PRIVACYVERKLARING

Introductie – algemene informatie 

Human8 verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren zoals bepaald in Verordening 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “Algemene voorschriften voor gegevensbescherming” of “AVG”).  

Ook zijn we lid van de European Society for Opinion and Marketing Research (“ESOMAR”), een internationale organisatie die gericht is op het ontwikkelen van betere marktonderzoeksmethoden. Daarnaast houden we ons aan de professionele standaarden die ESOMAR voor haar leden stelt. 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonlijke gegevens verwerken bij Human8, dat bestaat uit: (i) InSites Compages NV, met hoofdkantoor te Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0837.297.070; en (ii) onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (zie contactgegevens hieronder of klik hier) (hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk “Human8”, “Human8 Group”, “onze”, “ons” of “we”).  

Wie zijn wij? 

Human8 is een groep van bureaus voor consumenteninzicht die online community’s en panels beheert, waar we consumenten uitnodigen om hun mening te geven over de bedrijven, producten en diensten van onze klanten. We bieden onze klanten aanvullende diensten voor deze community’s, zoals analyse van wereldwijde consumententrends. 

Bij Human8 geloven we in het beschermen van de privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. We hebben begrip voor de zorgen die u heeft over de privacy en beveiliging van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en mogelijk bekendmaken aan derden om ons in staat te stellen onze producten en diensten aan onze klanten te leveren, en meer in het algemeen, om onze activiteiten als groep marktonderzoeksbureaus uit te voeren. Om die reden hebben we deze privacyverklaring opgesteld (hierna “Verklaring”).  

Het moge duidelijk zijn dat deze verklaring alleen van toepassing is op de verwerking van persoonlijke gegevens door Human8 (I) als zij optreedt als gegevensverwerker namens onze klanten bij het uitvoeren van onze marktonderzoeksactiviteiten; en/of (II) wanneer wij namens onszelf handelen bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten als gegevensbeheerder. 

Alle verwerking van persoonlijke gegevens door Human8 zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.  

Waarom deze verklaring? 

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Human8 persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld via:  

 (I) de marktonderzoeksproducten en diensten die we onze klanten bieden, bijv. het verzamelen van informatie door middel van enquêtes, panels, community’s (zoals “Square”), interviews of andere vormen van marktonderzoek (hierna “Marktonderzoeksactiviteiten’); 

Een aantal voorbeelden: 

 • uw deelname aan één of meerdere van onze marktonderzoeksactiviteiten (bijv. enquêtes, panels, vragenlijsten, opiniepeilingen, community’s of andere vormen van marktonderzoek); 
 • uw deelname aan één of meerdere van onze prijsvragen; en 
 • alle informatie die u ons actief verstrekt tijdens dergelijke deelnames.  
 • wanneer u contact met ons opneemt via onze websites, per e-mail, post, telefoon, door visitekaartjes uit te wisselen, door een verzoek in te dienen om uw rechten uit te oefenen,…;  
 • wanneer u een contract met ons aangaat of onderhoudt;  
 • wanneer u bij ons solliciteert;  
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief;  
 • wanneer u een reactie achterlaat op onze websites;  
 • wanneer u iets downloadt;  
 • via het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze websites, of niet-strikt noodzakelijke cookies met uw toestemming. 

(II) de verschillende websites die we gebruiken, zoals https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk “Websites”) en alle activiteiten en diensten met betrekking tot het uitvoeren van onze activiteiten in het algemeen (bijv. administratieve, technische, financiële of commerciële activiteiten en diensten) (hierna “Zakelijke activiteiten”).  

Indien noodzakelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen onze marktonderzoeksactiviteiten en zakelijke activiteiten.  

Deze verklaring heeft betrekking op onze werkwijzen wat betreft het gebruik van dergelijke informatie, de stappen die we nemen om deze te beschermen, evenals de keuzes en rechten die u, als betrokkene (“u” of “uw”) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Betrokkenen kunnen variëren van: 

(I) consumenten/deelnemers bij het uitvoeren van onze marktonderzoeksactiviteiten; en/of 

(II) gebruikers van onze websites, sollicitanten, abonnees op onze nieuwsbrieven, persoonlijke of zakelijke klanten (en personen die verbonden zijn met onze zakelijke klanten), leveranciers (inclusief onderaannemers en personen die verbonden zijn met onze leveranciers en onderaannemers), zakelijke contacten (bestaande en potentiële klanten en /of personen die met hen verbonden zijn), of andere personen die contact met ons opnemen bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.   

Wat is onze positie? 

Tenzij anders aangegeven, en afhankelijk van de specifieke situatie, handelen we in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens.  

