ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение – обща информация 

Human8 се задължава да спазва приложимото законодателство за защита на данните, както е посочено в Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Общ регламент за защита на данните“ или „ОРЗД“).  

Освен това ние сме член на Европейската асоциация за социални и маркетингови проучвания („ESOMAR“) – международна организация, която се фокусира върху разработването на по-добри методи за пазарно проучване. В допълнение ние се придържаме към професионалните стандарти, които ESOMAR определя за своите членове. 

В настоящата Декларация за поверителност се обяснява как обработваме лични данни в дружеството Human8, което включва: (i) InSites Compages NV, със седалище на адрес на управление Evergemsesteenweg 195, 9032 Гент (Белгия) и регистрирано в Crossroads Bank for Enterprises под номер BE0837.297.070; и (ii) неговите дъщерни дружества и филиали (вижте данните за връзка по-долу или щракнете тук) (наричани заедно и поотделно по-нататък „Human8“, „Human8 Group“, „нашите“, „нас“ или „ние“).  

Кои сме ние? 

Human8 е група от агенции за информация за потребителите, която управлява онлайн общности и панели, в които каним потребителите да споделят своето виждане за бизнеса, продуктите и услугите на нашите клиенти. Ние предлагаме на нашите клиенти допълнителни услуги на тези общности, като анализ на глобалните потребителски тенденции. 

В Human8 ние вярваме в защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и конфиденциалността на личните данни, които притежаваме за Вас. Признаваме, че може да имате притеснения относно поверителността и сигурността по отношение на личните данни, които събираме, използваме и евентуално разкриваме на трети страни, за да имаме възможност да предоставяме нашите продукти и услуги на нашите клиенти и като цяло да извършваме нашата дейност като група от дружества за проучвания на пазара. За тази цел разработихме настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу „Декларация“).  

Трябва да е ясно, че настоящата Декларация се отнася само за обработката на лични данни от Human8 (I) от името на нашите клиенти, когато извършваме нашите дейности по проучване на пазара като обработващ данни; и/или (II) от наше име, когато извършваме нашите бизнес дейности като администратор на данни. 

Цялата обработка на лични данни от Human8 ще бъде третирана в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и тази Декларация за поверителност.  

Защо е тази Декларация? 

Тази Декларация определя как Human8 обработва личните данни, събрани чрез:  

(I) продуктите и услугите за пазарни проучвания, които предлагаме на нашите клиенти (напр. събиране на информация чрез проучвания, панели, общности (като „Square“), интервюта или всяка друга форма на инструменти за пазарни проучвания (наричани по-долу „дейности по проучване на пазара“); 

Няколко примера: 

 • Вашето участие в една или няколко от нашите дейности по проучване на пазара (например въпросници, панели, проучвания, анкети, общности или други инструменти за проучване на пазара); 
 • Вашето участие в един или няколко от нашите конкурси за награди; и 
 • цялата информация, която активно ни предоставяте по време на такива участия;  
 • когато се свържете с нас чрез нашите уеб сайтове, по електронна поща, по пощата, по телефон, чрез размяна на визитни картички, като подадете молба за упражняване на Вашите права,…;  
 • когато се ангажирате или поддържате договорни отношения с нас;  
 • когато кандидатствате за работа при нас;  
 • когато се абонирате за нашия бюлетин;  
 • когато оставяте коментар на нашите уеб сайтове;  
 • когато поискате да изтеглите файл;  
 • чрез използването на строго необходими „бисквитки“ на нашите уеб сайтове или на не строги „бисквитки“ с Ваше съгласие. 

(II) различните уеб сайтове, които използваме, като https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (наричани заедно и поотделно по-нататък „уеб сайтове“), и всички дейности и услуги, свързани с осъществяването на нашата дейност като цяло (напр. административни, технически, финансови или търговски дейности и услуги) (наричани по-долу „бизнес дейности“).  

При необходимост ще бъде направено разграничение между дейностите по проучване на пазара и бизнес дейностите.  

Тази Декларация се отнася до нашите практики относно използването на такава информация, стъпките, които предприемаме, за да я защитим, както и избора и правата, които Вие като субекти на данни („Вие“ или „Вас“) имате по отношение на обработката на Вашите лични данни. Включените субекти на данни могат да варират от: 

(I) потребители/участници при извършване на нашите дейности по проучване на пазара; и/или 

(II) всеки потребител на нашите уеб сайтове, кандидати при подбор на персонал, абонати на нашите бюлетини, лични или корпоративни клиенти (и физически лица, свързани с нашите корпоративни клиенти), доставчици (включително подизпълнители и лица, свързани с нашите доставчици и подизпълнители), бизнес контакти (съществуващи и потенциални клиенти и//или лица, свързани с тях) или всички други физически лица, които се свързват с нас при извършване на нашите бизнес дейности.

