INTEGRITETSFÖRKLARING

Presentation – allmän information 

Human8 åtar sig att efterleva gällande dataskyddslagstiftning i enlighet med Förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (härefter “Dataskyddsförordningen” eller “GDPR”).  

Dessutom är vi medlem av det europeiska rådet för opinions- och marknadsundersökningar (European Society for Opinion and Marketing Research) (“ESOMAR”), en internationell organisation vars fokus är att utveckla bättre metoder för marknadsundersökningar. Vi följer ockspå den yrkesetiska standard som ESOMAR har utformat för sina medlemmar. 

Denna Integritetsförklaring beskriver hur vi bearbetar personuppgifter på Human8, som består av: (i) InSites Compages NV, med säte på Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgien) och registrerat hos Crossroads Bank for Enterprises med nummer BE0837.297.070; och (ii) våra dotterbolag och närstående bolag (se kontaktinformation nedan eller klicka här) (tillsammans och var för sig härefter “Human8”, “Human8 Group”, “vår”, “oss” eller “vi”).  

Vilka är vi? 

Human8 är en grupp konsumentinsiktsbyråer som driver onlinecommunitys och paneler där vi bjuder in konsumenter att dela sin åsikt om våra kunders affärsverksamheter, produkter och tjänster. Vi erbjuder våra kunder tilläggstjänster till dessa communitys såsom analys av globala konsumenttrender. 

På Human8 tar vi skyddet av  integritet och konfidentialitet avseende de personuppgifter vi lagrar om dig på största allvar. Vi förstår att du kan ha farhågor gällande integritet och säkerhet i samband med de Personuppgifter som vi samlar in, använder och eventuellt lämnar vidare till tredje parter för att kunna erbjuda och tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder, och mer allmänt, att bedriva vå affärsverksamhet som en grupp marknadsundersökningsföretag. Vi har därför utvecklat denna Integritetsförklaring (”Förklaring”).   

Det bör framgå tydligt att denna Förklaring endast är tillämplig för när Human8 (I) bearbetar Personuppgifter i egenskap av databehandlare för våra kunders räkning när vi uför marknadsundersökningsaktiviteter; och/eller (II) I egenskap av personuppgiftsansvarig när vi utför våra affärsaktiviteter. 

All bearbetning av Personuppgifter av Human8 kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och denna Integritetsförklaring.  

Varför denna Förklaring? 

Denna Förklaring beskriver hur Human8 bearbetar Personuppgifter som samlas in via:  

(I) de marknadsundersökningsprodukter och -tjänster vi tillhandahåller till våra kunder t.ex. insamling av information genom enkäter, paneler, communitys (exempelvis “Square”), intervjuer eller någon annan form av marknadsundersökningsverkstyg (härefter “Marknadsundersökningsaktiviteter”); 

Några exempel: 

 • din medverkan i en eller flera av våra Msrknadsundersökningsaktiviteter (t.ex. frågeformulär, paneler, enkäter, opinionsundersökningar eller något annat marknadsundersökningsverktyg); 
 • din medverkan i en eller flera av våra pristävlingar; och 
 • all information du aktivt tillhandahåller till oss under sådan medverkan.  
 • när du kontaktar oss via våra Webbplatser, via e-post, post, telefon, genom att utbyta visitkort, genom att skicka en begäran om att utöva dina rättigheter,…;  
 • när du ingår eller upprätthåller en avtalsmässig relation med oss;  
 • när du söker jobb hos oss;  
 • när du prenumererar på vårt nyhetsbrev;  
 • när du lämnar en kommentar på våra Webbplatser;  
 • när du begär en nedladdning;  
 • Via användningen av strikt nödvändiga cookies på våra Webbplatser eller icke nödvändiga cookies med ditt samtycke. 

(II) De olika webbplatser vi använder, exempelvis https://www.wearehuman8.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (tillsammans och var och en härefter “Webbplatser”) och alla aktiviteter och tjänster relaterade till utförandet av vår affärsverksamhet i allmänhet (t.ex. administrativa, tekniska, finansiella eller kommersiella aktiviteter och tjänster) (härefter “Affärsmässiga aktiviteter”).  

