กติกาอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมและรับรางวัล

1. กติกาการเข้าร่วมและรับรางวัล

กติกาการเข้าร่วมและการรับรางวัลนี้ (“กติกา”) เป็นการกำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันธ์ของผู้เข้าร่วมและหลักเกณฑ์ในการรับรางวัลโดยการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนใด ๆ บนแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นโดย Human8 ชุมชนเหล่านี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดโดย Human8 ในนามของลูกค้าของบริษัท (“ลูกค้า”) ดังนั้น ในการเข้าร่วมในชุมชนและใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ผู้เข้าร่วมรับรองว่า:

 • ได้อ่านและยอมรับกติกา
 • รับรองที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกติกาเหล่านี้และรับทราบว่าในกรณีที่มีการละเมิดกติกาจะถือว่าการเข้าร่วมในชุมชนใด ๆ และหรือรางวัลถือเป็นโมฆะ

กติกาเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาด้วยการแก้ไขโดย Human8 และประกาศให้ทราบโดยการเผยแพร่กติกาที่อัปเดตแล้วบนแพลตฟอร์มภายใต้หมวดนโยบายการให้รางวัลซึ่งอยู่ในส่วนท้าย กติกาเป็นเพียงกรอบการทำงานซึ่งอาจมีการระบุและอธิบายเพิ่มเติมได้ (โดยขึ้นอยู่กับชุมชนหรือกิจกรรม) บนการ์ดรางวัลและ FAQ

ในกรณีที่มีความไม่ตรงกันหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของกติกาอย่างเป็นทางการนี้กับการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวกับรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มเข้าร่วม เว็บไซต์ หรือโฆษณา จะถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของกติกาอย่างเป็นทางการมีอำนาจเหนือกว่า จะบังคับใช้ และควบคุมสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์กร

InSites Compages เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายเบลเยียม ทะเบียนหมายเลข 0837.297.070 จดทะเบียนที่ตั้ง ณ Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Human8 ”

Human8 ดำเนินการและจัดการชุมชนต่าง ๆ (ชุมชนข้อมูลออนไลน์เชิงลึกหมายถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนให้เข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยของแบรนด์ โดยมีผู้ดูแลโดยเฉพาะและอาจมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ระยะสั้นและแบบต่อเนื่อง) บนแพลตฟอร์ม Square ในนามของลูกค้า บางกรณีอาจมีชุมชนที่ลูกค้าบริหารเองบนแพลตฟอร์ม Insite ในชุมชนเหล่านี้ผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับเชิญและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลายกิจกรรมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • กิจกรรมระดมสมอง
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์
 • อภิปรายในกระดานสนทนา
 • แบบสำรวจ

(“กิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรม” หรือ “กิจกรรมเดียว”)

ทุกกิจกรรมจะมีเกณฑ์ในการเข้าร่วมโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ผู้เข้าร่วมทุกคนที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม โดยจะมีเพียงผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์เท่านั้นที่จะได้รับเชิญ ทำให้แม้ว่าคุณจะอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ชุมชนนั้นจัดขึ้น

3. การเข้าร่วม

3.1 การได้รับเลือก

ในการมีสิทธิ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใดชุมชนหนึ่งผู้เข้าร่วมต้องรับรองว่า:

 • เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางกฎหมายและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกาเหล่านี้
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มิเช่นนั้นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกาเหล่านี้อย่างชัดเจน
 • ไม่เป็นพนักงานในสังกัดของกลุ่ม Human8 ทั่วโลก
 • ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือเป็นคู่สมรสกับพนักงานในสังกัดของกลุ่ม Human8 ทั่วโลก
 • ไม่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพนักงานในสังกัดกลุ่ม Human8 ทั่วโลก

3.2 การตัดสิทธิ์

หาก Human8 มีข้อสงสัยไม่ว่าจะด้วยดุลยพินิจของบริษัทเองหรือได้รับแจ้งจากลูกค้าของบริษัทว่าผู้เข้าร่วมคนใด:

 • เกี่ยวข้องกับในกิจกรรมฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้างตัวตนของผู้ตอบคำถามหลายราย เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมมากกว่าหนึ่งครั้ง และใช้โปรไฟล์ที่ไม่ตรงกับความจริง)
 • ไม่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นทางการ และ/หรือ
 • แสดงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมที่ ‘ไม่ดี’ (พฤติกรรมที่ไม่ดีรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ความเร็ว (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เวลาทำกิจกรรมหรือแบบสำรวจน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 50% ซึ่งแสดงว่าไม่ได้ตอบคำถามหรือทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง) การตอบคำถามเป็นเส้นตรง (ตัวอย่างเช่น การเลือกคำตอบตัวเดียวกันทั้งชุดคำถามในแบบสำรวจ) หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (ตัวอย่างเช่น ใส่คำตอบซ้ำ ๆ หรือคำเดียวกันในคำถามทั้งหมดหรือคำถามส่วนใหญ่หรือในคำถามย่อยบางส่วน)) ตอบคำถามโดยไม่ตั้งใจหรืออภิปรายหรือร่วมการแข่งขันในชุมชนอย่างไม่มีคุณภาพ

(พฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เรียกว่า “พฤติกรรมที่ไม่เข้าเกณฑ์”)

Human8 หรือลูกค้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมนั้น หักคะแนนของผู้เข้าร่วม ระงับการเข้าถึงหรือเรียกคืนสิ่งจูงใจหรือรางวัล (ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม) และ/หรือ ยกเลิกการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ชุมชน การศึกษาวิจัย และ/หรือการอภิปรายของผู้เข้าร่วมนั้น ตามขอบเขตกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ Human8 จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) จากกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิ์หรือการดำเนินการอื่นใดโดย Human8 อันสืบเนื่องมากจากพฤติกรรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ของผู้เข้าร่วม

หาก Human8 หรือลูกค้าของบริษัทคนใดได้รับความเสียหาย (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องไม่ให้ Human8 และลูกค้าได้รับความเสียหาย

4. ขั้นตอนเพื่อรับคะแนนและรางวัลในภายหลัง

4.1 การสะสมคะแนน

การรับรางวัลพิจารณาจากคะแนนที่ผู้เข้าร่วมได้รับ สามารถนำคะแนนมาแลกเป็นรางวัล แต่ละกิจกรรมจะมีรางวัลและคะแนนของกิจกรรมนั้น ๆ สามารถรับคะแนนด้วยการทำกิจกรรมหรือการสตรีมกิจกรรมให้เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด (หมายความถึงการทำจนเสร็จ/การตอบคำถามอย่างมีคุณภาพ) ตามกติกาที่ใช้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด คะแนนที่ได้จะนำไปเพิ่มในยอดคะแนนของผู้เข้าร่วมซึ่งอยู่ในหน้ารางวัลของฉันโดยอัตโนมัติเมื่อปิดกิจกรรมลง

รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะปรากฏในกิจกรรมและในการ์ดกิจกรรม โดยคำอธิบายวิธีการได้รับคะแนนจะมีอยู่ในการ์ดรางวัลและในหมวด FAQ โดยข้อมูลนี้จะรวมถึง (i) จำนวนคะแนนที่จะได้รับจากการทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น (ii) กรอบเวลาที่กำหนด (รวมถึงวันที่เริ่มต้น) เป็นอย่างน้อย

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมสามารถได้รับคะแนนจากการทำกิจกรรมจนเสร็จสิ้นซึ่งจะต้องมีคำตอบหรือทำเสร็จภายในเงื่อนไขที่ผ่านมาตรฐานที่ Human8 หรือลูกค้าของบริษัทกำหนด Human8 หรือลูกค้าจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณภาพของคำตอบเหล่านั้น คำตอบที่เป็นไปตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในกิจกรรมอย่างละเอียดจะถือว่าใช้ได้ หากคำตอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ Human8 หรือลูกค้าของบริษัทกำหนด และพิจารณาแล้วว่าเป็นคำตอบที่ไม่มีคุณภาพ Human8 หรือลูกค้าของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบออกหรือไม่รับคำตอบนั้นและไม่ให้คะแนน

คะแนนจะเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไปเท่านั้น Human8 หรือลูกค้าของบริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าไปแทรกแซงในหน้ารางวัลของฉันและแก้ไขคะแนนที่ได้รับเองอยู่ตลอด หาก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) (i) ผู้เข้าร่วมประพฤติตัวไม่ดี (ii) ผู้เข้าร่วมถูกพิจารณาว่าไม่ได้มีการใช้งาน (กรุณาดูหมวดด้านล่าง) (iii) Human8 จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงการให้รางวัลด้วยตนเอง

4.2 คะแนนหมดอายุ

ตราบใดที่ผู้เข้าร่วมปรากฏตัวในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเชิญ คะแนนที่สะสมมาก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ การปรากฎตัวเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามที่มีคุณภาพและทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น

นอกจากที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ผู้เข้าร่วมจะถือว่าไม่มีการใช้งานหากไม่สามารถตอบคำถามที่มีคุณภาพในกิจกรรมที่ได้รับเชิญอย่างน้อย 6 กิจกรรมต่อเนื่องกันภายในระยะเวลา 365 วัน เฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ตอบรับคำเชิญ 6 รายการต่อเนื่องกัน โดยคำเชิญอย่างน้อย 1 รายการส่งมาในครึ่งแรกของ 365 วัน และคำเชิญอย่างน้อยอีก 1 รายการส่งมาในครึ่งหลังของ 365 วัน คะแนนจะหมดอายุ ตัวนับคะแนนในหน้ารางวัลของฉันจะแสดงจำนวนเป็น 0 คะแนน

หากผู้เข้าร่วมไม่มีการใช้งาน คะแนนจะหมดอายุตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผู้นั้นไม่ได้ตอบคำถามในเวลาที่เหมาะสม (หมายความว่าการตอบคำถามต้องเกิดก่อนวันสิ้นสุดกิจกรรม) และด้วยคุณภาพที่เหมาะสมในการเชิญครั้งที่ 6

