VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvod – Všeobecné informácie 

Spoločnosť Human8 sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov, ako je uvedené v nariadení 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo „GDPR“).  

Okrem toho sme členom Európskej spoločnosti pre výskum názorov a marketingu („ESOMAR“), medzinárodnej organizácie, ktorá sa zameriava na vývoj lepších metód prieskumu trhu. Ďalej dodržiavame odborné štandardy, ktoré organizácia ESOMAR stanovuje pre svojich členov. 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spracúvame osobné údaje v spoločnosti Human8, ktorá pozostáva zo spoločností: (i) InSites Compages NV so sídlom na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgicko) a registrovanej v Crossroads Bank for Enterprises pod číslom BE0837.297.070; a (ii) jej dcérskych spoločností a sesterských spoločností (pozri kontaktné údaje nižšie alebo kliknite sem) (ďalej spoločne ako „Human8“, „Human8 Group“, „náš“, „nás“ alebo „my“). 

Kto sme? 

Human8 je skupina agentúr poskytujúcich informácie o spotrebiteľoch, ktoré prevádzkujú online komunity a diskusie, v rámci ktorých pozývame spotrebiteľov, aby vyjadrili svoj názor na podnikanie, produkty a služby našich klientov. Našim klientom ponúkame doplnkové služby pre tieto komunity, ako je analýza globálnych spotrebiteľských trendov. 

V spoločnosti Human8 veríme v ochranu súkromia a dôvernosti osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Sme si vedomí, že môžete mať obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré získavame, používame a prípadne odovzdávame tretím stranám, aby sme mohli poskytovať naše produkty a služby našim klientom a vo všeobecnosti viesť naše podnikanie ako skupina spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu. Na tento účel sme vypracovali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie“).  

Malo by byť jasné, že toto Vyhlásenie sa vzťahuje iba na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Human8 (I), ktorá koná v mene našich klientov pri vykonávaní našich činností v oblasti prieskumu trhu ako spracovateľ údajov; a/alebo (II) koná v našom vlastnom mene pri vykonávaní našich obchodných činností ako správca údajov. 

So všetkými spracúvanými osobnými údajmi spoločnosťou Human8 sa bude zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.  

Prečo vydávame toto vyhlásenie? 

Toto vyhlásenie vytyčuje, ako spoločnosť Human8 spracúva osobné údaje zhromaždené prostredníctvom:  

(I) produktov a služieb prieskumu trhu, ktoré ponúkame svojim klientom (napr. získavanie informácií prostredníctvom prieskumov, diskusií, komunít (ako napríklad „Square“), rozhovorov alebo akýmikoľvek inými formami nástrojov prieskumu trhu (ďalej len „činnosti prieskumu trhu“); 

Niekoľko príkladov: 

 • vaše zapojenie do jednej alebo viacerých našich činností prieskumu trhu (napr. dotazníky, diskusie, prieskumy, ankety alebo akýkoľvek iný nástroj na prieskum trhu); 
 • vaša účasť v jednej alebo viacerých našich súťažiach o ceny a 
 • všetky informácie, ktoré nám aktívne poskytujete pri takejto účasti.  
 • keď nás kontaktujete prostredníctvom našich webových lokalít, e-mailom, poštou, telefonicky, výmenou vizitiek, zaslaním požiadavky na uplatnenie svojich práv,…;  
 • keď s nami nadviažete alebo udržiavate zmluvný vzťah,  
 • keď sa u nás uchádzate o prácu;  
 • keď sa prihlásite na odber nášho newslettera;  
 • keď na našich webových lokalitách zanecháte komentár;  
 • keď požiadate o stiahnutie súborov;  
 • používaním striktne nevyhnutných súborov cookie na našich webových stránkach alebo súborov cookie, ktoré nie sú striktne viazané na váš súhlas. 

 (II) rôzne webové stránky, ktoré používame, ako napríklad https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (spoločne a jednotlivo ďalej len „webové stránky“) a všetky činnosti a služby súvisiace s vykonávaním nášho podnikania vo všeobecnosti (napr. administratívne, technické, finančné alebo obchodné činnosti a služby) (ďalej len „obchodné činnosti“).  

V prípade potreby sa bude rozlišovať medzi našimi činnosťami prieskumu trhu a obchodnými činnosťami.  

Toto vyhlásenie sa zaoberá našimi postupmi týkajúcimi sa používania takýchto informácií, krokov, ktoré podnikáme na ich ochranu, ako aj možností a práv, ktoré ako dotknuté osoby („vy“ alebo „vaše“) máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Dotknuté osoby môžu zahŕňať: 

(I) spotrebiteľov/účastníkov pri vykonávaní našich činností prieskumu trhu; a/alebo 

(II) všetkých používateľov našich webových lokalít, účastníkov náboru, odberateľov našich newsletterov, osobných alebo firemných klientov (a osoby spojené s našimi firemnými klientmi), dodávateľov (vrátane subdodávateľov a osôb spojených s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi), obchodné kontakty (existujúcich a potenciálnych klientov a/alebo osoby s nimi spojené) a všetky ostatné osoby, ktoré sú s nami v kontakte pri vykonávaní našich obchodných činností.  