Каква е нашата позиция? 

Освен ако не Ви съобщим по друг начин и в зависимост от конкретната ситуация, ние действаме в качеството на администратор, обработващ лични данни, или съвместен администратор, когато обработваме Вашите лични данни.  

Това разграничение е уместно, защото определя нашите отговорности към Вас като субект на данни, както и задълженията ни към евентуални други участници, като нашите клиенти. Нашата квалификация също така определя до каква степен тази Декларация се отнася за дейностите, които извършваме при обработването на Вашите лични данни, както е обяснено по-долу. 

(I) Дейности по проучване на пазара  

Когато извършваме нашите дейности по проучване на пазара и получаваме лични данни за Вас като участник в такива дейности, ние обработваме Вашите лични данни от името на нашите клиенти. Нашите клиенти винаги действат като администратор на Вашите лични данни.  

Human8 обработва Вашите лични данни в съответствие с инструкциите на нашите клиенти в основната ни позиция на обработващ лични данни на нашите клиенти. Във връзка с тази ситуация нашите клиенти сключват договор и споразумение за обработка на данни с Human8 съгласно член 28 от ОРЗД 

Когато Human8, заедно с нашите клиенти, по изключение определи целите и/или основните средства за обработка на Вашите лични данни в хода на извършването на исканите дейности по проучване на пазара, ние, заедно с нашите клиенти, ще отговаряме на изискванията за съвместен администратор по отношение на Вашите лични данни. Във връзка с тази ситуация нашите клиенти сключват договор и заедно с нашите клиенти сключихме така нареченото споразумение за съвместен администратор по член 26 от ОРЗД. 

 (viii) Информацията за обработката на лични данни съгласно членове 13 и 14 от ОРЗД се предоставя съвместно от двамата администратори на субектите на данни чрез политики за поверителност, публикувани на техните официални уеб сайтове, и по-специално тази Декларация.  

(II) Бизнес дейности  

Когато извършваме нашите бизнес дейности и получаваме лични данни от Вас като посетител на нашите уеб сайтове, кандидат, абонат на нашия бюлетин, клиент, доставчик, бизнес контакт или като друго лице, което се свързва с нас, ние обработваме Вашите лични данни от името на Human8 Group. Дружеството от Human8 Group, на което първоначално разкривате личните си данни, действа като (първоначален) администратор на Вашите лични данни.  

Въпреки това, като цяло повечето от нашите административни, технически, финансови, търговски и/или правни дейности и услуги по обработка се извършват централно, на равнището на нашето крайно предприятие майка (InSites Compages NV) чрез така наречените централизирани звена. Във връзка с тази ситуация InSites Compages NV и дъщерните дружества и филиали действат като съвместен администратор по отношение на Вашите лични данни и в рамките на Human8 Group се сключва вътрешногрупово споразумение, от което е част споразумението за съвместен администратор съгласно член 26 от ОРЗД. 

 (viii) Информацията за обработката на лични данни съгласно членове 13 и 14 от ОРЗД се предоставя съвместно от двамата администратори на субектите на данни съгласно тази Декларация.   

Освен това остава възможно дружество от Human8 Group да получава услуги пряко или косвено от едно или повече от другите дружества на Human8 Group (различни от крайното предприятие майка) чрез т.нар. звена за обслужване на проекти или звена за обслужване на клиенти. Това е конкретно случаят на, но не е задължително да се ограничава до, ситуация, в която местно дружество извършва дейности по проучване на пазара от името на наши клиенти и иска помощта на друго местно дружество по отношение на такива дейности по проучване на пазара. Във връзка с тази ситуация дружеството на Human8 Group, предоставящо услугите си на другото дружество на Human8 Group, действа като (под)обработващ по отношение на Вашите лични данни и в рамките на Human8 Group се сключва вътрешногрупово споразумение, от което е част споразумение за обработка на данни съгласно член 28 от ОРЗД.  

С кого да се свържа?  