Dit onderscheid is belangrijk omdat het onze verantwoordelijkheid tegenover u als betrokkene, en onze verplichtingen tegenover eventuele andere betrokken actoren, zoals onze klanten, bepaalt. Onze kwalificatie bepaalt ook in hoeverre deze verklaring van toepassing is op de activiteiten die wij uitvoeren bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder toegelicht. 

(I) Marktonderzoeksactiviteiten  

Wanneer we onze marktonderzoeksactiviteiten uitvoeren en we persoonlijke gegevens van u verkrijgen als u deelneemt aan dergelijke activiteiten, verwerken we uw persoonlijke gegevens namens onze klanten. Onze klanten treden altijd op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens.  

In onze primaire functie als verwerker voor onze klanten verwerkt Human8 uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de instructies van onze klanten. Met betrekking tot deze situatie sluiten onze klanten een contract en een gegevensverwerkingsovereenkomst op grond van artikel 28 AVG met Human8.  

Wanneer Human8, samen met onze klanten, bij wijze van uitzondering de doelen en/of de essentiële middelen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zou bepalen in het kader van de uitvoering van de gevraagde marktonderzoeksactiviteiten, zullen we, samen met onze klanten, aangemerkt worden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  Met betrekking tot deze situatie sluiten onze klanten een contract af en hebben we samen met onze klanten een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke-regeling op grond van artikel 26 AVG afgesloten.  

 (viii) Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikelen 13 en 14 AVG wordt door beide verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk aan betrokkenen verstrekt via het privacybeleid dat op hun officiële websites is gepubliceerd, en in het bijzonder in deze verklaring.  

(II) Zakelijke activiteiten  

Wanneer we onze zakelijke activiteiten uitvoeren en we persoonlijke gegevens verkrijgen van u als bezoeker van onze websites, sollicitant, abonnee van onze nieuwsbrief, klant, leverancier, zakelijk contactpersoon of als een andere persoon die contact met ons opneemt, verwerken we uw persoonlijke gegevens namens de Human8 Group. De entiteit van de Human8 Group aan wie u uw persoonlijke gegevens in eerste instantie bekendmaakt, treedt op als (initiële) verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens.  

Echter, over het algemeen worden de meeste van onze administratieve, technische, financiële, commerciële en/of juridische verwerkingsactiviteiten en diensten centraal uitgevoerd, op het niveau van onze moedermaatschappij (InSites Compages NV) via zogenaamde gecentraliseerde eenheden. Met betrekking tot deze situatie treden InSites Compages NV en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en is binnen de Human8 Group een intra-groepsovereenkomst afgesloten waarvan een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke-regeling op grond van artikel 26 AVG onderdeel uitmaakt. 

 (viii) Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikelen 13 en 14 AVG wordt door beide verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk aan betrokkenen verstrekt overeenkomstig deze verklaring.   

Bovendien blijft het voor een entiteit van de Human8 Group mogelijk om direct of indirect diensten te ontvangen van een of meer van de andere entiteiten van de Human8 Group (anders dan de moedermaatschappij) via zogenaamde projectdiensteenheden of klantendiensteenheden. Dit is specifiek het geval, maar niet noodzakelijk beperkt tot, in de situatie waarin een lokale entiteit marktonderzoeksactiviteiten uitvoert namens onze klanten en de hulp inroept van een andere lokale entiteit met betrekking tot deze marktonderzoeksactiviteiten. Ten aanzien van deze situatie treedt de entiteit van de Human8 Group die haar diensten verleent aan de andere entiteit van de Human8 Group op als (sub)verwerker met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en wordt binnen de Human8 Group een intra-groepsovereenkomst afgesloten waarvan een gegevensverwerkingsovereenkomst op grond van artikel 28 AVG onderdeel is.  

Met wie contact opnemen?  

In overeenstemming met de artikelen 13 en 14 AVG geeft deze verklaring u informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Human8 namens onze klanten (bij het uitvoeren van marktonderzoeksactiviteiten) en namens de Human8 Group (bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten).  

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze verklaring, of de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband hiermee, kunt u contact opnemen met de Human8 DPO (functionaris gegevensbescherming) via de contactgegevens in sectie 8.2 hieronder, of klik hier. 

Specifiek met betrekking tot onze marktonderzoeksactiviteiten, verstrekken we de informatie overeenkomstig deze verklaring namens onze klanten en als onderdeel van onze diensten aan onze klanten. Waar Human8 echter optreedt als verwerker, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld indien deze informatie u niet voldoende zou informeren. Onze klanten blijven als verwerkingsverantwoordelijke individueel verantwoordelijk om u te informeren over hun specifieke gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dergelijke informatie zal afzonderlijk aan u worden verstrekt voor zover dit zou afwijken van de marktonderzoeksdoeleinden zoals hieronder uiteengezet.  

