengakui bahawa sekiranya berlaku pelanggaran Peraturan, penyertaan mereka dalam mana-mana Komuniti dan atau Ganjaran akan dianggap tidak sah.

Peraturan ini boleh diubah suai pada bila-bila masa melalui pindaan oleh Human8 dan dimaklumkan dengan menerbitkan versi Peraturan yang dikemas kini pada platform di bawah dasar ganjaran bahagian dalam pengaki. Peraturan ialah rangka kerja umum dan boleh dinyatakan dan dijelaskan dengan lebih lanjut (bergantung kepada komuniti atau aktiviti) pada kad ganjaran dan Soalan Lazim.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakkonsistenan antara terma dan syarat bagi Peraturan dan pendedahan atau pernyataan lain yang terkandung dalam mana-mana bahan berkaitan ganjaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada: borang penyertaan, laman web atau pengiklanan, Peraturan ini akan mengatasi, mentadbir dan mengawal setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

2. ORGANISASI

InSites Compages adalah sebuah syarikat liabiliti terhad yang didaftarkan di bawah Undang-undang Belgium di bawah nombor 0837.297.070, dengan pejabat berdaftar di Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, selepas ini dirujuk sebagai “Human8”.

Human8 mengendalikan dan mengurus komuniti (Komuniti wawasan dalam talian ialah platform dalam talian yang menghubungkan orang ramai untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan jenama. Platform ini diselia oleh moderator yang berdedikasi dan boleh mempunyai tempoh yang berubah-ubah daripada jangka pendek kepada berterusan.) pada platformnya, Square, bagi pihak Kliennya. Sesetengah komuniti boleh diuruskan oleh Klien sendiri di platform Human8. Dalam komuniti ini para peserta akan dijemput untuk dan boleh melibatkan diri dalam beberapa jenis aktiviti, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Aktiviti sumbang saran;
 • Ujian produk;
 • Perbincangan forum;
 • Tinjauan;

(“Aktiviti-Aktiviti” atau “Aktiviti”)

Setiap Aktiviti mempunyai set kriteria tersendiri untuk layak menyertai. Oleh itu, tidak semua peserta layak untuk Aktiviti tertentu, hanya peserta yang memenuhi kriteria akan dijemput. Hal ini bermaksud bahawa walaupun anda adalah sebahagian daripada Komuniti tertentu, anda tidak akan dijemput untuk semua Aktiviti yang dilancarkan dalam Komuniti.

3. PENYERTAAN

3.1 Kelayakan

Untuk layak menjadi sebahagian daripada mana-mana peserta komuniti dengan ini menjamin bahawa:

 • mereka mempunyai kapasiti undang-undang dan bersetuju untuk mematuhi Peraturan ini;
 • mereka bukan berumur di bawah 18 tahun, jika tidak ibu bapa/penjaga mereka yang sah telah menerima Peraturan ini dengan jelas;
 • mereka tidak bekerja dengan mana-mana entiti kumpulan Human8 di seluruh dunia;
 • mereka tidak mempunyai pertalian darah atau perkahwinan dengan pekerja bagi mana-mana entiti kumpulan Human8  di seluruh dunia;
 • mereka bukan sebahagian daripada isi rumah pekerja mana-mana entiti kumpulan Human8 di seluruh dunia.

3.2 Hilang kelayakan

Jika Human8 mengesyaki, mengikut budi bicaranya sendiri, atau dimaklumkan oleh kliennya bahawa mana-mana peserta:

 • yang didapati terlibat dalam sebarang aktiviti penipuan atau haram (termasuk tetapi tidak terhad kepada mencipta beberapa profil respons untuk mengambil bahagian lebih daripada sekali dalam kajian penyelidikan Aktiviti, tidak jujur ​​tentang profil mereka);
 • tidak bertindak mengikut peraturan rasmi dan/atau
 • menunjukkan tingkah laku peserta yang ‘buruk’ (tingkah laku buruk termasuk tetapi tidak terhad kepada memandu laju (iaitu apabila masa yang dihabiskan untuk melengkapkan sebuah aktiviti atau tinjauan adalah 50% lebih pendek daripada median, yang mennjukkan bahawa soalan/aktiviti tidak dijawab dengan tepat), garis lurus (iaitu memilih pilihan respons yang sama untuk satu set soalan dalam tinjauan) atau memberikan data yang tidak tepat atau tidak lengkap (iaitu menambah jawapan berulang atau satu suku kata kepada kebanyakan atau semua soalan/aktiviti, atau menjawab soalan atau subsoalan separa)), menjawab dengan usaha minimum dan berkualiti rendah dalam perbincangan dan cabaran komuniti.

