Markkinatutkimustoimintaa koskevat ehdot

1.        Ehtojen hyväksyminen

Pääsy markkinatutkimuspalveluihimme ja osallistuminen niihin (jäljempänä ”Markkinatutkimustoiminta”), sekä laajasti ottaen niihin liittyvien verkkosivustojen ja/tai alustojen käyttö, on mahdollista vain siinä tapauksessa, että osallistuja (jäljempänä ”Osallistuja” tai ”te” eri taivutusmuodoissaan) hyväksyy seuraavat ehdot (jäljempänä “Ehdot”).

Hyväksymisen jälkeen nämä Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja InSites NV:n välillä, jonka rekisteröity toimipaikka on Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgia, ja joka on rekisteröity Central Enterprise Databank (KBO) -rekisterissä numerolla BE0465.109.357 (jäljempänä ”Human8” ja ”me” eri taivutusmuodoissaan).

”Markkinatutkimustoiminnalla” tarkoitetaan tarjoamiamme palveluja, joiden avulla paneelin jäsenenä tai Osallistujana on mahdollista osallistua kyselyihin, paneeleihin, yhteisöihin (esim. Square), haastatteluihin tai mihin tahansa muuhun Human8in järjestämään Markkinatutkimustoimintaan. Tiettyihin Markkinatutkimustoimintoihin voidaan soveltaa myös lisäehtoja. Tällaiset lisäehdot, joista Osallistujillekin ilmoitetaan, muodostavat olennaisen osan näitä Ehtoja ennen markkinatutkimuspalvelujemme käyttöä tai niihin osallistumista.

2.        Jäsenyys tai osallistuminen

Markkinatutkimustoiminnan jäsenyys tai siihen osallistuminen on ilman muuta aina vapaaehtoista. Joihinkin Markkinatutkimustoimintoihimme osallistumiseen (esim. Future Talkers) voidaan vaatia jäsenyyttä. Jäsenyys tai osallistuminen on aina kielletty alaikäisiltä henkilöiltä. ”Alaikäisellä” tarkoitetaan alle 13-vuotiaita henkilöitä (tai sitä vanhempia, mikäli kansallinen laki niin määrää).

Jos osallistujan on luotava tili jäsenyyttä varten, hän sitoutuu antamaan itsestään rekisteröintilomakkeessa pyydetyt totuudenmukaiset, tarkat, ajankohtaiset ja täydelliset tiedot. Ellei toisin määrätä, osallistuminen tiettyyn Markkinatutkimustoimintaan käyttämällä useita aktiivisia tilejä tai useita osallistumistapoja ei ole sallittua.

3.        Hyväksyttävä käyttö ja vastuu

Kannustamme syvällistä osallistumista, totuudenmukaisia vastauksia ja tietoista jakamista kunnioittavan ja asianmukaisen osallistumisen puitteissa (jäljempänä ”Vastaukset”).

”Vastaukset” käsittää: kaikki vastaukset, kommentit, palautteet, ehdotukset, ideat ja muut viestit, joita julkaistaan, lähetetään tai suoraan/välillisesti tarjotaan paneelille, erityisesti nimitetylle kolmannelle osapuolelle tai tarjotaan jonkin muun kanavan kautta (verkkokyselyt, verkkosivut ja/tai alustat), ja joka on seurausta jäsenyydestä tai osallistumisesta johonkin Markkinatutkimustoimintaamme.

Osallistuja on ja pysyy kaikissa tapauksissa vastuussa Vastauksistaan Markkinatutkimustoimintojemme jäsenyyden tai osallistumisen aikana sekä niihin liittyvien verkkosivustojen ja/tai alustojen käytön aikana. Human8in ei missään tapauksessa voida katsoa olevan vastuussa muiden Osallistujien Vastauksista.

Osallistuja pidättäytyy Vastauksista, jotka ovat tai voivat olla sopimattomia, lainvastaisia tai muuten haitallisia Human8ille tai muille Osallistujille.

Osallistuja ei saa missään olosuhteissa käyttää verkkosivustoja ja/tai alustoja mainostamiseen tai tuotteiden, palvelujen tai muunkaan myymiseen (riippumatta siitä tavoitteleeko hän voittoa), eikä hän saa ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin tässä tarkoituksessa. Verkkosivustojen ja/tai alustojen tai niiden sisällön kaupallinen käyttö on kaikissa tapauksissa kielletty.

Osallistujan on vakuutettava, että hänen Vastauksensa eivät loukkaa ja/tai ole ristiriidassa minkään kolmannen osapuolen oikeuden tai kansallisten tai kansainvälisten määräysten kanssa, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, (i) tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit tai muut immateriaalioikeudet; (ii) yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet (Osallistuja ei erityisesti saa julkistaa mitään toisen henkilön henkilötietoja ilman tämän nimenomaista lupaa) tai tietojen paljastamista koskevat oikeudet; (iii) salassapitovelvollisuus.

Koska toimimme erittäin säännellyllä alalla, jolla meidän on noudatettava tiettyjä lakeja ja säännöksiä, pidätämme oikeuden tarkkailla, arvioida ja tarvittaessa poistaa välittömästi kaikki Vastaukset ilmoittamatta syytä.

