Všeobecné obchodní podmínky

1.  Přijetí všeobecných obchodních podmínek

Přístup nebo používání aplikace SkyPriority Panel a/nebo jakékoli související činnosti průzkumu trhu (dále jen: „aktivity průzkumu trhu”) a také použití přidružených aplikací a/nebo platforem je možné pouze tehdy, pokud (dále jenom: „účastník ”, “vy” nebo “vy”) přijímáte následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „všeobecné obchodní podmínky”).

Po přijetí představují tyto všeobecné obchodní podmínky vaši smlouvu se společností SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A., a společností registrovanou v Amsterdamu, Nizozemsko (registrační číslo Obchodní komory 34345101), jejíž adresa pro návštěvníky je na (1180 AJ) Amstelveen na Amsterdamseweg 55 (dále jen „SkyTeam“, “my”, “nás” nebo „naše”). InSites NV, společnost se sídlem na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgie a registrovaná u Central Enterprise Databank (KBO) pod číslem BE0465.109.357 (dále jen „Human8”), vyvinula aplikaci SkyPriority Panel a bude pro nás provádět aktivity průzkumu trhu.

„Aktivity průzkumu trhu“ jsou služby, které nabízíme a které vám jako členovi panelu nebo účastníkovi umožňují účastnit se průzkumu, panelu, komunity (např. Square), rozhovoru nebo jakékoli jiné formy průzkumu trhu zprostředkované společností Human8. Na některé činnosti průzkumu trhu se mohou vztahovat dodatečné všeobecné obchodní podmínky. Tyto dodatečné všeobecné obchodní podmínky, na které vás také upozorníme před tím, než využijete nebo se účastníte některé z našich služeb průzkumu trhu, jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.    Členství nebo účast

Členství nebo účast na aktivitách průzkumu trhu jsou samozřejmě vždy dobrovolné. Pro účast na některé z našich aktivit průzkumu trhu (např. Future Talkers) se může vyžadovat členství. Členství nebo účast je v každém případě vyloučena pro nezletilé osoby. „Nezletilí“ jsou osoby mladší 13 let (nebo starší, pokud tak stanovují zákony v dané zemi).

Pokud je nutné si ke členství vytvořit účet, souhlasíte, že o sobě poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace, jak je požadováno v registračním formuláři. Není-li stanoveno jinak, není povoleno mít více aktivních účtů nebo využívat více způsobů, jak se účastnit konkrétní činnosti průzkumu trhu.

3.    Přijatelné použití a odpovědnost

Nabádáme k přemýšlivé účasti, pravdivým odpovědím a informovanému sdílení prostřednictvím slušných a vhodných příspěvků (dále jen: „příspěvky“).

Termínem „příspěvky“ máme na mysli: veškeré odpovědi, komentáře, připomínky, návrhy, nápady a další sdělení zveřejněné, podané nebo přímo či nepřímo nabízené panelu, speciálně jmenované třetí straně nebo prostřednictvím jiného kanálu (online průzkumy, aplikace a/nebo platformy) v důsledku vašeho členství nebo účasti na některé z našich činností průzkumu trhu.

Jste a zůstáváte v každém případě odpovědní za své Příspěvky během svého členství nebo účasti v našich aktivitách průzkumu trhu a během používání souvisejících aplikací a/nebo platforem. Společnost SkyTeam, její členské letecké společnosti a Human8, nemohou v žádném případě nést odpovědnost za příspěvky od jiných účastníků.

Zdržíte se příspěvků, které jsou nebo by mohly být nevhodné, nezákonné nebo jinak škodlivé pro společnost SkyTeam, její členské letecké společnosti, Human8 a další účastníky.

Za žádných okolností nepoužijete aplikace ani platformy k inzerci nebo prodeji produktů, služeb nebo jinak (za účelem zisku či nikoliv), ani se za tímto účelem nepokusíte kontaktovat jiné uživatele. Komerční využití aplikací a/nebo platforem nebo jejich obsahu je v každém případě zakázáno.

Musíte prohlásit, že vaše příspěvky neporušují a nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí strany ani s žádnými vnitrostátními nebo mezinárodními předpisy, včetně (i) autorských práv, patentů, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví; (ii) práva na soukromí (konkrétně nesmíte zveřejňovat osobní údaje jiných osob jakéhokoli druhu bez jejich výslovného svolení) nebo zveřejnění; (iii) povinnosti mlčenlivosti.