Aké je naše stanovisko? 

Pokiaľ vám nemôžeme oznámiť inak a v závislosti od konkrétnej situácie konáme pri spracúvaní vašich osobných údajov v postavení správcu, sprostredkovateľa alebo spoločného správcu.  

Toto rozlíšenie je relevantné, pretože určuje našu zodpovednosť voči vám ako dotknutej osobe a naše povinnosti voči prípadným ďalším zúčastneným aktérom, ako sú naši klienti. Naša kvalifikácia tiež určuje, do akej miery sa toto vyhlásenie vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávame pri spracúvaní vašich osobných údajov, ako je vysvetlené nižšie. 

(I) Činnosti prieskum trhu  

Ak vykonávame naše činnosti prieskumu trhu a získame osobné údaje o vás ako o účastníkovi zapojenom do takýchto aktivít, spracúvame vaše osobné údaje v mene našich klientov. Naši klienti vždy vystupujú ako správca vašich osobných údajov.  

Spoločnosť Human8 spracúva Vaše osobné údaje v súlade s pokynmi našich klientov v našej hlavnej pozícii spracovateľa našich klientov. V súvislosti s touto situáciou naši klienti uzatvárajú zmluvu a dohodu o spracovaní údajov podľa článku 28 GDPR so spoločnosťou Human8.  

Ak by spoločnosť Human8 spolu s našimi klientmi výnimočne určovali účely a/alebo nevyhnutné prostriedky spracovania vašich osobných údajov v rámci vykonávania požadovaných činností prieskumu trhu, spolu s našimi klientmi budeme vymedzení ako spoločný správca v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. V súvislosti s touto situáciou naši klienti uzatvárajú zmluvu a spolu s našimi klientmi sme uzavreli takzvanú dohodu o spoločnej správe údajov podľa článku 26 GDPR.  

 (viii) Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 GDPR poskytujú obaja správcovia spoločne dotknutým osobám prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov zverejnených na ich oficiálnych webových stránkach, a to najmä tohto vyhlásenia.  

(II) Obchodné činnosti  

Ak vykonávame našu obchodnú činnosť a získavame od vás osobné údaje ako návštevníka našich webových stránok, žiadateľa, odberateľa nášho newslettera, klienta, dodávateľa, obchodného kontaktu alebo ako inej fyzickej osoby, ktorá nás kontaktuje, spracúvame vaše osobné údaje v mene skupiny Human8. Subjekt skupiny Human8, ktorému na začiatku poskytnete svoje osobné údaje, vystupuje ako (prvotný) správca vašich osobných údajov.  

Vo všeobecnosti sa však väčšina našich administratívnych, technických, finančných, obchodných a/alebo právnych spracovateľských činností a služieb vykonáva centrálne, na úrovni našej najvyššej materskej spoločnosti (InSites Compages NV) prostredníctvom takzvaných centralizovaných jednotiek. V takomto prípade spoločnosť InSites Compages NV a jej dcérske spoločnosti a sesterské spoločnosti budú konať ako spoločný správca, pokiaľ ide o vaše osobné údaje, a v rámci skupiny Human8 je uzatvorená vnútroskupinová dohoda, ktorej súčasťou je dohoda o spoločnej správe údajov podľa článku 26 GDPR. 

 (viii) Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 GDPR poskytujú obaja správcovia spoločne dotknutým osobám podľa tohto Vyhlásenia.   

Okrem toho je naďalej možné, aby subjekt skupiny Human8 prijímal služby priamo alebo nepriamo od jedného alebo viacerých iných subjektov skupiny Human8 (iných ako je konečná materská spoločnosť) prostredníctvom takzvaných jednotiek projektových služieb alebo jednotiek klientskych služieb. Ide konkrétne o prípad, ale nie nevyhnutne o situáciu, keď miestny subjekt vykonáva činnosti prieskumu trhu v mene našich klientov a požiada o pomoc iný miestny subjekt v súvislosti s takýmito činnosťami prieskumu trhu. V tejto situácii subjekt skupiny Human8 poskytujúci služby druhému subjektu skupiny Human8 vystupuje vo vzťahu k vašim osobným údajom ako ďalší spracovateľ a v rámci skupiny Human8 je uzatvorená vnútroskupinová zmluva, ktorej súčasťou je spracovateľská zmluva podľa článku 28 GDPR.  

Koho mám kontaktovať? 

V súlade s článkami 13 a 14 GDPR vám toto vyhlásenie poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Human8 v mene našich klientov (pri vykonávaní činností prieskumu trhu) a v mene skupiny Human8 (pri vykonávaní obchodných činností).  