4.        Luottamuksellisuus

Osallistujan tulee aina pyrkiä luottamukselliseen Markkinatutkimustoimintamme jäsenyyden tai siihen osallistumisen aikana, sekä niiden mahdollisen päättymisen jälkeenkin.

”Luottamuksellisuus” tarkoittaa sitä, että Osallistuja ei saa paljastaa muiden tietoja tai Vastauksia, sallia kolmansille osapuolille pääsyä niihin, eikä julkaista, jäljentää tai käyttää niitä millään muulla tavalla. Vain sellaiset tiedot, jotka Osallistuja voi laillisesti hankkia muiden kanavien, kuin markkinatutkimuspalvelujen jäsenyyden tai niihin osallistumisen, kautta, tai jotka ovat jo julkisia, eivät kuulu salassapitovelvollisuuden alaisuuteen.

Jos Osallistujalle myönnetään tili markkinatutkimustoimintaan liittyvää jäsenyyttä tai osallistumista varten ja hänelle annetaan siihen salasana, hän ei saa paljastaa tätä salasanaa muille henkilöille eikä sallia muille henkilöille pääsyä verkkosivustolle ja/tai alustoille hänen markkinatutkimustoimintaan linkitetyn henkilökohtaisen tilinsä kautta.

5.        Vastuu ja korvaukset

Osallistuja on henkilökohtaisesti vastuussa rikkomuksistaan, jotka kohdistuvat näihin Ehtoihin ja kansallisiin tai kansainvälisiin säännöksiin, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen (i) tekijänoikeuksiin, patentteihin ja tavaramerkkeihin liittyvät oikeudet tai muut immateriaalioikeudet; (ii) yksityisyyden ja julkisuuden suoja; (iii) salassapitovelvollisuus.

Osallistuja sitoutuu tarvittaessa puolustamaan, hyvittämään ja korvaamaan Human8ille, sen hallinnoijille, johtajille, työntekijöille, konsulteille, sen sidosyrityksille, liikekumppaneille, edustajille tai muille asianomaisille kolmansille osapuolille (yhdessä “Vapautetut osapuolet“) mitkä tahansa vahingot, kustannukset, velat ja tappiot (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeudenkäyntikulut), jotka johtuvat suoraan tai välillisesti hänen rikkomuksistaan.

Osallistuja sitoutuu tekemään kaiken mahdollisen tehdäkseen kanssamme yhteistyötä tällaisten asioiden puolustamiseksi. Pidätämme itsellämme oikeuden ottaa osallistujan kustannuksella yksinoikeuden sellaisen asian puolustamiseen ja hallintaan, jossa osallistujalta voidaan vaatia korvausta.

6.        Palkkiojärjestelmä

Jos Markkinatutkimustoimintaan liittyy palkkio-ohjelma, sen ehdoista ilmoitetaan erikseen, ja nämä ehdot voivat vaihdella tutkimustoiminnasta toiseen.

7.        Yksityisyys ja viestintä

Markkinatutkimustoimintamme jäsenyyden tai osallistumisen perusteella saatuja Vastauksia käsitellään sen tuotteen tai palvelun tutkimustulosten yhteydessä, joka on kyseisen markkinatutkimustoiminnan kohteena, sekä kyseisen markkinatutkimustoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Mikäli Vastauksiin sisältyy henkilötietoja, niitä käsitellään ja suojataan aina Tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Jotkut Markkinatutkimustoiminnat (esim. Square) suoritetaan julkisella viestintäalustalla. Lukuisat henkilöt voivat tutustua sisältöön, jota Osallistuja julkaisee tällaisella alustalla. Kun tietoja, ja etenkin henkilötietoja, lähetetään tällaiselle alustalle, tietoihin voivat meidän lisäksemme tutustua myös muut Osallistujat. Viimeksi mainitun osalta emme voi antaa mahdollista jatkokäyttöä tai muunlaista käsittelyä koskevia takeita. Osallistuja antaa tällaiset tiedot omalla riskillään.

8.        Immateriaalioikeudet

Ellei toisin mainita, kaikki materiaalit, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kaikki teksti, suunnittelu, ehdotukset, kuvat, valokuvat, videot, audiovisuaaliset teokset, ideat (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tuote- ja mainontaideat), ideoiden ilmaisut (jäljempänä yhdessä ”Sisältö”), ovat Human8in tai sellaisten muiden kolmansien osapuolten omaisuutta, jotka voivat omistaa immateriaalioikeudet niihin. Ellei nimenomaisesti muuta mainita, Osallistujalle ei myönnetä lupaa käyttää tai jäljentää sisältöä, jota näytetään markkinatutkimustoimintamme aikana ja siihen liittyvillä verkkosivustoilla ja/tai alustoilla. Kaikki immateriaalioikeudet nimenomaisesti pidätetään.

Ilmaisemalla Vastauksen Osallistuja vakuuttaa ja takaa, että Vastaus ja siihen liittyvä viestintä noudattavat näiden Ehtojen mukaisia vaatimuksia, ja että hän omistaa tai että hänellä on niihin tarvittavat oikeudet, lisenssit, luvat ja hyväksynnät.

