Regulamin Działań w ramach badań rynku

1.        Wyrażenie zgody na Regulamin

Dostęp do naszych usług związanych z badaniami rynku lub uczestnictwo w nich (zwany dalej „Działaniami w ramach badań rynku”) i całe korzystanie z powiązanych z nimi witryn internetowych i/lub platform są możliwe wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania przez Pana/Panią (zwanego(-ą) dalej „Uczestnikiem” lub „Panem/Panią” ) następującego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).

Po wyrażeniu zgody ten Regulamin stanowi Pana/Pani umowę ze spółką InSites NV, której statutowa siedziba mieści się pod adresem Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgia i która zarejestrowana jest w Centralnej Bazie Danych (KBO) pod numerem BE0465.109.357 (zwaną dalej „InSites”, „my”, „nas” lub „nasza”).

„Działania w ramach badań rynku” oznaczają usługi, które oferujemy i które pozwalają Panu/Pani jako członkowi panelu lub Uczestnikowi wziąć udział w ankiecie, panelu, społeczności (np. Square), wywiadzie lub innej formie działań w ramach badań rynku prowadzonych przez InSites. Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do niektórych Działań w ramach badań rynku. Te dodatkowe warunki regulaminu, o których jest Pan/Pani również informowany(-a) zanim skorzysta Pan/Pani z naszych usług dotyczących badań rynku lub weźmie udział w takich działaniach, stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

2.        Członkostwo lub uczestnictwo

Członkostwo lub uczestnictwo w Działaniach w ramach badań rynku zawsze odbywa się na zasadzie dobrowolności. Członkostwo może być wymogiem uczestnictwa w jednym z naszych Działań w ramach badań rynku (np. Future Talkers). Członkostwo lub uczestnictwo jest bez wyjątku niedozwolone w przypadku osób niepełnoletnich. „Osoby niepełnoletnie” oznaczają osoby poniżej 13 roku życia (lub starsze, jeżeli tak mówi prawo krajowe).

W przypadku gdy wystąpi konieczność utworzenia konta dla potrzeb swojego członkostwa, zobowiązuje się Pan/Pani przekazać zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i pełne informacje na swój temat, zgodnie z wymaganiami formularza rejestracyjnego. Nie wolno posiadać więcej niż jednego aktywnego konta ani uczestniczyć w konkretnym Działaniu w ramach badań rynku na kilka różnych sposobów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.        Dopuszczalne wykorzystanie i odpowiedzialność

Zachęcamy do rozsądnego uczestnictwa, zgodnych z prawdą odpowiedzi i świadomego dzielenia się informacjami poprzez stosowne i odpowiednie przesyłane informacje (zwane dalej „Przesyłanymi informacjami”).

„Przesyłane informacje” oznaczają: wszystkie odpowiedzi, komentarze, opinie, sugestie, pomysły czy inną komunikację opublikowaną, przesyłaną czy bezpośrednio/pośrednio przekazywaną panelowi, specjalnie wskazanej osobie trzeciej czy poprzez jakikolwiek inny kanał (ankiety online, witryny internetowe i/lub platformy) jako wynik Pana/Pani członkostwa lub uczestnictwa w jednym z naszych ˛Działań w ramach badań rynku.

Jest Pan/Pani i w każdym wypadku pozostaje Pan/Pani odpowiedzialny(-a) za Przesyłane informacje przekazywane przez siebie w ramach Pana/Pani członkostwa lub uczestnictwa w naszych Działaniach w ramach badań rynku i podczas korzystania z powiązanych witryn internetowych i/lub platform. Spółka InSites nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za Przesyłane informacje od innych uczestników.

Nie wolno przekazywać Przesyłanych informacji, które są lub mogłyby zostać uznane za nieodpowiednie, nielegalne lub w inny sposób szkodliwe dla spółki InSites lub innych uczestników.

Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z witryn i/lub platform, by reklamować lub sprzedawać produkty, usługi lub inne rzeczy (dla zysku lub nie) i nie wolno kontaktować się z innymi użytkownikami w tym celu. Komercyjne wykorzystanie witryn i/lub platform lub ich treści jest w każdym wypadku zabronione.

Musi Pan/Pani zadeklarować, że Pana/Pani Przesyłane informacje nie naruszają żadnych praw osób trzecich ani żadnych przepisów krajowych lub międzynarodowych, w tym między innymi (i) praw autorskich, patentów, znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej; (ii) prawa do prywatności (konkretnie, nie może Pan/Pani publikować jakiegokolwiek rodzaju danych osobowych innej osoby bez jej wyraźnej zgody) lub ujawniania; (iii) obowiązku zachowania poufności, ani też nie stoją w sprzeczności z takimi prawami.

