Podmienky činností prieskumu trhu

1.        Prijatie podmienok

Prístup k niektorej z našich služieb prieskumu trhu alebo účasť v nej (ďalej len: „činnosti prieskumu trhu“) a taktiež využívanie príslušných webových lokalít a/alebo platforiem je možné, iba ak vy (ďalej len: „účastník“, „vy“ alebo „váš“) prijmete nasledujúce podmienky (ďalej len: „podmienky“).

Tieto podmienky po prijatí predstavujú vašu zmluvu so spoločnosťou InSites NV so sídlom na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgicko, zaregistrovanej v centrálnej databanke podnikov (KBO) pod číslom BE0465.109.357 (ďalej len „spoločnosť InSites“, „my“, „nám“ alebo „náš“).

„Činnosti prieskumu trhu“ znamenajú služby, ktoré ponúkame, a ktoré umožňujú vám, ako členovi alebo účastníkovi diskusie, zúčastniť sa prieskumu, zapojiť sa do diskusie, rozhovoru, byť súčasťou komunity (napr. Square) alebo sa zúčastniť akejkoľvek inej formy činností prieskumu trhu vykonávanej spoločnosťou InSites. Na určité činnosti prieskumu trhu sa môžu vzťahovať dodatočné podmienky. Skôr, ako začnete využívať niektorú za našich služieb prieskumu trhu alebo sa na nej začnete podieľať, vás upozorňujeme, že tieto dodatočné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

2.        Členstvo alebo účasť

Členstvo alebo účasť na činnostiach prieskumu trhu sú samozrejme vždy na báze dobrovoľnosti. Účasť na niektorej z našich činností prieskumu trhu môže vyžadovať členstvo (napr. Future Talkers). Mladiství sú v každom prípade vylúčení z členstva alebo účasti. „Mladiství“ znamenajú osoby mladšie ako 13 rokov (alebo staršie, ak je to stanovené štátnymi zákonmi).

V prípade, že je pre členstvo potrebné vytvoriť účet, súhlasíte s tým, že o sebe poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie tak, ako sa to požaduje v registračnom formulári. Ak nie je stanovené inak, nie je dovolené mať viac aktívnych účtov alebo sa viacerými spôsobmi zúčastňovať na konkrétnej činnosti prieskumu trhu.

3.        Prijateľné používanie a zodpovednosť

Odporúčame premyslenú účasť, pravdivé odpovede a informované poskytovanie informácií prostredníctvom vhodných príspevkov (ďalej len „príspevky“).

„Príspevky“ znamenajú: všetky odpovede, komentáre, pripomienky, návrhy, nápady a inú zverejnenú komunikáciu, odoslanú alebo priamo/nepriamo odovzdanú do diskusie, špeciálne vymenovanej tretej strane alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného kanála (online prieskumy, webové lokality a/alebo platformy) v dôsledku členstva alebo účasti v jednej z našich činností prieskumu trhu.

V každom prípade ste a zostanete zodpovední za svoje príspevky počas svojho členstva alebo účasti v našich činnostiach prieskumu trhu a počas využívania súvisiacich webových lokalít a/alebo platforiem. Spoločnosť InSites v žiadnom prípade nie je zodpovedná za príspevky iných účastníkov.

Zdržíte sa príspevkov, ktoré sú alebo by mohli byť nevhodné, nezákonné alebo inak škodlivé pre spoločnosť InSites a ostatných účastníkov.

Za žiadnych okolností nesmiete používať webové lokality a/alebo platformy na propagáciu alebo predaj výrobkov, služieb alebo inak (za účelom zisku alebo inak), a na tento účel nesmiete ani kontaktovať iných používateľov. Komerčné využívanie webových lokalít a/alebo platforiem je v každom prípade zakázané.

Musíte vyhlásiť, že vaše príspevky neporušujú a/alebo nie sú v rozpore so žiadnym právom tretej osoby alebo akýmkoľvek štátnymi alebo medzinárodnými predpismi, vrátane napríklad (i) autorských práv, patentov, ochranných známok alebo iných práv duševného vlastníctva; (ii) práv na ochranu osobných informácií (konkrétne nesmiete zverejniť žiadne osobné údaje iných osôb bez ich výslovného súhlasu) alebo zverejnenie; (iii) povinnosti zachovávať dôvernosť.