В съответствие с членове 13 и 14 от ОРЗД тази Декларация Ви предоставя информация за обработката на лични данни от Human8 от името на нашите клиенти (при извършване на дейности по проучване на пазара) и от името на Human8 Group (при извършване на бизнес дейности) .  

Ако имате някакви коментари или въпроси относно тази Декларация или свързаната с нея обработка на Вашите лични данни, можете да се свържете с ДЛЗД на Human8 чрез информацията за връзка, предоставена по-долу в раздел 8.2, или щракнете тук. 

По-специално, по отношение на нашите дейности по проучване на пазара, ние предоставяме информацията съгласно тази Декларация от името на нашите клиенти и като част от нашите услуги на нашите клиенти. Въпреки това, когато Human8 действа като обработващ лични данни, ние не можем да носим отговорност, ако тази информация не Ви предоставя в достатъчна степен необходимите данни. Нашите клиенти като администратори остават индивидуално отговорни да Ви информират за конкретното използване на Вашите лични данни. Такава информация ще Ви бъде предоставена отделно при отклонение от целите на проучването на пазара, както са посочени по-долу.  

Ние ще идентифицираме нашите клиенти в качеството им на администратор в началото на всяка дейност по проучване на пазара, която извършваме от името на нашите клиенти, и ще Ви предоставим всички подходящи данни за връзка с тях. Въпреки това, в изключителния случай, когато идентифицирането на нашия клиент в началото на конкретна дейност по проучване на пазара би имало значителни последици върху резултатите от такава дейност по проучване на пазара, можем да решим да посочим името му в края на такава дейност. В такъв случай и преди да обработим Вашите лични данни, ние ще Ви уведомим, че нашият клиент ще бъде посочен в края на дейността по проучване на пазара и ще предоставим необходимите гаранции, че Вашите лични данни ще бъдат изтрити, ако в момента на разкриване на клиента Вие възразявате, желаете да оттеглите съгласието си и/или повече не желаете да участвате. Във всеки случай дружеството Human8, независимо от неговата квалификация и като част от услугите си за нашите клиенти, е упълномощено да обработва или отговаря на всички Ваши въпроси, заявки и/или жалби, свързани с поверителността, от името на нашите клиенти. 

Ако, след като прочетете тази Декларация, все още имате въпроси относно това как нашите клиенти използват Вашите лични данни (включително чрез нас), можете да се свържете с ДЛЗД на Human8 чрез информацията за връзка, предоставена по-долу в раздел 8.2, или щракнете тук. Във всеки случай ще препратим цялата необходима информация на нашите клиенти и ще се уверим, че Вашите въпроси, заявки и/или жалби ще бъдат обработени и ще получат подходящ отговор.  

Обработка на лични данни  

A) Дейности по проучване на пазара: 

Личните данни, събирани и обработвани от Human8, обикновено се получават от Вас доброволно и директно. Във връзка с дейностите по проучване на пазара, които извършваме от името на нашите клиенти, е възможно да получим Вашите лични данни от други източници, като например база данни на наши клиенти, брокери на списъци, нашия панелен уеб сайт или чрез рекламиране.  

Лични данни 

Правно основание + цел 

Период на съхранение 

Данни за електронна идентификация: 

напр. IP адрес, потребителски идентификатор, уникален идентификатор, присвоен на Вашето устройство, географско местоположение, информация, извлечена от съдържанието на уеб страница. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: покана, регистрация и участие в нашите дейности (напр. проучване на конкретен пазар, социално проучване и проучване за удовлетвореност). Потвърждаване на използването от Ваша страна на поверителни материали, изпратени от нас. Оперативни цели (управление на нашите уеб сайтове, системи и приложения). 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Информация за връзка: 

напр. име, имейл адрес, телефонен номер или други подходящи данни за връзка. 

Правни основания: изрично съгласие и законни интереси. 

Цел: покана, регистрация и участие в нашите дейности (напр. проучване на конкретен пазар, социално проучване и проучване за удовлетвореност). За информиране и връзка с Вас. Директен маркетинг, рекламиране и повишаване на информираността за марката. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Данни за лична идентификация: 

напр. възраст, дата на раждане, място на раждане, пол, гражданско състояние, националност. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

История на контактите.  

напр. изпратена и получена комуникация. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: да се свържем и да Ви информираме. Директен маркетинг, рекламиране и повишаване на информираността за марката. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Образователна и професионална справка. 

напр. CV, образование, научна степен, сертификати, професионални умения и дейности.  

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране.  

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Начин на живот, интереси и предпочитания. 

