ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. คำแนะนำ

ผู้ให้บริการได้ให้ข้อมูลแก่ฉันในแบบสำรวจสำหรับคัดกรองและการสร้างโปรไฟล์ โดยอธิบายวิธีดำเนินการศึกษา

ฉันตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบสำรวจสำหรับคัดกรองและสร้างโปรไฟล์ เพื่อแสดงความคิดเห็นของฉันเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษา (การเข้าร่วมในการศึกษาแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์แบบตัวต่อตัว)

ผู้ให้บริการ Human8 ได้รับการควบคุมดูแลโดยผู้สนับสนุน ซึ่งจะมีการเปิดเผยชื่อในช่วงท้ายของการศึกษาครั้งนี้

2. ภาพถ่าย และวิดีโอ

ฉันยินยอมให้ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้สนับสนุนทำการถ่ายภาพ ถ่ายทำ สังเกต และสอบถามฉันตามกรอบงานสำหรับการที่ฉันเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม รวมถึงการสัมภาษณ์

นอกจากนี้ หากการศึกษาดังกล่าวจำเป็นต้องให้ฉันโพสต์ความคิดเห็น วิดีโอ และ/หรือภาพถ่ายของตัวฉันเองบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตตามที่แจ้งให้ฉันทราบ ฉันก็ตกลงที่จะดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเอกสารฉบับนี้กับเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีผลเหนือกว่า

โดยนัยนี้ ฉันอนุญาตให้ผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ในการใช้งานและใช้ประโยชน์จากรูปภาพของฉันซึ่งได้ถ่ายไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ในระหว่างการศึกษา คำว่า “รูปภาพ” รวมถึงรูปภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงของฉันตามที่บันทึกไว้ในระหว่างการศึกษา ผู้สนับสนุนได้รับอนุญาตให้ทำการเพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข ลบ ทำกรอบใหม่ ประมวลผล และพากย์ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการแปล ฯลฯ) รูปภาพเริ่มต้นของฉันได้ตามที่ต้องการ

ฉันอนุญาตให้ผู้สนับสนุนใช้รูปภาพของฉัน:

  • สำหรับการใช้งานภายในองค์กรทั้งหมด (การวิจัย การสื่อสาร ฯลฯ )
  • สำหรับการนำเสนอเพื่อการศึกษาภายในและภายนอกองค์กร และไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าจะมีการใช้รูปภาพของฉันในรูปแบบใดก็ตาม ผู้สนับสนุนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างชื่อของฉันและรูปภาพของฉัน

การให้อนุญาตครั้งนี้ให้ไว้โดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนใด ๆ ทั่วโลกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้ โดยไม่จำกัด จำนวนสำเนาหรือประเภทของสื่อ โดยไม่คำนึงว่าในขณะเวลาที่ลงนาม สื่อประเภทดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม

ฉันมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการให้อนุญาตครั้งนี้ได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ให้บริการ

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยนัยนี้ ฉันยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะอนุญาตให้ Human8 ทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ประเภทผม และประเภทผิว)

ฉันยินยอมให้ผู้สนับสนุนได้รับและประมวลผลข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับฉัน โดยไม่รวมชื่อ นามสกุล และที่อยู่ไปรษณีย์ของฉัน

ฉันเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • ปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับความต้องการและแนวทางปฏิบัติของผู้บริโภค
  • สร้างฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของฉันไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หากไม่มีการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ผู้ให้บริการ/ผู้สนับสนุนจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้ (แม้ว่าอาจมีการขยายระยะเวลาดังกล่าวโดยการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย)

ตามกฎหมาย ฉันมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน นอกจากนี้ ฉันยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ ในการใช้สิทธิ์ของฉัน ฉันจะต้องส่งคำขอไปยังผู้ให้บริการสำหรับการศึกษาครั้งนี้: Human8 (platformsupport@wearehuman8.com, Evergemsesteenweg, 195, 9032 Wondelgem, Belgium) หากหลังจากที่ติดต่อผู้ให้บริการแล้ว ฉันเชื่อว่ามีการไม่เคารพสิทธิ์ของฉัน ฉันสามารถส่งคำร้องทางออนไลน์ไปยัง “Data Protection Authority” (ของเบลเยียม), (ที่อยู่) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (โทรศัพท์) +32 (0)2 274 48 00, (อีเมล) contact@apd-gba.be

