Algemene voorwaarden

1.        Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot of deelname aan één van onze diensten inzake marktonderzoeken (hierna: “Marktonderzoeken”) en in uitbreiding, het gebruik van de daaraan verbonden websites en/of platformen, kan enkel mits u (hierna: “Deelnemer”, “u” of “uw”) de aanvaarding van de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) aanvaardt.

Na acceptatie vormen deze Gebruiksvoorwaarden uw   overeenkomst met InSites NV, met maatschappelijke zetel te Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0465.109.357 (hierna “InSites“, “wij”, “ons” of “onze”).

Onder “Marktonderzoeken” wordt verstaan de diensten die wij verlenen en die u als Panellid of Deelnemer toestaat om deel te nemen aan een survey, panel, community (bv. Square), interview of enige andere vorm van marktonderzoeken die InSites faciliteert. Op sommige Marktonderzoeken kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor u gebruik maakt of deelneemt aan één van onze Markonderzoeksdiensten, maken deze eventuele aanvullende voorwaarden, die u bijkomend ter kennis worden gebracht, integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.        Lidmaatschap of deelname

Lidmaatschap of deelname aan Marktonderzoeken is vanzelfsprekend steeds op vrijwillige basis. Lidmaatschap kan vereist zijn voor deelname aan één van onze Marktonderzoeken (bv. Futuretalkers). Lidmaatschap of deelname is in elk geval uitgesloten voor minderjarigen. Onder “minderjarigen” wordt verstaan personen jonger dan 13 (of ouder als dit volgens plaatselijke wetgeving is bepaald).

Wanneer u voor uw lidmaatschap een account dient aan te maken, gaat u ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te geven zoals gevraagd op het registratieformulier. Tenzij anders bepaald is het niet toegestaan om meerdere actieve accounts of meerdere deelnamemogelijkheden te hebben voor een welbepaald Marktonderzoek.

3.        Aanvaardbaar gebruik en verantwoordelijkheid

Wij moedigen een doordachte deelname, waarheidsgetrouwe antwoorden en geïnformeerd delen aan door middel van respectvolle en passende inzendingen (hierna: “Inzendingen”).

Onder “Inzendingen” wordt verstaan: alle antwoorden, commentaar, feedback, suggesties, ideeën en andere communicatie bekendgemaakt, ingediend of direct/indirect aangeboden aan het panel, een speciaal aangewezen derde of via enig ander kanaal (online surveys, websites en/of platformen) naar aanleiding van uw lidmaatschap of deelname aan één van onze Marktonderzoeken.

U bent en blijft in ieder geval zelf verantwoordelijk voor uw Inzendingen tijdens uw lidmaatschap of deelname aan onze Marktonderzoeken en tijdens het gebruik van de daaraan verbonden websites en/of platformen. InSites kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor Inzendingen van andere Deelnemers.

U onthoudt zich van Inzendingen die ongepast, onwettig of op enig andere manier schadelijk zijn of zouden kunnen zijn voor InSites en andere Deelnemers.

In geen geval zal u de websites en/of platformen gebruiken om producten, diensten of anderszins (al dan niet met winstoogmerk) te adverteren of verkopen, noch wendt u zich hiervoor tot andere Gebruikers. Commercieel gebruik van de websites en/of platformen of de inhoud ervan is in ieder geval verboden.

U verklaart dat uw Inzendingen geen inbreuk maken op en/of in strijd zijn met enig recht van een derde partij of enige nationale of internationale regelgeving waaronder maar niet beperkt tot (i) auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten; (ii) rechten op privacy (in het bijzonder mag u de persoonsgegevens van anderen van welke aard dan ook niet verspreiden zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming) of publiciteit; (iii) een verplichting tot vertrouwelijkheid.

Aangezien wij actief zijn in een sterk gereguleerde sector waarbij wij ons moeten houden aan bepaalde wetten en voorschriften, behouden wij ons het recht voor om alle Inzendingen te controleren, te beoordelen en eventueel onmiddellijk en zonder opgave van reden te verwijderen waar nodig.