Vastauksia koskevat immateriaalioikeudet säilyvät Osallistujan omistuksessa. Osallistuja sitoutuu kuitenkin myöntämään Human8ille maailmanlaajuisen, maksuttoman lisenssin käyttää, jäljentää, välittää, muuttaa, muokata, luoda johdettuja teoksia, paljastaa tai muutoin hyödyntää niitä siinä määrin kuin se on tarpeen markkinatutkimustoiminnan tarkoituksen saavuttamiseksi ja kuten muutoin tietosuojakäytännössämme on ilmoitettu. Tällaiselle rajalliselle käytölle myönnetty lisenssi on voimassa sen jälkeenkin, kun Osallistujan jäsenyys tai osallistuminen markkinatutkimustoimintoihimme on päättynyt, suhteessa Osallistujan Vastauksista saatuihin aggregoituihin ja tunnistettuihin tietoihin ja niistä jäljellä oleviin varmuuskopioihin, jotka luotiin jäsenyyden tai osallistumisen aikana. Tämä lisenssi koskee myös osapuolia, joiden kanssa teemme yhteistyötä, siltä osin kuin se on tarpeen markkinatutkimustoiminnan tarkoituksen saavuttamiseksi ja kuten muutoin tietosuojakäytännössämme on ilmoitettu.

9.        Jäsenyyden tai osallistumisen päättyminen

Ehdot ovat voimassa (i) niin kauan kuin Osallistuja on Markkinatutkimustoimintamme jäsen tai osallistuu tällaiseen toimintaan, tai (ii) kunnes hän itse tai Human8 päättää jäsenyyden tai osallistumisen.

Osallistuja voi ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos hän haluaa lopettaa jäsenyytensä tai osallistumisensa. Lisäksi Osallistuja voi poistaa tilinsä itse tai peruuttaa kutsujemme tilauksen jokaisessa sähköpostiviestissä olevan peruuta tilaus -linkin avulla.

Pidätämme oikeuden perua tai evätä Osallistujan jäsenyyden tai osallistumisen ja pääsyn markkinatutkimustoimintaamme liittyville verkkosivustoille ja/tai alustoille, jos Osallistuja ei noudata näitä ehtoja.

10.    Vastuuvapauslauseke

Vaikka noudatamme tarvittavaa huolellisuutta Markkinatutkimustoimintamme ja siihen liittyvien sivustojen ja/tai alustojen laatimisessa, tarjoamisessa ja ylläpidossa, emme voi taata annettujen tietojen (neuvot, mielipiteet, lausunnot jne.) täsmällisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta tai muita niihin liittyviä seikkoja. Emme voi myöskään taata verkkosivustojemme ja/tai alustojemme asianmukaista toimintaa ja saatavuutta.

Human8ia ei voida pitää suoraan tai välillisesti vastuussa mistään suorasta tai välillisestä vahingosta, joka johtuu (i) verkkosivustojen ja/tai alustojen virheellisestä toiminnasta tai väliaikaisesta tai pysyvästä saatavuuden puutteesta, tai (ii) joka voi johtua verkkosivustojen ja/tai alustojen tai niissä tarjotun sisällön tai tietojen käytöstä tai pääsystä niihin.

Meillä ei ole velvollisuutta pitää verkkosivustoilla ja/tai alustoilla olevaa tietoa ajan tasalla, ja pidätämme oikeuden poistaa verkkosivut ja/tai alustat verkosta ilman erillistä ilmoitusta.

11.    Muutokset

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti. Suosittelemme, että Osallistujat lukevat nämä Ehdot säännöllisin väliajoin. Mikäli Osallistuja ei hyväksy näihin Ehtoihin tehtyjä muutoksia, hän voi peruuttaa jäsenyytensä tai osallistumisensa milloin tahansa.

12.    Soveltamatta jättäminen

Mikäli jonkin näiden Ehtojen ehdoista todetaan olevan jonkin lain tai yleistä järjestystä koskevan säännön mukaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto erotetaan näistä Ehdoista siltä osin kuin se on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, ja muut ehdot pysyvät kaikilta osin voimassa.

13.    Sovellettava laki

Näitä Ehtoja käsitellään ja tulkitaan yksinomaan Belgian lainsäädännön mukaisesti ottamatta asianmukaisesti huomioon ristiriitaista lainsäädäntöä tai oikeuspaikan valintaa koskevia periaatteita. Kaikki näihin Ehtoihin, Markkinatutkimustoimintaamme liittyvään jäsenyyteen tai osallistumiseen tai niihin liittyvien verkkosivustojen ja/tai alustojen käyttöön liittyvät riidat annetaan lopullisesti Gentin (Belgia) toimivaltaisten tuomioistuinten ratkaistaviksi.

14.    Onko kysyttävää tai huomautettavaa?

Jos näistä Ehdoista on kysyttävää tai niistä on huomautettavaa, Human8iin voi ottaa milloin tahansa yhteyttä osoitteessa info@wearehuman8.com.