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo spracovania vašich osobných údajov, ktoré s ním súvisí, môžete kontaktovať riaditeľa pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti Human8 prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie v časti 8.2 alebo kliknite sem. 

V súvislosti s našimi činnosťami v oblasti prieskumu trhu poskytujeme informácie podľa tohto vyhlásenia v mene našich klientov a ako súčasť našich služieb našim klientom. Ak však spoločnosť Human8 vystupuje ako spracovateľ, nemôžeme byť braní na zodpovednosť, ak by vám tieto informácie dostatočne neposkytovali potrebné informácie. Naši klienti ako správca údajov sú naďalej individuálne zodpovední za to, aby vás informovali o konkrétnom použití vašich osobných údajov. Takéto informácie vám budú poskytnuté samostatne, pokiaľ by sa odchyľovali od účelov prieskumu trhu, ako je uvedené nižšie.  

Našich klientov ako správcu identifikujeme na začiatku každej činnosti prieskumu trhu, ktorú vykonávame v mene našich klientov, a poskytneme vám všetky relevantné kontaktné údaje našich klientov. Vo výnimočnom prípade, keď by identifikácia nášho klienta na začiatku konkrétnej činnosti prieskumu trhu mala významný vplyv na výsledky takejto činnosti prieskumu trhu, môžeme sa rozhodnúť pomenovať nášho klienta po ukončení takejto činnosti. V takom prípade a pred spracovaním vašich osobných údajov vás informujeme, že pomenujeme nášho klienta po ukončení činnosti prieskumu trhu a poskytneme potrebné záruky, že vaše osobné údaje budú vymazané, po zverejnení mena klienta namietate, želáte si odvolať svoj súhlas a/alebo sa už nechcete na prieskume ďalej zúčastňovať. V každom prípade je spoločnosť Human8, bez ohľadu na svoju kvalifikáciu a v rámci služieb našim klientom, poverená vybavovať alebo odpovedať na všetky vaše otázky, žiadosti a/alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v mene našich klientov. 

Ak po prečítaní tohto vyhlásenia stále máte otázky o tom, ako naši klienti používajú vaše osobné údaje (aj prostredníctvom nás), môžete sa obrátiť na riaditeľa pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti Human8 prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie v časti 8.2 alebo kliknite sem. V každom prípade postúpime všetky potrebné informácie našim klientom a zabezpečíme, aby boli vaše otázky, požiadavky a/alebo sťažnosti správne vybavované a zodpovedané.  

Spracovanie osobných údajov 

A) Činnosti prieskum trhu: 

Osobné údaje získavané a spracovávané spoločnosťou Human8 sa vo všeobecnosti získavajú dobrovoľne a priamo. V súvislosti s činnosťami prieskumu trhu, ktoré vykonávame v mene našich klientov, je možné, že vaše osobné údaje získame z iných zdrojov, ako napríklad z databázy nášho klienta, od predajcov zoznamov, z našej diskusnej webovej lokality alebo prostredníctvom reklamy.  

Osobné údaje 

Právne dôvody + účel 

Obdobie uchovávania 

Elektronické identifikačné údaje: 

napr. IP adresa, ID používateľa, jedinečný identifikátor pridelený vášmu zariadeniu, geografická poloha, informácie odvodené z obsahu webovej stránky. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: pozvanie, registrácia a účasť na našich činnostiach (napr. špecifický prieskum trhu, sociálnych vecí a spokojnosti). Overenie, či používate dôverný materiál, ktorý sme vám poslali. Prevádzkové účely (správa našich webových stránok, systémov a aplikácií). 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Kontaktné údaje: 

Napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo akékoľvek iné relevantné kontaktné údaje. 

Právne dôvody: výslovný súhlas a oprávnené záujmy. 

Účel: pozvanie, registrácia a účasť na našich činnostiach (napr. špecifický prieskum trhu, sociálnych vecí a spokojnosti). Aby sme vás informovali a kontaktovali. Priamy marketing, reklama a zvyšovanie povedomia o značke. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Osobné identifikačné údaje: 

Napr. vek, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, občiansky stav, štátna príslušnosť. 

 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, zostaviť kolektívne profily, profilovanie. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

História kontaktov.  

Napr. odoslaná a prijatá komunikácia. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: aby sme vás kontaktovali a informovali. Priamy marketing, reklama a zvyšovanie povedomia o značke.  

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Informácie o vzdelávaní a odbornom pozadí. 

Napr. životopis, vzdelanie, titul, certifikáty, odborné zručnosti a činnosti,  

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, zostaviť kolektívne profily, profilovanie.  

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Životný štýl, záujem a preferencie. 

Napr. sociálne aktivity, záľuby, osobnosť, zapojenie komunity, zvyky. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Informácie pre verejnosť. 

Napr. verejne dostupné informácie, informácie na sociálnych sieťach. 

