OFFISIELLE REGLER FOR DELTAKELSE OG MOTTAK AV BELØNNINGER

1. REGLER FOR DELTAKELSE OG BELØNNINGER

Disse reglene for deltakelse og belønninger (“reglene”) beskriver deltakernes rettigheter og plikter samt prinsippene for hvordan man mottar belønninger ved å være en del av et fellesskap organisert av Human8 på en av deres plattformer. Disse fellesskapene er organisert som en del av markedsundersøkelsesaktiviteter utført av Human8 på vegne på dets kunder (“kunder”). Ved å delta i fellesskapene og bruke plattformen vår, garanterer deltakerne å:

 • lese og godta reglene;
 • overholde bestemmelsene i disse reglene og anerkjenne at vedkommendes deltakelse i et fellesskap og/eller belønning ugyldiggjøres ved brudd på reglene.

Disse reglene kan endres når som helst av Human8, og disse endringene kan varsles ved at Human8 publiserer en oppdatert versjon av reglene på plattformen under delen med belønningsretningslinjer nederst på siden. Reglene er et generelt rammeverk og kan være nærmere beskrevet og forklart (avhengig av fellesskap eller aktivitet) på belønningskortet og i delen med ofte stilte spørsmål.

Ved avvik eller manglende overensstemmelse mellom bestemmelsene i disse reglene og opplysninger eller andre formuleringer i materiale tilknyttet belønninger, herunder, men ikke begrenset til: registreringsskjemaet, nettstedet eller reklame, skal disse reglene være gjeldende i den grad loven tillater det.

2. ORGANISASJON

InSites Compages er et aksjeselskap registrert iht. belgisk lovgivning med nummeret 0837.297.070, med hovedkontor registrert ved Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, heretter kalt “Human8 “.

Human8 drifter og styrer fellesskapene (Et nettbasert analysefellesskap er en elektronisk plattform som tilknytter mennesker for deltakelse i undersøkelsesaktiviteter for en merkevare. Den betjenes av en moderator og kan ha en variabel varighet fra kortvarig til pågående.) på plattformen Square på vegne av dets kunder. Det kan hende at enkelte fellesskap betjenes av selve kundene på Human8 ‘ plattform. I disse fellesskapene vil deltakerne bli invitert til og kan være med på en rekke ulike aktiviteter, herunder, men ikke begrenset til:

 • idémyldringsaktiviteter;
 • produkttesting;
 • forumdiskusjon;
 • spørreundersøkelser;

(“aktivitetene” eller “aktiviteten”)

Hver aktivitet har sine egne kvalifikasjonskriterier for deltakelse. Derfor vil ikke alle deltakerne være kvalifisert for en spesifikk aktivitet, og kun de som oppfyller kriteriene vil bli invitert. Dette betyr at du ikke vil bli invitert til alle aktivitetene som lanseres i et spesifikt fellesskap, selv om du er en del av fellesskapet.

3. DELTAKELSE

3.1 Kvalifikasjon

For å være kvalifisert til å være en del av et fellesskap, garanterer deltakerne herved at:

 • de har rettslig handleevne og samtykker til å overholde disse reglene;
 • de ikke er under 18 år gammel, hvis ikke vedkommendes forelder / juridiske verge uttrykkelig har godtatt disse reglene;
 • de ikke er ansatt ved en av Human8-konsernets globale virksomheter;
 • de ikke er i slekt (biologisk eller ved ekteskap) med en medarbeider ved en av Human8 -konsernets globale virksomheter;
 • de ikke er en del av husstanden til en medarbeider ved en av Human8 -konsernets globale virksomheter;

3.2 Diskvalifikasjon

Hvis Human8 etter eget skjønn mistenker eller blir informert av kunden sin om at en deltaker:

 • har vært involvert i uredelige eller ulovlige aktiviteter (herunder, men ikke begrenset til, opprettelse av flere svarprofiler for å delta i en markedsundersøkelse mer enn én gang, å være uærlig om egen profil);
 • ikke handler i samsvar med de offisielle reglene og/eller
 • utviser “dårlig” deltakeroppførsel (dårlig oppførsel inkluderer, men er ikke begrenset til, rask gjennomføring (dvs. når tiden brukt på å gjennomføre en aktivitet eller spørreundersøkelse er 50 % kortere enn medianen, hvilket indikerer at spørsmålene/aktivitetene ikke har blitt besvart nøyaktig), bruk av samme svar (dvs. valg av samme svaralternativ for et sett med spørsmål i en spørreundersøkelse) eller angivelse av unøyaktige eller ufullstendige opplysninger (dvs. gjentakende svar eller enstavelsessvar på de fleste eller alle spørsmålene/aktivitetene, eller å svare delvis på spørsmål eller delspørsmål)), og svarer med minst mulig innsats og lav kvalitet på diskusjoner og fellesskapsutfordringer.