Om så behövs kommer Marknadsundersökningsaktiviteter att särskiljas från våra Affärsmässiga aktiviteter 

Den beskriver också våra förfaranden gällande användning av sådan information, de åtgärder vi vidtar för att skydda den samt de val och de rättigheter som registrerade (”du” eller ”din”) har gällande hur vi samlar in och bearbetar personuppgifter om dem. Berörda registrerade kan vara allt från: 

(I) konsumenter/deltagare när de utför våra Marknadsundersökningsaktiviteter; och/eller 

(II) varje person som använder våra webbplatser, arbetssökande, personer som abonnerar på våra nyhetsbrev, privata kunder eller företagskunder (samt individer som är kopplade till våra företagskunder), leverantörer (inklusive underleverantörer och individer kopplade till våra underleverantörer), affärskontakter (befintliga och potentiella kunder och/eller individer som är kopplade till dem) och alla andra personer som har kontakt med oss när de utför våra Affärsmässiga aktiviteter.  

Vilken är vår position? 

Om du inte får annan information från oss och beroende på den specifika situationen, agerar vi i egenskap av personuppgiftsansvarig, registerförare eller gemensam personuppgiftsansvarig när vi bearbetar dina Personuppgifter.  

Denna distinktion är relevant därför att den fastställer våra skyldigheter gentemot dig, som registrerad och våra skyldigheter gentemot eventuella andra aktörer som är involverade exempelvis våra kunder. Vår kvalifikation fastställer också i vilken utsträckning denna Förklaring är tillämplig för de aktiviteter vi utför när vi bearbetar dina Personuppgifter som beskrivs härefter. 

(I) Marknadsundersökningsaktiviteter  

När vi utför Marknadsundersökningsaktiviteter och erhåller Personuppgifter från dig som deltagare i sådana aktiviteter, bearbetar vi dina Personuppgifter för våra kunders räkning. Våra kunder agerar allid som registeransvarig för dina Personuppgifter.  

Human8 bearbetar dina Personuppgifter i enlighet med våra kunders instruktioner i vår huvudsakliga position som registeransvarig för våra kunder. För denna situation, ingår våra kunder ett kontrakts- och databehandlingsavtal enligt Artikel 28 GDPR med Human8.  

Where Human8, tillsammans med våra kunder, i undantagsfall skulle fastställa ändamålen och/eller de väsentliga medlen för bearbetningen av dina Personuppgifter när vi utför de önskade Marknadsundersökningsaktiviteterna kommer vi, tillsammans med våra kunder, att fungera som gemensam registeransvarig avseende dina Personuppgifter. För denna situation, ingår våra kunder ett kontrakt och tillsammans med våra kunder genomför vi ett så kallat gemensam registeransvarig-arrangemang enligt Artikel 26 GDPR.  

 (viii) Information om bearbetningen av Personuppgifter i enlighet med Artiklar 13 och 14 GDPR tillhandahålls gemensamt av båda registeransvariga till registrerade via integritetspolicyer som publiceras på deras officiella webbplatser och i synnerhet denna Förklaring.  

(II) Affärsaktiviteter  

I de fall vi utför våra Affärsverksamheter och vi erhåller Personuppgifter från dig som besökare på våra webbplatser, som arbetssökande, prenumerant på vårt nyhetsbrev, kund, leverantör, affärskontakt eller som annan individ som kommer i kontakt med oss, bearbetar vi dina Personuppgifter för Human8 Groups räkning. Human8 Group-enheten till vilken du initialt röjer dina Personuppgifter fungerar som (initial) registeransvrig för dina Personuppgifter.  

Men i allmänhet utförs det mesta av våra administrativa, tekniska, finansiella, kommersiella och/eller juridiska bearbetningsaktiviteter och -tjänster centralt, på vårt ytterst ansvariga moderföretags nivå (InSites Compages NV) via så kallade centraliserade enheter. I denna situation, fungerar InSites Compages NV och våra dotterbolag och närstående bolag som gemensam registeransvarig med avseende på dina Personuppgifter och inom Human8 Group ingås ett Intra-Group-avtal där ett gemensamt registeransvarig-arrangemang enligt Artikel 26 GDPR är en del. 

 (viii) Information om bearbetningen av Personuppgifter i enlighet med Artiklar 13 och 14 GDPR tillhandahålls gemensamt av båda registeransvariga till registrerade i enlighet med denna Förklaring.   

