ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДИ

Настоящите правила за участие и награди („Правилата“) излагат правата и задълженията на участниците и принципите за получаване на награди чрез участие в каквато и да е общност, организирана от Human8 или някоя от неговите платформи. Тези общности са организирани като част от дейностите по пазарни проучвания, извършвани от Human8 от името на неговите клиенти („Клиенти“). Ето защо, чрез участието си в общностите и използването на нашата платформа, участниците гарантират, че ще:

 •  прочетат и приемат Правилата;
 • се ангажират да спазват условията на настоящите Правила и приемат, че в случай на нарушение на Правилата, участието им в която и да е Общност и/или Награда ще се смята за нищожно.

Настоящите Правила може да бъдат модифицирани по всяко време посредством Изменение от страна на Human8 и обявено посредством публикуване в платформата на актуализирана версия на Правилата, в раздела за политика за наградите в долния колонтитул. Правилата представляват обща рамка и могат да бъдат допълнително конкретизирани и разяснявани (в зависимост от общността и дейността) върху картата за награда и в Често задаваните въпроси (ЧЗВ).

В случай на несъответствие или непоследователност между сроковете и условията на настоящите Официални правила и декларации или други изявления, съдържащи се в други материали, свързани с наградите, включително, но не само: формуляра за участие, уебсайта или реклами, настоящите правила имат превес и ръководят и уреждат въпросите до най-пълната степен, разрешена от закона.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ

InSites Compages е дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно белгийското законодателство под номер 0837.297.070, със седалище: Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, наричано по-долу „Human8“.

Human8 управлява и ръководи общностите (Онлайн общността за впечатления представлява онлайн платформа, която свързва хора за участие в изследователски дейности за дадена марка. Надзирава се от собствен модератор и може да има различна продължителност, от кратка до непрекъсната) на своята платформа, наречена „Square“ от името на своите Клиенти. Възможно е някои от общностите да се управляват от самите Клиенти в платформата на Human8. В тези общности участниците биват поканвани и могат да се включат в няколко вида дейности, включително, но не само:

 • Дейности, включващи брейнсторминг;
 • Тестване на продукти;
 • Дискусия във форум;
 • Проучване;

(„Дейностите“ или „Дейността“)

Всяка Дейност има свой набор от критерии за избираемост за участие. Ето защо не всички участници са подходящи за конкретна Дейност и се канят само участниците, които отговарят на критериите. Оттук следва, че дори и да сте част от дадена Общност, няма да получавате покани за всички Дейности, стартирани в рамките на Общността.

3. УЧАСТИЕ

3.1 Избираемост

За да отговарят на условията за избираемост за участие в която и да е общност, с настоящото участниците гарантират, че:

 • са правоспособни и са съгласни да спазват настоящите Правила;
 • не са на възраст под 18 години, а в противен случай, че техен родител/законен настойник изрично е приел настоящите Правила;
 • не са наети от който и да е субект от групата на Human8 по света;
 • нямат роднинска връзка (кръвна или по брак) със служител на който и да е субект от групата на Human8 по света;
 • не са част от домакинството на служител на който и да е субект от групата на Human8 по света.

3.2 Дисквалификация

Ако Human8 заподозре по собствена преценка или получи информация от свой клиент, че даден участник:

 • е участвал в измама или незаконна дейност (включително, но не само, създаване на няколко потребителски профила на респонденти, за да участва повече от веднъж в проучване към някоя Дейност, предоставяне на невярна информация в потребителския профил);
 • не спазва официалните правила и/или
 • демонстрира „лошо“ поведение на участник (лошото поведение включва, но не само, скоростни отговори (т.е. когато времето, прекарано в завършване на дейност или проучване е с 50% по-кратко от средното, което предполага, че на въпросите/дейностите не се отговаря коректно), еднотипни отговори (т.е. избор на един и същи отговор за поредица въпроси в проучване) или предоставяне на неточни или непълни данни (т.е. даване на повтарящи се или едносрични отговори на повечето или всички въпроси/дейности или отговаряне на въпроси или подвъпроси само частично)), отговаряне с минимално усилие и ниско качество в дискусиите и предизвикателствата за общността;

(заедно наричани „Поведение, водещо до дисквалификация“)

Human8 си запазва правото по своя преценка да дисквалифицира въпросния участник, да анулира точките на участника, да спре достъпа или да оттегли евентуални стимули или Награди (в каквато и да е форма) и/или да прекрати абонамента на участника за Дейностите, общността, изследването и/или панелите. В максимално допустимата от закона степен, Human8 в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети (преки или непреки), понесени от Участника заради дисквалифицирането или някакви други действия, предприети от Human8 в следствие на Поведение, водещо до дисквалификация от страна на Участника.