(samlet kalt “diskvalifiserende oppførsel”)

Human8 eller kunden forbeholder seg retten til å diskvalifisere den aktuelle deltakeren, ugyldiggjøre en deltakers poeng, holde tilbake tilgang eller føre tilbake eventuelle insentiver eller belønninger (i en hvilken som helst form) og/eller melde deltakeren ut av aktivitetene, fellesskapet, markedsundersøkelsen og/eller paneler, etter eget skjønn. I den grad loven tillater det, skal Human8 ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for noen av tapene eller skadene (direkte eller indirekte) som deltakeren pådrar seg som følge av diskvalifikasjon eller noen andre tiltak iverksatt av Human8 som en konsekvens av deltakerens diskvalifiserende oppførsel.

Hvis Human8 eller noen av dets kunder har pådratt seg eventuelle skader (direkte eller indirekte) som følge av deltakerens diskvalifiserende oppførsel, skal deltakeren godtgjøre og holde Human8 og/eller -kunden skadesløs for skaden som har oppstått.

4. PROSESS FOR Å FÅ POENG OG DERETTER BELØNNINGER

4.1 Innsamling av poeng

En belønning oppnås basert på de poengene en deltaker tjener opp. Poeng kan veksles inn mot belønninger. Hver aktivitet har sine egne belønninger og poeng. Poeng kan opptjenes ved å gjennomføre en aktivitet eller flere aktiviteter og å følge en viss standard (hvilket betyr kvalitet på gjennomføringen/svarene) i henhold til de gjeldende reglene innen en viss tidsramme. Opptjente poeng blir automatisk lagt til deltakerens saldo på belønningssiden når aktiviteten lukkes.

Detaljene om hver aktivitet er tilgjengelig i aktiviteten og på aktivitetskortet. Belønningskortet og delen med ofte stilte spørsmål forklarer hvordan du kan opptjene poeng. Denne informasjonen vil som et minimum inkludere (i) antall poeng som kan tjenes ved å fullføre aktiviteten, og (ii) den spesifikke tidsrammen (inkludert startdato).

Deltakere kan altså tjene poeng ved å gjennomføre aktiviteter forutsatt at kvaliteten på vedkommendes svar/gjennomføring oppfyller standardene satt av Human8 eller dets kunder. Kvaliteten på svarene avgjøres av Human8 eller kundene etter eget skjønn. Et svar anses å være tilstrekkelig hvis svaret følger retningslinjene for aktiviteten på en detaljert måte. Hvis et svar ikke oppfyller standardene satt av Human8 eller dets kunder og anses således å være et svar av dårlig kvalitet, har Human8 eller dets kunde rett til å fjerne og avvise svaret, og ingen poeng vil bli gitt.

Poeng er alltid hele tall fra 1 og oppover. Human8 eller dets kunder forbeholder seg alltid retten til å gripe inn på belønningssiden og endre de opptjente poengene manuelt hvis (inkludert, men ikke begrenset til) (i) deltakeren har utvist dårlig oppførsel (ii), deltakerne anses å være inaktive (se avsnittet nedenfor) eller (iii) Human8 må gripe inn for å tildele belønningene manuelt.

4.2 Poengutløp

Så lenge deltakeren er aktiv i fellesskapet og deltar i aktivitetene som deltakeren inviteres til, skal de opptjente poengene være gyldige. Aktiv betyr å oppgi kvalitetssvar og fullføre aktiviteter.

Med mindre noe annet er tidligere og uttrykkelig oppgitt, anses deltakere å være inaktive hvis de ikke gir et kvalitetssvar for minst 6 påfølgende aktiviteter de ble invitert til innen en tidsperiode på 365 dager. Poengene utløper kun dersom deltakeren ikke har svart på 6 påfølgende invitasjoner hvorav minst 1 invitasjon ble sendt i første halvdel og minst 1 invitasjon ble sendt i andre halvdel av de 365 dagene. Telleren på belønningssiden vil vise 0 poeng.

Hvis en deltaker er inaktiv, vil poengene utløpe fra og med det øyeblikket han/hun ikke responderer på den sjette invitasjonen innen rimelig tid (hvilket betyr at svaret må skje før aktivitetens sluttdato).

Når et fellesskap er blitt lukket, vil de gjenværende poengene som deltakerne har opptjent i prosjektets tidsperiode, gå tapt. Belønningssiden vil vise 0 poeng. Dersom fellesskapet gjenåpnes, vil poengene ikke lenger være tilgjengelige.

