OSALLISTUMISTA JA PALKKIOIDEN SAAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1. OSALLISTUMISTA JA PALKKIOITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Näissä osallistumis- ja palkitsemissäännöissä (“Säännöt”) määritellään osallistujien oikeudet ja velvollisuudet sekä periaatteet, joiden mukaan Human8 in missä tahansa alustassaan järjestämän yhteisön jäsenenä voi saada palkkioita. Nämä yhteisöt organisoidaan osana markkinointitutkimustoimintaa, jota Human8 suorittaa asiakkaidensa (“Asiakkaat”) puolesta. Osallistumalla yhteisöihin ja käyttämällä alustaa osallistujat sitoutuvat siksi:

 • lukemaan ja hyväksymään säännöt;
 • noudattamaan näiden sääntöjen määräyksiä ja tunnustavat, että jos sääntöjä rikotaan, heidän osallistumisensa johonkin yhteisöön ja/tai palkkioon katsotaan mitättömäksi.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa milloin tahansa Human8in tekemällä muutoksella, ja siitä ilmoitetaan julkaisemalla päivitetty versio säännöistä alustalla alatunnisteen kohdassa Palkkiopolitiikka. Säännöt ovat yleinen kehys, ja niitä voidaan täsmentää ja selittää tarkemmin (yhteisöstä tai aktiviteetista riippuen) palkkiokortissa ja usein kysytyissä kysymyksissä.

Jos näiden sääntöjen ja määräysten palkkioihin liittyvissä materiaaleissa olevien ilmoitusten tai muiden lausuntojen välillä ilmenee eroja tai ristiriitaisuuksia, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen: rekisteröitymislomake, verkkosivusto tai mainonta, nämä säännöt ovat etusijalla ja niitä sovelletaan ja valvotaan lain sallimissa rajoissa.

2. ORGANISAATIO

InSites Compages on Belgian lain mukaan numerolla 0837.297.070 rekisteröity osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, jäljempänä “Human8”.

Human8 ylläpitää ja hallinnoi yhteisöjä (verkossa toimiva insight-yhteisö on verkkoalusta, joka yhdistää ihmiset osallistumaan tuotemerkin tutkimustoimintaan. Sitä valvoo oma moderaattori, ja sen kesto voi vaihdella lyhytaikaisesta jatkuvaan.) Square-alustallaan asiakkaidensa puolesta. On mahdollista, että asiakkaat itse hallinnoivat joitakin yhteisöjä Human8in alustalla. Näissä yhteisöissä osallistujat kutsutaan ja he voivat osallistua monenlaisiin aktiviteetteihin, muun muassa seuraaviin:

 • Aivoriihiaktiviteetit;
 • Tuotetestaus;
 • Foorumikeskustelu;
 • Kysely;

(jäljempänä ”aktiviteetit” tai ”aktiviteetti”)

Jokaisella aktiviteetilla on omat kriteerinsä, joiden täyttyessä siihen voi osallistua. Näin ollen kaikki osallistujat eivät voi osallistua tiettyyn aktiviteettiin, vaan vain kriteerit täyttävät osallistujat kutsutaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka olisitkin osa tiettyä yhteisöä, sinua ei kutsuta kaikkiin yhteisön sisällä käynnistettyihin aktiviteetteihin.

3. OSALLISTUMINEN

3.1 Kelpoisuus

Ollakseen kelvollisia osallistumaan johonkin yhteisöön osallistujat takaavat täten, että:

 • he ovat oikeustoimikelpoisia ja suostuvat noudattamaan näitä sääntöjä;
 • he eivät ole alle 18-vuotiaita, ellei heidän vanhempansa/laillinen huoltajansa ole nimenomaisesti hyväksynyt näitä sääntöjä;
 • he eivät ole minkään maailmanlaajuisen Human8-konsernin yksikön palveluksessa;
 • he eivät ole verisukua tai avioliiton kautta sukua minkään maailmanlaajuisen Human8-konsernin yksikön työntekijälle;
 • he eivät kuulu minkään maailmanlaajuisen Human8-konsernin yksikön työntekijän kotitalouteen.

