PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod – obecné informace 

Společnost Human8 se zavazuje respektovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jak jsou upraveny v nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení o ochraně údajů” nebo „GDPR“).  

Kromě toho jsme členem Evropské společnosti pro výzkum veřejného mínění a marketingový průzkum („ESOMAR“), mezinárodní organizace zaměřené na rozvoj lepších metod průzkumu trhu. Dále též dodržujeme odborné standardy, které ESOMAR stanovuje pro své členy. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje ve Skupině Human8, která zahrnuje následující subjekty: (i) společnost InSites Compages NV, se sídlem Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgie) a registrovanou u banky Crossroads Bank for Enterprises pod číslem BE0837.297.070(ii) její dceřiné a přidružené společnosti (viz kontaktní údaje níže nebo klepněte zde) (společně a jednotlivě dále jen „Human8“, „Skupina Human8“, „naše“, „nás/nám“ nebo „my“).  

Kdo jsme? 

Společnost Human8 je skupina agentur zabývajících se průzkumy mezi spotřebiteli, která provozuje online komunity a panely, v nichž vyzýváme spotřebitele, aby se podělili o svůj názor na podniky, produkty a služby našich klientů. Svým klientům nabízíme doplňkové služby k těmto komunitám, jako například analýzy globálních spotřebitelských trendů. 

Ve společnosti Human8 věříme v ochranu soukromí a zachování důvěrné povahy osobních údajů, které o vás uchováváme. Jsme si vědomi, že můžete mít v souvislosti s osobními údaji, které shromažďujeme, používáme a případně poskytujeme třetím osobám za účelem nabízení a poskytování našich produktů a služeb, obavy týkající se ochrany a bezpečnosti poskytnutých osobních údajů. Za tímto účelem jsme zpracovali toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“).   

Upozorňujeme, že toto prohlášení se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů společností Human8 (I), která vystupuje jako zpracovatel osobních údajů jménem našich klientů při provádění aktivit průzkumu trhu a/nebo (II) jako správce osobních údajů svým vlastním jménem v rámci vlastní podnikatelské činnosti.  

Veškeré zpracování osobních údajů společností Human8 bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a tímto prohlášením.  

Proč toto prohlášení? 

Toto prohlášení určuje, jak společnost Human8 zpracovává osobní údaje shromážděné prostřednictvím:  

(I) produktů a služeb průzkumu trhu, které nabízíme svým klientům, např. shromažďování informací prostřednictvím průzkumů, panelů, komunit (např. „Square“), rozhovorů nebo jiných forem nástrojů průzkumu trhu (dále jen „aktivity průzkumu trhu“); 

Vybrané příklady: 

 • vaše účast v jedné nebo více našich aktivitách průzkumu trhu (např. dotazníky, panely, průzkumy, ankety, komunity nebo jiné nástroje průzkumu trhu); 
 • vaše účast v jedné nebo více z našich soutěží o ceny; 
 • veškeré informace, které nám během těchto účastí aktivně poskytnete;  
 • když nás kontaktujete prostřednictvím našich internetových stránek, e-mailem, poštou, telefonicky, výměnou vizitek, podáním žádosti o uplatnění svých práv,…;  
 • když s námi navážete nebo udržujete smluvní vztah;  
 • když se u nás ucházíte o zaměstnání;  
 • když se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu;  
 • když zanecháte komentář na našich internetových stránkách;  
 • když požádáte o stažení určitého souboru;  
 • prostřednictvím nezbytně nutných souborů cookie na našich internetových stránkách nebo nikoliv nezbytně nutných souborů cookie s vaším souhlasem; 

(II) různých námi používaných internetových stránek, jako např. https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (společně a jednotlivě dále jen „internetové stránky“) a veškerých činností a služeb týkajících se našeho podnikání obecně (např. administrativní, technické, finanční či jiné komerční aktivity a služby) (dále jen „podnikatelská činnost“).  

V případě potřeby se rozlišuje mezi našimi aktivitami průzkumu trhu a podnikatelskou činností.  

Toto prohlášení popisuje naše postupy při používání těchto informací a údajů, kroky, které podnikáme k jejich ochraně, a také možnosti volby a práva, které máte jako subjekty údajů (dále jen „vy“ nebo „vaše“) v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. K dotčeným subjektům údajů mohou patřit: 

(I) spotřebitelé/účastníci při provádění našich aktivit průzkumu trhu a/nebo 

(II) každý uživatel našich internetových stránek, žadatelé o zaměstnání, odběratelé našich informačních bulletinů, osobní nebo firemní klienti (a osoby spojené s našimi firemními klienty), dodavatelé (včetně subdodavatelů a jednotlivců spojených s našimi dodavateli a subdodavateli), obchodní kontakty (stávající a potenciální klienti a/nebo osoby s nimi spojené) a jakékoli další osoby, které se s námi spojí v rámci naší podnikatelské činnosti.  