напр. социални дейности, хобита, личност, участие в общността, навици. 

 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Обществена информация. 

напр. публично достъпна информация, информация  в социалните мрежи. 

Правно основание: законен интерес. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

18 месеца след отправяне на възражение.  

Финансови подробности. 

напр. банкови данни (идентификатори на клонове, код за сортиране, IBAN, BIC, номер на сметка). 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: да Ви изпратим Вашите пари за цената. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 7 години. 

Снимки, изображения или звуков запис. 

напр. при участие във видео записи, чрез публикуване на материали в общността или качване на снимки. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Специални категории лични данни: 

напр. информация за раса и произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюз, физическо или психическо здраве, генетични данни, биометрични данни, сексуален живот или сексуална ориентация. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Уникални идентификационни номера: 

напр. информация, която събираме във въпросници или панели, уникален идентификационен номер на участниците. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

Лични данни на деца: 

напр. допускаме деца на възраст под 16 или по-малки в зависимост от приложимото законодателство. 

Правно основание: изрично съгласие на детето и изрично съгласие на лице с родителска отговорност за детето. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 2 години. 

B) Бизнес дейности 

Ако извършваме нашите бизнес дейности и получаваме лични данни, ние обработваме и разкриваме тази информация, както следва: 

 

Лични данни 

Правно основание + цел 

Период на съхранение 

Информация за връзка: 

напр. име, имейл адрес, телефонен номер или други подходящи данни за връзка. 

Правни основания: изрично съгласие и законни интереси. 

Цел: За информиране и връзка с Вас. Директен маркетинг, рекламиране и повишаване на осведомеността за марката, CRM, влизане в нашите уеб сайтове. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 3 години. 

Данни за лична идентификация: 

напр. възраст, дата на раждане, място на раждане, пол, гражданско състояние, националност. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: кандидатстване за работа, за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 3 години. 

История на контактите:  

напр. изпратена и получена комуникация. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: да се свържем и да Ви информираме. Директен маркетинг, рекламиране и повишаване на информираността за марката. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 3 години. 

Образователна и професионална справка. 

напр. CV, образование, научна степен, сертификати, професионални умения и дейности. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: кандидатстване за работа, за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 3 години. 

Обществена информация. 

напр. публично достъпна информация, информация в социалните мрежи. 

Правно основание: законен интерес. 

Цел: кандидатстване за работа. 

18 месеца след отправяне на възражение. 

Финансови данни. 

напр. банкови данни (идентификатори на клонове, код за сортиране, IBAN, BIC, номер на сметка). 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: счетоводство, фактуриране, CRM. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 7 години. 

Специални категории лични данни: 

напр. информация за раса и произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюз, физическо или психическо здраве, генетични данни, биометрични данни, сексуален живот или сексуална ориентация. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели, съставяне на колективни профили, профилиране, обработка на Вашите отговори от проучвания и предоставяне на резултати на клиента. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 3 години. 

Уникални идентификационни номера: 

напр. информация, която събираме във въпросници или панели, уникален идентификационен номер на участниците. 

Правно основание: изрично съгласие. 

Цел: за проучвателни и статистически цели. 

Срокът на договора с нашия клиент или до оттегляне на Вашето съгласие, след което данните ще се съхраняват за максимум 3 години. 

C) Допълнителна информация 

В случай че получим Вашите лични данни от други източници, ние ще Ви информираме, в момента на първия контакт с Вас (напр. когато Ви поканим да участвате в дейност по проучване на пазара) и като насочим вниманието Ви към тази Декларация, относно факта, че ние съхраняваме лични данни за Вас, източника, от който произхождат Вашите лични данни, и дали са дошли от публично достъпни източници, и за какви конкретни цели възнамеряваме да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни.  

Ако сме се свързали с Вас и Вие искате Вашите лични данни да бъдат премахнати от нашата база данни, ние ще Ви премахнем от нашата база данни възможно най-скоро. В допълнение ще информираме всички други източници и/или получатели на Вашите лични данни за такова искане и ще ги помолим да направят същото.  

Освен ако не Ви съобщим по друг начин и при условие че имаме правно основание за това, Human8 ще използва Вашите лични данни само за тези цели, които са посочени по-горе.  Ако възнамеряваме да използваме Вашите лични данни за други цели, различни от съобщените Ви, ние ще Ви информираме предварително. Например: няма да използваме Вашите лични данни за рекламни цели, освен ако доброволно не сте дали изрично и предварително съгласие. 