We zullen onze klanten in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bekendmaken aan het begin van elke marktonderzoeksactiviteit die we namens onze klanten uitvoeren en we zullen u alle relevante contactgegevens van onze klanten verstrekken. Echter, in het uitzonderlijke geval dat het bekendmaken van onze klant aan het begin van een specifieke marktonderzoeksactiviteit aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de resultaten van een dergelijke marktonderzoeksactiviteit, kunnen we besluiten om onze klant aan het einde van een dergelijke activiteit te noemen. In een dergelijk geval, en voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u duidelijk informeren dat onze klant aan het einde van de marktonderzoeksactiviteit wordt genoemd en zullen we de nodige garanties geven dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd op het moment dat onze klant verneemt dat u bezwaar maakt, uw toestemming wil intrekken en/of niet langer wenst deel te nemen. Human8 heeft in alle gevallen, ongeacht haar kwalificatie en als onderdeel van haar diensten aan onze klanten, een mandaat om al uw privacygerelateerde vragen, verzoeken en/of klachten te behandelen of te beantwoorden namens onze klanten.  

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over hoe onze klanten uw persoonlijke gegevens gebruiken (ook via ons), kunt u contact opnemen met de Human8 DPO via de contactgegevens in sectie 8.2 hieronder, of klik hier. Wij geven in ieder geval alle benodigde informatie door aan onze opdrachtgevers en zorgen ervoor dat uw vragen, verzoeken en/of klachten correct worden afgehandeld en beantwoord.  

Verwerking van persoonlijke gegevens  

A) Marktonderzoeksactiviteiten: 

De persoonlijke gegevens die door Human8 worden verzameld en verwerkt, worden over het algemeen vrijwillig en rechtstreeks van u ontvangen. Met betrekking tot de marktonderzoeksactiviteiten die we namens onze klanten uitvoeren, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens ontvangen van andere bronnen, zoals de database van onze klant, lijstmakelaars, onze panelwebsite of via advertenties.  

Persoonlijke gegevens 

Juridische grondslag + Doel 

Bewaartermijn 

Elektronische identificatiegegevens: 

Bijv.: IP-adres, gebruikers-ID, unieke identificatie die aan uw apparaat is toegewezen, geografische locatie, informatie afgeleid van de inhoud van een webpagina. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: uitnodiging, inschrijving en deelname aan onze activiteiten (bijv. specifiek markt-, sociaal- en tevredenheidsonderzoek). Controleren van uw gebruik van vertrouwelijk materiaal dat door ons is verstrekt. Operationele doeleinden (het beheren van onze websites, systemen en applicatie). 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Contactgegevens: 

Bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere relevante contactgegevens. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming en rechtmatige belangen 

Doel: uitnodiging, inschrijving en deelname aan onze activiteiten (bijv. specifiek markt-, sociaal- en tevredenheidsonderzoek). Om contact met u op te nemen en u te informeren. Direct marketing, reclame en naamsbekendheid. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Persoonlijke identificatiegegevens: 

Bijv. leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doelen, opstellen van collectieve profielen, profilering. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Contactgeschiedenis:  

Bijv. verstuurde en ontvangen communicatie. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: om contact met u op te nemen en u te informeren. Direct marketing, reclame en naamsbekendheid. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Achtergrondinformatie over opleiding en beroep. 

Bijv. CV, opleiding, diploma’s, certificaten, professionele vaardigheden en activiteiten.  

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doelen, opstellen van collectieve profielen, profilering.  

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Leefstijl, interesses en voorkeuren. 

Bijv. sociale activiteiten, hobby’s, persoonlijkheid, betrokkenheid bij de gemeenschap, gewoontes. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Openbare informatie. 

Bijv. openbaar beschikbare informatie, informatie op sociale netwerken. 

Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

18 maanden vanaf het moment dat een bezwaar is ingediend.  

Financiële gegevens. 

Bijv. bankgegevens, filiaalgegevens, sorteercode, IBAN, BIC, rekeningnummer. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: om u uw prijzengeld te sturen. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard. 

 

Foto’s, afbeeldingen of geluidsopnames. 