Jaké je naše postavení? 

Pokud vás neinformujeme jinak a v závislosti na konkrétní situaci, při zpracování vašich osobních údajů vystupujeme jako správce údajů, zpracovatel údajů nebo společný správce údajů.  

Toto rozlišení má smysl, protože určuje naše odpovědnost vůči vám jako subjektu údajů a též naše povinnosti vůči dalším možným zúčastněným stranám, jako jsou naši klienti. Naše kvalifikace také určuje, v jakém rozsahu se toto prohlášení vztahuje na činnosti, které provádíme při zpracování vašich osobních údajů, jak je vysvětleno níže. 

(I) Aktivity průzkumu trhu  

Pokud provádíme aktivity průzkumu trhu a získáme vaše osobní údaje jako účastníka zapojeného do těchto aktivit, zpracováváme vaše osobní údaje jménem našich klientů. Naši klienti vždy vystupují jako správci vašich osobních údajů.  

Společnost Human8 zpracovává vaše osobní údaje v souladu s pokyny svých klientů v postavení hlavního zpracovatele údajů pro své klienty. V této souvislosti naši klienti uzavírají se společností Human8 smlouvu a dohodu o zpracování osobních údajů podle článku 28 GDPR.  

Pokud by společnost Human8 společně se svými klienty výjimečně určila účely a/nebo základní prostředky zpracování vašich osobních údajů v rámci provádění požadovaných aktivit průzkumu trhu, bude společně se svými klienty považována ve vztahu k vašim osobním údajům za společného správce údajů. V této souvislosti naši klienti uzavírají se smlouvu a společně s našimi klienty jsme uzavřeli tzv. dohodu o společném správcovství osobních údajů podle článku 26 GDPR.  

 (viii) Informace o zpracování osobních údajů podle článků 13 a 14 GDPR poskytují oba správci údajů subjektům údajů společně prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na jejich oficiálních internetových stránkách a zejména prostřednictvím tohoto prohlášení.  

(II) Podnikatelská činnost  

Pokud provádíme svou podnikatelskou činnost a získáme od vás osobní údaje jako od návštěvníka našich internetových stránek, žadatele, odběratele našeho informačního bulletinu, klienta, dodavatele, obchodního kontaktu nebo jiné osoby, která s námi naváže kontakt, zpracováváme vaše osobní údaje jménem Skupiny Human8. Subjekt Skupiny Human8, kterému své osobní údaje původně sdělíte, vystupuje jako (počáteční) správce vašich osobních údajů.  

Obecně však většinu svých administrativních, technických, finančních, obchodních a/nebo právních činností a služeb zpracování provádíme centrálně na úrovni naší konečné mateřské společnosti (InSites Compages NV) prostřednictvím tzv. centralizovaných jednotek. V souvislosti s tím společnost InSites Compages NV a její dceřiné a přidružené společnosti vystupují ve vztahu k vašim osobním údajům jako společný správce údajů a v rámci Skupiny Human8 je uzavřena vnitroskupinová dohoda, jejíž součástí je ujednání o společném správci údajů podle článku 26 GDPR. 

 (viii) Informace o zpracování osobních údajů podle článků 13 a 14 GDPR poskytují oba správci údajů subjektům údajů společně v souladu s tímto prohlášením.   

Kromě toho je i nadále možné, aby subjekt Skupiny Human8 přijímal služby přímo nebo nepřímo od jednoho nebo více jiných subjektů Skupiny Human8 (jiných než od konečné mateřské společnosti) prostřednictvím tzv. jednotek projektových služeb nebo jednotek klientských služeb. Konkrétně se jedná o situaci, mimo jiné, kdy místní subjekt provádí aktivity průzkumu trhu jménem našich klientů a požádá o pomoc jiný místní subjekt v souvislosti s těmito aktivitami průzkumu trhu. V souvislosti s tím subjekt Skupiny Human8, který poskytuje své služby jinému subjektu Skupiny Human8, vystupuje ve vztahu k vašim osobním údajům jako (dílčí) zpracovatel, přičemž v rámci Skupiny Human8 je uzavřena vnitroskupinová dohoda, jejíž součástí je dohoda o zpracování údajů podle článku 28 GDPR.  

Na koho se obrátit?  

