Όροι και Προϋποθέσεις των Δραστηριοτήτων Έρευνας Αγοράς

1.        Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

Η πρόσβαση ή συμμετοχή στις υπηρεσίες έρευνας αγοράς μας (εφεξής: «Δραστηριότητες έρευνας αγοράς») και, κατ’ επέκταση, η χρήση των συνδεδεμένων ιστοτόπων ή/και πλατφορμών είναι μόνο δυνατή εάν εσείς (εφεξής: «συμμετέχων», «εσείς» ή «σας») αποδεχτείτε τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής: «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Κατόπιν αποδοχής, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη συμφωνία σας με την InSites NV, με έδρα Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Βέλγιο και καταχώριση στο Central Enterprise Databank (KBO) με αριθμό BE0465.109.357 (εφεξής «Human8», «εμείς», «εμάς» ή «μας»).

Με τον όρο «Δραστηριότητες έρευνας αγοράς» αναφερόμαστε στις υπηρεσίες που παρέχουμε και οι οποίες σας επιτρέπουν ως Μέλος του Πάνελ ή ως Συμμετέχων να λαμβάνετε μέρος σε έρευνες, πάνελ, κοινότητες (π.χ. Square), συνεντεύξεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δραστηριότητας έρευνας αγοράς που διενεργεί η Human8. Ενδέχεται να ισχύουν περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις για ορισμένες Δραστηριότητες έρευνας αγοράς. Προτού χρησιμοποιήσετε ή συμμετάσχετε στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, αυτοί οι περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις, για τους οποίους επίσης θα ειδοποιήστε, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.        Ιδιότητα μέλους ή συμμετοχή

Η ιδιότητα μέλους ή η συμμετοχή στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς πραγματοποιείται, φυσικά, πάντα οικειοθελώς. Η ιδιότητα μέλους ενδέχεται να απαιτείται για συμμετοχή σε ορισμένες Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας (π.χ. Future Talkers). Η ιδιότητα μέλους και η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. «Ανήλικοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών (ή μεγαλύτερης ηλικίας, ανάλογα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία).

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού για την απόκτηση ιδιότητας μέλους, συμφωνείτε να παράσχετε αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη στοιχεία όπως απαιτείται στη φόρμα εγγραφής. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, δεν επιτρέπεται να διατηρείτε πολλαπλούς ενεργούς λογαριασμούς ή να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη Δραστηριότητα έρευνας αγοράς.

3.        Αποδεκτή χρήση και ευθύνη

Ενθαρρύνουμε την προσεκτική συμμετοχή, τις ειλικρινείς απαντήσεις και την ενημερωμένη διαβίβαση πληροφοριών μέσα από κατάλληλες υποβολές (εφεξής: «Υποβολές»).

Με τον όρο «Υποβολές» αναφερόμαστε: στο σύνολο των απαντήσεων, σχολίων, ανατροφοδότησης, προτάσεων, ιδεών και άλλης επικοινωνίας που δημοσιεύεται, υποβάλλεται ή προσφέρεται άμεσα/έμμεσα στο πάνελ, σε ένα ειδικά διορισμένο τρίτο μέρος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου διαύλου (διαδικτυακές έρευνες, ιστότοποι ή/και πλατφόρμες) ως αποτέλεσμα της ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής σας σε Δραστηριότητες έρευνας αγοράς.

Είστε και παραμένετε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των Υποβολών σας κατά τη διάρκεια που ισχύει η ιδιότητα μέλους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας και κατά τη διάρκεια της χρήσης των συνδεδεμένων ιστοτόπων ή/και πλατφορμών. Η Human8 σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπέχει ευθύνη για άλλους Συμμετέχοντες.

Θα απέχετε από τη δημιουργία Υποβολών οι οποίες είναι ή μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες, παράνομες ή άλλως επιζήμιες για την Human8 και άλλους Συμμετέχοντες.

Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους ή/και τις πλατφόρμες με σκοπό τη διαφήμιση ή των πώληση προϊόντων, υπηρεσιών ή άλλως (για κερδοσκοπικούς ή μη σκοπούς), ούτε θα επικοινωνείτε με άλλους Χρήστες για τέτοιο σκοπό. Η εμπορική χρήση των ιστοτόπων ή/και των πλατφορμών ή του περιεχομένου τους απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.