Právne dôvody: oprávnený záujem. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

18 mesiacov od uplatnenia akejkoľvek námietky.  

Finančné údaje 

Napr. bankové údaje (identifikátory pobočky, triediaci kód, IBAN, BIC, číslo účtu. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: aby sme vám poslali vašu cenu. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

 

Fotky, obrázky alebo zvukové nahrávky 

Napr. pri účasti na videozáznamoch, uverejňovaní materiálov v komunite alebo nahrávaní fotografií. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Napr. informácie o rase a pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, fyzickom alebo duševnom zdraví, genetických údajoch, biometrických údajoch, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Jedinečná identifikácia: 

Napr. informácie, ktoré zhromažďujeme v dotazníkoch alebo paneloch, jedinečné identifikačné číslo účastníkov. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

Osobné údaje detí: 

Napr. povoľujeme deti do 16 rokov – alebo nižšieho veku v závislosti od platnej legislatívy. 

Právny základ: výslovný súhlas dieťaťa a výslovný súhlas jednotlivca s rodičovskou zodpovednosťou za dieťa. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele, zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 2 roky. 

B) Obchodné činnosti 

Ak vykonávame našu obchodnú činnosť a získame osobné údaje, spracúvame a zverejňujeme tieto informácie nasledovne:  

Osobné údaje 

Právne dôvody + účel 

Obdobie uchovávania 

Kontaktné údaje: 

Napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo akékoľvek iné relevantné kontaktné údaje. 

Právne dôvody: výslovný súhlas a oprávnené záujmy. 

Účel: Aby sme vás informovali a kontaktovali. Priamy marketing, reklama a zvyšovanie povedomia o značke, CRM, prihlásenie na našich stránkach. 

 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 3 roky. 

Osobné identifikačné údaje: 

Napr. vek, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, občiansky stav, štátna príslušnosť. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: žiadosti o zamestnanie, na výskumné a štatistické ciele zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 3 roky. 

História kontaktu:  

Napr. odoslaná a prijatá komunikácia. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: aby sme vás kontaktovali a informovali. Priamy marketing, reklama a zvyšovanie povedomia o značke. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 3 roky. 

Informácie o vzdelávaní a odbornom pozadí. 

Napr. životopis, vzdelanie, titul, certifikáty, odborné zručnosti a činnosti.

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: žiadosti o zamestnanie, na výskumné a štatistické ciele zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 3 roky. 

Informácie pre verejnosť. 

Napr. verejne dostupné informácie, informácie na sociálnych sieťach. 

Právne dôvody: oprávnený záujem. 

Účel: žiadosti o zamestnanie 

18 mesiacov od uplatnenia akejkoľvek námietky. 

Finančné údaje 

Napr. bankové údaje (identifikátory pobočky, triediaci kód, IBAN, BIC, číslo účtu. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: účtovníctvo, fakturácia, CRM. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 7 roky. 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Napr. informácie o rase a pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, fyzickom alebo duševnom zdraví, genetických údajoch, biometrických údajoch, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele zostavenie kolektívnych profilov, profilovanie, spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a poskytnutie výsledkov klientovi. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 3 roky. 

Jedinečná identifikácia: 

Napr. informácie, ktoré zhromažďujeme v dotazníkoch alebo paneloch, jedinečné identifikačné číslo účastníkov. 

Právne dôvody: výslovný súhlas. 

Účel: na výskumné a štatistické ciele. 

Po dobu trvania zmluvy s naším klientom alebo do odvolania vášho súhlasu a po tomto dátume budú údaje uchovávané maximálne 3 roky. 

C) Doplňujúce informácie 

V prípade, že vaše osobné údaje získame z iných zdrojov, v momente prvého kontaktu s vami (napr. pri pozývaní na účasť na činnostiach prieskumu trhu) a upozornením vás na toto vyhlásenie vás budeme informovať o tom, že uchovávame osobné údaje o vás, o zdroji, z ktorého vaše osobné údaje pochádzajú a tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov a na aké konkrétne účely máme v úmysle uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje. 

Ak sme vás kontaktovali a chceli by ste, aby boli Vaše osobné údaje odstránené z našej databázy, odstránime vás z nej hneď, ako to bude možné. Okrem toho budeme o takejto žiadosti informovať všetky ďalšie zdroje a/alebo príjemcov Vašich osobných údajov a požiadame ich, aby urobili to isté.  

Pokiaľ vám nemôžeme oznámiť inak a za podmienky, že na to máme právny základ, spoločnosť Human8 použije vaše osobné údaje iba na vyššie uvedené účely.  Ak máme v úmysle použiť vaše osobné údaje na iné účely, než ktoré sme vám oznámili, budeme vás o tom vopred informovať. Napríklad: vaše osobné údaje nepoužijeme na reklamné účely, pokiaľ nám na to nedáte svoj výslovný a predchádzajúci súhlas. 