Det är också fortsatt möjligt för en enhet i Human8 Group att motta tjänster direkt eller indirekt från en eller flera av de andra enheterna i Human8 Group (som inte är det ytterst ansvariga moderföretaget) via så kallade enheter för projekttjänster eller kundtjänster. Detta gäller särskilt men är inte nödvändigtvis begränsat till, situationen där en lokal enhet utför Marknadsundersökningsaktiviteter för våra kunders räkning och begär hjälp av en annan lokal enhet med avseende på sådana Marknadsundersökningsaktiviteter. I denna situation, fungerar enheten i Human8 Group som tillhandahåller sina tjänster till den andra enheten i Human8 Group som (under)registerförare med avseende på dina Personuppgifter och i Human8 Group ingås ett Intra-Group-avtal där ett databehandlingsavtal enligt Artikel 28 GDPR är en del 

Vem ska jag kontakta?  

I enlighet med Artiklar 13 och 14 GDPR ger denna Förklaring dig information om bearbetningen av Personuppgifter av Human8 för våra kunders räkning (när vi utför våra Marknadsundersökningsaktiviteter) och för Human8 Groups räkning (när vi utför Affärsaktiviteter).  

Om du har några kommentarer eller frågor om denna Förklaring eller bearbetningen av dina Personuppgifter relaterat till detta, kan du kontakta Human8 DPO via kontaktinformationen som tillhandahålls nedan i avsnitt 8.2 eller klicka här. 

I synnerhet tillhandahåller vi med avseende på våra Marknadsundersökningsaktiviteter informationen i denna Förklaring för våra kunders räkning och som del av våra tjänster till våra kunder. Men i de fall Human8 fungerar som registerförare kan vi inte hållas ansvariga om denna information inte I tillräcklig utsträckning tillhandahåller den nödvändiga informationen till dig. Våra kunder blir som registeransvariga individuellt ansvariga för att infomera dig om deras specifika användning av dina Personuppgifter. Sådan information kommer att tillhandahållas till dig separat i den mån denna avviker från de Marknadsundersökningssyften som anges häri.  

Vi kommer att identifiera våra kunder, i deras egenskap av registeransvariga, i början av varje Marknadsundersökningsaktivitet som vi utför för våra kunders räkning och vi kommer att tillhandahålla alla relevanta kontaktuppgifter för våra kunder till dig. Men i det undantagsfall som identifiering av vår kund i början av en specifik marknadsundersökningsaktivitet får betydande konsekvenser för resultaten av sådan Marknadsundersökningsaktivitet kan vi besluta att namnge vår kund i slutet av sådan aktivitet. I ett sådant fall och innan vi bearbetar dina Personuppgifter, kommer vi att klargöra för dig att vår kund kommer att namnges i slutet av Marknadsundersökningsaktiviteten och vi kommer att tillhandahålla erforderliga försäkringar om att dina Personuppgifter kommer att raderas om vår kund vid den tidpunkt då vår kund har röjt er motsätter sig detta, önskar återkalla ditt samtycke och/eller inte längre önskar delta. I vilket fall är Human8, oavsett dess kvalifikation och som del av våra tjänster till våra kunder, skyldig att hantera eller svara på alla integritetsrelaterade frågor, önskemål och/eller klagomål för våra kunders räkning.  

Om du efter att ha läst denna Förklaring fortfarande har frågor om hur våra kunder använder dina Personuppgifter (inklusive via oss), kan du kontakta Human8 DPO via kontaktinformationen som tillhandahålls nedan i avsnitt 8.2 eller klicka här. Vi kommer i vilket fall att vidarebefordra all nödvändig information till våra kunder och se till att dina frågor, förfrågningar och/eller önskemål hanteras och besvaras korrekt.  

Bearbetning av Personuppgifter  

 (A) Marknadsundersökningsaktiviteter: 

De Personuppgifter som samlas in och bearbetas av Human8 mottas i allmänhet från dig frivilligt och direkt. När det gäller de Marknadsföringsaktiviteter vi utför för våra kunders räkning är det möjligt att vi mottar dina Personuppgifter från andra källor exempelvis vår kunds databas, listmäklare, vår panelwebbplats eller via reklam.  

Personuppgifter  Juridiska grunder + Syfte  Lagringsperiod 
Elektroniska identifieringsuppgifter: 

T.ex.: IP-adress, användar-ID, unik identifierare tilldelad till din enhet, geografisk plats, information härledd från innehåll på en webbsida. 

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: inbjudan, registrering och deltagande i våra aktiviteter (t.ex. specifika marknadsundersökningar, social forskning och nöjdhetsundersökningar). Verifiering av din användning av konfidientiellt material som skickas av oss. Driftsändamål (hantera våra webbplatser, system och applikationer). 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Kontaktinformation: 

T.ex. namn, e-postadress, telefonnummer eller någon annan relevant kontaktinformation. 

