Privacyverklaring van de SkyPriority Panel App

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A., een onderneming die geregistreerd is in Amsterdam, Nederland (inschrijvingsnummer KvK 34345101), met als bezoekadres (1180 AJ) Amstelveen, Amsterdamseweg 55 (“SkyTeam”, “ons”, “we/wij”), is een wereldwijde alliantie van luchtvaartmaatschappijen die zorgen voor het coördineren en verzorgen van commerciële activiteiten namensen – tot op zekere hoogte – samen met de bij SkyTeam aangesloten luchtvaartmaatschappijen (leden) in de luchtvaardindustrie. Wanneer je deze SkyPriority Panel App gebruikt, is het voor ons belangrijk om je persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig op een transparente manier te verwerken. De verwerking van je persoonlijke gegevens is onderworpen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (GDPR), en mogelijk aan de nationale uitvoeringsbesluiten van één of meerdere EU-lidstaten van de GDPR, alsmede aan de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming van andere landen (indien van toepassing). Deze privacyverklaring dient om te voldoen aan onze transparantieverplichtingen krachtens de GDPR, namelijk om uit te leggen wanneer wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking krachtens de GDPR, welke persoonlijke gegevens we veramelen, hoe we gebruik maken van deze persoonlijke gegevens, en hoe lang we jouw persoonlijke gegevens bewaren.

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens? 

SkyTeam is de beheerder, volgens de GDPR, van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Merk op dat InSites Compages NV, met maatschappelijke zetel te Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0837.297. 070 (hierna “Human8”) namens SkyTeam optreedt als gegevensverwerker bij het uitvoeren van activiteiten voor marktonderzoek met betrekking tot producten en diensten van SkyTeam, waaronder SkyPriority en lounges.  

Als gegevensverwerker voor SkyTeam verbindt Human8 zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer bepaald de GDPR na te leven. 

Verder is Human8 lid van de European Society for Opinion and Marketing Research (“ESOMAR”), een internationale organisatie die zich richt op de ontwikkeling van betere marktonderzoeksmethoden en het houdt zich aan de professionele normen die ESOMAR aan zijn leden oplegt. 

2. Verwerking van gegevens: wat, wanneer, waarom, hoe en hoelang? 

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens? Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over jou? Waarom verzamelen wij persoonlijke gegevens? Wettelijke basis om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken? Hoe hebben we jouw  persoonlijke gegevens verkregen? Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Als je deelneemt aan de activiteiten voor marktonderzoek via de SkyPriority Panel App

–   Identificatiegegevens: naam, gebruikersnaam, geslacht, leeftijd, land van verblijf, elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres, cookies)

–   Contactgegevens: e-mailadres.

–   Locatiegegevens: locatie van de mobiele telefoon (indien ingeschakeld)

–   Vluchtinformatie (datum, route, luchtvaartmaatschappij, vluchtnummer)

–   Beeldopnames: foto’s, video’s

–   Levensstijl en gewoonten.

– Andere informatie verstrekt door jou.

–  Het uitvoeren van klantenonderzoeken om onze diensten en producten te optimaliseren.

–  Om eventueel een prijs beschikbaar te stellen nadat je hebt aangegeven dat je wilt deelnemen voor de  prijsverloting.

–  Om met jou in contact te komen en te blijven, ook voor directe marketingdoeleinden.

–  Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen.

Toegestaan:

–  Wij zullen jouw persoonlijke gegevens verwerken indien je jouw toestemming hebt gegeven voor deelname aan de  activiteiten voor marktonderzoek.

–  Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen [link]. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens vóór je intrekking. 

Legitieme belangen:

–  Wij kunnen je informatie verwerken als dat nodig is om onze legitieme belangen te verwezenlijken bij het uitvoeren van onze activiteiten voor marktonderzoek. Voor onze belangen kunnen wij bijvoorbeeld informatie over onze klanten verzamelen, analyseren en interpreteren om nieuwe mogelijkheden te vinden om producten en diensten te verkopen en te ontwikkelen die voldoen aan de voorkeuren en behoeften van onze

klanten.

–     Van jezelf.

–     Derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van klantonderzoek, zoals Members of Human8.

–     Andere derden in incidentele gevallen.

– Wij bewaren jouw persoonlijke identificeerbare gegevens (naam, e-mailadres, contactgegevens) zolang je account actief blijft. Als je ervoor kiest je account te verwijderen, worden de persoonlijk identificeerbare gegevens verwijderd om het account te anonimiseren.

–  Alle eerder in de SkyPriority Panel App verstrekte gegevens worden bewaard, maar deze kunnen nooit worden teruggekoppeld naar jouw persoonlijke identificeerbare informatie.

