QUY TẮC CHÍNH THỨC KHI THAM GIA & NHẬN QUÀ TẶNG

1. QUY TẮC THAM GIA & QUÀ TẶNG

Các quy tắc tham gia và quà tặng này (“các Quy tắc”) nêu lên các quyền và nghĩa vụ của người tham gia và các nguyên tắc về cách nhận quà tặng khi trở thành một phần của cộng đồng do Human8 tổ chức trên bât kỳ nền tảng nào của họ. Các cộng đồng này được tổ chức như là một phần của các hoạt động nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi Human8 thay mặt cho các khách hàng của mình (“Khách hàng”). Do đó, khi tham gia vào các cộng đồng này và sử dụng nền tảng của chúng tôi, người tham gia bảo đảm:

 • đã đọc và chấp nhận các Quy tắc;
 • cam kết tuân thủ các điều khoản của các Quy tắc này và thừa nhận rằng nếu vi phạm các Quy tắc sẽ bị vô hiệu hóa quyền tham gia bất kỳ Cộng đồng và hoặc Quà tặng nào.

Các Quy tắc này có thể được sửa đổi vào bất kỳ lúc nào bằng một bản sửa đổi bởi Human8 và sẽ được thông báo bằng cách đăng phiên bản Quy tắc mới nhất lên nền tảng ở mục chính sách quà tặng tại chân trang. Các Quy tắc là khung quy định chung có thể được cụ thể hóa và giải thích rõ hơn (tùy theo cộng đồng hoặc hoạt động) trên thẻ quà tặng và trong phần Câu hỏi thường gặp (FAQ).

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa điều quy định trong các Quy tắc này và các giải trình hoặc nội dung khác có trong bất kỳ tư liệu nào liên quan đến quà tặng, bao gồm, nhưng không giới hạn: mẫu đơn đăng ký, trang web hoặc mục quảng cáo, các Quy tắc này sẽ có hiệu lực áp dụng, chi phối và kiểm soát trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

2. TỔ CHỨC

InSites Compages là công ty trách nhiệm hữu hạn đã đăng ký thành lập theo Luật pháp của Bỉ với số đăng ký là 0837.297.070, trụ sở tại Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, sau đây gọi tắt là “Human8 ”.

Human8 điều hành và quản lý các cộng đồng (một cộng đồng với thông tin chi tiết trực tuyến là một nền tảng trực tuyến giúp kết nối mọi người cùng tham gia các hoạt động nghiên cứu của các thương hiệu. Cộng đồng này được giám sát bởi các chuyên viên điều phối có năng lực, có các kỳ hạn đa dạng từ ngắn hạn đến đang tiến hành) trên nền tảng Square thay mặt cho Khách hàng của mình. Có thể có trường hợp vài cộng đồng được quản lý bởi chính Khách hàng trên nền tảng của Human8 . Ở các cộng đồng này, người tham gia sẽ được mời và có thể tham gia dưới hình thức nhiều hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các hoạt động tư duy;
 • Thử nghiệm sản phẩm;
 • Thảo luận diễn đàn;
 • Khảo sát;

(gọi chung là “Các hoạt động” hoặc “Hoạt động”)

Tất cả Hoạt động đều có bộ tiêu chí riêng xác định đủ điểu kiện để tham gia. Theo đó, không phải người tham gia nào cũng đủ điều kiện để tham gia một Hoạt động cụ thể, chỉ những người tham gia đáp ứng được các tiêu chí mới được mời. Điều đó cũng có nghĩa là, ngay cả khi bạn là một phần của Cộng đồng nào đó, bạn cũng có thể sẽ không được mời tham gia tất cả các Hoạt động được triển khai trong Cộng đồng.

3. THAM GIA

3.1 Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện trở thành một phần của cộng đồng bất kỳ, người tham gia phải bảo đảm rằng:

 • họ có đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ Quy tắc;
 • họ đủ 18 tuổi, trường hợp chưa đủ 18 tuổi, bố/mẹ/người giám hộ của họ phải đồng ý rõ ràng với các Quy tắc này;
 • họ không đang làm việc cho bất kỳ tổ chức nào thuộc Human8 group trên toàn thế giới;
 • họ không có bất kỳ mối quan hệ dòng máu hoặc hôn nhân nào với bất kỳ nhân viên nào của bất kỳ tổ chức nào thuộc Human8 group trên toàn thế giới;
 • họ không phải là thành viên gia đình của một nhân viên của bất kỳ tổ chức nào thuộc Human8 group trên toàn thế giới.