Когато Human8 разчита на Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни, ние ще се уверим, че нашият клиент или ние от негово име сме получили подходящото Ви информирано, конкретно, активно и недвусмислено съгласие. Моля, имайте предвид, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За повече информация как можете да направите това вижте раздел „Вашите права“ или щракнете тук. 

Когато Human8 разчита на нашия законен интерес като правно основание, ние ще смекчим ефекта(ите), които тази обработка на Вашите лични данни може да има върху Вашата поверителност, като минимизираме по подходящ начин използването от наша страна и като създадем адекватни гаранции за достъп и сигурност, за да предотвратим неразрешено използване.  

В случай на профилиране като цел то не е предназначено да има правни последици, които биха засегнали значително субекта на данните. Последиците от тази цел са лицата да се категоризират по общ начин за маркетингови цели. 

Моля, имайте предвид, че всички периоди на съхранение, свързани с личните данни, които обработваме от името на нашите клиенти, при извършване на исканите дейности по проучване на пазара, се определят от нашите клиенти. Human8 може да съхранява такива лични данни само по време на срока на споразумението за обработка на данни с нашите клиенти, след което трябва да върнем или изтрием всички лични данни, по избор на нашите клиенти. По подразбиране премахваме личните данни 2 години след прекратяване на работата или 7 години за целите на финансови данни/транзакции. 

Какви мерки ще предприемем, за да защитим Вашите лични данни  

Human8 приема сериозно сигурността на всички лични данни, които обработваме (напр. при извършване на нашите бизнес дейности или във връзка с нашите дейности по проучване на пазара). Ето защо сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да защитим обработката на лични данни. Тези предпазни мерки ще варират в зависимост от чувствителността, формата, местоположението, размера, разпространението и съхранението на личните данни и включват мерки, предназначени да предпазват личните данни от неразрешен достъп. Ако е необходимо, предпазните мерки включват кодиране на съобщения, например чрез SSL, криптиране на информация по време на съхранение, защитни стени, контрол на достъпа, разделяне на задълженията и подобни протоколи за сигурност. Ние ограничаваме достъпа до лични данни на нашите служители и трети страни, които изискват достъп до такава информация за законни и подходящи бизнес цели. 

Дружеството InSites Compages NV (чрез своя филиал InSites NV) е сертифицирано по ISO 27001 за управление на сигурността на информацията (номер на сертификата IS 71404) и следователно може да демонстрира подходящи технически и организационни мерки, които са еквивалентни във всички юрисдикции, независимо дали в ЕС или извън него. Същите технически и организационни мерки, които са централизирано организирани и управлявани от InSites Compages NV, се прилагат и в организацията на другите дружества на Human8 Group. Всяко дружество на Human8 Group е дало договорни гаранции за спазване на същите технически и организационни мерки по всяко време. 

Всички членове на екипа ни, изпълнителите и трети страни, които ще имат достъп до Вашите лични данни според инструкциите на Human8, ще бъдат обвързани с поверителност и ще използваме мерки за сигурност и контрол за достъп, за да ограничим достъпа до лица, които изискват такъв за изпълнение на отговорностите и задачите си. 

Прехвърляне на лични данни 

Ние ще споделяме Вашите лични данни с други хора само когато имаме законно разрешение да направим това и когато е необходимо да изпълним целите, свързани с описаното по-горе. Когато разкриваме лични данни на други, въвеждаме договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим личните данни и да спазваме нашите собствени стандарти за защита на данните, поверителност и сигурност.  

Личните данни, които съхраняваме, могат да бъдат прехвърлени:  

 • на наши клиенти  

Извършвайки нашите дейности по проучване на пазара от името на нашите клиенти, ние получаваме и обработваме информация за Вас като участник. Ако участвате в онлайн проучвания, анкети или дискусии или публикувате материали в общността, Вашето екранно име и информацията, която публикувате, ще бъдат видими само за нас, другите участници в общността и за нашите клиенти. Всички публикации, които правите в проучване, анкета или дискусия в общността, по принцип ще бъдат свързани само с Вашето екранно име. Ако сами публикувате някаква информация за самоличността, ние можем по наша преценка да я премахнем за Ваша собствена сигурност. Препоръчваме Ви да изберете екранно име, което не прилича на истинското Ви име.  