V souladu s články 13 a 14 GDPR vám toto prohlášení poskytuje informace o zpracování osobních údajů společností Human8 jménem našich klientů (při provádění průzkumu trhu) a jménem Skupiny Human8 (při podnikatelské činnosti).  

Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo zpracování svých osobních údajů v této souvislosti, můžete se obrátit na zmocněnce pro ochranu osobních údajů společnosti Human8 s využitím kontaktních údajů uvedených níže v části 8.2 nebo kliknutím zde. 

Zejména v souvislosti s aktivitami průzkumu trhu poskytujeme informace podle tohoto prohlášení jménem našich klientů a v rámci služeb pro naše klienty. Pokud však společnost Human8 vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, nemůžeme nést odpovědnost za to, pokud by vám tyto informace neposkytly potřebné informace v dostatečné míře. Naši klienti jako správci údajů nesou nadále individuální odpovědnost za to, že vás budou informovat o konkrétním použití vašich osobních údajů. Takové informace vám budou poskytnuty samostatně, pokud by se lišily od níže uvedených účelů průzkumu trhu.  

Na začátku každé aktivity průzkumu trhu, kterou provádíme jménem našich klientů, identifikujeme naše klienty jako správce údajů a poskytneme vám všechny jejich příslušné kontaktní údaje. Ve výjimečném případě, kdy by identifikace našeho klienta na začátku konkrétní aktivity průzkumu trhu měla významné důsledky pro výsledky takové aktivity průzkumu trhu, se však můžeme rozhodnout uvést našeho klienta až na konci takové aktivity. V takovém případě a před zpracováním vašich osobních údajů vám objasníme, že náš klient bude uveden na konci aktivity průzkumu trhu, a poskytneme nezbytné záruky, že vaše osobní údaje budou vymazány, pokud v okamžiku odhalení našeho klienta vznesete námitku, budete chtít odvolat svůj souhlas a/nebo se nebudete chtít nadále účastnit. V každém případě je Skupina Human8 bez ohledu na svou kvalifikaci a v rámci svých služeb pro své klienty pověřena vyřizovat nebo odpovídat na všechny vaše dotazy, žádosti a/nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů jménem svých klientů.  

Pokud máte po přečtení tohoto prohlášení stále nějaké dotazy ohledně toho, jak naši klienti používají vaše osobní údaje (i našim prostřednictvím), můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti Human8 s použitím kontaktních údajů uvedených níže v části 8.2 nebo klepnutím zde. V každém případě předáme všechny potřebné informace našim klientům a zajistíme, aby vaše dotazy, žádosti a/nebo stížnosti byly vyřízeny a správně zodpovězeny.  

Zpracování osobních údajů  

A) Aktivity průzkumu trhu: 

Osobní údaje, které společnost Human8 shromažďuje a zpracovává, od vás zpravidla získává dobrovolně a přímo. V souvislosti s aktivitami průzkumu trhu, které provádíme jménem našich klientů, je možné, že vaše osobní údaje získáme z jiných zdrojů, například z databáze našich klientů, od zprostředkovatelů seznamů, z internetových stránek našeho panelu nebo prostřednictvím reklamy.  

Osobní údaje 

Právní základy a účel 

Doba uchovávání 

Údaje pro elektronickou identifikaci: 

Např.: IP adresa, ID uživatele, jedinečný identifikátor přidělený vašemu zařízení, zeměpisná poloha, informace odvozené z obsahu internetové stránky. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pozvání, registrace a účast na našich aktivitách (např. konkrétní průzkum trhu, sociální průzkum a průzkum spokojenosti). Ověření vašeho používání námi poskytnutých důvěrných materiálů. Provozní účely (správa našich internetových stránek, systémů a aplikací). 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu poté budou údaje uchovávány maximálně po dobu 2 let. 

Kontaktní údaje: 

Např. Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiné relevantní kontaktní údaje. 

Právní základ: výslovný souhlas a oprávněné zájmy. 

Účel: pozvání, registrace a účast na našich aktivitách (např. konkrétní průzkum trhu, sociální průzkum a průzkum spokojenosti). Informování a kontaktování vaší osoby. Přímý marketing, reklama a zvyšování povědomí o značce. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu poté budou údaje uchovávány maximálně po dobu 2 let. 

Osobní identifikační údaje: 

Např. Věk, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, státní příslušnost. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavování kolektivních profilů, profilování. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Historie kontaktů.  

Např. Zaslaná a doručená sdělení. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: kontaktování a informování vaší osoby. Přímý marketing, reklama a zvyšování povědomí o značce. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Informace o vzdělání a povolání. 

Např. Životopis, úroveň dosaženého vzdělání, titul, osvědčení, odborné dovednosti a aktivity.  