Ако Human8 или който и да е от неговите Клиенти са понесли щети (преки или непреки) заради Поведение, водещо до дисквалификация от страна на участника, участникът следва да обезщети Human8 и/или Клиента и да ги обезпечи за понесените щети.

4. ПРОЦЕС НА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ТОЧКИ И ВПОСЛЕДСТВИЕ НАГРАДИ

4.1 Събиране на точки

Награда се получава въз основа на точките, които печели даден участник. Точките могат да се разменят срещу Награди. Всяка Дейност има свои собствени Награди и точки. Точки могат да се печелят чрез завършване на дейност или поток от дейности, при придържане към определен стандарт (в смисъл на качество на завършването/отговорите) съгласно приложимите в конкретна времева рамка Правила. Получените точки ще бъдат добавени автоматично към баланса на участника на страницата „Моите награди“ след приключване на дейността.

Подробностите за всяка Дейност са налице в дейността или в картата за дейността. Как се печелят точки е обяснено върху картата за наградата или в раздела за Често задавани въпроси (ЧЗВ). Тази информация съдържа като минимум (i) броя на точките, които могат да се спечелят чрез завършване на Дейността (ii) конкретната времева рамка (включително дата на стартиране).

С цел избягване на съмнения, участниците могат да печелят точки чрез завършване на Дейности, при условие че качеството на техните отговори/завършване отговаря на стандартите, зададени от Human8 или неговите Клиенти. Качеството на отговорите се определя от Human8 или Клиентите по тяхно усмотрение. Отговор се смята за достатъчен, ако същият подробно следва насоките, предоставени в дейността. В случай че даден отговор не отговаря на стандартите, зададени от Human8 или неговия Клиент, и като такъв не бъде счетен за качествен отговор, Human8 или неговият Клиент имат правото да отстранят и отхвърлят отговора, като точки не се дават.

Точките винаги са цели числа от 1 нагоре. Human8 или неговите Клиенти по всяко едно време си запазват правото да се намесят ръчно на страницата „Моите награди“ и да променят получените точки, ако (включително, но не само) (i) участник е демонстрирал Лошо поведение (ii) участникът се смята за Неактивен (вж. следващия раздел) (iii) Human8 трябва да се намеси, за да даде Наградите ръчно.

4.2 Изтичане на валидността на точки

Докато участникът е активен в Общността и участва в Дейностите, за които е бил поканен, придобитите Точки остават валидни. „Активен“ предполага предоставяне на качествени отговори и завършване на Дейности.

Освен ако изрично не е упоменато друго, участниците ще се смятат за неактивни, ако не предоставят качествен отговор на поне 6 последователни Дейности, за които са били поканени, в рамките на 365 дни. Само в случай че участникът не е отговорил на 6 поредни покани, от които най-малко 1 покана е била изпратена през първата половина и най-малко 1 покана е била изпратена през втората половина на 365-те дни, валидността на точките изтича. Броячът на страницата „Моите награди“ ще показва 0 точки.

Ако участник е неактивен, валидността на точките изтича в момента, в който той не отговори своевременно (в смисъл че отговорът трябва да бъде извършен преди крайната дата на дейността) и с необходимото качество на шестата покана.

След затварянето на Общност, оставащите точки, които участниците са придобили по време на Проекта, се губят. Страницата за награди ще показва, че броят на точките е 0. В случай, че Общността бъде отворена отново, точките вече няма да бъдат на разположение.

