Regulamin Działań

1. INSTRUKCJA

Dostawca Usług przekazał mi informacje w ramach pytań przesiewowych i profilu do ankiety, wyjaśniając, w jaki sposób badanie zostanie przeprowadzone.

Wyrażam zgodę na przestrzeganie wszelkich instrukcji zawartych w pytaniach przesiewowych i w ramach profilu do ankiety w celu przedstawienia swojej opinii odnośnie do celu badania (udział w badaniu online na żywo twarzą w twarz).

Dostawca Usług Human8 jest upoważniony przez Sponsora, którego nazwa zostanie ujawniona na końcu badania.

2. ZDJĘCIA, MATERIAŁY WIDEO

Wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie, obserwowanie i zadawanie pytań przez Dostawcę Usług i/lub Sponsora w ramach udziału w Badaniu, indywidualnie lub w grupie, również podczas rozmów.

Ponadto, jeżeli wymaga tego badanie, wyrażam zgodę na zamieszczanie komentarzy, filmów i/lub zdjęć na platformie internetowej, która zostanie mi wskazana. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a Ogólnymi warunkami korzystania z platformy pierwszeństwo mają te ostatnie.

Niniejszym udzielam Sponsorowi prawa do używania i wykorzystywania mojego wizerunku, który zostanie utrwalony w różny sposób w trakcie trwania Badania. Termin „Wizerunek” obejmuje wszelkie obrazy stałe i ruchome, a także mój głos nagrany w trakcie trwania Badania. Sponsor jest upoważniony do dodawania, dostosowywania, edytowania, usuwania, przeformułowania, przetwarzania i dubbingowania (w celach tłumaczeniowych itp.) mojego wstępnego Wizerunku w dowolny sposób.

Upoważniam Sponsora do wykorzystania mojego Wizerunku:

  • do wszelkich wewnętrznych zastosowań (badania, komunikacja, itp.)
  • do wewnętrznych i zewnętrznych prezentacji edukacyjnych, a w każdym przypadku dla celów ściśle niekomercyjnych.

Niezależnie od wykorzystania mojego Wizerunku Sponsor zapewni, że nie będzie żadnego powiązania pomiędzy moim nazwiskiem a moim Wizerunkiem

Niniejsze upoważnienie jest udzielane bez zapłaty w zamian, obowiązuje na całym świecie, przez okres 3 lat począwszy od zakończenia Badania, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy lub rodzaju nośnika, niezależnie od tego, czy ten rodzaj nośnika jest znany w momencie podpisywania umowy.

Mam prawo do wycofania niniejszego upoważnienia w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie wysłane listem poleconym do Dostawcy Usług

3. DANE OSOBOWE

Niniejszym wyrażam wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres, typ włosów oraz skóry) przez Human8.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie i przetwarzanie przez Sponsora danych z Badania dotyczących mojej osoby, z wyłączeniem imienia, nazwiska i adresu e-mail.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje te będą wykorzystywane w następujących celach:

  • Zwiększenia wiedzy w zakresie potrzeb i praktyk konsumenckich
  • Ustanowienia bazy wiedzy w zakresie produktów

Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Będą one przechowywane przez Dostawcę Usług/Sponsora przez okres 3 lat od zakończenia Badania (okres ten może ulec wydłużeniu na skutek wprowadzenia w życie przepisu prawa).

Zgodnie z ustawą mam prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia oraz do usunięcia moich danych osobowych. Mogę również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Aby skorzystać z przysługujących mi praw, muszę przesłać żądanie do Dostawcy Usług Badania: Human8 (platformsupport@wearehuman8.com, Evergemsesteenweg, 195, 9032 Wondelgem, Belgia). Jeżeli po skontaktowaniu się z Dostawcą Usług uznam, że moje prawa nie są przestrzegane, mogę złożyć skargę online do (belgijskiego) „Organu Ochrony Danych”, (adres) Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela, (telefon) 32 (0)2 274 48 00, (e-mail) contact@apd-gba.be.