 

3.2 Không đủ phẩm chất

Nếu Human8 có nghi vấn hoặc được khách hàng thông báo rằng người tham gia:

 • có liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp hoặc gian lận nào (bao gồm, nhưng không giới hạnđến việc tạo nhiều hồ sơ trả lời để tham gia nhiều lần trong một Hoạt động nghiên cứu, thiếu trung thực khi khai báo hồ sơ);
 • không tuân thủ các quy tắc chính thức và/hoặc
 • có các hành vi “xấu” (hành vi xấu bao gồm, nhưng không giới hạnđến việc vi phạm tốc độ (tức là thời lượng để hoàn thành hoạt động hoặc khảo sát ngắn hơn 50% so với mức trung bình, dẫn đến việc các câu hỏi / hoạt động không được trả lời chính xác), đánh đồng (tức là chọn câu trả lời giống nhau cho các câu hỏi khảo sát) hoặc cung cấp các dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác (tức là trả lời giống nhau hoặc tương tự cho hầu hết hoặc tất cả các câu hỏi / hoạt động, hoặc trả lời không đầy đủ cho các câu hỏi hoặc câu hỏi phụ)), trả lời thiếu suy nghĩ và nông cạn trong các phiên thảo luận và thách thức cộng đồng.

(Gọi chung là “Hành vi không đủ phẩm chất”)

Human8 hoặc Khách hàng có toàn quyền loại bỏ người tham gia đó, hủy số điểm, chấm dứt quyền truy cập hoặc tịch thu bất kỳ ưu đãi hoặc Quà tặng nào của người tham gia (dưới bất kỳ hình thức nào) và/hoặc trục xuất người tham gia khỏi Các hoạt động, cộng đồng, quá trình nghiên cứu và/hoặc ban đánh giá. Trong phạm vi tối đa cho phép của luật pháp, trong mọi trường hợp, Human8 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại (gián tiếp hoặc trực tiếp) nào mà Người tham gia phải chịu do bị loại ra hoặc do Human8 có các hành động khác xuất phát từ Hành vi thiếu phẩm chất của Người tham gia.

Nếu Human8 hoặc bất kỳ Khách hàng nào của Human8 phải chịu bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) do tác động của Hành vi thiếu phẩm chất của người tham gia, người tham gia phải bồi thường và giữ cho Human8 và/hoặc Khách hàng không phải chịu những thiệt hại đó.

4. QUY TRÌNH KIẾM ĐIỂM VÀ QUÀ TẶNG LIÊN QUAN

4.1 Thu thập điểm

Quà tặng được tính dựa trên số điểm mà người tham gia kiếm được. Có thể đổi điểm lấy Quà tặng Mỗi Hoạt động đều có Quà tặng và điểm riêng. Có thể kiếm điểm bằng cách hoàn thành một hoạt động hoặc chuỗi hoạt động theo chuẩn quy định (tức là đạt chuẩn về chất lượng hoàn thành/câu trả lời) như được nêu trong Quy tắc được áp dụng theo từng thời điểm. Số điểm kiếm được sẽ được tự động cộng vào bảng điểm của người tham gia ở Trang Quà tặng của Tôi (My Rewards Page) sau khi kết thúc hoạt động.

Chi tiết về từng Hoạt động sẽ được công bố khi có hoạt động và trên thẻ hoạt động. Cách kiếm điểm sẽ được mô tả trên thẻ quà tặng và trong mục Câu hỏi thường gặp. Thông tin này tối thiểu sẽ gồm có (i) số điểm có thể kiếm được khi hoàn thành Hoạt động (ii) kỳ hạn cụ thể (bao gồm cả ngày bắt đầu).