Πρέπει να δηλώσετε ότι οι Υποβολές σας δεν παραβιάζουν ή/και δεν αντίκεινται στα δικαιώματα τρίτων μερών ή οποιωνδήποτε εθνικών ή διεθνών κανονισμών συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: (i) πνευματικά δικαιώματα, πατέντες, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (ii) δικαίωμα στην ιδιωτικότητα (συγκεκριμένα απαγορεύεται η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων οποιασδήποτε μορφής χωρίς ρητή έγκριση του ενδιαφερομένου) ή αποκάλυψη, (iii) υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Δεδομένου ότι δραστηριοποιούμαστε σε έναν ιδιαιτέρως αυστηρά ελεγχόμενο τομέα, όπου υποχρεούμαστε να συμμορφωνόμαστε με συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε, εξετάζουμε και, αν απαιτείται, να διαγράφουμε Υποβολές χωρίς να αναφέρουμε τον λόγο.

4.        Εμπιστευτικότητα

Θα πρέπει πάντα να επιδιώκετε τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας για όσο ισχύει η ιδιότητα μέλους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, αλλά και μετά τον τερματισμό τους.

Ο όρος «Εμπιστευτικότητα» σημαίνει ότι δεν θα αποκαλύπτετε τις πληροφορίες, τα δεδομένα ή τις Υποβολές τρίτων, δεν θα επιτρέπετε σε τρίτα μέρη να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά, και δεν θα τα δημοσιεύετε, αναπαράγετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτή η υποχρέωση διατήρησης της εμπιστευτικότητας δεν καλύπτει μόνο τις πληροφορίες που μπορείτε να αποκτήσετε νόμιμα μέσω ενός διαύλου διαφορετικού της ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής σε Υπηρεσίες έρευνας αγοράς, ή που διατίθενται για το κοινό.

Όταν δημιουργείται λογαριασμός για εσάς στο πλαίσιο της ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής σας σε Δραστηριότητες έρευνας αγοράς και σας δίνεται ένας κωδικός πρόσβασης, δεν θα τον αποκαλύπτετε σε τρίτους και δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να αποκτούν πρόσβαση στους ιστοτόπους ή/και τις πλατφόρμες μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας που συνδέεται με τις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας.

5.        Νομική ευθύνη και αποζημίωση

Φέρετε προσωπικά ευθύνη για παραβιάσεις που διαπράττονται εκ μέρους σας αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και οποιωνδήποτε εθνικών ή διεθνών κανονισμών συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: (i) πνευματικά δικαιώματα, πατέντες, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (ii) δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ή τη δημοσιότητα, (iii) υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Συμφωνείτε, εάν απαιτείται, να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε την Human8, τους διαχειριστές, διευθυντές, υπαλλήλους, συμβούλους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους αντιπροσώπους της ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο τρίτο μέρος (συλλογικά, τα «Απαλλασσόμενα Μέρη»), για όλες τις ζημίες, τις δαπάνες, τα χρέη και τις απώλειες οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν νομικών δαπανών) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις παραβιάσεις που διαπράξατε.

Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνεργαστείτε μαζί μας στην υπεράσπιση αυτών των ζητημάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αποδεχτούμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο ενδέχεται να απαιτείται αποζημίωση εκ μέρους σας.

6.        Σύστημα ανταμοιβής

Σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα ανταμοιβής συνδέεται με Δραστηριότητες έρευνας αγοράς, τότε οι όροι και προϋποθέσεις θα ανακοινωθούν ξεχωριστά και ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε ερευνητική δραστηριότητα.

7.        Ιδιωτικότητα και επικοινωνία

Οι Υποβολές που λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής σας σε Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία που ερευνά η εκάστοτε Δραστηριότητα έρευνας αγοράς και σύμφωνα με τους στόχους της.

Στις περιπτώσεις όπου οι Υποβολές σας περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αυτά πάντα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Ορισμένες Δραστηριότητες έρευνας αγοράς (π.χ. Square) λειτουργούν μέσω μιας δημόσιας πλατφόρμας επικοινωνίας. Το περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε μια τέτοιου είδους πλατφόρμα, είναι ορατό σε πολλά άτομα. Σημειώστε ότι όταν αποστέλλετε πληροφορίες, και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, σε αυτήν την πλατφόρμα, αυτά τα στοιχεία δεν είναι ορατά μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλους Συμμετέχοντες. Όσον αφορά το τελευταίο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας. Παρέχετε τέτοιου είδους πληροφορίες με δικό σας κίνδυνο.