3.2 Poissulkeminen

Jos Human8 oman harkintansa mukaan epäilee, tai jos sen asiakas ilmoittaa, että joku osallistuja:

 • on osallistunut vilpilliseen tai laittomaan toimintaan (mukaan lukien mutta ei rajoittuen useiden vastausprofiilien luomiseen osallistuakseen aktiviteettiin useammin kuin kerran, ja on ollut epärehellinen profiilissaan);
 • ei noudata virallisia sääntöjä ja/tai
 • käyttäytyy “huonosti” (huonoon käyttäytymiseen kuuluu muun muassa ylinopeus (eli kun aktiviteettiin tai kyselyyn käytetty aika on 50 prosenttia lyhyempi kuin mediaani, mikä viittaa siihen, että kysymyksiin/tehtäviin ei ole vastattu tarkasti), suoraviivaistaminen (eli saman vastausvaihtoehdon valitseminen useisiin kyselyssä esitettyihin kysymyksiin) tai epätarkkojen tai epätäydellisten tietojen antaminen (eli toistuvien tai yksitavuisten vastausten antaminen useimpiin tai kaikkiin kysymyksiin/aktiviteetteihin tai osittainen vastaaminen kysymyksiin tai alakysymyksiin)), keskusteluihin tai yhteisöhaasteisiin vastaaminen vähäisellä vaivalla tai huonolaatuisesti.

(joista käytetään yhdessä nimitystä ”poissulkeva käyttäytyminen”)

Human8 pidättää oikeuden hylätä kyseisen osallistujan, evätä osallistumismahdollisuuden tai periä takaisin kaikki kannustimet tai palkkiot (missä tahansa muodossa) ja/tai poistaa osallistujan aktiviteeteista, tutkimuskyselyistä ja/tai paneeleista. Lain sallimissa rajoissa Human8 ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista (suorista tai epäsuorista), joita osallistujalle aiheutuu osallistujan poissulkemisesta tai muista toimista, joihin Human8 on ryhtynyt osallistujan poissulkevan käyttäytymisen seurauksena.

Jos Human8 tai jollekin sen asiakkaista on aiheutunut vahinkoa (suoraa tai epäsuoraa) osallistujan poissulkevasta käytöksestä, osallistujan on korvattava Human8 ja/tai asiakkaalle aiheutunut vahinko.

4. PROSESSI PISTEIDEN SAAMISEKSI JA SEN JÄLKEEN PALKKIOIDEN SAAMISEKSI

4.1 Pisteiden kerääminen

Palkkio annetaan osallistujan ansaitsemien pisteiden perusteella. Pisteitä voi vaihtaa palkkioihin. Jokaisella aktiviteetilla on omat palkkionsa ja pisteensä. Pisteitä voi ansaita suorittamalla aktiviteetin tai aktiviteettivirran noudattamalla tiettyä vaatimustasoa (joka tarkoittaa suorituksen/vastausten laatua) sovellettavien sääntöjen mukaisesti tietyssä ajassa. Pisteet lisätään automaattisesti Omat kannustinpalkkiot -sivulla olevaan osallistujan saldoon, kun aktiviteetti suljetaan.

Kunkin aktiviteetin yksityiskohdat löytyvät aktiviteetista ja aktiviteettikortista. Pisteiden ansaitsemisesta kerrotaan palkkiokortissa ja UKK-osiossa. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot: (I) toimen suorittamisesta saatavien pisteiden määrä (ii) erityinen aikataulu (mukaan lukien alkamispäivä).

Epäselvyyksien välttämiseksi osallistujat voivat ansaita pisteitä suorittamalla aktiviteetteja sillä edellytyksellä, että heidän vastaustensa/suoritustensa laatu täyttää Human8in tai sen asiakkaiden asettamat standardit. Human8 tai asiakkaat määrittelevät vastausten laadun oman harkintansa mukaan. Vastaus katsotaan riittäväksi, jos siinä noudatetaan yksityiskohtaisesti toiminnassa annettuja ohjeita. Jos vastaus ei täytä Human8in tai sen Asiakkaan asettamia standardeja eikä sitä näin ollen pidetä laadukkaana vastauksena, Human8illa tai sen Asiakkaalla on oikeus poistaa tai hylätä vastaus, eikä pisteitä myönnetä.

