OFICIÁLNE PRAVIDLÁ ÚČASTI A ZÍSKAVANIA ODMIEN

1. PRAVIDLÁ ÚČASTI A ODMEŇOVANIA

Tieto pravidlá účasti a odmeňovania (ďalej len „pravidlá“) stanovujú práva a povinnosti účastníkov a zásady získavania odmien za účasť na akejkoľvek komunite organizovanej spoločnosťou Human8 v ktorejkoľvek z jej platforiem. Tieto komunity sú organizované ako súčasť marketingového výskumu, ktorý spoločnosť Human8 vykonáva v mene svojich klientov („klienti“). Účasťou na komunitách a používaním našej platformy sa preto účastníci zaväzujú:

 • prečítať si a akceptovať pravidlá;
 • dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel a brať na vedomie, že v prípade porušenia pravidiel sa ich účasť na ktorejkoľvek komunite alebo získanie odmeny považujú za neplatné.

Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek zmenené dodatkom zo strany spoločnosti Human8 a oznámené uverejnením aktualizovanej verzie pravidiel v platforme, v sekcii zásad odmeňovania v päte. Pravidlá predstavujú všeobecný rámec a môžu byť bližšie špecifikované a vysvetlené (v závislosti od komunity alebo aktivity) na karte odmeny a v často kladených otázkach.

V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti medzi ustanoveniami týchto pravidiel a zverejneniami alebo inými vyhláseniami obsiahnutými v akýchkoľvek materiáloch súvisiacich s odmenami, napríklad: vo vstupnom formulári, na webovej lokalite alebo v reklame, majú tieto pravidlá prednosť, sú smerodajné a záväzné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

2. ORGANIZÁCIA

InSites Compages je spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná podľa belgického práva pod číslom 0837.297.070, so sídlom na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, ďalej len „Human8 “.

Spoločnosť Human8 prevádzkuje a spravuje komunity (online komunita insight je online platforma, ktorá spája ľudí, aby sa zúčastňovali na výskumných aktivitách značky. Dohliada na ňu vyhradený moderátor a môže mať rôznu dĺžku trvania, od krátkodobej až po trvalú.) vo svojej platforme Square v mene svojich klientov. Môže sa stať, že niektoré komunity spravujú samotní klienti v platforme spoločnosti Human8 . Do týchto komunít dostanú účastníci pozvánku a môžu sa zapojiť do viacerých druhov aktivít, napríklad:

 • brainstormingové aktivity;
 • testovanie výrobkov;
 • diskusie vo fóre;
 • prieskum;

(ďalej len „aktivity“ alebo „aktivita“).

Každá aktivita má svoj vlastný súbor kritérií oprávňujúcich na účasť. Preto nie všetci účastníci budú kvalifikovaní pre konkrétnu aktivitu a pozvánku dostanú len účastníci, ktorí spĺňajú kritériá. To znamená, že aj keď ste členom určitej komunity, nedostanete pozvánku do všetkých aktivít, ktoré sa v rámci komunity začali.

3. ÚČASŤ

3.1 Spôsobilosť

Aby boli účastníci spôsobilí stať sa súčasťou ktorejkoľvek komunity, zaručujú týmto, že:

 • majú spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s dodržiavaním týchto pravidiel;
 • nie sú mladší ako 18 rokov, ak ich rodič/zákonný zástupca výslovne neakceptoval tieto pravidlá;
 • nie sú zamestnancami žiadneho subjektu skupiny Human8 na celom svete;
 • nie sú pokrvne ani manželsky spriaznení so zamestnancom žiadneho subjektu skupiny Human8 na celom svete;
 • nie sú súčasťou domácnosti zamestnanca žiadneho subjektu skupiny Human8 na celom svete.

3.2 Diskvalifikácia

Ak má spoločnosť Human8 na základe vlastného uváženia podozrenie alebo bola informovaná svojím klientom, že niektorý účastník:

 • bol zapojený do akejkoľvek podvodnej alebo nezákonnej činnosti (vrátane napríklad vytvorenia niekoľkých profilov na odpovedanie s cieľom zúčastniť sa viac ako raz výskumnej štúdie s aktivitou, alebo bol nečestný vo svojom profile);
 • nekoná v súlade s oficiálnymi pravidlami a/alebo
 • vykazuje „zlé“ správanie účastníka (zlé správanie zahŕňa napríklad zrýchlenie (t. j. keď je čas strávený vyplnením aktivity alebo prieskumu o 50 % kratší ako medián, čo naznačuje, že otázky/aktivity neboli zodpovedané presne), rovnaké odpovede (t. j. výber rovnakej možnosti odpovede na súbor otázok v prieskume) alebo poskytovanie nepresných alebo neúplných údajov (t. j. pridávanie opakovaných alebo jednoslovných odpovedí na väčšinu alebo všetky otázky/aktivity alebo čiastočné odpovedanie na otázky alebo podotázky)), odpovedanie s minimálnym úsilím a nízkou kvalitou v diskusiách a komunitných výzvach