4.        Vertrouwelijkheid

Tijdens uw lidmaatschap of deelname aan één van onze Marktonderzoeken maar ook na de eventuele beëindiging daarvan streeft u steeds vertrouwelijkheid na.

Onder “vertrouwelijkheid” wordt verstaan dat u de informatie, gegevens of Inzendingen van anderen niet zal bekend maken, er derden geen toegang tot zal verstrekken, en deze niet zal publiceren, noch reproduceren of op enige andere wijze exploiteren. Enkel deze informatie die u ook op rechtmatige wijze kan verkrijgen via een andere weg dan lidmaatschap of deelname aan een Marktonderzoeksdienst of welke publiek bekend is valt niet onder deze vertrouwelijkheidsplicht.

Voor zover u een account wordt verstrekt voor uw lidmaatschap of deelname aan een Marktonderzoek en u daartoe een wachtwoord wordt verleend, maakt u dit niet bekend aan een ander persoon en verschaft u geen andere persoon via uw persoonlijk account toegang tot de websites en/of platformen verbonden aan onze Markonderzoeken.

5.        Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

U bent persoonlijk aansprakelijk voor inbreuken door u gepleegd op deze Gebruiksvoorwaarden en op enige nationale of internationale regelgeving van welke aard ook waaronder maar niet beperkt tot (i) auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten; (ii) rechten op privacy of publiciteit; (iii) een verplichting tot vertrouwelijkheid.

U gaat er desgevallend mee akkoord om InSites, haar bestuurders, directeuren, werknemers, consultants, de aan haar gelieerde vennootschappen, zakelijke partners, vertegenwoordigers of enige andere betrokken derde (gezamenlijk de “Vrijgestelde Partijen”)  te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle schade, kosten, schulden en verliezen van welke aard dan ook (inclusief en zonder beperking eventuele juridische kosten), die direct of indirect voortkomen uit de door u gepleegde inbreuken.

U stemt ermee in dat u al het mogelijke zult doen om met ons mee te werken in het verdedigen van een van deze kwesties. Wij behouden ons te uwen laste het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van elke kwestie waarvoor vrijwaring van u kan worden verlangd.

6.        Beloningssysteem

Als aan een Marktonderzoek een beloningsprogramma verbonden is, dan zullen de voorwaarden apart gecommuniceerd worden en deze kunnen per onderzoek anders zijn.

7.        Privacy en communicatie

De Inzendingen die worden medegedeeld naar aanleiding van uw lidmaatschap of deelname aan één van onze Marktonderzoeken, zullen verwerkt worden in de onderzoeksresultaten met betrekking tot het product of de dienst dat onderwerp is van dat Marktonderzoek en in functie van de doeleinden van dat Marktonderzoek.

Voor zover uw Inzendingen persoonsgegevens zouden bevatten, worden deze steeds verwerkt en beveiligd conform bepaald in onze Privacyverklaring.

Voor sommige Marktonderzoeken (bv. Square) wordt gewerkt via een platform voor openbare communicatie. Inhoud die door u geplaatst wordt op dergelijk platform kan geraadpleegd worden door talrijke personen. Houd er rekening mee dat wanneer u informatie, en in het bijzonder persoonsgegevens, naar dit platform verzendt, deze informatie niet uitsluitend door ons maar ook door andere Deelnemers geraadpleegd kan worden. Voor wat deze laatsten betreft kunnen wij met betrekking tot het eventuele verdere gebruik of enige andere vorm van verwerking, niet garant staan. U verschaft dergelijke informatie op eigen risico.