Vzhledem k tomu, že působíme ve vysoce regulovaném sektoru, kde musíme dodržovat určité zákony a předpisy, vyhrazujeme si právo monitorovat, posuzovat a, v případě potřeby, ihned vymazat všechny příspěvky bez uvedení důvodu.

4.     Důvěrnost

Během svého členství nebo účasti v některé z našich činností průzkumu trhu, ale i po jejím případném ukončení, byste měli vždy usilovat o zachování důvěrnosti.

„Důvěrnost“ znamená, že nebudete zveřejňovat informace, údaje ani příspěvky ostatních, neumožníte třetím stranám přístup k nim a nebudete je publikovat, reprodukovat ani používat jiným způsobem. Tato povinnost důvěrnosti se nevztahuje na informace, které můžete oprávněně získat prostřednictvím jiného kanálu než je členství nebo účast ve službě průzkumu trhu nebo které jsou veřejně dostupné.

Pokud vám byl k členství nebo účasti na aktivite průzkumu trhu přidělen účet a dostanete k němu heslo, nesmíte jej sdělit jiné osobě ani nesmíte prostřednictvím svého osobního účtu spojeného s našimi činnostmi průzkumu trhu umožnit jiné osobě přístup na aplikace a/nebo platformy.

5.    Odpovědnost a kompenzace

Osobně odpovídáte za porušení těchto všeobecných obchodních podmínek a jakýchkoli vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů jakéhokoli druhu, včetně: (i) autorských práv, patentů, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví; (ii) práva na soukromí nebo publicitu; (iii) povinnosti mlčenlivosti.

Souhlasíte s tím, že v případě potřeby budete bránit, kompenzovat a odškodníte společnost SkyTeam, její členské letecké společnosti, Human8, jejich správce, ředitele, zaměstnance, konzultanty, její přidružené společnosti, obchodní partnery, zástupce nebo jakoukoli jinou třetí zúčastněnou stranu (souhrnně „Vyňaté strany”), za veškeré škody, náklady, dluhy a ztráty jakékoli povahy (včetně, ale ne výlučně, jakýchkoli právních nákladů), vyplývající přímo nebo nepřímo z porušení, kterých jste se dopustili.

Souhlasíte, že uděláte vše pro to, abyste s námi spolupracovali při obraně proti některému z těchto problémů. Vyhrazujeme si právo převzít na vaše náklady výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, za kterou od vás může být požadováno odškodnění.

6.    Systém odměn

Pokud je s činností průzkumu trhu spojen systém odměn, pak budou všeobecné obchodní podmínky sděleny samostatně a mohou se lišit pro každou činnost průzkumu.

7.    Soukromí a komunikace 

Příspěvky, které získáme na základě vašeho členství nebo účasti v některé z našich činností průzkumu trhu, zpracujeme ve výsledcích výzkumu, týkajících se produktu nebo služby, které jsou předmětem dané činnosti průzkumu trhu; a v souladu s cíli dané činností průzkumu trhu

Pokud vaše příspěvky obsahují osobní údaje, budou tyto údaje vždy zpracovávány a chráněny v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Některé aktivity průzkumu trhu (např. Square) fungují prostřednictvím veřejné komunikační platformy. Obsah, který na tuto platformu umístíte, může konzultovat řada lidí. Upozorňujeme, že pokud na tuto platformu zašlete informace, a to zejména osobní údaje, je možné, že tyto informace nebudou konzultovány výhradně námi, ale také dalšími Účastníky. V případě druhé možnosti, nemůžeme zaručit žádné další použití ani jinou formu zpracování. Tyto informace poskytujete na vaše vlastní riziko.

8.     Duševní vlastnictví 

Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály, včetně, ale ne výlučně, jako jsou veškerý text, design, návrhy, obrázky, fotografie, videa, audiovizuální díla, nápady (včetně, ale ne výlučně, omezené na produkty a reklamní nápady), vyjádření nápadů (dále jenom: „obsah”) jsou majetkem společnosti SkyTeam, její členských leteckých společností, společnosti Human8 nebo jiné třetí strany, které mohou vlastnit tato práva duševního vlastnictví. Pokud to není výslovně specifikováno, nebude vám uděleno povolení používat nebo reprodukovat Obsah, jak je uvedeno v našich aktivitách průzkumu trhu a souvisejících aplikacích a/nebo platformách. Všechna práva duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena.