– In sommige gevallen kunnen wij jouw gegevens langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens langer te bewaren of wanneer dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures.

Als je onze SkyPriority Panel App bezoekt Als je onze SkyPriority Panel App bezoekt, worden er verschillende cookies en soortgelijke technologieën (hierna: “cookies”) gebruikt. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies en er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.

–  Voor de werking en optimalisatie van de SkyPriority Panel App

–  Om gebruikersstatistieken te genereren en je SkyPriority Panel App gebruik verder te analyseren

 

–  De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonlijke gegevens via de functionele en privacyvriendelijke analytische cookies is ons gerechtvaardigd belang om onze SkyPriority Panel App goed te laten werken.

–  Voor alle andere soorten cookies vragen wij jouw toestemming via de “cookiebanner”, die wordt weergegeven wanneer je de pagina met de privacyverklaring en/of de algemene voorwaarden van onze SkyPriority Panel App bezoekt.

–  Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt of verzameld. –  Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt of verzameld.

3. Hoe geven wij jouw persoonlijke gegevens door buiten de EER? 

De verwerking van jouw persoonlijke gegevens kan leiden tot de overdracht van je persoonlijke gegevens naar een derde land dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan het geval zijn als wij jouw persoonlijke gegevens delen met onze aangesloten Luchtvaartmaatschappijen of met geselecteerde andere derden, waarmee wij partnerschapsovereenkomsten hebben. 

Wanneer van toepassing, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens door te geven aan een land buiten de EER, indien dat land geen passend beschermingsniveau biedt volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te vertrouwen op door de Europese Commissie uitgevaardigde besluiten inzake adequaatheid of door het aangaan van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (met aanvullende maatregelen voor zover vereist). Je kunt contact met ons opnemen als je meer informatie wilt over de maatregelen die wij hebben genomen om jouw gegevens in dit opzicht te beschermen. 

4. Hoe beschermen wij jouw persoonlijke gegevens? 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Om onrechtmatige toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die wij verzamelen en verwerken te beschermen. 

5. Wat zijn jouw rechten? 

Als betrokkene heb je bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonlijke gegevens. Je kunt: 

  • Toegang vragen tot jouw persoonlijke gegevens. Je hebt het recht om ons  te vragen of we jouw persoonlijke gegevens verwerken  en indien dat het geval is, je een kopie van die persoonlijke gegevens te  verstrekken. 
  • Recht op correctie van jouw persoonlijke gegevens. Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te corrigeren als je van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over jou hebben onvolledig of onjuist zijn. Indien wij jouw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen ook op de hoogte brengen van de correctie waar dat mogelijk is. 
  • Verzoek om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen in bepaalde omstandigheden. Als wij jouw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte stellen van het wissen. Door de manier waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat reservekopieën gewist zijn. 
  • Verzoek om onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken. Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te blokkeren of te onderdrukken in bepaalde omstandigheden, wat betekent dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot dit recht zijn onder meer situaties waarin de juistheid van jouw persoonlijke gegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet om jouw persoonlijke gegevens te blijven opslaan. Wij zullen je informeren voordat de beperking wordt opgeheven. Indien wij jouw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen van de beperking op de hoogte brengen voor zover dat mogelijk is.
  •  Verzoek om je recht op gegevensoverdracht uit te oefenen. Je hebt het recht om persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat in bepaalde omstandigheden. Zo kan je jouw persoonlijke gegevens ergens anders gebruiken of je kan ons ook vragen om jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij. Op verzoek en  waar dit technisch mogelijk is, geven wij jouw persoonlijke gegevens rechtstreeks door aan de andere beheerder. 
  • Bezwaar maken tegen de de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Je hebt het recht om ons te vragen om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens stop te zetten, als we ons baseren op legitieme belangen om jouw persoonsgegevens te verwerken, behalve als we dwingende wettelijke verplichtingen kunnen aantonen. 

In het geval van profilering als doel, is het niet de bedoeling dat het rechtsgevolgen heeft die aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene. Het gevolg van dit doel is dat personen op een algemene manier worden gecategoriseerd voor marketingdoeleinden.  

6. Onze contactgegevens 

Je kunt ons een verzoek sturen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen je verzoek zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming behandelen. 

Alle privacy gerelateerde vragen, verzoeken en/of klachten kunnen gericht worden aan de Human8 DPO:  

  • Via post: t.a.v. Human8 DPO, Evergemsesteenweg 195, B-9032 Wondelgem, België. 

Je kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen als je vragen hebt: 

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.
Postbus 350
1180 AJ AMSTELVEEN
NEDERLAND
skypriority@skyteam.com