Jeżeli wymagają tego przepisy, dane mogą zostać przekazane francuskim lub zagranicznym organom ochrony zdrowia w taki sposób, aby zapewnić ich poufność. Ponadto dostawcy usług (tacy jak dostawcy usług IT lub usług analizy wizerunku), z których niektórzy mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską lub państwem, w którym moje dane zostały zgromadzone, mogą mieć dostęp do moich danych osobowych m.in. w celu przeprowadzenia badania lub konserwacji technicznej. Ostatecznie, w celu porównania i wzbogacenia, dane zgromadzone w ramach Badania mogą zostać przekazane spółkom powiązanym Sponsora lub spółkom zależnym w innych krajach na całym świecie.

4. OCHRONA ZGROMADZONYCH DANYCH

Dostęp do moich danych osobowych będzie przez cały czas ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych, które zachowają ich poufność.

Dostawca Usług i Sponsor zapewnią, że poziom ochrony moich danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i że jest on równoważny z poziomem wymaganym w Unii Europejskiej.

5. POUFNOŚĆ

W czasie trwania Badania i przez okres 3 lat po jego zakończeniu zgadzam się nie ujawniać, nie kopiować i nie wykorzystywać żadnych informacji dotyczących Badania, które mogę poznać w trakcie jego trwania. Zobowiązuję się nie udostępniać nikomu posiadanych przeze mnie dokumentów dotyczących Badania i niezwłocznie je zniszczyć bez względu na rodzaj nośnika (tj. papier, zdjęcie, film wideo itp.).

6. INFORMACJA ZWROTNA I SUGESTIE

Przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać poproszony(-a) o przedstawienie sugestii dotyczących nowych produktów, urządzeń i/lub usług w sektorze kosmetycznym i urody oraz o dostarczenie informacji zwrotnej na temat produktów i/lub usług, które zostaną mi zaprezentowane. Niniejszym przekazuję Sponsorowi wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do moich sugestii oraz informacji zwrotnych. Sponsor będzie zatem posiadał pełne prawo własności do Sugestii i Informacji zwrotnych bez żadnych ograniczeń.

7. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W BADANIU

Udział w Badaniu jest dobrowolny i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do odmowy lub rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie, bez zobowiązań ani jakiegokolwiek uszczerbku. Przyjmuję do wiadomości również, że Dostawca Usług lub Sponsor ma prawo zakończyć mój udział w dowolnym momencie bez mojej zgody.

8. WYNAGRODZENIE

Jak wspomniano w badaniu przesiewowym i profilującym, przyjmuję do wiadomości, że otrzymam wynagrodzenie celem wyrównania kosztów i wymogów związanych z uczestnictwem w Badaniu. Dokładna kwota i dostawca wynagrodzenia zostaną określeni na początku Badania. W przypadku przerwania Badania z mojej strony lub jego modyfikacji wynagrodzenie zostanie naliczone proporcjonalnie do mojego rzeczywistego udziału w badaniu.

9. ZGODA

W ramach niniejszego badania HUMAN8 w imieniu sponsora będzie przetwarzać dane osobowe, aby lepiej zrozumieć zwyczaje i postawy konsumentów w zakresie urody oraz rolę urody w ich życiu.

Będzie się to odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych. Dane osobowe pozostaną poufne i będą przechowywane przez ograniczony okres na naszych bezpiecznych serwerach; informacje będą przechowywane wraz z odpowiedziami innych uczestników.

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 oraz francuską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Informujemy, że niektóre z wymaganych odpowiedzi mogą być uznane za dane wrażliwe w rozumieniu przepisów.

W sprawie wszelkich wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych, tożsamości sponsora lub w celu skorzystania z przysługujących praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych HUMAN8 pod następującym adresem:
dpo@wearehuman8.com.