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke och legitima intressen. 

 

Syfte: inbjudan, registrering och deltagande i våra aktiviteter (t.ex. specifika marknadsundersökningar, social forskning och nöjdhetsundersökningar).  För att informera och kontakta dig. Direkt marknadsföring, reklam och att öka märkesmedvetenheten.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Personlig idenifieringsinformation: 

T.ex. ålder, födelsedatum, födelseplats, kön, civilstånd, nationalitet.  

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Kontakthistorik.  

T.ex. skickad och mottagen kommunikation. 

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke. 

Syfte: kontakta och informera dig. Direkt marknadsföring, reklam och öka märkesmedvetenheten.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Information om utbildning och yrkesbakgrund. 

T.ex. CV, utbildning, examen, certifikat, yrkeskunskaper och -aktiviteter,  

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Livsstil, intressen och preferenser. 

T.ex. sociala aktiviteter, hobbies, personlighet, samhällsengagemang, vanor. 

 

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar i undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Offentlig information. 

T.ex. offentligt tillgänglig information, information om sociala nätverk. 

Juridiska grunder: legitimt intresse. 

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar i undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

18 månader efter det att en invändning gjorts.  
Finansiell information. 

T.ex. bankinformation, (filialidentifierare, clearingnummer, IBAN, BIC, kontonummer. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke.  

Syfte: att skicka dina prispengar till dig. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 7 år.  
Foton, bilder eller ljudinspelning. 

T.ex. vid deltagande i videoinspelningar, genom att posta material i communityn eller uppladdning av foton. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, bearbeta dina svar i undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Särskilda kategorier av personuppgifter: 

T.ex. information om etnisk bakgrund och ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, genetiska data, biometriska data, sexuellt liv eller sexuell läggning. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke. 

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar i undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Unika ID:er: 

T.ex. information som vi samlar in från frågeformulär eller paneler, deltagares unka identifieringsnummer. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 
Barns personuppgifter: 

T.ex. vi tillåter barn under 16 år – eller yngre beroende på tillämplig lagstiftning. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke från barnet och uttryckligt samtycke från en individ med föräldraansvar för barnet. 

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar på undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 2 år. 

Affärsaktiviteter 

Om vi utför våra Affärsaktiviteter och vi erhåller Personuppgifter, bearbetar vi och röjer denna information enligt följande: 

Personuppgifter  Juridiska grunder + Syfte  Lagringsperiod 
Kontaktinformation: 

T.ex. namn, e-postadress, telefonnummer eller någon annan relevant kontaktinformation. 

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för att informera och kontakta dig. Direkt marknadsföring, reklam och öka märkesmedvetenheten, CRM, logga in på våra webbplatser. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 3 år. 
Personlig identifieringsinformation: 

T.ex. ålder, födelsedatum, födelseplats, kön, civilstånd, nationalitet. 

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: jobbansökningar, för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar på undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 3 år. 
Kontakthistorik:  

T.ex. skickad och mottagen kommunikation.  

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: kontakta och informera dig. Direkt marknadsföring och öka märkesmedvetenheten.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 3 år. 
Information om utbildning och yrkesbakgrund. 

T.ex. CV, utbildning, examen, certifikat, yrkeskunskaper och -aktiviteter.  

Juridiska grunder: uttryckligt samtycke.  

Syfte: jobbansökningar, för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar på undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 3 år. 
Offentlig information. 

T.ex. offentligt tillgänglig information, information om sociala nätverk. 

Juridiska grunder: legitimt intresse.  

Syfte: jobbansökningar. 

18 månader efter det att en invändning gjorts.  
Finansiell information. 

T.ex. bankinformation, (filialidentifierare, clearingnummer, IBAN, BIC, kontonummer. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke.  

Syfte: redovisning, fakturering, CRM. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 7 år. 
Särskilda kategorier av personuppgifter: 

T.ex. information om etnisk bakgrund och ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, genetiska data, biometriska data, sexuellt liv eller sexuell läggning. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften, upprätta kollektiva profiler, profilering, bearbeta dina svar på undersökningar och tillhandahålla resultaten till kunden.  

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 3 år. 
Unika ID:er: 

T.ex. information som vi samlar in från frågeformulär eller paneler, deltagares unka identifieringsnummer. 

Juridisk grund: uttryckligt samtycke.  