Sdělením příspěvku vyjadřujete a zaručujete, že jsou příspěvek i vaše komunikace o něm v souladu s požadavky uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách a že vlastníte nebo máte potřebná práva, licence, oprávnění a schválení.

Ponecháváte si vlastnické právo k duševnímu vlastnictví ve vašem příspěvku. Souhlasíte však s tím, že nám udělujete celosvětovou bezplatnou licenci na užívání, reprodukci, přenos, změnu, úpravu, vytváření odvozených děl, zveřejnění nebo jiné využívání příspěvku v rozsahu nezbytném k dosažení účelu aktivity průzkumu trhu a jinak, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Tato licence pro takové omezené použití bude platit i nadále po ukončení vašeho členství nebo účasti v našich aktivitách průzkumu trhu. To se týká shromážděných a identifikovaných dat získaných z vašich příspěvků a všech zbývajících záložních kopií, které vznikly během vašeho členství nebo účasti. Tato licence se vztahuje také na strany, s nimiž spolupracujeme, pokud je to nutné k dosažení účelu aktivity průzkumu trhu a jak je uvedeno jinak v našich zásadách ochrany osobních údajů.

9.    Ukončení vašeho členství nebo účasti

Všeobecné obchodní podmínky platí, (i) dokud jste členem nebo se podílíte na některé z našich aktivit průzkumu trhu nebo (ii) dokud vaše členství nebo účast nebude ukončena vámi nebo námi.

Pokud chcete ukončit své členství nebo účast, můžete nás vždy kontaktovat. Kromě toho můžete svůj účet deaktivovat také sami nebo se odhlásit od našich pozvánek prostřednictvím odkazu na odhlášení, který je součástí každého e-mailu.

Vyhrazujeme si právo odvolat nebo odmítnout vaše členství nebo účast a přístup k aplikacím a/nebo na platformy spojené s našimi aktivitami průzkumu trhu, pokud neplníte všeobecné obchodní podmínky.

10.    Odmítnutí odpovědnosti

Přestože při sestavování, poskytování a údržbě našich aktivit průzkumu trhu a souvisejících aplikacía/nebo platforem věnujeme potřebnou péči, nemůžeme zaručit přesnost, spolehlivost, aktuálnost ani jiné aspekty poskytovaných informací (rady, názory, prohlášení atd.). Rovněž nemůžeme zaručit správné fungování a dostupnost aplikací a/nebo platforem.

Společnost SkyTeam, jeho členské aerolinie ani společnost Human8 nemohou nést přímou ani nepřímou odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody, způsobené (i) nefunkčností, dočasnou nebo trvalou nedostupností aplikací a/nebo platforem nebo (ii) které by mohly vyplývat z přístupu k nebo používání aplikacía/nebo platforem nebo obsahu nebo informací na nich poskytovaných.

Nemáme povinnost aktualizovat informace v aplikacích a/nebo na platformách a vyhrazujeme si právo bez upozornění uvést aplikace a/nebo platformy offline.

11.  Změny všeobecných obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Doporučujeme, abyste si tyto všeobecné obchodní podmínky pravidelně četli. Pokud nesouhlasíte s úpravou těchto všeobecných obchodních podmínek, můžete vždy ukončit své členství nebo účast.

12.    Nepoužitelnost

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bude prohlášeno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné podle jakéhokoli právního předpisu nebo nařízení o veřejném pořádku, bude toto ustanovení vyloučeno v rozsahu, v němž je neplatné nebo nevymahatelné a zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.

13.    Rozhodné právo 

Všeobecné obchodní podmínky jsou spravovány a vykládány výhradně v souladu s belgickým právem, bez náležitého zohlednění protichůdných právních předpisů nebo zásad volby jurisdikce. Jakýkoli spor v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, vaším členstvím nebo účastí v našich aktivitách průzkumu trhu nebo používání souvisejících aplikací a/nebo platforem bude s konečnou platností řešen příslušnými soudy Amsterdamu, Nizozemsko nebo soudy země, do které směřujeme naše služby a kde se nachází obvyklé bydliště.

14.    Máte nějaké připomínky nebo dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto všeobecných obchodních podmínek, můžete nás vždy kontaktovat na adrese info@wearehuman8.com nebo skypriority@skyteam.com.