(bersama-sama dirujuk sebagai “Tingkah Laku yang Menghilangkan Kelayakan”)

Human8 atau Klien, mengikut budi bicara mereka sendiri, berhak untuk membatalkan kelayakan peserta itu, kehilangan mata peserta, menahan akses atau mengambil semula sebarang insentif atau Ganjaran (dalam apa jua bentuk sekali pun) dan/atau berhenti melanggan peserta daripada Aktiviti, komuniti, kajian penyelidikan dan/atau panel. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Human8 tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan (langsung atau tidak langsung) yang ditanggung oleh Peserta akibat kehilangan kelayakan atau sebarang tindakan lain yang diambil oleh Human8 sebagai akibat daripada Tingkah Laku yang Menghilangkan Kelayakan Peserta.

Jika Human8 atau mana-mana Kliennya mengalami apa-apa kerosakan (langsung atau tidak langsung) yang disebabkan oleh Tingkah Laku yang Menghilangkan Kelayakan oleh peserta, peserta hendaklah menanggung rugi dan memastikan Human8 dan/atau Klien tidak dipertanggungjawabkan ke atas kerosakan yang ditanggung.

4. PROSES UNTUK MENDAPATKAN MATA DAN SETERUSNYA GANJARAN

4.1 Pengumpulan mata

Ganjaran akan diperoleh berdasarkan mata yang diperoleh oleh peserta. Mata boleh ditukar dengan Ganjaran. Setiap Aktiviti mempunyai Ganjaran dan mata tersendiri. Mata boleh diperoleh dengan melengkapkan aktiviti atau aliran aktiviti dengan mematuhi standard tertentu (bermaksud kualiti penyiapan/tindak balas) mengikut Peraturan yang terpakai dalam jangka masa tertentu. Mata yang diperoleh akan ditambah secara automatik pada baki peserta di bawah Halaman Ganjaran Saya sebaik sahaja aktiviti ditutup.

Butiran setiap Aktiviti akan tersedia dalam aktiviti dan pada kad aktiviti. Cara mendapatkan mata akan diterangkan pada kad ganjaran dan di bahagian Soalan Lazim. Maklumat ini akan sekurang-kurangnya termasuk (I) bilangan mata yang boleh diperoleh dengan melengkapkan Aktiviti (ii) jangka masa tertentu (termasuk tarikh mula).

Untuk mengelakkan keraguan, peserta boleh memperoleh mata dengan melengkapkan Aktiviti dengan syarat kualiti respons/penyempurnaan mereka memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh Human8 atau Kliennya. Kualiti respons akan ditentukan oleh Human8 atau Klien, mengikut budi bicara mereka sendiri. Maklum balas akan dianggap sebagai mencukupi jika respons tersebut mengikut garis panduan yang disediakan dalam aktiviti secara terperinci. Jika respons gagal memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh Human8 atau Kliennya dan oleh itu tidak dianggap sebagai respons yang berkualiti, Human8 atau Kliennya akan mempunyai hak untuk mengalih keluar, menolak respons dan tiada mata akan diberikan.

Mata hendaklah sentiasa nombor bulat daripada 1 ke atas. Human8 atau kliennya sentiasa mengekalkan hak untuk campur tangan secara manual pada Halaman Ganjaran Saya dan mengubah mata yang diperoleh jika (termasuk tetapi tidak terhad kepada) (i) peserta telah melakukan Tingkah Laku Buruk (ii) peserta dianggap sebagai Tidak Aktif (lihat bahagian di bawah ) (iii) Human8 perlu campur tangan untuk memberikan Ganjaran secara manual.

4.2 Tamat tempoh mata

Selagi peserta aktif di Komuniti dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang menjemput peserta, Mata yang diperoleh akan kekal sah. Aktif memerlukan menyediakan respons yang berkualiti dan melengkapkan Aktiviti.

Melainkan dinyatakan sebaliknya sebelum ini dan secara eksplisit, peserta akan dianggap tidak aktif jika mereka gagal memberikan respons yang berkualiti kepada minimum 6 Aktiviti berturut-turut apabila mereka dijemput menyertainya dalam tempoh masa 365 hari. Hanya sekiranya peserta tidak menjawab 6 jemputan berturut-turut iaitu minimum 1 jemputan telah dihantar dalam separuh pertama dan minimum 1 jemputan telah dihantar dalam separuh kedua bagi 365 hari tersebut, matanya akan tamat tempoh. Pembilang pada Halaman Ganjaran Saya akan menunjukkan jumlah 0 mata.

Jika peserta tidak aktif, mata akan luput bermula dari saat dia gagal membalas tepat pada masanya (bermakna tindak balas perlu berlaku sebelum tarikh tamat aktiviti) dan dengan berkualititerhadap jemputan ke-6.

Selepas Komuniti ditutup, baki mata yang diperoleh peserta semasa tempoh Projek akan hilang. Halaman ganjaran akan menunjukkan bahawa jumlah mata ialah 0. Sekiranya Komuniti dibuka semula, mata tersebut tidak akan ada lagi.