Để tránh nghi vấn, người tham gia có thể kiếm điểm bằng cách hoàn thành Các hoạt động đạt chuẩn chất lượng ở các câu trả lời/hoàn thành như được quy định bởi Human8 hoặc Khách hàng. Chất lượng câu trả lời sẽ được toàn quyền xác định bởi Human8 hoặc Khách hàng. Câu trả lời được coi là đầy đủ nếu tuân thủ đúng các hướng dẫn chi tiết của hoạt động. Nếu câu trả lời không đạt chuẩn theo chỉ định của Human8 hoặc Khách hàng, tức là không được coi là câu trả lời đạt chuẩn, Human8 hoặc Khách hàng sẽ có quyền xóa, hủy câu trả lời đó, cũng tức là sẽ không có điểm nào được tính.

Điểm được tính theo dạng số nguyên từ 1 trở lên. Human8 hoặc Khách hàng luôn có quyền can thiệp thủ công vào Trang Quà tặng của Tôi và thay đổi số điểm kiếm được nếu (bao gồm, nhưng không giới hạn) (i) người tham gia có Hành vi xấu (ii) người tham gia bị coi là Không hoạt động (xem phần dưới đây) (iii) Human8 phải can thiệp để cấp Quà tặng thủ công.

4.2 Hết hạn điểm

Với điều kiện người tham gia có hoạt động trên Cộng đồng và tham gia vào Các hoạt động được mời, số điểm kiếm được vẫn hợp lệ. Hoạt động có nghĩa là trả lời đạt chuẩn và hoàn thành Các hoạt động.

Trừ phi được nêu rõ ràng và trước đó, nếu không, người tham gia bị coi là không hoạt động nếu họ không trả lời đạt chuẩn tối thiểu 6 Hoạt động được mời liên tiếp trong vòng 365 ngày. Chỉ khi người tham gia không trả lời cho 6 lời mời liên tiếp trong đó có tối thiểu 1 lời mời được gửi ở 6 tháng đầu năm và tối thiểu 1 lời mời được gửi ở 6 tháng cuối năm thì số điểm mới bị hết hạn. Công cụ tính toán ở Trang Quà tặng của Tôi sẽ hiển thị số điểm bằng 0.

Nếu người tham gia không hoạt động, số điểm sẽ bị hết hạn từ thời điểm người tham gia không trả lời đúng hạn (tức là phải trả lời trước ngày kết thúc hoạt động) và không đạt chuẩn ở lời mời thứ 6.

Sau khi Cộng đồng đã kết thúc, số điểm còn lại mà người tham gia kiếm được trong thời gian diễn ra Dự án sẽ bị mất hết. Trang quà tặng sẽ hiển thị số điểm bằng 0. Trường hợp Cộng đồng được mở lại thì số điểm này sẽ không còn.

4.3 Quà tặng

Quà tặng sẽ được cấp tùy vào số điểm mà người tham gia kiếm được. Trong một số trường hợp điểm có thể được đổi tự động (khi đạt ngưỡng hoặc do có sự can thiệp của Human8 hoặc Khách hàng) hoặc người tham gia có thể chọn đổi điểm lấy Quà tặng. Trong trường hợp này, người tham gia có thể nhấp vào nút đổi để nhận Quà tặng. Quà tặng của bạn sẽ được cấp theo kỳ hạn phù hợp, vui lòng xem thêm thông tin trên thẻ quà tặng hoặc trong mục Câu hỏi thường gặp. Bạn sẽ nhận được một email và sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân cần thiết để trao phần thưởng cho bạn (bao gồm họ tên và địa chỉ). Liên kết xác nhận dữ liệu cá nhân này sẽ có hiệu lực trong 90 ngày, sau đó phần thưởng sẽ hết hạn và bạn sẽ không thể đổi phần thưởng đó nữa.