Syfte: för forsknings- och statistiska syften. 

Tidsperioden för avtalet med vår kund eller tills ditt samtycke återkallas varefter uppgifterna lagras i högst 3 år. 

(C) Ytterligare information 

Om vi erhåller dina Personuppgifter från andra källor kommer vi att informera dig vid den första kontakten med dig (t.ex. när vi bjuder in dig att delta i en Marknadsundersökningsaktivitet) och genom att göra dig uppmärksam på denna Förklaring, på det faktum att vi har Personuppgifter om dig, källan Personuppgifterna härstammar från och om de kom från offentligt tillgängliga källor och för vilka specifika syften vi avser att lagra och bearbeta dina Personuppgifter.  

Om vi har kontaktat dig och du vill att dina Personuppgifter ska tas bort från vår databas kommer vi att ta bort dig från vår databas så snart som det är praktiskt möjligt. Därutöver kommer vi att informera eventuella andra källor och/eller mottagare av dina Personuppgifter om sådan begäran och begära att de gör detsamma.  

Såvida vi inte kan kommunicera med dig på annat sätt och på villkor att vi har juridisk grund att göra det, kommer Human8 endast att använda dina Personuppgifter för de syften som nämns ovan. Om vi avser att använda dina Personuppgifter för andra syften än vad som kommuniceras till dig, kommer vi att informera dig i förväg. Till exempel: vi kommer inte att använda dina Personuppgifter för reklamändamål såvida du inte frivilligt har gett ditt uttryckliga samtycke i förväg. 

I de fall Human8 förlitar sig på ditt samtycke för bearbetningen av dina Personuppgifter ska vi säkerställa att vår kund, eller vi för kundens räkning, har inhämtat ditt korrekt infomerade, specifika, aktiva och tveklösa samtycke. Observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst. För mer information om hur du kan göra detta, se avsnitt om “Dina rättigheter” eller klicka här. 

I de fall Human8 förlitar sig på vårt legitima intresse som en juridisk grund, kommer vi att mildra effekten/effekterna som denna bearbetning av dina Personuppgifter kan ha på din integritet genom att på lämpligt sätt minimera vår användning och införa adekvat åtkomst och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig användning.  

I händelse av att syftet är profilering, är den inte avsedd att ha rättsverksan som i väsentlig grad skulle påverka den registrerade. Konsekvenserna av detta syfte är att kategorisera invider på ett genereltl sätt för marknadsföringsändamål. 

Observera att alla lagringsperioder relaterade till Personuppgifter som vi bearbetar för våra kunders räkning, när vi utför de begärda marknadsföringsaktiviteterna, fastställs av våra kunder. Human8 kan endast lagra sådana Personuppgifter under den tidsperiod för bearbetning av uppgifter som avtalats med våra kunder varefter vi måste returnera eller radera alla Personuppgifter som våra kunder kan välja. Som standard raderar vi personuppgifter 2 år efter att arbetet har upphört eller 7 år för finansiella uppgifts-/transaktionsändamål. 

Vilka åtgärder vidtar vi för att säkra dina Personuppgifterh  

Human8 ser allvarligt på säkerheten för alla Personuppgifter som vi bearbetar (t.ex. när vi utför våra Affärsaktiviteter eller i samband med våra Marknadsundersökningsaktiviteter). Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att trygga bearbetningen av Personuppgifter. Säkerhetsåtgärderna varierar beroende på Personuppgifternas grad av känslighet, format, placering, mängd, fördelning och lagringssätt, och omfattar åtgärder som utformats för att skydda Personuppgifterna från obehörig åtkomst. I tillämpliga fall omfattar säkerhetsåtgärderna kryptering av kommunikation via exempelvis SSL, kryptering av information under lagring, brandväggar, åtkomstkontroller, uppdelning av ansvarsområden och liknande säkerhetsprotokoll. Vi begränsar åtkomst till Personuppgifter till våra anställda och tredje parter som behöver åtkomst till sådan information av legitima och relevanta affärsskäl. 

InSites Compages NV (via vårt dotterföretag InSites NV) är ISO 27001-certifierad för informationssäkerhetshantering (certifikatnummer IS 71404) och kan därför visa på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är likvärdiga i alla jurisdiktioner antingen inom eller utanför EU. Samma tekniska och organisatoriska åtgärder som är centralt organiserade och hanterade av InSites Compages NV, implementeras också i organisationen i de andra enheterna i Human8 Group. Varje enhet i Human8 Group har lämnat bindande garantier att alltid efterleva samma teknikska och organisatoriska åtgärder.   