Pisteet ovat aina kokonaislukuja yhdestä ylöspäin. Human8 tai sen asiakkaat säilyttävät aina oikeuden puuttua manuaalisesti Omat kannustinpalkkiot -sivuun ja muuttaa ansaittuja pisteitä, jos (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen) (i) osallistuja on käyttäytynyt huonosti (ii) osallistujaa pidetään epäaktiivisena (ks. osio alla) (iii) Human8in on puututtava asiaan myöntääkseen palkkiot manuaalisesti.

4.2 Pisteiden vanhentuminen

Hankitut pisteet pysyvät voimassa niin kauan kuin osallistuja on aktiivinen yhteisössä ja osallistuu aktiviteetteihin, joihin osallistuja kutsutaan. Aktiivisuuteen kuuluu laadukkaiden vastausten antaminen ja aktiviteettien loppuun saattaminen.

Ellei toisin ole aiemmin nimenomaisesti ilmoitettu, osallistujien katsotaan olevan epäaktiivisia, jos he eivät vastaa laadukkaasti vähintään kuuteen peräkkäiseen aktiviteettiin, joihin heidät on kutsuttu 365 päivän aikana. Pisteet vanhenevat vain siinä tapauksessa, että osallistuja ei ole vastannut kuuteen peräkkäiseen kutsuun, joista vähintään yksi kutsu lähetettiin näiden 365 vuorokauden ensimmäisellä puoliskolla ja vähintään yksi kutsu lähetettiin niiden toisella puoliskolla. Omat kannustinpalkkiot -sivun laskuri näyttää 0 pistettä.

Jos osallistuja on epäaktiivinen, hänen pisteensä raukeavat siitä hetkestä alkaen, kun hän ei vastaa ajoissa (eli ennen aktiviteetin päättymispäivää) ja laadukkaasti kuudenteen kutsuun.

Kun yhteisö on suljettu, osallistujien hankkeen aikana hankkimat jäljellä olevat pisteet menetetään. Palkkiosivulla näkyy, että pisteiden määrä on 0. Mikäli yhteisö avataan uudelleen, pisteet eivät ole enää käytettävissä.

4.3 Palkkiot

Kullekin osallistujalle voidaan myöntää palkkio sen mukaan, kuinka monta pistettä hän on kerännyt. Joissakin tapauksissa tämä voi tapahtua automaattisesti (saavuttamalla tietyn kynnysarvon tai Human8in tai sen Asiakkaan toimesta) tai osallistuja voi itse päättää lunastaa pisteensä palkkioksi. Tällöin osallistujat voivat napsauttaa lunastuspainiketta saadakseen palkkionsa. Palkkiosi myönnetään kohtuullisessa ajassa, lisätietoja löydät palkkiokortista tai usein kysytyistä kysymyksistä. Saat sähköpostin ja sinua pyydetään antamaan meille tarvittavat henkilötiedot palkkioiden myöntämistä varten (kyseessä ovat koko nimi ja osoite). Tämä henkilötietojen vahvistuslinkki on voimassa 90 päivää, minkä jälkeen palkkio vanhenee etkä voi enää lunastaa sitä.

Yhteisön ja palkkiokumppanin (ja heidän palkkioidensa saatavuuden) mukaan palkkio voi olla jokin seuraavista tuotteista:

 • Lahjakortti;
 • Tuote;
 • Verkkomaksuvaihtoehdot;

(”Palkkio”)

Lahjakortteihin sovelletaan niiden ehtoja. Osallistujilla ei ole oikeutta käteisvastikkeeseen. Lahjakorteissa voidaan määritellä ajanjakso, jonka kuluessa ne on lunastettava. Human8 tai Asiakas ei ole vastuussa, jos lahjakortti katoaa, varastetaan, vanhentuu tai tuhoutuu, eikä lahjakorttia korvata näissä olosuhteissa. Niitä ei voi käyttää aiemmin tehtyihin ostoksiin. Kadonneita tai varastettuja palkkioita ei korvata uusilla. Lunastetun palkkion arvo ei minkäänlaisessa tapauksessa ylitä lahjakortin ilmoitettua arvoa.