8.        Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld zijn alle materialen, inclusief en zonder beperking alle tekst, vormgeving, suggesties, afbeeldingen, foto’s, video’s, audiovisuele werken, ideeën (inclusief en zonder beperking product- en advertentie-ideeën), uitdrukkingen van ideeën (hierna gezamenlijk: “Inhoud”) eigendom van InSites of andere derden die de eigenaars zijn van deze intellectueel eigendomsrechten. Tenzij expliciet aangegeven wordt u geen toestemming verleend om de Inhoud, zoals weergegeven in onze Marktonderzoeken en de daaraan verbonden websites en/of platformen, te gebruiken of te reproduceren. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Door een Inzending te communiceren, verklaart en garandeert u dat de Inzending en uw communicatie daarover voldoet aan de vereisten onder deze Gebruiksvoorwaarden en dat u de vereiste rechten, licenties, toestemmingen en goedkeuringen bezit of heeft.

U blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van uw Inzendingen. U gaat er evenwel mee akkoord dat u ons een wereldwijde, royaltyvrije licentie geeft om uw Inzendingen te gebruiken, reproduceren, verzenden, wijzigen, aan te passen, afgeleide werken ervan te maken, openbaar te maken of anderszins te exploiteren, voor zover nodig om het doeleinde van het Marktonderzoek te bereiken en zoals anderszins wordt vooropgesteld in onze Privacyverklaring. Deze licentie voor dergelijk beperkt gebruik blijft gelden nadat u uw lidmaatschap of deelname aan onze Marktonderzoeken heeft stopgezet ten aanzien van samengevoegde en geïdentificeerde gegevens die uit uw Inzendingen zijn verkregen en eventuele overgebleven back-upexemplaren daarvan die gedurende uw lidmaatschap of deelname zijn gemaakt. Deze licentie geldt eveneens voor de partijen waarmee wij samenwerken in zoverre dit vereist is om het doeleinde van het Markonderzoek te bereiken en zoals anderszins wordt vooropgesteld in onze Privacyverklaring.

9.        Beëindiging van uw lidmaatschap of deelname

De Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht (i) zolang u lid bent van of deelneemt aan één van onze Marktonderzoeken; of (ii) totdat uw lidmaatschap of deelname door u of door ons wordt beëindigd.

Indien u uw lidmaatschap of deelname wenst stop te zetten, kan u steeds contact met ons opnemen. Daarnaast kan u ook zelf uw account deactiveren of u uitschrijven van onze uitnodigingen via de uitschrijflink voorzien in elke e-mail.

Wij behouden ons het recht voor uw lidmaatschap of deelname en de toegang tot de aan onze Markonderzoeken verbonden websites en/of platformen in te trekken of te weigeren wanneer u de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

10.    Disclaimer

Hoewel wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen, verlenen en onderhouden van onze Marktonderzoeken en de daaraan verbonden websites en/of platformen, kunnen wij ons niet garant stellen voor de juistheid, de betrouwbaarheid, actualiteit of enig ander aspect van de daarop aangeboden informatie (advisering, opinie, verklaring,…). Wij kunnen ons evenmin garant stellen voor de goede werking en beschikbaarheid van de websites en/of platformen.

InSites kan rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade te wijten aan (i) de slechte werking, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de websites en/of platformen of (ii) zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites en/of platformen of de daarop aangeboden inhoud of verstrekte informatie.

Wij kunnen niet verplicht worden de informatie op de websites en/of platformen up-to-date te houden en we hebben steeds het recht om de websites en/of platformen, zonder enige melding daarvan, offline te halen.

11.    Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.  Indien u het niet eens bent met een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden kan u uw lidmaatschap of deelname steeds beëindigen.

12.    Niet-toepasselijkheid

In het geval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar zou worden verklaard omwille van enige wet of regel van openbare orde zal dergelijke bepaling worden uitgesloten voor zoverre ongeldig of onuitvoerbaar, en de overblijvende bepalingen zullen onverminderd van toepassing blijven.

13.    Toepasselijk recht

De Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied. Elk geschil in verband met onderhavige Gebruiksvoorwaarden, uw lidmaatschap of deelname aan onze Marktonderzoeken of het gebruik van de daaraan verbonden websites en/of platformen worden definitief beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent, België.

14.    Opmerkingen of vragen?

Voor eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kan u steeds contact met ons opnemen via info@insites-consulting.com.