All vår personal, entreprenörer och tredje parter som har åtkomst till dina Personuppgifter på Human8 instruktioner kommer att vara bundna av konfidentialitet och vi användersäkerhetsåtgärder och åtkomstkontroller för att begränsa åtkomst till individer som kräver sådan åtkomst för genomförandet av sina ansvaromrpden och uppgifter. 

Överföringar av Personuppgifter 

Vi kommer endast att dela Personuppgifter med andra i de fall då vi är juridiskt nödgade att göra detta och i de fall där det är nödvändigt för att uppfylla syften relaterade till de ovan nämnda.  

När vi delar Personuppgifter med andra ser vi till att ha avtal och säkerhetsmekanismer på plats för att skydda Personuppgifterna och för att efterleva vår egen standard gällande dataskydd, konfidentialitet och säkerhet 

Personuppgifter som vi innehar kan överföras:  

 • Till våra kunder  

Genom att utföra våra Marknadsundersökningsaktiviteter för våra kunders räkning samlar vi in och bearbetar information om dig som deltagare. Om du deltar i onlineundersökningar, opinionsundersökningar eller diskussioner eller postar material i communityn, kommer din pseudonym och informationen du postar endast att vara synlig för oss, de övriga deltagarna i communityn och för våra kunder. Eventuella inlägg du gör i en undersökning, opinionsundersökning eller diskussion i communityn kommer i huvudsak endast att förknippas med din pseudonym. Om du själv postar personligt identifierbar information, kan vi efter vårt gottfinnande ta bort denna för din egen säkerhet. Vi rekommenderar att du väljer en pseudonym som inte liknar ditt riktiga namn.  

Vi bearbetar denna information för våra kunders räkning och det är nödvändigt att dela denna information med våra kunder för att leverera våra produkter och tjänster till våra kunder. I samband med detta kan vi dela foton, bildinspelningar, ljudinspelningar eller hela datauppsättningar (t.ex. svar på undersökningsfrågor för att hjälpa till att informera dem om specifika element i deras erbjudande) vi lagrar om dig. Men vi kommer endast att göra det när vi har inhämtat ditt uttryckliga samtycke till sådan överföring.  

Vår kund kan kombinera uppgifter som samlats in från Marknadsundersökningsaktiviteten som utförs av oss för våra kunders räkning med andra uppgifter som de kan lagra om dig. Denna Förklaring beskriver inte vår kunds specifika användning av dina personuppgifter, vilken information som kommer att tillhandahållas till dig separat om detta skulle avvika från de Marknadsundersökningssyften som anges ovan, men om du inte är nöjd med att våra svar används på detta sätt, bör du meddela oss innan du samtycker till att delta i en av de Marknadsundersökningsaktiviteter som du bjudits in till och för vilka du måste acceptera denna Förklaring och alla relevanta användarvillkor. Vi kan därefter fastställa med kunden om användningen av dina uppgifter kan begränsas och om så är fallet om det är möjligt att delta i den specifika Marknadsundersökningsaktiviteten.  

Vi kommer inte att dela Personuppgifter som erhålls i samband med att vi tillhandahåller våra produkter och tjänster till en kund, med en annan kund. Vi kommer inte heller att sälja, hyra ut eller leasa denna information till andra tredje parter och inte heller kommer vi att berika vår egen databas med sådan information eller tillåta att en tredje part gör det. 

 • inom Human8 Group 

Vi kan dela dina Personuppgifter inom vårt globala nätverk av företag när detta är nödvändigt för att utföra våra Marknadsundersökningsaktiviteter och/eller Affärsaktiviteter och för det syfte för vilket dina Personuppgifter samlades in som anges ovan. För information om våra dotterbolag och närstående bolag, se nedanstående kontaktinformation eller klicka här 

 • Till våra Tjänsteleverantörer  

Vid behov anlitar vitredje partersom stöd för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att kunna tillhandahålla, köra och hantera våra interna IT-system eller (interna) affärsprocesser, och vi ber dem att utföra vissa uppgifter för vår räkning.   

 Exempelvis leverantörer av informationsteknik, molnbaserad programvara som tjänsteleverantör, webbplatsvärd och hantering av webbplatser, dataanalys, programvara för rekrytering, säkerhetskopiering av data samt säkerhets- och lagringstjänster.  