หากข้อบังคับได้กำหนดไว้ อาจมีการส่งต่อคำร้องนั้นไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพของฝรั่งเศสหรือต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่รับรองการรักษาความลับดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที หรือด้านการวิเคราะห์ภาพ) บางรายอาจอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือประเทศที่มีการรวบรวมข้อมูลของฉัน และอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา หรือการบำรุงรักษาทางเทคนิค เป็นต้น ประการสุดท้าย ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งต่อไปยังบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของผู้สนับสนุนในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อเปรียบเทียบและช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวมในบริบทของการศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์มากขึ้น

4. การคุ้มครองข้อมูลที่รวบรวมไว้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะจำกัดเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดเวลา ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะรักษาความลับของข้อมูล

ผู้ให้บริการและผู้สนับสนุนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันในระดับที่สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ และระดับดังกล่าวเทียบเท่าได้กับข้อบังคับที่กำหนดไว้ภายในสหภาพยุโรป

5. การรักษาความลับ

ตลอดระยะเวลาการศึกษา และตลอดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้ ฉันตกลงที่จะไม่เปิดเผย คัดลอก หรือใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งฉันอาจได้ทราบในระหว่างการศึกษา ฉันตกลงที่จะไม่แบ่งปันเอกสารใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของฉันเกี่ยวกับการศึกษากับบุคคลใดก็ตาม และจะทำลายเอกสารนั้นทันทีไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใด (ได้แก่ กระดาษ ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ)

6. ความคิดเห็นและคำแนะนำ

ฉันเข้าใจว่าอาจมีการขอให้ฉันให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และ/หรือบริการใหม่ ๆ ในกลุ่มเครื่องสำอางและความงาม และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ฉันจะได้รับการนำเสนอ โดยนัยนี้ ฉันขอมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับความคิดเห็นและคำแนะนำของฉันให้แก่ผู้สนับสนุน ดังนั้นผู้สนับสนุนจะเป็นเจ้าของความคิดเห็นและคำแนะนำดังกล่าวโดยสมบูรณ์และไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

7. การถอนตัวจากการศึกษาครั้งนี้

การเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้เป็นไปโดยสมัครใจ และฉันเข้าใจว่าฉันอาจปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือฉันอาจถอนตัวได้ทุกเมื่อโดยจะไม่มีข้อผูกมัดและจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ใดๆ นอกจากนี้ ฉันยังเข้าใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้สนับสนุนอาจตัดสิทธิ์การเข้าร่วมของฉันได้ทุกเมื่อโดยที่ฉันไม่ต้องตกลงยินยอม

8. ค่าตอบแทน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในแบบสำรวจเพื่อคัดกรองและสร้างโปรไฟล์ ฉันเข้าใจว่าฉันจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบจำนวนเงินที่แน่นอนและผู้จ่ายค่าตอบแทนในช่วงเริ่มต้นการศึกษาครั้งนี้ หากฉันเลือกที่จะยุติการศึกษาครั้งนี้ หรือหากมีการแก้ไขการศึกษาดังกล่าว จะมีการคำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วนในการเข้าร่วมตามจริงของฉัน

9. การให้ความยินยอม

HUMAN8 จะดำเนินการในนามของผู้สนับสนุน ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้บริโภคมีนิสัยและทัศนคติเกี่ยวกับความงาม และความงามมีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคเหล่านี้อย่างไร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้

จะมีการดำเนินการดังกล่าวตามข้อบังคับว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของคุณจะยังคงเป็นความลับ และจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาจำกัดในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา และจะถูกเก็บไว้พร้อมกับคำตอบของผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ

ตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป n°2016/679 และรัฐบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส วันที่ 6 มกราคม 1978 คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูล เพื่อขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือเพื่อคัดค้านการประมวลผลนี้

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าคำตอบบางส่วนที่เราถามจากคุณนั้นอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามความหมายของข้อบังคับดังกล่าว

หากต้องการส่งคำขอใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวตนของผู้สนับสนุน หรือใช้สิทธิ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ HUMAN8 ตามที่อยู่ต่อไปนี้: dpo@wearehuman8.com.