Ponieważ działamy w sektorze podlegającym ścisłej regulacji, co oznacza konieczność zachowania zgodności z określonymi przepisami prawa i regulacjami, zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, oceny i, jeżeli to konieczne, natychmiastowego usunięcia wszelkich Przesyłanych informacji bez podania jakiegokolwiek powodu.

4.        Poufność

Ma Pan/Pani obowiązek dbania o poufność podczas trwania swojego członkostwa lub uczestnictwa w jednym z naszych Działań w ramach badań rynku, a także po jego ewentualnym zakończeniu.

„Poufność” oznacza, że nie wyjawi Pan/Pani informacji, danych lub Przesyłanych informacji innych osób, nie umożliwi osobom trzecim dostępu do nich, nie opublikuje, nie będzie powielać ani wykorzystywać ich w żaden inny sposób. Tylko informacje, które może Pan/Pani legalnie uzyskać przez kanał inny niż członkostwo lub uczestnictwo w Usłudze badań rynku, łub które znajdują się w domenie publicznej, nie są objęte tym obowiązkiem zachowania poufności.

Jeżeli przyznamy Panu/Pani konto w związku z członkostwem lub uczestnictwem w Działaniach w ramach badań rynku i prześlemy hasło do niego, nie ujawni Pan/Pani tych informacji innej osobie i nie umożliwi Pan/Pani innej osobie dostępu do witryn internetowych i/lub platform przez swoje osobiste konto powiązane z naszymi Działaniami w ramach badań rynku.

5.        Odpowiedzialność i odszkodowanie

Jest Pan/Pani osobiście odpowiedzialny(-a) za swoje naruszenia Regulaminu i jakichkolwiek krajowych lub międzynarodowych regulacji, w tym między innymi (i) praw autorskich, patentów, znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej; (ii) prawa do prywatności lub publikowania; (iii) obowiązku zachowania poufności.

Wyraża Pan/Pani zgodę, by — w razie konieczności — bronić i chronić przed odpowiedzialnością Spółkę InSites, jej administratorów, dyrektorów, pracowników oraz spółki stowarzyszone, partnerów biznesowych, reprezentantów lub jakiekolwiek inne zaangażowane strony trzecie (zwane zbiorczo „stronami zwolnionymi”) w odniesieniu do wszelkich szkód, kosztów, długów oraz strat dowolnego typu (w tym między innymi dowolnych kosztów prawnych) powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku dokonanych przez Pana/Panią naruszeń, a także do zrekompensowania takich szkód.

Zobowiązuje się Pan/Pani zrobić wszystko, aby współpracować z nami w celu obrony w przypadku tych problemów. Zastrzegamy sobie prawo, Pana/Pani kosztem, do wyłącznej obrony i sprawowania nadzoru nad dowolną sprawą, w przypadku której możliwe jest zażądanie od Pana/Pani odszkodowania.

6.        System nagród

Jeżeli z Działaniami w ramach badań rynku jest powiązany program nagród, stosowny regulamin zostanie ogłoszony osobno, a jego zasady mogą być różne w przypadku różnych działań badawczych.

7.        Prywatność i komunikacja

Przesyłane informacje, które są oznaczone jako wynikające z Pana/Pani członkostwa lub uczestnictwa w jednym z naszych Działań w ramach badań rynku, będą przetwarzane w wynikach badania odnoszących się do produktu lub usługi, które są przedmiotem tych Działań w ramach badań rynku, i zgodnie z celami danego Działania.

W przypadku gdy Pana/Pani Przesyłane informacje zawierają dane osobowe, zawsze będą one przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Niektóre Działania w ramach badań rynku (np. Square) odbywają się poprzez publiczną platformę komunikacyjną. Do treści, które publikuje Pan/Pani na takiej platformie, może mieć dostęp wiele osób. Proszę pamiętać, że kiedy przesył(a) Pan/Pani informacje na tę platformę, a w szczególności dane osobowe, te informacje mogą być wyświetlane nie tylko przez nas, lecz również przez innych Uczestników. Nie możemy dać żadnych gwarancji odnośnie do dalszego wykorzystywania lub jakiegokolwiek przetwarzania danych przez innych Uczestników. Przesyła Pan/Pani takie informacje na swoje własne ryzyko.

8.        Własność intelektualna

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie materiały, w tym między innymi cały tekst, wszystkie projekty, propozycje, obrazy, zdjęcia, filmy, prace audiowizualne, pomysły (w tym pomysły dotyczące produktów i reklamy), realizacja pomysłów (zwane dalej łącznie „Treściami”) są własnością spółki InSites lub osób trzecich, które mogą być właścicielami tych praw własności intelektualnej. Jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, nie otrzymuje Pan/Pani pozwolenia na wykorzystywanie lub powielanie Treści wyświetlanych w naszych Działaniach w ramach badań rynku i na powiązanych witrynach internetowych i/lub platformach. Wszystkie prawa własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone.