4.3 Belønninger

En belønning kan innvilges avhengig av mengden poeng som hver deltaker har tjent opp. I noen tilfeller kan dette skje automatisk (ved å nå en viss terskel eller ved at Human8 eller dets kunde griper inn), eller selve deltakeren kan velge å løse inn poengene mot en belønning. I så fall kan deltakerne klikke på innløsingsknappen for å motta belønningen. Belønningen innvilges innen rimelig tid. Mer informasjon finnes på belønningskortet eller i delen med ofte stilte spørsmål. Du vil motta en e-post der du blir bedt om å oppgi personopplysningene vi trenger for å kunne gi deg belønningene (fullt navn og adresse). Denne lenken for bekreftelse av personopplysninger er gyldig i 90 dager. Etter dette utløper belønningen, og det vil ikke lenger være mulig å innløse den.

Belønningen kan være en av følgende ting, avhengig av fellesskap og belønningspartner (og tilgjengeligheten av belønningen):

 • Gavekort;
 • Produkt;
 • Betalingsalternativer på internett;

(“belønningen”)

Gavekort er underlagt egne vilkår og betingelser. Deltakere kan ikke få tilsvarende beløp i kontanter. Gavekort kan spesifisere en periode de må løses inn innenfor. Human8 eller kunden skal ikke holdes ansvarlig dersom et gavekort mistes, blir stjålet, utløper eller blir ødelagt, og ingen erstatning blir gitt under slike omstendigheter. De er ikke gyldige for kjøp gjort på et tidligere tidspunkt. Belønninger erstattes ikke dersom de mistes eller blir stjålet. Ikke under noen omstendighet skal verdien av den innløste belønningen overstige den angitte verdien på gavekortet.

Produkter kan utstedes av kunden eller en tredjepart som kunden har valgt. Ikke under noen omstendighet skal Human8 holdes ansvarlig for eventuelle defekter eller funksjonsfeil i et produkt og/eller skader som en deltaker måtte pådra seg som følge av disse defektene eller funksjonsfeilene.

Human8 eller kunden skal aldri holdes ansvarlig for eventuelle avgifter eller gebyrer for valutaomregning i forbindelse med en belønning. Deltakere anerkjenner at typen belønning avhenger av belønningstilgjengeligheten og er knyttet til belønningspartneren og belønningspartnerens beliggenhet. Human8 skal ikke holdes ansvarlig hvis en belønning ikke lenger er tilgjengelig.

Deltakere må overholde alle lover og forskrifter angående mottak av disse belønningene (inkludert, men ikke begrenset til, forskrifter angående inntektsskatt).

5. PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene som deltakerne oppgir, behandles av Human8 i samsvar med dets retningslinjer for personvern. Ved å gå inn på plattformen samtykker hver deltaker uttrykkelig til at Human8 lagrer, deler og bruker personopplysningene som ble gitt i registreringen, påmeldingsinformasjonen og aktivitetssvar.

6. GARANTIER OG SKADELØSHOLDELSE

Alle deltakere skal holde Human8 og dets kunder skadeløs mot eventuelle forstyrrelser, handlinger, påstander, krav, motsetninger, ansvar, tap, skader, kostnader eller utgifter som pådras av eller påføres kunden og/eller Human8 som følge av eventuelle brudd på disse reglene eller bruk av plattformen.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Ikke under noen omstendighet skal Human8 holdes ansvarlig for: (i) eventuelle feil ved nettstedet i løpet av en aktivitet, (ii) eventuell teknisk svikt eller andre problemer tilknyttet telefonnettverket eller -linjene, datanettverk, servere, tilgangsleverandører, datamaskinutstyr eller programvare, (iii) svar eller annen informasjon som av en eller annen grunn ikke mottas, registreres eller fanges opp, herunder, men ikke begrenset til, tekniske problemer eller overbelastning av internett eller noe nettsted, (iv) eventuelle skader eller ødeleggelser på en deltakers eller en annen persons datamaskin eller annen enhet i forbindelse med eller som følge av deltakelse i en aktivitet og/eller (v) enhver kombinasjon av ovenstående. En automatisert databekreftelse (slik som en takkemelding eller en melding som bekrefter at et svar er innlevert) skal, i forbindelse med disse offisielle reglene, ikke utgjøre bevis på at Human8 faktisk har mottatt en fullført aktivitet.

I den grad loven tillater det skal Human8 ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer, krav, motsetninger, påstander eller skader (i) i forbindelse med bruk av svarene som deltakerne har sendt inn, eller (ii) relatert til eventuelle brudd på disse reglene.

8. GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Med mindre annet er oppgitt i gjeldende lover eller forskrifter av offentlig politisk art, er disse reglene underlagt belgisk lovgivning, og eventuelle søksmål eller tvister som oppstår herunder, skal bringes for den retten som har domsmyndighet i slike saker i Ghent.