4.3 Награди

В зависимост от броя на точките, получени от всеки участник, може да бъде дадена Награда. В някои случаи това може да стане автоматично (при достигане на определен праг или чрез намеса на Human8 или неговия Клиент) или самият участник може да предпочете да осребри точките си за Награда. В този случай участниците могат да кликнат върху бутона за осребряване, за да получат Наградата си. Наградата Ви ще бъде дадена в рамките на разумен период от време, повече информация може да се намери на картата за награда или в Често задаваните въпроси (ЧЗВ). Ще получите имейл и ще бъдете помолени да ни предоставите необходимите лични данни, за да Ви дадем наградите (в случая пълни имена и адрес). Настоящата връзка за потвърждаване на лични данни ще бъде валидна 90 дни, след което наградата ще изтече и повече няма да можете да я осребрите.

В зависимост от Общността и партньора за наградата (и наличностите на наградите), Наградата може да бъде едно от следните:

 • Ваучер;
 • Продукт;
 • Възможности за плащане онлайн;

(„Наградата“)

Ваучерите подлежат на собствени срокове и условия. Участниците нямат право да получат паричен еквивалент. Ваучерите могат да посочват конкретен период, в който трябва да бъдат осребрени. Human8 или Клиентът не носи отговорност в случай на загуба, кражба, изтичане на валидност или унищожаване на ваучер и в такива случаи ваучерът не се заменя. Те не важат за предходни покупки. Наградите няма да бъдат заменени в случай на загуба или кражба. В никакъв случай стойността на осребрената награда няма да надвишава посочената стойност на ваучера.

Продукти могат да се предоставят от Клиента или която и да е избрана от него трета страна. Human8 в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е дефекти или неизправности на продукт и/или понесена от участник щета в резултат на такива дефекти или неизправности.

Human8 или Клиентът никога не носят отговорност за каквито и да е такси или такси а обмен на валута, свързани с каквато и да е Награда. Участниците приемат, че типът на Наградата зависи от наличността на наградите и е обвързан с партньора за наградите и местонахождението на партньора за наградите. Human8 не може да бъде държано отговорно, ако дадена Награда вече не е налична.

Участниците трябва да спазват всички закони и подзаконови разпоредби, приложими към получаването на тези Награди (включително, но не само, разпоредбите за дохода на физическите лица).

5. ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от участниците лични данни се обработват от Human8 в съответствие с неговата политика за поверителност. Чрез влизането си в платформата всеки участник изрично се съгласява Human8 да съхранява, споделя и използва личната информация, подадена заедно с участието, информацията за регистрация и отговорите за дейностите.

6. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Всички участници следва да обезщетят и обезпечат Human8 и неговите Клиенти срещу каквито и да е смущения, действия, претенции, искания, спорове, отговорност, загуби, щети, разходи или разноски, понесени или претърпени от Клиента и/или Human8 , в резултат на каквото и да е нарушение на тези Правила или използване на платформата.

7. ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

В никакъв случай Human8 не носи отговорност за: (i) каквато и да е неизправност на уебсайта по време на Дейност; (ii) каквато и да е техническа неизправност или други проблеми, свързани с телефонната мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри, доставчици на достъп, компютърно оборудване или софтуер; (iii) неуспешното получаване, снемане или записване на което и да е участие или друга информация по каквато и да е причина, включително, но не само, технически проблеми или претоварен трафик към интернет или в някой уебсайт; (iv) каквато и да е щета или повреда на компютър или друго устройство на участника или на друго лице, свързани или произтичащи от участието в дейност; и/или (v) каквато и да е комбинация от горепосочените. Всяко получено автоматизирано компютърно съобщение (като съобщение за благодарност или потвърждение за получаване на участието) не представлява доказателство за реално получаване от страна на Human8 на завършване на дадена дейност за целите на настоящите Официални правила.

В допустимата от закона степен Human8 не носи отговорност за проблем, оплакване, спор, искане или щета (i) свързани с използването на подадените от участниците отговори (ii) свързани с каквото и да е нарушение на настоящите правила.

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Освен ако не е предвидено друго съгласно приложимите закони и подзаконови разпоредби от обществен характер, настоящите правила са обект на белгийското право и всякакви съдебни спорове или конфликти, произтичащи от настоящия документ, следва да бъдат отнесени към съда, под чиято юрисдикция се намират такива въпроси, в Гент.