Ak sa spoločnosť Human8 spolieha na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, zabezpečíme, aby náš klient alebo my v mene nášho klienta, sme získali váš riadne informovaný, konkrétny, aktívny a jednoznačný súhlas. Upozorňujeme, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií o tom, ako to môžete urobiť, nájdete v časti „Vaše práva“ alebo kliknite sem. 

Ak sa spoločnosť Human8 opiera o náš legitímny záujem ako právny základ, zmiernime účinky, ktoré by toto spracovanie vašich osobných údajov mohlo mať na vaše súkromie, primeraným minimalizovaním nášho používania a zavedením primeraného prístupu a bezpečnostných opatrení, ktoré zabránia neoprávnenému použitiu.  

V prípade profilovania ako účelu nemá mať právne účinky, ktoré by dotknutú osobu výrazne ovplyvnili. Dôsledkom tohto účelu je kategorizácia jednotlivcov všeobecným spôsobom na marketingové účely. 

Upozorňujeme, že všetky doby uchovávania týkajúce sa osobných údajov, ktoré spracúvame v mene našich klientov pri vykonávaní požadovaných činností prieskumu trhu, určujú naši klienti. Human8 môže uchovávať takéto osobné údaje iba počas doby platnosti zmluvy o spracovaní údajov s našimi klientmi, po ktorej musíme vrátiť alebo vymazať všetky osobné údaje, ako si naši klienti môžu zvoliť. Naším predvoleným nastavením je odstránenie osobných údajov 2 roky po ukončení práce alebo 7 rokov na účely finančných údajov/transakcií. 

Aké opatrenia prijímame na zabezpečenie osobných údajov 

Spoločnosť Human8 berie bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame (napr. pri vykonávaní našich obchodných činností alebo v súvislosti s našimi činnosťami prieskumu trhu), vážne. Preto sme implementovali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracovania osobných údajov. Tieto ochranné opatrenia sa budú líšiť v závislosti od citlivosti, formátu, umiestnenia, množstva, distribúcie a uloženia osobných údajov, a zahŕňajú opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Ak je to vhodné, ochranné opatrenia zahŕňajú šifrovanie komunikácie napríklad pomocou protokolu SSL, šifrovanie informácií počas uchovávania, brány firewall, riadenie prístupu, rozdelenie povinností a podobné protokoly zabezpečenia. Prístup k osobným údajom obmedzujeme na našich zamestnancov a tretie strany, ktoré vyžadujú prístup k týmto informáciám na legitímne a relevantné obchodné účely. 

Spoločnosť InSites Compages NV (prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti InSites NV) má certifikáciu ISO 27001 pre riadenie informačnej bezpečnosti (číslo certifikátu IS 71404), a preto môže preukázať vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú rovnocenné vo všetkých jurisdikciách, či už v rámci EÚ alebo mimo nej. Rovnaké technické a organizačné opatrenia, ktoré sú centrálne organizované a spravované spoločnosťou InSites Compages NV, sú implementované aj v organizácii ostatných subjektov skupiny Human8 Group. Každý subjekt skupiny Human8 Group poskytol zmluvné záruky, že bude vždy dodržiavať rovnaké technické a organizačné opatrenia. 

Všetci naši zamestnanci, dodávatelia a tretie strany, ktorí budú mať prístup k vašim osobným údajom na základe pokynov spoločnosti Human8, budú viazaní mlčanlivosťou, a na obmedzenie prístupu na jednotlivcov vyžadujúcich tento prístup na plnenie svojich povinností a úloh využívame bezpečnostné opatrenia a riadenie prístupu.

Prenosy osobných údajov 

Vaše osobné údaje sprístupníme ostatným, iba keď je to právne prípustné, a ak je to potrebné na splnenie účelov súvisiacich s účelmi opísanými vyššie. Keď zverejníme osobné údaje ostatným, využijeme zmluvy a mechanizmy zabezpečenia na ochranu osobných údajov a na dodržanie našich vlastných štandardov na ochranu osobných údajov, dôvernosti a zabezpečenia.  

Osobné údaje, ktoré uchovávame, môžeme prenášať:  

 • našim klientom  

Ak vykonávame naše činnosti prieskumu trhu a získame osobné údaje o vás ako o účastníkovi zapojenom do takýchto aktivít, spracúvame vaše osobné údaje v mene našich klientov. Ak sa zúčastňujete online prieskumov, ankiet alebo diskusií alebo uverejňujete materiál v komunite, vaše meno a informácie, ktoré uverejníte, budú viditeľné iba pre nás, ostatných účastníkov komunity a našich klientov. Všetky príspevky, ktoré uverejníte v prieskume, prieskume alebo diskusii v komunite, budú v zásade spojené iba s vaším menom. Ak sami uverejníte akékoľvek osobné údaje, môžeme ich podľa vlastného uváženia odstrániť pre vašu vlastnú bezpečnosť. Odporúčame, aby ste si zvolili prezývku, ktorá sa nepodobá na vaše skutočné meno.  