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavování kolektivních profilů, profilování.  

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Životní styl, zájmy a preference. 

Např. Společenské aktivity, koníčky, osobnost, komunitní zapojení, zvyky. 

 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Veřejné informace. 

Např. Veřejně dostupné informace, informace na sociálních sítích. 

Právní základ: oprávněný zájem. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

18 měsíců od podání jakékoli námitky.  

Finanční údaje. 

Např. Bankovní údaje (identifikátor pobočky, variabilní symbol, IBAN, BIC, číslo účtu). 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: k zasílání peněžních odměn. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 7 roky. 

Fotografie, snímky či zvukové nahrávky. 

Např. Při účasti na videonahrávkách, zveřejňování materiálů v komunitě nebo nahrávání fotografií. 

 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: 

Např. Informace o rase a původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, fyzickém nebo duševním zdraví, genetických údajích, biometrických údajích, sexuálních životě nebo sexuální orientaci. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Jedinečná identifikační čísla: 

Např. Informace, které shromažďujeme v dotaznících nebo panelech, jedinečné identifikační číslo účastníka. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

Osobní údaje dětí: 

Např. Účast povolujeme dětem od 16 let nebo od nižšího věkového limitu v závislosti na platných právních předpisech. 

Právní základ: výslovný souhlas dítěte a výslovný souhlas fyzické osoby s rodičovskou zodpovědností za dítě. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 2 roky. 

B) Podnikatelská činnost 

Pokud osobní údaje získáváme v rámci podnikatelské činnosti, tyto informace zpracováváme a zveřejňujeme následujícím způsobem: 

Osobní údaje 

Právní základy a účel 

Doba uchovávání 

Kontaktní údaje: 

Např. Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiné relevantní kontaktní údaje. 

Právní základ: výslovný souhlas a oprávněné zájmy. 

Účel: Informování a kontaktování vaší osoby. Přímý marketing, reklama a zvyšování povědomí o značce, správa vztahů se zákazníky, přihlašování na našich internetových stránkách. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 3 roky. 

Osobní identifikační údaje: 

Např. Věk, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, státní příslušnost. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: žádosti o zaměstnání, pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 3 roky. 

Historie kontaktů:  

Např. Zaslaná a doručená sdělení. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: kontaktování a informování vaší osoby. Přímý marketing, reklama a zvyšování povědomí o značce. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 3 roky. 

Informace o vzdělání a povolání. 

Např. Životopis, úroveň dosaženého vzdělání, titul, osvědčení, odborné dovednosti a aktivity. 

 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: žádosti o zaměstnání, pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 3 roky. 

Veřejné informace. 

Např. Veřejně dostupné informace, informace na sociálních sítích. 

Právní základ: oprávněný zájem. 

Účel: žádost o zaměstnání. 

18 měsíců od podání jakékoli námitky. 

Finanční údaje. 

Např. Bankovní údaje (identifikátor pobočky, variabilní symbol, IBAN, BIC, číslo účtu). 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: účetnictví, fakturace, správa vztahů se zákazníky. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 7 roky. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: 

Např. Informace o rase a původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, fyzickém nebo duševním zdraví, genetických údajích, biometrických údajích, sexuálních životě nebo sexuální orientaci.

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely, sestavení kolektivních profilů, profilování, zpracování vašich odpovědí v průzkumech a poskytnutí výsledků klientovi. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 3 roky. 

Jedinečná identifikační čísla: 

Např. Informace, které shromažďujeme v dotaznících nebo panelech, jedinečné identifikační číslo účastníka. 

Právní základ: výslovný souhlas. 

Účel: pro výzkumné a statistické účely. 

Po dobu trvání smlouvy s naším klientem nebo do odvolání vašeho souhlasu a poté budou údaje uchovávány maximálně 3 roky. 

C) Další informace 

V případě, že vaše osobní údaje získáme z jiných zdrojů, budeme vás při prvním kontaktu s vámi (např. při pozvání k účasti na průzkumu trhu) informovat o tom, že vaše osobní údaje uchováváme, z jakého zdroje vaše osobní údaje pocházejí, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů a k jakým konkrétním účelům hodláme vaše osobní údaje uchovávat a zpracovávat.  

Pokud jsme vás kontaktovali a chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze odstraněny, odstraníme vás z naší databáze, jakmile to bude možné. Kromě toho budeme o takové žádosti informovat všechny další zdroje a/nebo příjemce vašich osobních údajů a požádáme je, aby učinili totéž.  