Pretože pôsobíme vo vysoko regulovanom odvetví, kde musíme dodržiavať určité zákony a predpisy, vyhradzujeme si právo monitorovať, vyhodnocovať a v prípade potreby okamžite odstrániť všetky príspevky bez udania dôvodu.

4.        Dôvernosť

Počas členstva alebo účasti v niektorej z našich činností prieskumu trhu, ale aj po jej prípadnom ukončení, sa musíte vždy snažiť o dôvernosť.

„Dôvernosť“ znamená, že nebudete zverejňovať informácie, údaje alebo príspevky iných, neumožníte k nim prístup tretím stranám a nebude ich publikovať, reprodukovať ani využívať žiadnym iným spôsobom. Táto povinnosť dôvernosti nezahŕňa jedine informácie, ktoré môžete oprávnene získať prostredníctvom kanála iného ako členstva alebo účasti v službe prieskumu trhu, alebo tie, ktoré sú verejné.

Keď vám poskytneme účet na členstvo alebo účasť v činnosti prieskumu trhu a z tohto dôvodu dostanete heslo, neprezradíte ho inej osobe a neposkytnete inej osobe prístup na webové lokality a/alebo platformy prostredníctvom svojho osobného účtu prepojeného s našimi činnosťami prieskumu trhu.

5.        Zodpovednosť a odškodnenie

Ste osobne zodpovední za svoje porušenia týchto podmienok a iných štátnych alebo medzinárodných predpisov akéhokoľvek druhu, vrátane napríklad (i) autorských práv, patentov, ochranných známok alebo iných práv duševného vlastníctva; (ii) práv na ochranu osobných informácií alebo zverejnenia a (iii) povinnosti zachovávať dôvernosť.

Súhlasíte, že v prípade potreby budete brániť a odškodníte spoločnosť InSites, jej správcov, riaditeľov, zamestnancov, poradcov, sesterské spoločnosti, obchodných partnerov, zástupcov alebo akúkoľvek inú zapojenú tretiu stranu (súhrnne „vyňaté strany“) za všetky škody, náklady, dlhy a straty akejkoľvek povahy (vrátane napríklad akýchkoľvek právnych nákladov) vyplývajúce priamo alebo nepriamo z porušení, ktorých ste sa dopustili.

Súhlasíte s tým, že urobíte všetko pre spoluprácu s nami, aby sa zabránilo týmto problémom. Vyhradzujeme si právo na vaše náklady prijať výhradnú obranu a riadenie akejkoľvek záležitosti, v prípade ktorej od vás môžeme požadovať odškodnenie.

6.        Systém odmien

Ak je s činnosťou prieskumu trhu prepojený program odmien, podmienky budú oznámené samostatne, pretože sa môžu líšiť pre jednotlivé činnosti prieskumu.

7.        Ochrana osobných údajov a komunikácia

Príspevky, ktoré sú oznámené ako výsledok vášho členstva alebo účasti v jednej z našich činností prieskumu trhu, budú spracované do výsledkov prieskumu týkajúcich sa produktu alebo služby, ktoré sú predmetom danej činnosti prieskumu trhu, a v súlade s cieľmi danej činnosti prieskumu trhu.

V prípade, že vaše príspevky obsahujú osobné údaje, budú vždy spracovávané a chránené v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

Niektoré činnosti prieskumu trhu (napr. Square) sa vykonávajú prostredníctvom verejnej komunikačnej platformy. Obsah, ktorý zverejníte v rámci takej platformy, môže vidieť mnoho ľudí. Upozorňujeme, že keď do tejto platformy odošlete informácie, a to najmä osobné údaje, tieto informácie neuvidíme iba my, ale aj ostatní účastníci. V druhom prípade nemôžeme zaručiť žiadne ďalšie využitie alebo akékoľvek žiadnu inú formu spracovania. Takéto informácie poskytujete na vlastné nebezpečenstvo.

8.        Duševné vlastníctvo

Ak nie je uvedené inak, všetky materiály, vrátane napríklad všetkých textov, dizajnu, návrhov, obrázkov, fotografií, videí, audiovizuálnych diel, nápadov (vrátane napríklad nápadov týkajúcich sa produktov a reklamy), vyjadrenia nápadov (ďalej spoločne „obsah“) sú vlastníctvom spoločnosti InSites alebo iných tretích strán, ktoré môžu vlastniť tieto práva duševného vlastníctva. Ak to nie je výslovne uvedené, nebude vám udelené povolenie na používanie alebo reprodukciu obsahu uvedeného v našich činnostiach prieskumu trhu a v rámci súvisiacich webových lokalít a/alebo platforiem. Všetky práva duševného vlastníctva sú výslovne vyhradené.

