A RÉSZVÉTEL ÉS A JUTALMAK ÁTVÉTELÉNEK HIVATALOS SZABÁLYAI

1. RÉSZVÉTELI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYOK

A jelen részvételi és jutalmazási szabályok (a “Szabályok”) meghatározzák a résztvevők jogait és kötelezettségeit, valamint azokat az elveket, amelyek alapján az Human8 által bármely platformján szervezett közösségben való részvétellel jutalomban részesülhetnek. Ezeket a közösségeket az Human8 által az ügyfelei (“Ügyfelek”) megbízásából végzett marketingkutatási tevékenységek részeként szervezik. Ezért a közösségekben való részvétellel és a platformunk használatával a résztvevők szavatolják, hogy:

 • elolvassák és elfogadják a Szabályzatot;
 • vállalják, hogy betartják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és tudomásul veszik, hogy a Szabályzat megsértése esetén a Közösségben és/vagy a Jutalomban való részvételük semmisnek tekintendő.

Ezek a Szabályok bármikor módosíthatók az Human8 módosításával, és a szabályzat frissített változatának közzétételével a platformon a láblécben található jutalmazási szabályzat alatt. A Szabályok egy általános keretet jelentenek, és (a közösségtől vagy tevékenységtől függően) a jutalomkártyán és a GYIK-ben tovább pontosíthatók és magyarázhatók.

Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat rendelkezései és a jutalmakkal kapcsolatos anyagokban – többek között a nevezési űrlapon, a weboldalon vagy a reklámokban – szereplő közlések vagy egyéb nyilatkozatok között bármilyen eltérés vagy ellentmondás van, a jelen Szabályzat az irányadó a törvény általal megengedett legnagyobb mértékben.

2. SZERVEZET

Az InSites Compages a belga jog szerint 0837.297.070 szám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, a továbbiakban “Human8 “.

Az Human8 működteti és kezeli a közösségeket (Az online insight közösség egy olyan online platform, amely összekapcsolja az embereket, hogy részt vegyenek egy márka kutatási tevékenységeiben. Ezt egy külön erre a célra kijelölt moderátor felügyeli, és időtartama a rövidtávútól a folyamatosig terjedhet.) a Square platformján az Ügyfelei nevében. Előfordulhat, hogy egyes közösségeket maga az Ügyfél kezel az Human8 platformján. Ezekben a közösségekben a résztvevők számos tevékenységre kapnak meghívást, és többféle tevékenységben vehetnek részt, többek között, de nem kizárólagosan:

 • Brainstorm tevékenységek;
 • Terméktesztelés;
 • Fórumbeszélgetés;
 • Felmérés;

(a “Tevékenységek” vagy “Tevékenység”)

Minden tevékenységnek megvannak a maga kritériumai a részvételre való jogosultsághoz. Így nem minden résztvevő jogosult egy adott tevékenységre, csak a kritériumoknak megfelelő résztvevők kapnak meghívást. Ez azt jelenti, hogy még ha egy adott közösség tagja is, nem kap meghívást a közösségen belül indított összes tevékenységre.

3. RÉSZVÉTEL

3.1 Jogosultság

Ahhoz, hogy részt vehessenek bármely közösségben, a résztvevők ezúton szavatolják, hogy:

 • jogképességgel rendelkeznek és vállalják a jelen Szabályzat betartását;
 • nem 18 év alattiak, ha igen, a szüleik/törvényes gyámjuk kifejezetten elfogadta ezeket a Szabályokat;
 • nem állnak az Human8 csoport bármely, világszerte működő egységének alkalmazásában;
 • nem állnak rokoni vagy házastársi kapcsolatban az Human8 csoport bármely, világszerte működő egységének alkalmazottjával;
 • nem tartoznak az Human8-csoport bármely, világszerte működő egységének alkalmazottjával közös háztartásba.

3.2 Kizárás

Ha az Human8 saját belátása szerint azt gyanítja, vagy az ügyfele arról tájékoztatja, hogy bármely résztvevő:

 • részt vett bármilyen csalárd vagy illegális tevékenységben (beleértve, de nem kizárólagosan, több válaszprofil létrehozását, hogy egy tevékenységben többször is részt vegyen, és tisztességtelen a profiljával kapcsolatban);
 • nem a hivatalos szabályoknak megfelelően cselekszik és/vagy
 • „rossz” résztvevői magatartást tanúsít (a rossz viselkedés magában foglalja, de nem kizárólagosan a felgyorsítást (azaz amikor egy tevékenység vagy felmérés kitöltésére fordított idő 50%-kal rövidebb, mint a medián, ami arra utal, hogy a kérdésekre/tevékenységekre nem pontosan válaszoltak), az egyenesvonalúságot (azaz a felmérés egy sor kérdésre ugyanazt a válaszlehetőséget választja), illetve a pontatlan vagy hiányos adatok megadását (azaz ismétlődő vagy egyszavas válaszokat ad a legtöbb vagy valamennyi kérdésre/ tevékenységre, vagy a kérdések/alkérdések részleges megválaszolását)), minimális erőfeszítéssel történő válaszadás és alacsony színvonalú válaszadás a vitákban és a közösségi kihívásokban.