Ние обработваме тази информация от името на нашите клиенти, а споделянето ѝ с тях е необходимо, за да им предоставяме нашите продукти и услуги. В този контекст е възможно да споделяме снимки, записи на изображения, звукови записи или пълни набори от данни (например отговори на въпроси от проучване, за да ги информираме за конкретни елементи от тяхната оферта), които притежаваме от Вас. Обаче ние ще направим това само след като сме получили Вашето изрично съгласие за такова прехвърляне.  

Нашият клиент може да комбинира данни, събрани от дейността по проучване на пазара, извършена от нас от името на нашите клиенти, с други данни, които може да притежава за Вас. Тази Декларация не описва конкретното използване на личните Ви данни от нашите клиенти, която информация ще Ви бъде предоставена отделно при отклонение от целите на проучването на пазара, както са посочени по-горе, но ако не сте съгласни Вашите отговори да бъдат използвани по този начин, трябва да ни уведомите, преди да се съгласите да участвате в една от дейностите по проучване на пазара, за които сте поканени и за които трябва да приемете тази Декларация и всички приложими условия за използване. След това можем да определим с клиента дали използването на Вашите данни може да бъде ограничено и в този случай дали е възможно да участвате в конкретната дейност по проучване на пазара.  

Няма да споделяме лични данни, получени във връзка с предоставянето на нашите продукти и услуги на един клиент, с друг клиент. Ние също така няма да продаваме, предоставяме под наем или на лизинг тази информация на други трети страни, нито ще обогатяваме собствената си база данни с такава информация или ще позволим на трета страна да направи това. 

 • в рамките на Human8 Group 

Може да споделяме Вашите лични данни в рамките на нашата глобална мрежа от корпорации, когато това е необходимо за извършване на нашите дейности по проучване на пазара и/или бизнес дейности и за целта, за която са събрани, както е посочено по-горе. За подробности относно нашите дъщерни дружества и филиали, моля, вижте данните за връзка по-долу или щракнете тук 

 • към наши доставчици на услуги  

Когато е необходимо, използваме трети страни, за да ни подкрепят при предоставянето на нашите услуги и да подпомогнат осигуряването, стартирането и управлението на нашите вътрешни ИТ системи или (вътрешни) бизнес процеси, като искаме от тях да изпълняват определени задачи от наше име. Ние използваме услугите на доставчици на информационни технологии, софтуер, базиран на облак като доставчик на услуги, хостинг и управление на уеб сайтове, анализ на данни, софтуер за набиране на персонал, архивиране на данни, услуги за сигурност и съхранение. Моля, намерете списък с нашите подобработващи лични данни чрез тази връзка: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Пред тези доставчици на услуги ще разкриваме или ще направим достъпни такива лични данни, които са необходими в степента, необходима за съответната цел. Тези данни не могат да бъдат използвани от тях за никакви други цели, по-специално за техни собствени цели или за целите на трети страни. Освен това нашите доставчици на услуги са задължени по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни чрез така нареченото „Споразумение за защита на данните“. 

Когато участвате в нашата система за стимулиране, може да се наложи да споделим Вашите лични данни (напр. име, имейл адрес…) с трети страни, които ни помагат да се погрижим за нашата подготовка. 

 • правоприлагащи органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети страни, както се изисква от и в съответствие с приложимите законови или подзаконови актове:  

Ние си запазваме правото да разкриваме на всички правоприлагащи органи или други трети страни, които имат правомощия да придобиват лични данни, както и да проверяват дали спазваме приложимите закони и разпоредби, разследваме предполагаемо престъпление, установяваме, упражняваме или защитаваме законни права. Ние ще изпълняваме искания за лични данни само когато това е необходимо и подходящо и там, където имаме право да го направим в съответствие с приложимите законови или подзаконови актове. 

 • в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и извън него 

Ние сме глобална мрежа от корпорации с дружества, установени в ЕИП и извън него, и може да използваме услуги на трети страни, базирани извън ЕИП, за да ни помогнат да управляваме нашия бизнес. В резултат на това Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни извън ЕИП. При определени условия ОРЗД позволява на Human8 да прехвърля лични данни към такива трети държави 

В контекста на международните проучвателни проекти Human8 може също да Ви покани да участвате в проучвателни проекти, както на национални, така и на международни бизнес клиенти или партньори, включващи отново възможни прехвърляния извън ЕИП.  