Du hittar en lista över våra underregisterförare via denna länk: 

Sådana Personuppgifter kommer endast att avslöjas eller göras åtkomliga för dessa tjänsteleverantörer i den mån det krävs för respektive syfte. Dessa data får inte användas av dem i något annat syfte, i synnerhet inte för deras egna syften som tredje part. Våra tjänsteleverantörer är dessutom genom avtal förbundna att respektera dina personuppgifters konfidentialitet genom ett så kallat ”Dataskyddsavtal”. 

När du deltar i vårt belöningssystem kan vi behöva dela dina Personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress…) med tredje parter som hjälper oss att sköta hanteringen av dina belöningar.
 

 • rättsväsende eller annan statlig eller regulatorisk myndighet eller andra tredje parter i enlighet med gällande lagstiftning eller bestämmelser:  

Vi förbehåller oss rätten att röja all relevant information för rättsväsende eller annan tredje part med befogenhet att inhämta Personuppgifter, exempelvis för att kontrollera att vi efterlever gällande lagstiftning och bestämmelser, för att utreda ett misstänkt brott eller för att fastställa, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter. Vi kommer endast att tillmötesgå förfrågningar om Personuppgifter i de fall där det är nödvändigt och lämpligt och där vi är nödgade att göra så i enlighet med gällande lagstiftning eller bestämmelser. 

 • Inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) 

Vi ingår i ett globalt nätverk av bolag med enheter i och utanför det europeiska samarbetsområdet (EES) och kan anlita tredje parts tjänsteleverantörer eller baserade i andra länder för att hjälpa oss driva vår verksamhet. Som resultat av detta kan Personuppgifter komma att överföras utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Under vissa omständigheter medger GDPR att Human8 överför Personuppgifter till sådana länder.  

I samband med internationella forskningsprojekt kan Human8 även bjuda in dig till att delta i forskningsprojekt för både nationella och internationella affärskunder eller -partners, vilket återigen medför möjlig överföring till länder utanför EES.  

Vi har under alla omständigheter vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla Personuppgifter bearbetas med respekt för adekvata säkerhetsnivåer och att all överföring av Personuppgifter utanför EES äger rum i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att det kommer att finnas en lämplig nivå av skydd. Vi kommer att implementera juridiska säkerhetsmått som reglerar sådan överföring, exempelvis standardavtalsklausuler, individers samtycke eller andra juridiska grunder som medges av gällande lagkrav. Vi utvärderar varje överföring och vid behov genomför vi en SCC med tredje part. Inom koncernen har har vi ingått ett koncerninternt avtal.  

Uppdateringar av denna Förklaring  

Human8 förbehåller sig rätten att när som helst revidera och uppdatera denna Förklaring. Datum för den senaste uppdateringen återfinns högst upp i Förklaringen.  

Och den senaste versionen kommer alltid att göras tillgänglig på våra webbplatser. Därför bör du granska våra webbplatser med jämna mellanrum så att du är uppdaterad om våra mest aktuella policyer och förfaranden.  

Cookies på våra Webbplatser 

Vi använder cookies och andra onlineidentifieringstekniker som exempelvis webb-beacons, eller pixlar för att ge användare en förbättrad användarupplevelse. Se länk. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Relevant Kontaktinformation 

Human8-enheter  

Varje enhet i Human8 Group kan kontaktas via följande kontaktinformation. Men om du har några kommentarer eller frågor om denna Integritetsförklaring eller bearbetningen av dina Personuppgifter av Human8, råder vi dig att kontakta Human8 DPO som agerar vägnar av Human8 Group. 

  Human8-enhet  Registrerat kontor  Företagets registreringsnummer 
EES-baserade enheter  Human8 Europe Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0708.926.379 
InSites Compages NV  Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0837.297.070 
InSites NV  Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgium  

BE0465.109.357 
InSites DE GMBH  Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Deutschland 

DE314171417 
Eyeka SA  79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

France 

488 120 916 R.C.S.  
InSites Consulting BV  Watermanweg 40-423067 GG RoterdamThe Netherlands  NL822.105.469.B01 
ISC Research SRL  2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Romania 

RO28395601 
Icke-EES-baserade enheter  InSites Consultants Ltd  27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

United Kingdom 

GB994.9938.26 
Direction First Pty Limited   Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australia 

ACN 078 348 320 
Columinate Pty Ltd  Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

South-Africa 

2008/020648/07 
InSites Marketing Consulting Inc  30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