Przekazując swoje Przesyłane informacje, oświadcza i zapewnia Pan/Pani, że Przesyłane informacje i cała komunikacja, która ich dotyczy, będą zgodne z wymogami niniejszego Regulaminu i że Pan/Pani posiada Pan/Pani niezbędne prawa, licencje, autoryzacje i zatwierdzenia.

Zachowuje Pan/Pani prawa własności intelektualnej dotyczące Pana/Pani Przesyłanych informacji. Jednak wyraża Pan/Pani zgodę, by przekazać nam ogólnoświatową, nieodpłatną licencję na korzystanie z nich, ich powielanie, przekazywanie, poprawianie, modyfikowanie i ujawnianie oraz tworzenie na ich podstawie prac pochodnych lub użytkowanie ich w inny sposób w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Działań w ramach badań rynku i w inne sposoby określone w naszej Polityce prywatności. Niniejsza licencja na takie ograniczone użytkowanie będzie obowiązywać nadal po tym, gdy ustanie Pana/Pani członkostwo lub uczestnictwo w naszych Działaniach w ramach badań rynku, w zakresie zagregowanych i zidentyfikowanych danych, pozyskanych z Pana/Pani Przekazywanych informacji i jakichkolwiek pozostałych ich kopii zapasowych, które zostały stworzone podczas trwania Pana/Pani członkostwa lub uczestnictwa w badaniach. Licencja ta dotyczy również stron, z którymi współpracujemy w zakresie, w jakim wymaga to osiągnięcia celu Działań w ramach badań rynku i w innym zakresie określonym w naszej Polityce prywatności.

9.        Zakończenie Pana/Pani członkostwa lub uczestnictwa

Regulamin obowiązuje (i) tak długo, jak długo jest Pan/Pani członkiem lub uczestniczy Pan/Pani w jednym z naszych Działań w ramach badań rynku; lub (ii) dopóki Pana/Pani członkostwo lub uczestnictwo nie zostanie zakończone przez Pana/Panią lub przez nas.

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani zakończyć swoje członkostwo lub uczestnictwo w badaniach, może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami. Ponadto może Pan/Pani również samodzielnie dezaktywować swoje konto lub zakończyć subskrypcję naszych zaproszeń poprzez link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub zablokowania Pana/Pani członkostwa lub uczestnictwa oraz dostępu do witryn internetowych i/lub platform skojarzonych z naszymi Działaniami w ramach badań rynku, jeżeli nie będzie Pan/Pani stosować się do Regulaminu.

10.    Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż podejmujemy należyte starania podczas opracowywania, dostarczania i utrzymywania naszych Działań w zakresie badań rynku i powiązanych witryn internetowych i/lub platform, nie możemy zagwarantować dokładności, niezawodności, aktualności czy jakiegokolwiek innej cechy dostarczanych informacji (porad, opinii, oświadczeń itp.). Nie możemy również zagwarantować odpowiedniej funkcjonalności i dostępności witryn internetowych i/lub platform.

Spółka InSites nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody w związku z (i) wadliwym funkcjonowaniem, przejściową lub trwałą niedostępnością witryn internetowych i/lub platform lub (ii) innymi skutkami wynikającymi z dostępu do witryn internetowych i/lub platform lub treści czy informacji tam zawartych lub z nich korzystania.

Nie mamy obowiązku aktualizować informacji w naszych witrynach internetowych i/lub na naszych platformach i zastrzegamy sobie prawo, by bez ostrzeżenia wyłączyć witryny internetowe i/lub platformy.

11.    Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego poprawiania niniejszego Regulaminu. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z poprawkami wprowadzanymi w niniejszym Regulaminie, może Pan/Pani zawsze zakończyć swoje członkostwo lub uczestnictwo w badaniach.

12.    Brak możliwości zastosowania

W przypadku gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami dotyczącymi porządku publicznego, takie postanowienie zostanie wyłączone w zakresie, w jakim jest nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, a pozostałe postanowienia pozostaną nadal w mocy.

13.    Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie przepisom prawa belgijskiego i jest zgodnie z nimi interpretowany, bez uwzględnienia norm prawa kolizyjnego i zasad wyboru jurysdykcji. Jakikolwiek spór powstały w związku z niniejszym Regulaminem, Pana/Pani członkostwem lub uczestnictwem w Działaniach w ramach badań rynku lub korzystaniem z powiązanych z nimi witryn internetowych i/lub platform zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w Gandawie w Belgii.

14.    Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek komentarze lub pytania?

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego Regulaminu może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami pod adresem info@insites-consulting.com.