Tieto informácie spracovávame v mene klientov a poskytovanie týchto informácií klientom je potrebné na poskytovanie našich produktov a služieb našim klientom. V tejto súvislosti je možné, že zdieľame fotografie, obrazové záznamy, zvukové nahrávky alebo úplné súbory údajov (napr. odpovede na otázky z prieskumu, ktoré im pomôžu informovať ich o konkrétnych prvkoch ich ponuky), ktoré o vás máme. Avšak prenos vykonáme až po získaní vášho výslovného súhlasu s takýmto prenosom.  

Náš klient môže kombinovať údaje zhromaždené z činnosti prieskumu trhu, ktorú vykonávame v mene našich klientov, s inými údajmi, ktoré o vás môže mať. Toto vyhlásenie nepopisuje konkrétne spôsoby použitia vašich osobných údajov našim klientom. Informácie o tom by vám boli poskytnuté samostatne, ak by sa odchyľovali od účelov prieskumu trhu, ako je uvedené vyššie, ale ak nie ste spokojný(-á) s tým, že sa vaše odpovede používajú týmto spôsobom, mali by ste nám to oznámiť skôr, ako vyjadríte súhlas s účasťou na niektorej z činností prieskumu trhu, na ktoré ste pozvaný(-á) a pre ktoré musíte prijať toto vyhlásenie a všetky príslušné podmienky používania. Potom môžeme s klientom určiť, či je možné obmedziť používanie vašich údajov a či je v takom prípade možné zúčastniť sa konkrétnej činnosti prieskumu trhu.  

Osobné údaje získané v súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb jednému klientovi nebudeme poskytovať inému klientovi. Tieto informácie tiež nebudeme predávať, prenajímať ani poskytovať iným tretím stranám, ani nebudeme rozširovať našu vlastnú databázu o takéto informácie, resp. neumožníme to žiadnej tretej strane. 

 • v rámci skupiny Human8

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci našej globálnej siete korporácií, ak je to potrebné na vykonávanie našich činností prieskumu trhu a/alebo obchodných činností a na účel, na ktorý boli vaše osobné údaje zhromaždené, ako je uvedené vyššie. Podrobné informácie o našich dcérskych a sesterských spoločnostiach nájdete v kontaktných údajoch nižšie alebo kliknite sem 

 • našim poskytovateľom služieb  

V prípade potreby môžeme využívať podporutretích stránpri poskytovaní služieb a na pomoc pri poskytovaní, prevádzke a spravovaní našich interných IT systémov alebo (vnútorných) obchodných procesov a požiadať ich, aby v našom mene vykonávali určité úlohy. Používame služby poskytovateľov informačných technológií, poskytovatelia softvéru ako služby na báze cloudu, hosťovanie a spravovanie webových lokalít, analýza údajov, náborový softvér, zálohovanie údajov, služby zabezpečenia a uloženia. Zoznam našich čiastkových spracovateľov nájdete na tomto odkaze: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Týmto poskytovateľom služieb zverejníme alebo sprístupníme iba osobné údaje v rozsahu potrebnom na daný účel. Tieto údaje nesmú využívať na žiadne iné účely, najmä nie na svoje vlastné účely alebo účely tretích strán. Naši poskytovatelia služieb sú okrem toho zmluvne zaviazaní rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov prostredníctvom takzvanej „Dohody o ochrane údajov“. 

Ak sa zapojíte do nášho motivačného systému, vaše osobné údaje (napr. meno, e-mailovú adresu,…) môžeme poskytnúť tretím stranám, ktoré nám pomáhajú pri práci s motiváciami.

 • orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym alebo regulačným orgánom alebo iným tretím stranám podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov alebo smerníc a v súlade s nimi:  

Vyhradzujeme si právo zverejniť akékoľvek príslušné informácie orgánom činným v trestnom konaní alebo iným tretím stranám s právomocou získavať osobné údaje, ako napríklad na kontrolu, či dodržiavame platné právne predpisy a smernice, na vyšetrenie údajnej trestnej činnosti a na preukázanie, uplatnenie alebo obranu zákonných práv. Žiadostiam o osobné údaje vyhovieme, iba ak je to potrebné a vhodné, a ak nám to umožňujú príslušné právne predpisy a smernice. 

 • vnútri a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) 

Sme globálna sieť korporácií so subjektmi so sídlom v EHP aj mimo neho a na pomoc pri riadení nášho podnikania môžeme využívať služby tretích strán so sídlom mimo EHP. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje prenášané mimo EHP. Nariadenie GDPR umožňuje spoločnosti Human8 za určitých podmienok prenášať osobné údaje do takýchto tretích krajín.  