Pokud vás neinformujeme jinak a za podmínky, že k tomu budeme mít právní základ, bude společnost Human8 používat vaše osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům.  Pokud máme v úmyslu použít vaše osobní údaje k jiným účelům, než vám byly sděleny, budeme vás o tom předem informovat. Například: Vaše osobní údaje nebudeme používat k reklamním účelům, pokud jste nám k tomu předem nedali dobrovolně výslovný souhlas. 

Pokud společnost Human8 spoléhá na váš souhlas se zpracováním osobních údajů, zabezpečíme, aby náš klient získal nebo abychom my jménem našeho klienta získali váš řádný informovaný, konkrétní, aktivní a jednoznačný souhlas. Upozorňujeme, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Více informací o tom, jak to můžete udělat, najdete v části „Vaše práva” nebo klikněte zde. 

Pokud se společnost Human8 opírá o náš oprávněný zájem jako právní základ, zmírníme dopady, které by toto zpracování vašich osobních údajů mohlo mít na vaše soukromí tím, že vhodným způsobem minimalizujeme jejich používání a zavedeme odpovídající přístupové a bezpečnostní záruky, abychom zabránili neoprávněnému použití.  

V případě profilování jako účelu se nepředpokládá, že by mělo právní účinky, které by se významně dotkly subjektu údajů. Důsledkem tohoto účelu je obecná kategorizace osob pro marketingové účely. 

Vezměte prosím na vědomí, že všechny lhůty uchovávání související s osobními údaji, které zpracováváme jménem našich klientů při provádění požadovaných aktivit průzkumu trhu, určují naši klienti. Společnost Human8 může tyto osobní údaje uchovávat pouze po dobu platnosti smlouvy o zpracování údajů se svými klienty, po jejímž uplynutí musí být všechny osobní údaje podle rozhodnutí klientů vráceny nebo vymazány. Standardně odstraňujeme osobní údaje 2 roky po ukončení práce nebo 7 let pro účely finančních údajů/transakcí. 

Jaká opatření přijímáme k zabezpečení vašich osobních údajů?  

Společnost Human8 přistupuje se vší vážností k zabezpečení všech osobních údajů, které zpracováváme (např. při vlastní podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s aktivitami průzkumu trhu). Proto jsme zavedli vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření se liší v závislosti na citlivosti, formátu, umístění, množství, distribuci a uložení osobních údajů a zahrnují opatření určená k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem. Pokud je to vhodné, zahrnují tato ochranná opatření šifrování komunikace, například prostřednictvím protokolu SSL, šifrování informací při ukládání, firewally, kontrolu přístupu, rozdělení povinností a podobné bezpečnostní postupy. Přístup k osobním údajům omezujeme na naše zaměstnance a třetí osoby, které potřebují přístup k těmto informacím k legitimním a relevantním obchodním účelům. 

Společnost InSites Compages NV (prostřednictvím své dceřiné společnosti InSites NV) je držitelem certifikátu ISO 27001 v oblasti řízení bezpečnosti informací (číslo certifikátu IS 71404), a proto může prokázat příslušná technická a organizační opatření, která jsou rovnocenná ve všech státech, ať už v rámci EU nebo mimo ni. Stejná technická a organizační opatření, která jsou centrálně organizována a řízena společností InSites Compages NV, jsou zavedena i v organizaci ostatních subjektů Skupiny Human8. Každý subjekt Skupiny Human8 se smluvně zaručil, že bude tato stejná technická a organizační opatření vždy dodržovat. 

Všichni naši zaměstnanci, dodavatelé a třetí osoby, které budou mít přístup k vašim osobním údajům na základě pokynů Skupiny Human8, budou vázány mlčenlivostí, přičemž používáme bezpečnostní opatření a kontroly přístupu k omezení přístupu na osoby, které takový přístup potřebují k plnění svých povinností a úkolů. 

Přenos osobních údajů 

Vaše osobní údaje sdílíme s ostatními pouze tehdy, je-li nám to zákonem povoleno a pokud je to nutné pro naplnění účelů souvisejících s výše popsanými. Pokud sdílíme osobní údaje s ostatními, zavádíme smluvní ujednání a bezpečnostní mechanismy, které slouží k ochraně osobních údajů a dodržování našich vlastních norem ochrany dat, důvěrnosti a bezpečnosti.  

Osobní údaje, které uchováváme, mohou být přeneseny:  

 • našim klientům  

Při provádění aktivit průzkumu trhu jménem našich klientů získáváme a zpracováváme informace o vás jako o účastníkovi. Pokud se účastníte online průzkumů, anket nebo diskusí nebo zveřejňujete materiály v komunitě, vaše jméno a informace, které zveřejníte, budou viditelné pouze pro nás, ostatní účastníky komunity a naše klienty. Veškeré příspěvky, které vložíte do průzkumu, ankety nebo diskuse v komunitě, budou v zásadě spojeny pouze s vaším krycím jménem. Pokud sami zveřejníte jakékoli osobní údaje, můžeme je podle našeho uvážení z důvodu vaší bezpečnosti odstranit. Doporučujeme zvolit si takové krycí jméno, které se nebude podobat vašemu skutečnému jménu.  