(spoločne označované ako „diskvalifikujúce správanie“);

spoločnosť Human8 alebo klient si podľa vlastného uváženia vyhradzujú právo diskvalifikovať účastníka, odobrať mu body, odoprieť mu prístup alebo vymáhať akékoľvek stimuly alebo odmeny (v akejkoľvek forme) a/alebo odhlásiť účastníka z aktivít, komunity, výskumnej štúdie a/alebo panelov. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Human8 v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne straty, škody (priame alebo nepriame), ktoré vzniknú účastníkovi v dôsledku diskvalifikácie alebo akýchkoľvek iných opatrení prijatých spoločnosťou Human8 v dôsledku diskvalifikujúceho správania účastníka.

Ak spoločnosti Human8 alebo niektorému z jej klientov vznikne akákoľvek škoda (priama alebo nepriama) v dôsledku diskvalifikujúceho správania účastníka, účastník odškodní spoločnosť Human8 a/alebo klienta za vzniknutú škodu.

4. PROCES ZÍSKAVANIA BODOV A NÁSLEDNE ODMIEN

4.1 Získavanie bodov

Odmena sa získava na základe získaných bodov účastníka. Body je možné vymeniť za odmeny. Každá aktivita má svoje vlastné odmeny a body. Body možno získať za dokončenie aktivity alebo súboru aktivít dodržaním určitého štandardu (čo znamená kvalitu dokončenia/odpovedí) podľa platných pravidiel v určitom časovom rámci. Získané body sa po dokončení aktivity automaticky pripočítajú k zostatku účastníka na stránke Moje odmeny.

Podrobnosti o každej aktivite budú k dispozícii v aktivite a na karte aktivity. Spôsob získavania bodov je vysvetlený na karte odmeny a v časti Často kladené otázky. Tieto informácie budú obsahovať minimálne: (I) počet bodov, ktoré možno získať absolvovaním aktivity; (ii) konkrétny časový rámec (vrátane dátumu začiatku).

Aby sa predišlo pochybnostiam, účastníci môžu získať body za dokončenie aktivít pod podmienkou, že kvalita ich odpovedí/dokončenia spĺňa normy stanovené spoločnosťou Human8 alebo jej klientmi. Kvalitu odpovedí určí spoločnosť Human8 alebo klienti podľa vlastného uváženia. Odpoveď sa bude považovať za dostatočnú, ak sa bude podrobne riadiť usmerneniami uvedenými v danej aktivite. Ak odpoveď nespĺňa normy stanovené spoločnosťou Human8 alebo jej klientom, a preto sa nepovažuje za kvalitnú odpoveď, spoločnosť Human8 alebo jej klient majú právo odpoveď odstrániť, odmietnuť a nebudú udelené žiadne body.

Body sú vždy celé čísla od 1 vyššie. Spoločnosť Human8 alebo jej klienti si vždy vyhradzujú právo manuálne zasiahnuť na stránke Moje odmeny a zmeniť získané body, ak (napríklad): (i) účastník vykazuje zlé správanie; (ii) účastníci sú považovaní za neaktívnych (pozri časť nižšie); (iii) spoločnosť Human8 musí zasiahnuť a udeliť odmeny manuálne.

4.2 Uplynutie platnosti bodov

Pokiaľ je účastník aktívny v komunite a zúčastňuje sa na aktivitách, do ktorých dostal pozvánku, získané body zostávajú v platnosti. Aktívna činnosť zahŕňa poskytovanie kvalitných odpovedí a dokončovanie činností.

Ak nebolo predtým výslovne uvedené inak, účastníci sa budú považovať za neaktívnych, ak v priebehu 365 dní neposkytnú kvalitnú odpoveď na minimálne 6 po sebe nasledujúcich aktivít, do ktorých dostali pozvánku. Platnosť bodov vyprší iba v prípade, že účastník neodpovie na 6 po sebe nasledujúcich pozvánok, z ktorých minimálne 1 bola zaslaná v prvej polovici a minimálne 1 v druhej polovici obdobia 365 dní. Na počítadle na stránke Moje odmeny sa zobrazí suma 0 bodov.

Ak je účastník neaktívny, jeho body zaniknú od okamihu, keď na šiestu výzvu neodpovie včas (to znamená, že odpoveď musí prísť pred dátumom ukončenia aktivity) a kvalitne.

Po uzavretí komunity sa zvyšné body, ktoré účastníci získali počas trvania projektu, stratia. Na stránke s odmenami sa zobrazí počet bodov 0. V prípade opätovného otvorenia komunity už body nebudú k dispozícii.