Spoločnosť Human8 vás môže v rámci medzinárodných výskumných projektov tiež prizvať k účasti na prieskumných projektoch pre národných aj medzinárodných obchodných klientov či partnerov, čo môže opäť zahŕňať prípadné prenosy mimo EHP.  

V každom prípade sme podnikli kroky na zabezpečenie, že spracovanie všetkých osobných údajov bude rešpektovať primerané úrovne zabezpečenia, že všetky prevody osobných údajov mimo EHP sa budú uskutočňovať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a že bude existovať primeraná úroveň ochrany. Zabezpečíme právne záruky, ktorými sa budú riadiť takéto prevody, ako napríklad štandardné zmluvné doložky, súhlas osôb alebo iný právny základ podľa platných právnych požiadaviek. Každý prevod vyhodnotíme a v prípade potreby uzavrieme s treťou stranou SCC. V rámci skupiny máme uzatvorenú vnútroskupinovú zmluvu.  

Vaše práva 

Nariadenie GDPR vám poskytuje určité práva vo vzťahu k vašim osobným údajom. Tieto práva sú uvedené nižšie. Ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás. Naše kontaktné informácie nájdete nižšie alebo kliknite sem. 

Upozorňujeme, že na uplatňovanie týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, čo znamená, že ich nemusí byť možné uplatniť vo všetkých situáciách:   

 • Právo na prístup ku kópii: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom uchovávaným nami. 
 • Právo na doplnenie alebo opravu: Môžete nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov. 
 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie osobných údajov a my vykonáme primerané kroky s cieľom informovať sprostredkovateľov údajov, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom mene, že ste požiadali o vymazanie všetkých odkazov na vaše osobné údaje, ich kópie alebo replikácie. 
 • Právo na obmedzenie („obmedzenie spracovania“): Môžete požadovať označenie určitých osobných údajov ako obmedzených a tiež obmedziť spracovanie za určitých iných okolností. 
 • Nárok na prenosnosť: Môžete nás požiadať o elektronický prenos svojich osobných údajov do tej miery, ako povoľuje nariadenie GDPR. 
 • Nárok na sťažnosť: Ak máte sťažnosť na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Human8, urobíme všetko pre to, aby sme túto sťažnosť vyriešili. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na naše spracovanie nášmu vedúcemu dozornému orgánu a/alebo vášmu miestnemu dozornému orgánu. Naše príslušné kontaktné údaje nájdete nižšie alebo kliknite sem 

Okrem toho máte za určitých podmienok právo na: 

 • Právo na odvolanie súhlasu: Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Všetky naše newslettery obsahujú v päte tohto e-mailu tlačidlo na odhlásenie. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.  
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti akémukoľvek spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť Human8 odôvodňuje právnym základom „oprávnených záujmov“, pokiaľ naše dôvody na takéto spracovanie neprevažujú nad akýmkoľvek dotknutím práv jednotlivca na súkromie; a kedykoľvek namietať proti priamemu marketingu (vrátane akéhokoľvek profilovania na takéto účely). 

Uplatnenie vašich práv je v zásade bezplatné. Ak sa vaša žiadosť javí ako nepodložená alebo neopodstatnená, môžeme vám účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich vlastných administratívnych nákladov. V takýchto prípadoch sa však môžeme jednoducho rozhodnúť odmietnuť vašu žiadosť. Potom budete informovaní o dôvodoch odmietnutia.  

V každom prípade vám vždy do štyroch týždňov (v prípade jednoduchých žiadostí) alebo 3 mesiacov (v prípade zložitých alebo viacerých žiadostí) oznámime odpoveď na vašu žiadosť 

Aktualizácia tohto vyhlásenia 

Spoločnosť Human8 si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať a aktualizovať toto vyhlásenie. Dátum poslednej aktualizácie nájdete v hornej časti tohto vyhlásenia a najnovšia verzia bude vždy dostupná na našich webových stránkach. Preto by ste si mali pravidelne pozerať naše webové lokality, aby ste boli informovaní o našich najaktuálnejších zásadách a postupoch.  

Súbory cookies na našich webových lokalitách 

Používame súbory cookie a ďalšie online identifikačné technológie, ako napríklad webové majáky alebo pixle, aby sme mohli poskytnúť užívateľom lepší používateľský komfort. Pozri odkaz. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Príslušné kontaktné údaje 

Subjekty skupiny Human8

Každý subjekt skupiny Human8 je možné kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov. Ak by ste však mali akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Human8, odporúčame vám kontaktovať riaditeľa pre ochranu osobných údajov (DPO) spol. Human8 konajúceho v mene skupiny Human8 Group.  