Във всеки случай предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всички лични данни ще бъдат обработвани, като се спазват адекватни нива на сигурност и че всички прехвърляния на лични данни извън ЕИП ще се извършват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и че ще има подходящо ниво на защита. Ще приложим правни гаранции като стандартни договорни клаузи, съгласие на физически лица или други правни основания, разрешени от приложимите законови изисквания, уреждащи такова прехвърляне. Ние оценяваме всяко прехвърляне и при необходимост сключваме стандартна договорна клауза с третата страна. В рамките на групата сключихме вътрешногрупово споразумение.  

Вашите права  

ОРЗД Ви предоставя определени права във връзка с Вашите лични данни. Тези права са изброени по-долу. Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражнявате някое от правата по-долу. Можете да намерите нашата информация за връзка по-долу или щракнете тук 

Имайте предвид, че при упражняването на тези права се прилагат някои изключения, което означава, че е възможно да не можете да ги упражнявате във всички ситуации:   

 • Право на достъп и копие: Имате право на достъп до Вашите лични данни, съхранявани от нас.  
 • Право на изменение или поправка: Можете да поискате от нас да бъдат коригирани неточни лични данни.  
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства и ние ще предприемем разумни стъпки, за да информираме лицата, обработващи личните данни от наше име, че сте поискали изтриването на всякакви връзки, копия или преписи на личните Ви данни. 
 • Право на ограничаване („ограничаване на обработката“): Можете да изискате определени лични данни да бъдат маркирани като ограничени, а също и да ограничите обработката при определени други обстоятелства. 
 • Право на преносимост: Можете да поискате да предадем личните Ви данни на трета страна по електронен път, доколкото това е разрешено съгласно ОРЗД.  
 • Право на жалба: Ако имате оплакване относно обработката на Вашите лични данни от Human8, ние ще направим всичко възможно, за да го разрешим. Освен това имате право да подадете жалба относно нашата обработка пред нашия водещ надзорен орган и/или Вашия местен надзорен орган. Можете да намерите подходящите данни за връзка по-долу или щракнете тук.   

Освен това, при определени условия, имате право: 

 • Право на оттегляне на съгласие: Когато обработката е въз онова на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Всички наши бюлетини съдържат бутон за отписване в долния колонтитул на дадения имейл. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни преди оттеглянето.  
 • Право на възражение: Имате право да възразите срещу всяка обработка на лични данни, която Human8 обосновава с правно основание „законни интереси“, освен ако причините ни за предприемане на тази обработка надделяват над каквото и да било накърняване на правата за поверителност на лицето; и да възразите срещу директния маркетинг (включително профилиране за такива цели) по всяко време. 

Упражняването на правата Ви по принцип е безплатно. Ако искането Ви изглежда неоснователно или несериозно, може да Ви начислим разумна такса, за да покрием собствените си административни разходи. В такива случаи обаче може просто да изберем да отхвърлим Вашата заявка. След това ще бъдете уведомени относно причините за това.  

Във всеки случай ние винаги ще Ви уведомим в рамките на период от четири седмици (за прости заявки) или 3 месеца (за сложни или множество заявки) относно отговора на Вашата заявка 

Актуализации на тази Декларация  

Human8 си запазва правото да преразглежда и актуализира тази Декларация по всяко време. Датата на последната актуализация може да се види в горната част на тази Декларация, а най-новата версия винаги ще бъде достъпна на нашите уеб сайтове. Поради това трябва периодично да преглеждате нашите уеб сайтове, за да бъдете в крак с най-актуалните ни политики и практики.  

„Бисквитки“ на нашите уеб сайтове 

Използваме „бисквитки“ и други онлайн идентификационни технологии като уеб маяци или пиксели, за да предоставим на потребителите подобрен потребителски интерфейс. Вижте връзката. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Подходящи данни за връзка 

Дружества на Human8  

С всяко дружество на Human8 Group можете да се свържете чрез следните данни за връзка. Въпреки това, ако имате някакви коментари или въпроси относно тази Декларация за поверителност или обработката на Вашите лични данни от Human8, ние Ви съветваме да се свържете с ДЛЗД на Human8, действащо от името на Human8 Group.  