(a továbbiakban együttesen: “Kizáró Magatartás”)

Az Human8 fenntartja a jogot, hogy kizárja a résztvevőt, visszatartsa a hozzáférést vagy visszavegyen bármilyen ösztönzőt vagy jutalmat (bármilyen formában) és/vagy törölje a résztvevőt a tevékenységekből, a kutatási tanulmányból és/vagy a panelekből. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben az Human8 semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Résztvevő kizárása vagy az Human8 által a Résztvevő kizáró magatartása következtében tett egyéb intézkedések miatt a Résztvevőnél felmerülő (közvetlen vagy közvetett) veszteségekért, károkért.

Ha az Human8 -nak vagy bármelyik Ügyfelének bármilyen (közvetlen vagy közvetett) kára keletkezik a résztvevő kizárással járó viselkedése miatt, a résztvevő köteles kártalanítani és kárpótolni az Human8 -ot és/vagy az Ügyfelet a keletkezett kárért.

4. A PONTOK ÉS A KÉSŐBBI JUTALMAK MEGSZERZÉSÉNEK FOLYAMATA

4.1 Pontgyűjtés

A Jutalom attól függ, hogy a résztvevők hány pontot szereznek. A pontok Jutalmakra válthatók. Minden tevékenységnek saját jutalmai és pontjai vannak. Pontok szerezhetők egy tevékenység vagy tevékenységfolyam elvégzéséért egy bizonyos norma (értsd: a befejezés/válaszok minősége) betartásával, a meghatározott időkereten belül érvényes Szabályok szerint. A tevékenység lezárása után a szerzett pontok automatikusan hozzáadódnak a résztvevő egyenlegéhez, ami a Jutalmaim oldalon látható.

Az egyes tevékenységek részletei a tevékenységben és a tevékenységkártyán lesznek elérhetők. A pontok gyűjtésének módját a jutalomkártyán és a GYIK részben ismertetjük. Ez az információ legalább a következőket tartalmazza: (I) a tevékenység elvégzésével megszerezhető pontok száma (ii) a konkrét időkeret (beleértve a kezdési időpontot).

A félreértések elkerülése végett a résztvevők pontokat szerezhetnek a Tevékenységek elvégzésével, azzal a feltétellel, hogy a válaszok minősége megfelel az Human8 vagy annak Ügyfelei által meghatározott szabványoknak. A válaszok minőségét az Human8 vagy az Ügyfelek saját belátásuk szerint határozzák meg. A válasz akkor tekinthető elegendőnek, ha a válasz részletesen követi a tevékenységben megadott iránymutatásokat. Ha egy válasz nem felel meg az Human8 vagy Ügyfele által meghatározott szabványoknak, és mint ilyen, nem minősül minőségi válasznak, az Human8 vagy Ügyfele jogosult eltávolítani, elutasítani a választ, és nem jár pont.

A pontok mindig egész számok, 1 a legkisebb. Az Human8 vagy ügyfelei mindig fenntartják a jogot arra, hogy manuálisan beavatkozzanak a Jutalmaim oldalon, és módosítsák a megszerzett pontokat, ha (beleértve, de nem kizárólagosan) (i) a résztvevő rossz magatartást tanúsított (ii) a résztvevőket inaktívnak tekintik (lásd az alábbi részt). ) (iii) Az Human8nek be kell avatkoznia a Jutalmak kézi odaítéléséhez.

4.2 A pontok lejárata

A szerzett pontok érvényesek maradnak, amíg a résztvevő aktív az oldalon és részt vesz a tevékenységekben, amire meghívjuk. Az aktív tevékenység minőségi válaszok adását és a Tevékenységek elvégzését jelenti.

Hacsak előzetesen és kifejezetten másként nem rendelkezünk, a résztvevők inaktívnak minősülnek, ha 365 napon belül nem adnak minőségi választ legalább 6 egymást követő Tevékenységre, amelyre meghívást kaptak. A pontok csak abban az esetben járnak le, ha a résztvevő nem reagál 6 egymást követő meghívásra, amelyek közül legalább 1 a 365 napos időszak első felében, és legalább 1 a második felében lett kiküldve. A Jutalmaim oldal számlálója 0 pontot fog mutatni.

Ha egy résztvevő inaktív, a pontok attól a pillanattól kezdve járnak le, amikor nem válaszol időben (azaz a válasznak a tevékenység végének időpontja előtt kell megtörténnie) és minőségi módon a 6. meghívásra.

A Közösség lezárása után a résztvevők által a projekt időtartama alatt megszerzett pontok elvesznek. A jutalmak oldalán a pontok száma 0 lesz. A Közösség újranyitása esetén a pontok többé nem lesznek elérhetők.