Tuotteet voi myöntää Asiakas tai heidän valitsemansa kolmas osapuoli. Human8 ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen vioista tai toimintahäiriöistä eikä vahingoista, joita osallistujalle aiheutuu näiden vikojen tai toimintahäiriöiden seurauksena.

Human8 tai Asiakas ei ole koskaan vastuussa Palkkioihin liittyvistä maksuista tai valuutanvaihtomaksuista. Osallistujat tunnustavat, että palkkion tyyppi riippuu palkkion saatavuudesta ja on sidoksissa palkkiokumppaniin ja sen sijaintiin. Human8 ei ole vastuussa siitä, jos palkkio ei ole enää saatavilla.

Osallistujien on noudatettava kaikkia palkkioiden vastaanottamiseen sovellettavia lakeja ja määräyksiä (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuloverosäännöksiin).

5. HENKILÖTIEDOT

Human8 käsittelee kaikki osallistujien antamat henkilötiedot tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Osallistumalla alustaan kukin osallistuja antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Human8 tallentaa, jakaa ja käyttää hänen osallistumisensa, rekisteröitymisensä ja aktiviteetteihin liittyvien vastauksiensa yhteydessä antamia henkilötietojaan.

6. TAKUUT JA KORVAUKSET

Kaikkien osallistujien on myönnettävä Human8 ille ja sen asiakkaille vastuuvapaus kaikista häiriöistä, kanteista, korvausvaatimuksista, vaatimuksista, vastalauseista, vastuista, menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai kuluista, joita asiakkaalle ja/tai Human8 ille aiheutuu näiden sääntöjen rikkomisesta tai alustan käytöstä.

7. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITTAMINEN

Human8 ei ole missään tapauksessa vastuussa: (i) verkkosivuston häiriöistä aktiviteetin aikana, (ii) teknisistä toimintahäiriöistä tai muista puhelinverkkoon tai -linjoihin, tietokoneiden Internetjärjestelmiin, palvelimiin, yhteydentarjoajiin, tietokonelaitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvistä ongelmista, (iii) osallistumisen tai muiden tietojen vastaanottamatta, tallentamatta tai kirjaamatta jäämisestä mistä tahansa syystä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekniset ongelmat tai Internetin tai minkä tahansa verkkosivuston ylikuormittuminen, (iv) osallistujan tai muun henkilön tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kohdistuvasta vauriosta tai vahingosta aktiviteettiin osallistumiseen liittyen tai sen seurauksena, ja/tai (v) mistään edellä mainittujen yhdistelmästä. Mahdollinen automaattinen tietokoneen lähettämä kuittaus (kuten ”kiitos”-viesti tai viesti, joka vahvistaa, että vastaus on vastaanotettu) ei ole todiste siitä, että Human8 on tosiasiallisesti vastaanottanut suoritetun aktiviteetin näiden virallisten sääntöjen tarkoittamassa tarkoituksessa.

Lain sallimissa rajoissa Human8 ei ole vastuussa mistään ongelmista, vastalauseista, väitteistä, vaateista tai vahingoista, jotka (i) liittyvät osallistujien toimittamien vastausten käyttöön (ii) liittyvät näiden sääntöjen rikkomiseen.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Jollei sovellettavissa laeissa tai yleiseen järjestykseen liittyvissä säädöksissä toisin säädetä, näihin sääntöihin sovelletaan Belgian lakia, ja kaikki näistä säännöistä johtuvat oikeudenkäynnit tai riita-asiat on saatettava sen tuomioistuimen käsiteltäviksi, joka on toimivaltainen tällaisissa asioissa Gentissä.