 

Subjekt skupiny Human8 

Adresa sídla 

Identifikačné číslo organizácie 

Subjekty so sídlom v EHP 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgicko 

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgicko  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgicko  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Nemecko 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Francúzsko 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067  

GG Roterdam  

Holandsko 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Rumunsko 

RO28395601 

Subjekty so sídlom mimo EHP 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT Londýn 

Spojené kráľovstvo 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Austrália 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Južná Afrika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

USA  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Spojené kráľovstvo 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Spojené kráľovstvo 

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

USA  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Šanghaj 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapur 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Južná Kórea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

Riaditeľ pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti Human8 a zástupca 

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov, ktorého interne podporuje množstvo osôb zodpovedných za otázky súvisiace so všeobecnou ochranou údajov. V tomto smere využívame aj externých právnych poradcov. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, žiadosti dotknutých osôb a/alebo sťažnosti môžete posielať riaditeľovi pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti Human8: 

 • Prostredníctvom e-mailu:  dpo@wearehuman8.com 
 • Prostredníctvom telefónu:  +32 (0)9 2691500 
 • Poštou:  do pozornosti spol. Human8 DPO  

                       Evergemsesteenweg 195 

                       9032 Wondelgem  

                        Belgium 

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, riaditeľ pre ochranu osobných údajov (DPO) spol. Human8 koná v mene skupiny Human8 Group. Tam, kde spol. Human8 vystupuje ako sprostredkovateľ alebo spoločný správca s našimi klientmi, pri vykonávaní našich činností prieskumu trhu v mene našich klientov a ako súčasť našich služieb našim klientom, je riaditeľ pre ochranu osobných údajov (DPO) spol. Human8 určený ako jednotná kontaktná osoba. Podľa vlastného uváženia môžete svoje otázky, požiadavky a/alebo sťažnosti posielať riaditeľovi pre ochranu osobných údajov (DPO) spol. Human8, ktorý je poverený vybavovať takéto žiadosti alebo sťažnosti v mene našich klientov alebo priamo našim klientom.  

V súlade s článkom 27 GDPR sme určili spoločnosť InSites Compages NV ako zástupcu pre subjekty skupiny Human8 Group so sídlom mimo EHP. Spol. InSites Compages NV, a najmä riaditeľ pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti Human8 konajúci v mene skupiny Human8, bude pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi vami ako dotknutou osobou a subjektmi skupiny Human8 mimo EHP, ktoré môžu spracúvať vaše osobné údaje pri vykonávaní činností prieskumu trhu a/alebo obchodných činností. 

Kontaktné údaje dozorného orgánu 

V súlade s článkom 56 GDPR sme menovali belgický úrad na ochranu údajov ako náš hlavný dozorný orgán, keďže hlavné sídlo skupiny Human8 Group sa nachádza v Belgicku. Vedúci dozorný orgán bude primárne zodpovedný za riešenie našich činností v oblasti cezhraničného spracovania údajov. Preto vám odporúčame, aby ste akúkoľvek sťažnosť, ktorú môžete mať v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Human8, adresovali tomuto úradu. Bez ohľadu na vyššie uvedené máte právo podať sťažnosť na naše spracovanie u vášho miestneho úradu na ochranu údajov.  

Ak chcete získať kontaktné údaje akéhokoľvek iného miestneho orgánu na ochranu údajov (nie je uvedené nižšie), radi by sme vás odkázali na stránku: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Krajina  

Kontaktné údaje 

Belgicko 

 

(Hlavný dozorný orgán)  

 

 

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brusel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax. +32 2 274 48 35 

E-mailový kontakt: contact@apd-gba.be 
Webová stránka:  

Francúzsko 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax. +33 1 53 73 22 00 

E-mail: / 

Webová stránka: http://www.cnil.fr/ 

Nemecko 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 
Fax. +49 228 997799 5550 
E-mailový kontakt: poststelle@bfdi.bund.de 
Webová stránka: http://www.bfdi.bund.de/ 

Rumunsko 

Národný dozorný úrad pre spracovanie osobných údajov 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

E-mailový kontakt: anspdcp@dataprotection.ro 
Webová stránka: http://www.dataprotection.ro/ 

Holandsko  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Fax. +31 70888 8501 
E-mail: / 

Webová stránka: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australia  

The Office of the Australian Information Commissioner (Úrad austrálskeho komisára pre informácie) 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (alebo +61 2 9284 9749 mimo Austrálie)  

Fax. +61 2 9284 9666 

E-mail: / 

Webová stránka: https://www.oaic.gov.au/ 

Južná Afrika  

The Information Regulator (South Africa) (Informačný regulátor (Južná Afrika) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O. Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel. č. +27 (0) 10 023 5207 

Mobil č. +27 (0) 82 746 4173 

E-mailový kontakt: inforeg@justice.gov.za 

Webová stránkahttps://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Spojené kráľovstvo 

The Information Commissioner’s Office (Kancelária informačného komisára)  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Tel. č. +0303 123 1113 (alebo +44 1625 545745, ak voláte zo zahraničia) 

Fax: 01625 524510 

E-mail: / 

Webová stránkawww.ico.org.uk