หลังจากชุมชนปิดลง คะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้เข้าร่วมได้รับในช่วงระยะเวลาของโครงการนั้นจะหายไปด้วย หน้ารางวัลจะแสดงจำนวนคะแนนเป็น 0 คะแนน หากชุมชนกลับมาเปิดอีกครั้ง คะแนนก็จะไม่สามารถใช้ได้อีก

4.3 รางวัลต่าง ๆ

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับรางวัลตามจำนวนคะแนนที่ได้ ในบางครั้งอาจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ (เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือด้วยการแทรกแซงของ Human8 หรือลูกค้าของบริษัท) หรือโดยตัวผู้เข้าร่วมเองสามารถเลือกที่จะแลกคะแนนเป็นรางวัล ในกรณีนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถคลิกที่ปุ่มแลกรางวัล เพื่อรับรางวัล คุณจะได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการ์ดรางวัลหรือ FAQ คุณจะได้รับอีเมลซึ่งจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เราเพื่อจะได้มอบรางวัลให้แก่คุณ (ได้แก่ ชื่อและที่อยู่) ลิงก์สำหรับยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลา 90 วัน หลังจากนั้นรางวัลจะหมดอายุลง และคุณจะไม่สามารถแลกรับรางวัลดังกล่าวได้อีกต่อไป

รางวัลสามารถเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนและพันธมิตรรางวัล (และรางวัลที่มีในขณะนั้น)

 • บัตรกำนัล
 • ผลิตภัณฑ์
 • ทางเลือกในการชำระเงินออนไลน์

(“รางวัล”)

บัตรกำนัลจะใช้ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ได้รับเป็นเงินสดในจำนวนเท่ากัน บัตรกำนัลสามารถระบุระยะเวลาที่ใช้แลกได้ Human8 หรือลูกค้าจะไม่รับผิดชอบหากบัตรกำนัลสูญหาย ถูกขโมย หมดอายุ หรือเสียหาย และจะไม่มีการเปลี่ยนให้ในกรณีดังกล่าว ไม่สามารถใช้กับรายการซื้อก่อนหน้านี้ได้ ไม่สามารถมอบรางวัลทดแทนได้ในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย มูลค่าของรางวัลที่แลกได้จะไม่มีทางสูงไปกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลทุกกรณี

ลูกค้าอาจเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เองหรืออาจใช้บุคคลภายนอกที่ลูกค้าเลือกก็ได้ Human8 จะไม่รับผิดต่อสำหรับข้อบกพร่องหรือการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์และหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องหรือการทำงานผิดปกตินี้ทุกกรณี

Human8 หรือลูกค้าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกี่ยวข้องกับรางวัลใด ๆ ผู้เข้าร่วมต้องรับทราบว่าชนิดของรางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อมของรางวัลและเกี่ยวกับพันธมิตรรางวัลและที่ตั้งของพันธมิตรรางวัลนั้น Human8 ไม่สามารถรับผิดชอบได้หากรางวัลหมด

ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ในการรับรางวัลเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีเงินได้)

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้จะถูกประมวลผลโดย Human8 ตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท การเข้ามาในแพลตฟอร์มจะถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้คำยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ Human8 ในการจัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งเข้ามา ข้อมูลลงทะเบียน และคำตอบในกิจกรรม

6. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Human8 และลูกค้าของบริษัทจากการรบกวน การดำเนินการ การเรียกร้อง ความต้องการ การคัดค้าน ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนต่อลูกค้าและ/หรือ Human8 อันเป็นผลมาจากการละเมิดกติกาเหล่านี้หรือ การใช้แพลตฟอร์ม

7. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด Human8 จะไม่รับผิดชอบต่อ: (i) ความล้มเหลวใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรม (ii) ข้อขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการการเข้าถึง อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (iii) ข้อขัดข้องใด ๆ ของการป้อนข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรได้รับ จัดเก็บ หรือบันทึกเพื่อเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาทางเทคนิคหรือการรับส่งข้อมูลคับคั่งทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ใด ๆ (iv) การบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้เข้าร่วม หรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ (v) ข้อที่กล่าวมารวมกัน คำตอบรับจากคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติใด ๆ (เช่น ข้อความ ‘ขอบคุณ’ หรือข้อความยืนยันการส่งข้อมูล) ไม่ถือเป็นหลักฐานการตอบรับการทำกิจกรรมจริงจาก Human8 ตามกติกาอย่างเป็นทางการ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Human8 จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ การปฏิบัติตาม การคัดค้าน การเรียกร้อง หรือความเสียหาย (i) เกี่ยวข้องกับการใช้คำตอบที่ส่งโดยผู้เข้าร่วม (ii) ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกติกานี้

8.  กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กติกานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเบลเยียม และการดำเนินคดีหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในที่นี้จะต้องถูกนำขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือเรื่องดังกล่าวใน Ghent เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นนโยบายสาธารณะ