Zaslaním príspevku potvrdzujete, že príspevok a príslušná komunikácia zodpovedá požiadavkám týchto podmienok a že vlastníte alebo máte potrebné práva, licencie, oprávnenia a schválenia.

Práva duševného vlastníctva za vaše príspevky ostávajú vám. Súhlasíte však s tým, že nám poskytujete celosvetovú bezplatnú licenciu na používanie, reprodukovanie, prenos, doplnenie, upravovanie, vytvorenie odvodených diel, zverejňovanie alebo iné využitie príspevkov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu činnosti prieskumu trhu, a ako je inak je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov. Táto licencia na takéto obmedzené využitie bude v prípade agregovaných a identifikovaných údajov získaných z vašich príspevkov a všetkých ich zostávajúcich záložných kópii, ktoré sme vytvorili počas vášho členstva alebo účasti, platiť naďalej potom, ako ukončíte svoje členstvo alebo účasť v činnostiach prieskumu trhu. Táto licencia sa vzťahuje aj na strany, s ktorými spolupracujeme, v prípade, že je to potrebné na dosiahnutie účelu činnosti prieskumu trhu, a ako je inak uvedené v našich zásadách ochrany súkromia.

9.        Ukončenie členstva alebo účasti

Tieto podmienky platia (i) kým ste členom alebo sa zúčastňujete jednej z našich činností prieskumu trhu alebo (ii) do ukončenia vášho členstva alebo účasti vami alebo nami.

Ak chcete ukončiť svoje členstvo alebo účasť, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Okrem toho môžete tiež sami deaktivovať svoj účet alebo sa odhlásiť z našich pozvánok prostredníctvom prepojenia na odhlásenie uvedeného v každom e-maile.

V prípade, že nebudete dodržiavať tieto podmienky, vyhradzujeme si právo ukončiť alebo odmietnuť vaše členstvo alebo účasť a prístup na webové lokality a/alebo platformy súvisiace s našimi činnosťami prieskumu trhu.

10.    Vyhlásenie

Hoci pri zostavovaní, poskytovaní a udržiavaní činností prieskumu trhu a súvisiacich webových lokalít a/alebo platforiem postupujeme s potrebnou obozretnosťou, nemôžeme zaručiť presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo akýkoľvek iný aspekt poskytnutých informácií (rady, názory, vyhlásenia atď.). Rovnako tak nemôžeme zaručiť riadne fungovanie a dostupnosť webových lokalít a/alebo platforiem.

Spoločnosť InSites nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za žiadne priame ani nepriame škody vzniknuté v dôsledku (i) poruchy, dočasnej alebo trvalej nedostupnosti webových lokalít a/alebo platforiem alebo (ii) ktoré by mohli vyplývať z prístupu na webové lokality a/alebo platformy, obsahu alebo informácií tam poskytnutých alebo ich použitia.

Nie sme povinní uchovávať informácie na webových lokalitách a/alebo platformách v aktuálnom stave a vyhradzujeme si právo dať webové lokality a/alebo platformy do režimu offline bez predchádzajúceho upozornenia.

11.    Zmeny

Vyhradzujeme si právo jednostranne zmeniť tieto podmienky. Odporúčame pravidelne si pozerať tieto podmienky. Ak nesúhlasíte so zmenami týchto podmienok, môžete kedykoľvek ukončiť svoje členstvo alebo účasť.

12.    Nemožnosť uplatnenia

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie podmienok vyhlási za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné na základe akéhokoľvek zákona alebo verejného nariadenia, dané ustanovenie sa vylúči do tej miery, do akej je neplatné alebo nevymáhateľné, a zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti.

13.    Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú výhradne v súlade s belgickým právom, bez ohľadu na rozpornú legislatívu alebo zásady vybranej jurisdikcie. Akýkoľvek spor v súvislosti s týmito podmienkami, vaším členstvom alebo účasťou v činnostiach prieskumu trhu alebo používaním súvisiacich webových lokalít a/alebo platforiem bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušnými súdmi v Gente v Belgicku.

14.    Máte nejaké pripomienky alebo otázky?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto podmienok, môžete sa nás kedykoľvek obrátiť na adrese info@insites-consulting.com.