Tyto informace zpracováváme jménem našich klientů a jejich sdílení s nimi je nezbytné k poskytování produktů a služeb těmto klientům. V této souvislosti je možné, že budeme sdílet fotografie, obrazové záznamy, zvukové nahrávky nebo úplné soubory dat (např. odpovědi na otázky v průzkumu, které jim pomohou informovat o konkrétních prvcích jejich nabídky), které o vás máme. Učiníme tak však pouze v případě, že k takovému přenosu získáme váš výslovný souhlas.  

Náš klient může kombinovat údaje získané z průzkumu trhu, který provádíme jménem našich klientů, s dalšími údaji, které o vás případně má. Toto prohlášení nepopisuje konkrétní způsoby použití vašich osobních údajů naším klientem – informace o nich vám budou poskytnuty samostatně, pokud by se lišily od výše uvedených účelů průzkumu trhu, nicméně pokud nejste spokojeni s tím, že vaše odpovědi budou takto použity, měli byste nás o tom informovat předtím, než budete souhlasit s účastí na některé z aktivit průzkumu trhu, ke které jste pozváni a pro kterou musíte přijmout toto prohlášení a veškeré příslušné podmínky použití. Poté můžeme s klientem určit, zda lze použití vašich údajů omezit a zda je v takovém případě možné se konkrétní aktivity průzkumu trhu zúčastnit.  

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb jednomu klientovi nebudeme sdílet s jinými klienty. Tyto údaje také nebudeme prodávat, pronajímat ani půjčovat jiným třetím osobám, ani jimi nebudeme obohacovat svou vlastní databázi a neumožníme to ani třetí osobě. 

 • v rámci Skupiny Human8 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci naší globální sítě společností, pokud je to nezbytné k provádění našich aktivit průzkumu trhu a/nebo podnikatelské činnosti a k účelům, k nimž byly vaše osobní údaje shromážděny, jak je uvedeno výše. Podrobnosti o našich dceřiných a přidružených společnostech naleznete v níže uvedených kontaktních údajích nebo kliknutím klepnutím zde 

 • našim poskytovatelům služeb  

V případě potřeby využívámetřetí osobyk tomu, aby nám pomáhaly při poskytování služeb a při poskytování, řízení a správě našich interních IT systémů nebo (interních) obchodních procesů, přičemž je můžeme požádat o provádění určitých úkolů našim jménem. Využíváme služeb poskytovatelů informačních technologií, cloudového softwaru jako služeb, hostingu a správy internetových stránek, analýzy dat, náborového softwaru, zálohování dat, bezpečnostních a úložných služeb. Seznam našich dílčích zpracovatelů údajů naleznete na tomto odkazu: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Těmto poskytovatelům služeb budeme tyto osobní údaje sdělovat nebo zpřístupňovat pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Tyto údaje nesmějí používat k žádným jiným účelům, zejména ne ke svým vlastním účelům nebo účelům třetích osob. Kromě toho jsou naši poskytovatelé služeb smluvně zavázáni k zachování mlčenlivosti ohledně vašich osobních údajů prostřednictvím tzv. dohody o ochraně osobních údajů. 

Pokud se účastníte našeho motivačního systému, může být nutné sdílet vaše osobní údaje (např. jméno, e-mailovou adresu, …) s třetími osobami, které nám pomáhají s vyřizováním motivačních pobídek.

 • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním a regulačním úřadům či jiným třetím osobám podle požadavků příslušných právních předpisů a v souladu s nimi:  

Vyhrazujeme si právo poskytnout veškeré příslušné informace orgánům činným v trestním řízení nebo jiným třetím osobám s pravomocí získávat osobní údaje, například k ověření, zda dodržujeme platné zákonné předpisy, vyšetřování údajného trestného činu nebo ke stanovení, výkonu či obraně zákonných práv. Požadavkům na sdělení osobních údajů vyhovíme pouze tehdy, je-li to nezbytné a vhodné, a pokud tak můžeme učinit v souladu s platnými zákony nebo předpisy. 