4.3 Ganjaran

Bergantung kepada jumlah mata yang setiap peserta telah peroleh Ganjaran boleh diberikan. Dalam sesetengah kes ini boleh berlaku secara automatik (dengan mencapai ambang tertentu atau dengan campur tangan Human8 atau Kliennya) atau peserta itu sendiri boleh memilih untuk menebus matanya untuk Ganjaran. Dalam kes ini, peserta boleh mengklik butang tebus untuk menerima Ganjaran mereka. Ganjaran anda akan diberikan dalam tempoh masa yang munasabah, maklumat lanjut boleh didapati pada kad ganjaran atau Soalan Lazim. Anda akan menerima e-mel dan akan diminta untuk memberikan kami maklumat peribadi yang diperlukan untuk memberikan ganjaran kepada anda (nama penuh dan alamat). Pautan pengesahan data peribadi ini akan sah selama 90 hari, selepas itu ganjaran akan tamat tempoh dan anda tidak akan dapat menebusnya lagi.

Bergantung kepada Komuniti dan rakan kongsi ganjaran (dan ketersediaan ganjaran mereka) Ganjaran boleh jadi salah satu daripada item berikut:

 • Baucar;
 • Produk;
 • Pilihan pembayaran yang selamat

(“Ganjaran”)

Baucar adalah tertakluk kepada terma dan syarat mereka. Peserta tidak layak mendapat wang tunai yang setara. Baucar boleh menentukan tempoh ia mesti ditebus. Human8 atau Klien tidak akan bertanggungjawab jika baucar hilang, dicuri, tamat tempoh atau musnah dan tiada penggantian akan diberikan dalam keadaan ini. Baucar itu tidak sah untuk pembelian awal. Ganjaran tidak akan diganti jika hilang atau dicuri. Dalam apa jua keadaan, nilai ganjaran yang ditebus tidak akan melebihi nilai yang dinyatakan pada baucar.

Produk boleh dikeluarkan oleh Klien atau mana-mana pihak ketiga yang dipilih oleh mereka. Human8 tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kecacatan atau pincang tugas produk dan atau kerosakan yang sepatutnya ditanggung oleh peserta akibat daripada kecacatan atau pincang tugas ini.

Human8 atau Klien tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang yuran atau yuran penukaran mata wang yang dikaitkan dengan mana-mana Ganjaran. Peserta mengakui bahawa jenis Ganjaran bergantung kepada ketersediaan ganjaran dan dikaitkan dengan rakan kongsi ganjaran dan lokasi rakan kongsi ganjaran tersebut. Human8 tidak boleh dipertanggungjawabkan jika Ganjaran tidak lagi tersedia.

Peserta perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai untuk menerima Ganjaran ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada peraturan cukai pendapatan).

5. DATA PERIBADI

Data peribadi yang diberikan oleh peserta akan diproses oleh Human8 mengikut polisi privasinya. Dengan memasuki platform, setiap peserta secara jelas bersetuju untuk Human8 menyimpan, berkongsi dan menggunakan maklumat peribadi yang diserahkan bersama kemasukan mereka, maklumat pendaftaran dan respons aktiviti.

6. WARANTI DAN PERLINDUNGAN

Semua peserta hendaklah menanggung rugi dan memastikan Human8 dan Kliennya tidak dipertanggungjawabkan ke atas sebarang gangguan, tindakan, tuntutan, permintaan, tentangan, liabiliti, kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang ditanggung atau dialami oleh Klien dan/atau Human8 akibat daripada sebarang pelanggaran bagi Klien Peraturan ini atau penggunaan platform.

7. PENAFIAN DAN HAD KELAYAKAN

Human8 tidak akan bertanggungjawab ke atas: (i) sebarang kegagalan laman web semasa Aktiviti; (ii) sebarang pincang tugas teknikal atau masalah lain yang berkaitan dengan rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, pembekal akses, peralatan komputer atau perisian; (iii) kegagalan bagi sebarang kemasukan atau maklumat lain yang akan diterima, diambil atau direkodkan atas sebarang sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet atau pada mana-mana laman web; (iv) sebarang kecederaan atau kerosakan kepada komputer atau peranti lain peserta atau mana-mana individu lain berkaitan atau akibat daripada mengambil bahagian dalam aktiviti; dan/atau (v) sebarang gabungan perkara di atas. Sebarang penerimaan komputer secara automatik (seperti mesej ‘terima kasih’ atau mesej mengesahkan penghantaran bagi penyertaan) tidak dianggap bukti penerimaan sebenar oleh Human8 terhadap pelengkapan aktiviti bagi tujuan Peraturan Rasmi ini.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Human8 tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang isu, pematuhan, bantahan, tuntutan atau kerosakan (i) berkaitan dengan penggunaan respons yang dikemukakan oleh peserta (ii) berkaitan dengan sebarang pelanggaran peraturan ini.

8. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG TERPAKAI

Melainkan diperuntukkan sebaliknya di bawah undang-undang atau peraturan yang terpakaiyang bersifat dasar awam, peraturan ini tertakluk kepada undang-undang Belgium dan sebarang litigasi atau pertikaian yang timbul di bawah ini hendaklah dibawa ke mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas perkara tersebut di Ghent.