8.        Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, του συνόλου των κειμένων, σχεδίων, προτάσεων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, οπτικοακουστικών έργων, ιδεών (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ιδεών για προϊόντα και διαφημίσεις), εκφράσεων αυτών των ιδεών (εφεξής από κοινού: «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της Human8 ή άλλων τρίτων μερών στα οποία ενδεχομένως ανήκουν αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Εκτός και εάν αναφέρεται ρητά, δεν θα έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε ή να αναπαράγετε το Περιεχόμενο όπως παρουσιάζεται στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας και στους συνδεδεμένους ιστοτόπους ή/και τις πλατφόρμες. Επιφυλλάσονται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όταν πραγματοποιείτε μια Υποβολή, αντιπροσωπεύετε και εγγυάστε ότι η Υποβολή και η σχετική επικοινωνία σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και ότι κατέχετε ή διατηρείτε τα απαραίτητα δικαιώματα, άδειες, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις.

Διατηρείτε την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν για τις Υποβολές σας. Ωστόσο, πρέπει να συμφωνήσετε να μας παραχωρήσετε ατελώς παγκόσμια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, διόρθωσης, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, αποκάλυψης ή άλλης χρήσης των υποβολών στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς και όπως άλλως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Αυτή η άδεια για τέτοιου είδους περιορισμένη χρήση θα συνεχίσει να ισχύει μετά τη λήξη της ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής σας στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας αναφορικά με συγκεντρωτικά και απαριθμούμενα δεδομένα που συλλέξαμε από τις Υποβολές σας και τυχόν υπολειπόμενα εφεδρικά αντίγραφα που δημιουργήθηκαν κατά την ισχύ της ιδιότητας μέλους σας ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας. Αυτή η άδεια ισχύει επίσης για τα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε στον βαθμό στον οποίο αυτό απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς μας και όπως άλλως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

9.        Λήξη της ισχύς ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν (i) για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε μέλος ή συμμετέχετε στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, ή (ii) έως ότου η ιδιότητα μέλους ή η συμμετοχή σας τερματιστούν από εσάς ή από εμάς.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την ιδιότητα μέλους ή τη συμμετοχή σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας ή να απεγγραφείτε από τη λίστα παραληπτών των προσκλήσεων μας μέσω του συνδέσμου διαγραφής που παρέχεται σε κάθε email.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να αρνηθούμε την ιδιότητα μέλους ή τη συμμετοχή σας και την πρόσβαση σας στους ιστοτόπους ή/και τις πλατφόρμες που συνδέονται με τις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, εάν δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

10.    Αποποίηση ευθύνης

Παρόλο που λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα κατά τη συλλογή, παροχή και διατήρηση των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς μας και των συνδεδεμένων ιστοτόπων ή/και πλατφορμών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, αξιοπιστία, σχετικότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των πληροφοριών που παρέχονται (συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις, κ.λπ.). Ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε τη σωστή λειτουργία και διαθεσιμότητα των ιστοτόπων ή/και των πλατφορμών.

Η Human8 δεν μπορεί να υπέχει άμεση ή έμμεση ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία λόγω (i) δυσλειτουργίας, προσωρινής ή μόνιμης μη διαθεσιμότητας των ιστοτόπων ή/και των πλατφορμών ή (ii) η οποία μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε ή τη χρήση των ιστοτόπων ή/και των πλατφορμών ή του περιεχομένου ή των πληροφοριών που παρέχονται εκεί.

Δεν είναι καθήκον μας να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στους ιστοτόπους ή/και τις πλατφόρμες και διατηρούμε το δικαίωμα να θέτουμε εκτός λειτουργίας τους ιστοτόπους ή/και τις πλατφόρμες χωρίς προειδοποίηση.

11.    Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε πάντα να τερματίσετε την ιδιότητα μέλους ή τη συμμετοχή σας.

12.    Μη εφαρμογή

Στην περίπτωση που οποιαδήποτε ρήτρα των Όρων και Προϋποθέσεων κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό δημόσιας τάξης, τέτοιου είδους ρήτρα θα εξαιρείται εφόσον είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, και οι υπολειπόμενες ρήτρες θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

13.    Ισχύουσα νομοθεσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική διαχείριση και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, μη λαμβάνοντας δεόντως υπόψη συγκρουόμενη νομοθεσία ή τις αρχές επιλογής δικαιοδοσίας. Τυχόν διαφωνία σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, την ιδιότητα μέλους ή τη συμμετοχή σας στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς ή τη χρήση των συνδεδεμένων ιστοτόπων ή/και πλατφορμών θα διευθετείται από τα αρμόδια δικαστήρια της Γάνδης, στο Βέλγιο.

14.    Έχετε σχόλια ή ερωτήσεις;

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια αναφορικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@wearehuman8.com.