Tùy theo Cộng đồng và đối tác tặng quà (và quà tặng còn hay không), Quà tặng có thể là một trong các hạng mục sau:

 • Voucher;
 • Sản phẩm;
 • Các tùy chọn thanh toán trực tuyến;

(gọi chung là “Quà tặng”)

Voucher sẽ có các điều khoản và điều kiện riêng. Người tham gia không được quyền đổi thành tiền mặt. Voucher có thể quy định cụ thể về kỳ hạn đổi điểm. Human8 hoặc Khách hàng không chịu trách nhiệm nếu voucher bị mất, đánh cắp, hết hạn hoặc hủy, theo đó sẽ không được đổi mới. Không hợp lệ ở các phiên mua hàng trước đó. Không được đổi mới quà tặng nếu bị mất hoặc đánh cắp. Trong mọi trường hợp, giá trị của Quà tặng được đổi sẽ không vượt mức giá trị chỉ định của voucher.

Sản phẩm có thể được cấp bởi Khách hàng hoặc bên thứ ba theo chọn lựa bởi họ. Trong mọi trường hợp, Human8 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại hoặc hỏng hóc nào liên quan đến sản phẩm và/hoặc các thiệt hại mà người tham gia phải chịu do sản phẩm bị hư hại hoặc hỏng hóc nói trên.

Human8 hoặc Khách hàng không chịu trách nhiệm cho các khoản phí hoặc phí quy đổi tiền tệ liên quan đến bất kỳ Quà tặng nào. Người tham gia thừa nhận rằng loại Quà tặng sẽ phụ thuộc vào việc quà tặng còn hay không, và được kết nối đến đối tác tặng quà và vị tri của đối tác tặng quà. Human8 không chịu trách nhiệm nếu Quà tặng đã hết.

Người tham gia phải tuân thủ luật pháp và quy định khi nhận Quà tặng (bao gồm, nhưng không giới hạn đến các quy định về thuế thu nhập).

5. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân do người tham gia cung cấp sẽ được xử lý bởi Human8 theo chính sách về quyền riêng tư. Khi tham gia nền tảng, mỗi người tham gia đều đồng ý để Human8 lưu trữ, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến đăng ký, kết nạp và câu trả lời của họ.

6. BẢO ĐẢM VÀ BỒI THƯỜNG

Người tham gia phải bồi thường và đảm bảo Human8 và Khách hàng không phải chịu bất kỳ sự cố, kiện tụng, khiếu nại, yêu sách, chống đối, trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại, chi phí hoặc phí phát sinh nào liên quan đến việc các Quy tắc hoặc nên tảng bị vi phạm trong quá trình sử dụng.

7. MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi trường hợp, Human8 sẽ không chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ lỗi nào của trang web trong thời gian diễn ra Hoạt động; (ii) bất kỳ lỗi kỹ thuật nào hoặc các sự cố khác liên quan đến mạng lưới hoặc đường dây điện thoại, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ, nhà cung cấp quyền truy cập, thiết bị máy tính hoặc phần mềm; (iii) không thể đăng ký, không thể tiếp nhận, nắm bắt hoặc ghi lại các thông tin khác vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, các sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập Internet hoặc trên bất kỳ trang web nào; (iv) bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào đối với người tham gia hoặc bất kỳ máy tính của người nào khác hoặc thiết bị khác có liên quan đến việc tham gia hoạt động; và/hoặc (v) bất kỳ sự kết hợp nào của những điều trên. Việc tiếp nhận tự động trên máy tính (chẳng hạn như tin nhắn “cảm ơn” hoặc một xác nhận đã tiếp nhận) không cấu thành bằng chứng cho sự xác nhận của Human8 về việc đã hoàn thành một hoạt động theo các Quy tắc Chính thức này.

Trong phạm vi tối đa cho phép của luật pháp, Human8 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, tuân thủ, chống đối, khiếu nại hoặc thiệt hại nào (i) liên quan đến việc sử dụng các câu trả lời mà người tham gia đã gửi (ii) liên quan đến bất kỳ vi phạm nào đối với các quy tắc này.

8. LUẬT VÀ QUYỀN XÉT XỬ ÁP DỤNG

Trừ phi được quy định khác trong luật hoặc quy định áp dụng đại chúng, nếu không, các quy tắc này chịu sự kiểm soát của luật pháp Bỉ, theo đó mọi kiện tụng hoặc tranh chấp phát sinh có liên quan phải được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử những vấn đề đó tại Ghent.