4.3 Jutalmak

Az egyes résztvevők az általuk gyűjtött pontok mennyiségétől függően Jutalomban részesülhetnek. Bizonyos esetekben ez történhet automatikusan (egy bizonyos küszöbérték elérésével vagy az Human8 vagy annak Ügyfele beavatkozásával), vagy a résztvevő maga dönthet úgy, hogy pontjait jutalomra váltja be. Ebben az esetben a résztvevők a beváltás gombra kattintva kapják meg a Jutalmukat. A Jutalmát ésszerű időn belül meg fogja kapni, további információkat a jutalomkártyán vagy a GYIK-ben talál. Kapni fog egy e-mailt, amelyben megkérjük, hogy adja meg a jutalmak odaítéléséhez szükséges személyes adatait (teljes név és cím). Ez a személyes adatokat megerősítő hivatkozás 90 napig lesz érvényes, utána a jutalom lejár, és már nem fogja tudni beváltani.

A Közösségtől és a jutalmazó partnertől (és a jutalom elérhetőségétől) függően a Jutalom a következő elemek egyike lehet:

 • Utalvány;
 • Termék;
 • Online fizetési lehetőségek;

(a “Jutalom”)

Az utalványokra a szerződési feltételek vonatkoznak. A résztvevők nem jogosultak pénzbeli ellenértékre. Az utalványok meghatározhatják azt az időszakot, amelyen belül be kell váltani őket. Az Human8 vagy az Ügyfél nem vállal felelősséget, ha egy utalvány elveszik, ellopják, lejár vagy megsemmisül, és ilyen körülmények között nem biztosítunk pótlást. Nem használhatók korábban kezdeményezett vásárlásra. Az elhagyott vagy ellopott jutalmakat nem áll módunkban pótolni. A beváltott Jutalom értéke semmilyen esetben sem lépi túl az utalvány megadott értékét.

A termékeket az Ügyfél vagy az általa választott harmadik fél állíthatja ki. Az Human8 semmilyen esetben sem vállal felelősséget a termék hibáiért vagy meghibásodásaiért, illetve a résztvevőt e hibák vagy meghibásodások következtében ért károkért.

Az Human8 vagy az Ügyfél soha nem vállal felelősséget semmilyen Jutalomhoz kapcsolódó díjért vagy valutaváltási díjért. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Jutalom típusa a jutalom elérhetőségétől függ, és a jutalompartnerhez és annak helyéhez kapcsolódik. Az Human8 nem vállal felelősséget azért, ha egy Jutalom már nem elérhető.

A résztvevőknek be kell tartaniuk a Jutalmak átvételére vonatkozó valamennyi törvényt és rendeletet (beleértve, de nem kizárólagosan a jövedelemadóra vonatkozó szabályokat).

5. SZEMÉLYES ADATOK

A résztvevők által megadott személyes adatokat az Human8 a adatvédelmi irányelvek szerint kezeli. A résztvevők a platformra való belépéssel kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az Human8 , az ügynökei és/vagy képviselői az Adatvédelmi szabályzat szerint tárolják, megosszák és felhasználják a válaszaikban megadott személyes adataikat, a jelentkezési információikat, és a tevékenységekre adott válaszaikat.

6. GARANCIÁK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK

Minden résztvevő köteles az Human8 -t és annak Ügyfeleit mentesíteni és kártalanítani az Ügyfél és/vagy az Human8 által a jelen Szabályok megsértéséből vagy a platform használatából eredő bármely zavar, kereset, követelés, igény, ellenvetés, felelősség, veszteség, kár, költség vagy kiadás miatt felmerült vagy elszenvedett kár, költség vagy kiadás alól.

7. KIZÁRÁS ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA

Az Human8 semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget: (i) a webhely hibás működése egy tevékenység közben; (ii) telefonhálózatokkal vagy -vonalakkal, számítógépes online rendszerekkel, internetszolgáltatókkal, számítógépes eszközökkel vagy szoftverekkel kapcsolatos műszaki üzemzavar vagy más problémák; (iii) egy részvételi kérelmet vagy más adatok nem kapunk meg, nem veszünk át, vagy nem rögzítünk bármilyen okból, többek között technikai problémák vagy a hálózat vagy bármelyik webhely túlterheltsége miatt; (iv) egy induló vagy bármely más személy számítógépe vagy más eszköze megsérül vagy károsodik egy tevékenységben való részvétel következtében; és/vagy (v) a fentiek bármely együttese. Az automatizált számítógépes válaszok (például „Köszönjük” vagy a válasz elküldését visszaigazoló üzenet) nem minősülnek tényleges bizonyítéknak arra, hogy az Human8 a Hivatalos szabályzattal összhangban nyugtázta, hogy egy tevékenység teljesítésre került.

A törvény által megengedett mértékben az Human8 nem vállal felelősséget a résztvevők által benyújtott válaszok felhasználásával kapcsolatos (i) problémákért, panaszokért, ellenvetésekért, követelésekért vagy károkért, (ii) amelyek a jelen szabályok megsértésével kapcsolatosak.

8. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok vagy közrendi jellegű rendeletek másként nem rendelkeznek, e szabályzat a belga jog hatálya alá tartozik, és az ebből eredő bármely peres ügyet vagy jogvitát az ilyen ügyekben illetékes genti bíróság elé kell terjeszteni.