 • v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) i mimo něj 

Jsme globální síť firem, kdy jednotlivé subjekty působí v rámci EHP i mimo něj, a proto můžeme využívat ke svému podnikání služby poskytované třetími osobami v jiných zemích mimo EHP. V důsledku toho mohou být osobní údaje přeneseny mimo EHP. GDPR umožňuje společnosti Human8 přenést za určitých podmínek osobní údaje do takových třetích zemí.  

V rámci mezinárodních výzkumných projektů vás společnost Human8 může také pozvat k účasti na výzkumných projektech jak tuzemských, tak mezinárodních obchodních klientů nebo partnerů, opět včetně případného přenosu osobních údajů mimo EHP.  

V každém případě jsme podnikli kroky k zajištění toho, aby veškeré osobní údaje byly zpracovávány s ohledem na přiměřenou úroveň zabezpečení, aby veškeré přenosy osobních údajů mimo EHP probíhaly v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany. Zavádíme právní záruky upravující takový přenos, například standardní smluvní doložky, souhlas jednotlivců nebo jiné právní důvody povolené platnými právními předpisy. Každý takový přenos posuzujeme a v případě nutnosti uzavřeme s příslušnou třetí osobou standardní smluvní doložky. V rámci skupiny jsme uzavřeli vnitroskupinovou dohodu.  

Vaše práva  

GDPR vám v souvislosti s osobními údaji poskytuje určitá práva. Tato práva jsou uvedena níže. Pokud si přejete uplatnit některá z níže uvedených práv, obraťte se prosím na nás. Naše kontaktní údaje naleznete níže nebo klepněte zde 

Upozorňujeme, že při výkonu těchto práv platí určité výjimky, což znamená, že možná nebudete moci uplatnit tato práva ve všech situacích:   

 • Právo na přístup a pořízení kopií: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme.  
 • Právo na změnu či opravu: Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.  
 • Právo na výmaz („Právo být zapomenut“): Za určitých okolností nás můžete nás požádat o vymazání osobních údajů; v takovém případě přijmeme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali zpracovatele údajů, kteří zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení, že jste požádali o vymazání odkazů na své osobní údaje, jejich kopií nebo replikací. 
 • Právo na omezení („omezení zpracování“): Můžete požádat, aby určité osobní údaje byly označeny jako omezené, a také omezit zpracování za určitých jiných okolností. 
 • Právo na přenositelnost: Můžete nás požádat o elektronický přenos svých osobních údajů třetí osobě, pokud je GDPR připouští.   
 • Právo podat stížnost: Chcete-li podat stížnost na zpracování svých osobních údajů společností Human8, uděláme vše pro to, abychom tuto stížnost vyřešili. Kromě toho máte právo podat stížnost na naše zpracování u našeho vedoucího dozorového úřadu a/nebo u místního dozorového úřadu. Příslušné kontaktní údaje naleznete níže nebo klepněte zde.   

Kromě toho máte za určitých podmínek: 

 • Právo odvolat souhlas: Je-li zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Všechny informační bulletiny obsahují tlačítko k odhlášení v zápatí dané e-mailové zprávy. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.  
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování osobních údajů, které společnost Human8 odůvodňuje právním základem „oprávněných zájmů“, ledaže by naše důvody k takovému zpracování převažovaly nad jakýmkoli poškozením práv na ochranu soukromí jednotlivce, a kdykoli můžete vznést námitku proti přímému marketingu (včetně jakéhokoli profilování pro takové účely). 

Uplatnění vašich práv je v zásadě bezplatné. Pokud se vaše žádost jeví jako neopodstatněná nebo bezdůvodná, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek na pokrytí našich administrativních nákladů. V takových případech však můžeme vaši žádost také jednoduše odmítnout. O důvodech tohoto postupu vás pak budeme informovat.  

V každém případě vás budeme vždy informovat o odpovědi na vaši žádost ve lhůtě čtyř týdnů (u jednoduchých žádostí) nebo 3 měsíců (u složitých nebo vícenásobných žádostí). 

Aktualizace tohoto prohlášení  

Společnost Human8 si vyhrazuje právo toto prohlášení kdykoli revidovat a aktualizovat. Datum poslední aktualizace naleznete v horní části tohoto prohlášení, přičemž nejnovější verze bude vždy k dispozici na našich internetových stránkách. Proto byste měli naše internetové stránky pravidelně kontrolovat, abyste byli obeznámeni s našimi nejnovějšími zásadami a postupy.  

Soubory cookie na našich internetových stránkách 

Soubory cookie a další technologie online identifikace, jako jsou webové majáky nebo pixely, používáme k tomu, abychom uživatelům poskytli lepší uživatelský zážitek. Viz odkaz. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Příslušné kontaktní údaje 

Subjekty skupiny Human8  

Každý subjekt skupiny Human8 Group lze kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů. Pokud však máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování svých osobních údajů společností Human8, doporučujeme vám obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Human8, který v této oblasti jedná jménem skupiny Human8.  