4.3 Odmeny

V závislosti od počtu bodov, ktoré každý účastník získal, môže byť udelená odmena. V niektorých prípadoch k tomu môže dôjsť automaticky (dosiahnutím určitej hranice alebo zásahom zo strany Human8 alebo jej klienta) alebo sa účastník môže sám rozhodnúť, že svoje body vymení za odmenu. V takom prípade môžu účastníci kliknúť na tlačidlo Uplatniť, aby získali svoju odmenu. Vaša odmena vám bude udelená v primeranej lehote; viac informácií nájdete na karte odmeny alebo v často kladených otázkach. Dostanete e-mail a budete požiadaní, aby ste nám poskytli osobné údaje potrebné na udelenie odmeny (celé meno a adresu). Tento odkaz na potvrdenie osobných údajov bude platný 90 dní, potom platnosť odmeny vyprší a už ju nebudete môcť uplatniť.

V závislosti od komunity a partnera pre odmeny (a dostupnosti odmien) môže byť odmenou jedna z nasledujúcich položiek:

 • poukážka;
 • výrobok;
 • možnosť online platby;

(„odmena“).

Na poukážky sa vzťahujú platné podmienky pre poukážky. Účastníci nemajú nárok na peňažný ekvivalent. V poukážkach možno určiť obdobie, v ktorom musia byť uplatnené. Spoločnosť Human8 ani klient nenesú zodpovednosť za stratu, krádež, uplynutie platnosti alebo zničenie poukážky a za týchto okolností sa neposkytuje náhrada. Nie sú platné pre predchádzajúce nákupy. Pri strate alebo krádeži nebudú odmeny nahradené. Hodnota uplatnenej odmeny v žiadnom prípade neprekročí uvedenú hodnotu poukážky.

Produkty môže vydávať klient alebo ním zvolená tretia strana. Spoločnosť Human8 v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo poruchy výrobku a za škody, ktoré by účastníkovi vznikli v dôsledku týchto chýb alebo porúch.

Spoločnosť Human8 ani klient nikdy nenesú zodpovednosť za žiadne poplatky alebo poplatky za menový prepočet spojené s akoukoľvek odmenou. Účastníci berú na vedomie, že typ odmeny závisí od dostupnosti odmeny a je spojený s partnerom, ktorý odmenu poskytuje, a s miestom, kde sa tento partner nachádza. Spoločnosť Human8 nenesie zodpovednosť za to, ak odmena už nie je k dispozícii.

Účastníci musia dodržiavať všetky zákony a predpisy vzťahujúce sa na získanie týchto odmien (vrátane napríklad predpisov o dani z príjmu).

5. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje poskytnuté účastníkmi bude spoločnosť Human8 spracovávať v súlade so svojimi ásadami ochrany osobných údajov. Vstupom do platformy každý účastník výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Human8 bude uchovávať, zdieľať a používať osobné údaje poskytnuté pri vstupe, informácie o registrácii a odpovede na aktivity.

6. ZÁRUKY A ODŠKODNENIA

Všetci účastníci sú povinní odškodniť spoločnosť Human8 a jej klientov za akékoľvek narušenie, žalobu, nárok, požiadavku, námietku, zodpovednosť, stratu, škodu, náklady alebo výdavky, ktoré vznikli alebo ktoré utrpel klient a/alebo spoločnosť Human8 v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto pravidiel alebo používania platformy.

7. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Human8 v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za: (i) akékoľvek zlyhanie webovej lokality počas aktivity; (ii) akúkoľvek technickú poruchu ani iné problémy týkajúce sa telefónnej siete či vedení, počítačových online systémov, serverov, poskytovateľov prístupu, počítačového vybavenia alebo softvéru; (iii) zlyhanie pri prijímaní, snímaní či zaznamenávaní akejkoľvek účasti alebo iných informácií vrátane napríklad technických problémov alebo zahltenia prevádzky na internete, alebo na ľubovoľnej webovej lokalite; (iv) akékoľvek poškodenie počítača účastníka alebo inej osoby či iného zariadenia súvisiace s účasťou na aktivite alebo z nej vyplývajúce; a/alebo (v) kombináciu vyššie uvedeného. Akékoľvek automatické potvrdenie počítačom (ako napríklad ďakovná správa alebo správa potvrdzujúca doručenie aktivity) nepredstavuje dôkaz o skutočnom prijatí dokončenia aktivity spoločnosťou Human8 na účely týchto oficiálnych pravidiel.

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Human8 nenesie zodpovednosť za žiadne problémy, námietky, nároky alebo škody (i) súvisiace s použitím odpovedí predložených účastníkmi; (ii) súvisiace s porušením týchto pravidiel.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

Ak platné zákony alebo iné právne predpisy verejnoprávnej povahy neustanovujú inak, tieto pravidlá podliehajú belgickému právu a všetky súdne spory alebo spory, ktoré z nich vyplývajú, sa riešia na súde v Gente, ktorý má právomoc rozhodovať v takýchto veciach.