 

Дружество на Human8

Седалище и адрес на управление 

Фирмен регистрационен номер 

Дружества, базирани в ЕИП 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Белгия  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Белгия  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Белгия  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Германия 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Франция 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam – Нидерландия 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Румъния 

RO28395601 

Дружества, базирани извън ЕИП 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Обединено кралство 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Австралия 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Южна Африка 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Съединени щати  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Обединено кралство 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Обединено кралство  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Съединени щати  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Сингапур 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Хонконг 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Хонконг 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Шанхай 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Сингапур 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Южна Корея 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Тайпе, Тайван, Република Тайван 10483 

42850664 

Представител и ДЛЗД на Human8  

Назначихме длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което се поддържа вътрешно от редица лица, отговорни за въпросите, свързани със защитата на данните като цяло. В тази връзка освен това използваме външни юридически съветници. Всички въпроси, свързани с поверителността, заявки от субекти на данни и/или жалби могат да бъдат отправени до ДЛЗД на Human8: 

 • По имейл:  dpo@wearehuman8.com
 • По телефона:  +32 (0)9 2691500 
 • По пощата:  attn. Human8 DPO  

                               Evergemsesteenweg 195 

                              9032 Wondelgem  

                              Belgium 

За избягване на всякакви съмнения ДЛЗД на Human8 действа от името на Human8 Group. Когато Human8 действа като обработващ лични данни или съвместен администратор с нашите клиенти, при извършване на нашите дейности по проучване на пазара от името на нашите клиенти и като част от нашите услуги за нашите клиенти, ДЛЗД на Human8 е назначено като единно звено за контакт. По Ваш избор можете да отправяте Вашите въпроси, заявки и/или жалби към ДЛЗД на Human8, което е упълномощено да обработва такива заявки или жалби от името на нашите клиенти, или директно към нашите клиенти.  

В съответствие с член 27 от ОРЗД ние определихме InSites Compages NV като представител за дружествата на Human8 Group, установени извън ЕИП. InSites Compages NV, и по-специално ДЛЗД на Human8, действащо от името на Human8 Group, ще действа като посредник между Вас като субект на данните и дружествата на Human8 Group извън ЕИП, които могат да обработват Вашите лични данни при извършване на дейности по проучване на пазара и/или бизнес дейности. 

Информация за връзка с надзорния орган  

В съответствие с член 56 от ОРЗД ние назначихме белгийския орган за защита на данните за наш водещ надзорен орган, като се има предвид, че основното учреждение на Human8 Group е базирано в Белгия. Водещият надзорен орган ще носи основната отговорност за справянето с нашите дейности по трансгранична обработка на данни. Ето защо Ви съветваме да адресирате всяка жалба, която може да имате относно обработката на Вашите лични данни от Human8, до този орган. Независимо от гореизложеното имате право да подадете жалба относно нашата обработка до местния орган за защита на данните.  

За данни за контакт на всеки друг местен орган за защита на данните (не са предоставени по-долу) бихме искали да Ви насочим към: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_bg 

Държава  

Информация за връзка 

Белгия 

 

(Водещ надзорен орган)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Тел.: +32 2 274 48 00 

Факс: +32 2 274 48 35 

Имейл адрес: contact@apd-gba.be 
Уеб сайт:  

Франция 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Тел.: +33 1 53 73 22 22 

Факс: +33 1 53 73 22 00 

Имейл адрес: / 

Уеб сайт: http://www.cnil.fr/ 

Германия 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Тел.: +49 228 997799 0 
Факс: +49 228 997799 5550 
Имейл адрес: poststelle@bfdi.bund.de 
Уеб сайт: http://www.bfdi.bund.de/ 

Румъния 

Националният надзорен орган за обработка на лични данни 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Тел.: +40 31 805 9211 

Факс: +40 31 805 9602 

Имейл адрес: anspdcp@dataprotection.ro 
Уеб сайт: http://www.dataprotection.ro/ 

Нидерландия  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Тел.: +31 70 888 8500 
Факс: +31 70 888 8501 
Имейл адрес: / 

Уеб сайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Австралия  

Службата на австралийския комисар по информация 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Тел.: 1300 363 992 (или +61 2 9284 9749 извън Австралия)  

Факс: +61 2 9284 9666 

Имейл адрес: / 

Уеб сайт: https://www.oaic.gov.au/ 

Южна Африка  

Информационният регулатор (Южна Африка) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Тел.: +27 (0) 10 023 5207 

Мобилен: +27 (0) 82 746 4173 

Имейл адрес: inforeg@justice.gov.za 

Уеб сайт: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Обединено кралство  

Службата на комисаря по информация  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Тел.: +0303 123 1113 (или +44 1625 545745, ако се обаждате от чужбина) 

Факс: 01625 524510 

Имейл адрес: / 

Уеб сайт: www.ico.org.uk