 

 

Subjekt skupiny Human8 

Sídlo 

Identifikační číslo 

Subjekty působící v EHP 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgie  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgie  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgie  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Prům. zóna Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Německo 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Francie 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam Nizozemsko 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Rumunsko 

RO28395601 

Subjekty působící mimo EHP 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Spojené království 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Austrálie 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Jihoafrická republika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Spojené státy americké  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Spojené království 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Spojené království  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Spojené státy americké  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, Čínská republika 10483 

42850664 

DPO a zástupce společnosti Human8  

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, kterému interně poskytuje podporu několik osob odpovědných za otázky související s ochranou osobních údajů obecně. V tomto ohledu využíváme také externí právní poradce. Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, žádosti a/nebo stížnosti subjektů údajů lze adresovat pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Human8: 

 • E-mailem:  dpo@wearehuman8.com 
 • Telefonicky:  +32 (0)9 2691500 
 • Poštou:  k rukám: Human8 DPO  

                                      Evergemsesteenweg 195 

                                     9032 Wondelgem  

                                     Belgie 

Abychom předešli jakýmkoli pochybnostem, uvádíme, že jménem Skupiny Human8 Group jedná pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Human8. V případech, kdy společnost Human8 vystupuje jako zpracovatel údajů nebo společný správce údajů se svými klienty při provádění aktivit průzkumu trhu jménem svých klientů a v rámci služeb pro své klienty, je pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Human8 jmenován jako jediná kontaktní osoba. Podle své volby se můžete obracet se svými dotazy, žádostmi a/nebo stížnostmi na pověřence pro ochranu osobních údajů Human8, který je pověřen vyřizováním takových žádostí nebo stížností jménem našich klientů, nebo přímo na naše klienty.  

V souladu s článkem 27 GDPR jsme určili společnost InSites Compages NV jako zástupce subjektů Supiny Human8 Group se sídlem mimo EHP. Společnost InSites Compages NV, a zejména pověřenec pro ochranu osobních údajů Human8 jednající jménem Skupiny Human8 Group, působí jako prostředník mezi vámi jako subjektem údajů a subjekty Skupiny Human8 Group mimo EHP, které případně zpracovávají vaše osobní údaje při provádění aktivit průzkumu trhu a/nebo v rámci podnikatelské činnosti. 

Kontaktní údaje dozorového úřadu  

V souladu s článkem 56 GDPR jsme jmenovali belgický úřad pro ochranu osobních údajů našim vedoucím dozorovým úřadem, protože hlavní provoz Skupiny Human8 Group sídlí v Belgii. Vedoucí dozorový úřad bude primárně odpovědný za řešení našich přeshraničních činností zpracování osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste se s případnou stížností na zpracování svých osobních údajů společností Human8 obrátili na tento orgán. Bez ohledu na výše uvedené máte právo vznést stížnost na naše zpracování u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Ke zjištění kontaktních údajů jakéhokoli jiného místního úřadu pro ochranu osobních údajů (které nejsou uvedeny níže) bychom vás rádi odkázali na následující stránky: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Stát  

Kontaktní údaje 

Belgie 

 

(Vedoucí dozorový úřad)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel.: +32 2 274 48 00 

Fax: +32 2 274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 
Web:  

Francie 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel.: +33 1 53 73 22 22 

Fax: +33 1 53 73 22 00 

E-mail: / 

Web: http://www.cnil.fr/ 

Německo 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.: +49 228 997799 0 
Fax: +49 228 997799 5550 
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Web: http://www.bfdi.bund.de/ 

Rumunsko 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel.: +40 31 805 9211 

Fax: +40 31 805 9602 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
Web: http://www.dataprotection.ro/ 

Nizozemsko  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel.: +31 70 888 8500 
Fax: +31 70 888 8501 
E-mail: / 

Web: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Austrálie  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel.: 1300 363 992 (nebo +61 2 9284 9749 při hovorech ze zahraničí)  

Fax: +61 2 9284 9666 

E-mail: / 

Web: https://www.oaic.gov.au/ 

Jihoafrická republika  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel.: +27 (0) 10 023 5207 

Mobil: +27 (0) 82 746 4173 

E-mail: inforeg@justice.gov.za 

Web: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Spojené království  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Tel.: +0303 123 1113 (nebo +44 1625 545745 při hovorech ze zahraničí) 

Fax: 01625 524510 

E-mail: / 

Web: www.ico.org.uk