United States  

61-1661807 
Join the Dots (Holdings) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

United Kingdom 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

United Kingdom  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc  Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Unites States  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd   110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapore 

201539019N 

 

  ABN Impact Holdings Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 
  ABN Impact HK Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 
  ABN Research HK Ltd.  Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 
  InSites Consulting (China) Ltd.  Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 
  ABN Impact Pte. Ltd  71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 
  ABN Impact Korea Ltd;   27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 
  P.T. ABN Impact Indonesia  Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 
  Asia Business Network (Thailand) Ltd.  1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 
  ABN Impact (Philippines) Inc.   Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 
  AGMR Co Ltd.  4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

Human8 DPO och representant  

Vi har utsett ett dataskyddsombud som stöds internt av ett antal personer som ansvarar för frågpr relaterade till dataskydd i allmänhet. Vi använder också externa juridiska rådgivare i detta avseende. Eventuella integritetsrelaterade frågor, förfrågninngar från registrerade och/eller klagomål kan ställas till Human8 DPO: 

 • Via e-post: dpo@wearehuman8.com
 • Via telefon: +32 (0)9 2691500 
 • Via brev:    att. Human8 DPO  

                               Evergemsesteenweg 195 

                               9032 Wondelgem  

                               Belgium 

För undvikande av eventuella tvivel agerar Human8 DPO på vägnar av Human8 Group. I de fall Human8 agerar som registerförare eller gemensam registeransvarig med våra kunder, när vi utför våra Marknadsundersöknngsaktiviteter för våra kunders räkning, och som del av våra tjänster till våra kunder, utses Human8 DPO som enda kontaktpunkt. Du kan välja att ställa  frågor, göra förfrågningar och/eller lämna in klagomål till Human8 DPO som är skyldig att hantera sådana förfrågningar elelr klagomål för våra kunders räkning eller till våra kunder direkt.  

I enlighet med Artikel 27 GDPR har vi utsett InSites Compages NV som representant för enheterna i Human8 Group som är upprättade utanför EES. InSites Compages NV, och i synnerhet Human8 DPO som agerar på vägnar av Human8 Group, ska agera som mellanhand mellan dig som registrerad och enheterna i Human8 Group utanför EES som kan bearbeta dina Personuppgifter när vi utför Marknadsundersökningsaktiviteter och/eller Affärsaktiviteter. 

Kontaktinformation tillsynsmyndighet  

I enlighet med Artikel 56 GDPR har vi utsett den belgiska dataskyddsmyndigheten som vår ansvariga tillsynsmyndighet, I beaktande av att Human8 Groups huvudsakliga anläggning är baserad i Belgien. Den ansvariga tillsynsmyndigheten kommer i första hand att ansvara för att hantera våra databearbetningsaktiviteter över gränserna. Vi råder dig därför att lämna in eventuella klagomål du kan ha på bearbetningen av dina Personuppgifter av Human8 till denna myndighet. Oaktat vad som anförts ovan har du rätt att lämna in klagomål avseende vår bearbetning till din lokala dataskyddsmyndighet.  

För kontaktinformation för alla andra lokala dataskyddsmyndigheter (tillhandahålls inte härunder) vill vi hänvisa dig till: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Land  Kontaktinformation 
Belgien 

 

(Ansvarig tillsynsmyndighet)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax. +32 2 274 48 35 

E-post: contact@apd-gba.be
Webbplats:  

Frankrike  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax. +33 1 53 73 22 00 

E-post: / 

Webbplats: http://www.cnil.fr/ 

Tyskland  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel.. +49 228 997799 0
Fax. +49 228 997799 5550
E-post: poststelle@bfdi.bund.de
Webbplats: http://www.bfdi.bund.de/ 
Rumänien  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

E-post: anspdcp@dataprotection.ro
Webbplats: http://www.dataprotection.ro/ 

Nederländerna  Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax. +31 70 888 8501
E-post: / Webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
Australien   The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992(or +61 2 9284 9749 from outside Australia)  

Fax. +61 2 9284 9666 

E-post: / 

Webbplats: https://www.oaic.gov.au/ 

Sydafrika   The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel No. +27 (0) 10 023 5207 

Cell No. +27 (0) 82 746 4173 

E-post: inforeg@justice.gov.za 

Webbplats: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Storbritannien   The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (or +44 1625 545745 if calling from overseas) 

F 01625 524510 

E-post: / 

Webbplats: www.ico.org.uk