Bijv. bij deelname aan video-opnames, door het posten van materiaal in de community of het uploaden van foto’s. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Speciale categorieën persoonlijke gegevens: 

Bijv. informatie over etnische achtergrond en afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksuele leven of seksuele geaardheid 

 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Unieke ID’s: 

Bijv. informatie die we verzamelen in vragenlijsten of panels, uniek identificatienummer van deelnemers. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

Persoonlijke gegevens van kinderen: 

Bijv. afhankelijk van de toepasselijke wetgeving laten we kinderen van 16 jaar of jonger toe. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming van het kind en uitdrukkelijke toestemming van een persoon met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 

B) Zakelijke activiteiten 

Als we onze zakelijke activiteiten uitvoeren en we persoonlijke gegevens verkrijgen, verwerken en verstrekken wij deze informatie als volgt: 

Persoonlijke gegevens 

Juridische grondslag + Doel 

Bewaartermijn 

Contactgegevens: 

Bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere relevante contactgegevens. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming en rechtmatige belangen 

Doel: om contact met u op te nemen en u te informeren. Direct marketing, reclame en naamsbekendheid, CRM, inloggen op onze websites. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard. 

Persoonlijke identificatiegegevens: 

Bijv. leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: sollicitaties, voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard. 

Contactgeschiedenis:  

Bijv. verstuurde en ontvangen communicatie. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: om contact met u op te nemen en u te informeren. Direct marketing, reclame en naamsbekendheid. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard. 

Achtergrondinformatie over opleiding en beroep. 

Bijv. CV, opleiding, diploma’s, certificaten, professionele vaardigheden en activiteiten. 

 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: sollicitaties, voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard. 

Openbare informatie. 

Bijv. openbaar beschikbare informatie, informatie op sociale netwerken. 

Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Doel: sollicitaties. 

18 maanden vanaf het moment dat een bezwaar is ingediend. 

Financiële gegevens. 

Bijv. bankgegevens, filiaalgegevens, sorteercode, IBAN, BIC, rekeningnummer. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: boekhouding, facturatie, CRM. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard. 

Speciale categorieën persoonlijke gegevens: 

Bijv. informatie over etnische achtergrond en afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksuele leven of seksuele geaardheid 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden, collectieve profielen opstellen, profileren, uw antwoorden op enquêtes verwerken en resultaten aanleveren aan de opdrachtgever. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard. 

Unieke ID’s: 

Bijv. informatie die we verzamelen in vragenlijsten of panels, uniek identificatienummer van deelnemers. 

Juridische grondslag: uitdrukkelijke toestemming. 

Doel: voor onderzoeks- en statistische doeleinden. 

De duur van de overeenkomst met onze klant of tot intrekking van uw toestemming. Daarna worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard. 

C) Aanvullende informatie 

Indien we uw persoonlijke gegevens uit andere bronnen verkrijgen, zullen we u, op het moment van het eerste contact met u (bijv. wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een marktonderzoeksactiviteit) en door u op deze verklaring te wijzen, informeren over het feit dat we persoonlijke gegevens van u bewaren, wat de bron is waar uw persoonlijke gegevens vandaan komen en of deze afkomstig zijn van openbaar toegankelijke bronnen, en voor welke specifieke doeleinden we uw persoonlijke gegevens willen bewaren en verwerken.  

Als we contact met u hebben opgenomen en u wilt dat uw persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd, zullen we uw gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit onze database verwijderen. Daarnaast zullen we andere bronnen en/of ontvangers van uw persoonlijke gegevens informeren over een dergelijk verzoek en hen verzoeken hetzelfde te doen.  

Human8 zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij we u anders mededelen en onder de voorwaarde dat we daarvoor een juridische grondslag hebben.  Als we van plan zijn uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan aan u medegedeeld, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld: we zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij u van tevoren vrijwillig uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. 

Waar Human8 afhankelijk is van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen we ervoor zorgen dat onze klant, of wij namens onze klant, uw naar behoren geïnformeerde, specifieke, actieve en ondubbelzinnige toestemming heeft verkregen. N.B. u kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, lees het hoofdstuk over “Uw rechten” of klik hier. 

Waar Human8 zich beroept op ons gerechtvaardigd belang als juridische grondslag, zullen wij het effect of de effecten die de verwerking van uw persoonlijke gegevens op uw privacy zou kunnen hebben, beperken door ons gebruik op gepaste wijze te minimaliseren en adequate toegangs- en beveiligingswaarborgen te treffen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.  

Wanneer profilering als doel wordt gesteld, is het niet de bedoeling dat dit voor de betrokkene aanzienlijke rechtsgevolgen heeft. De gevolgen van dit doel zijn om individuen op een algemene manier te categoriseren voor marketingdoeleinden. 

Houd er rekening mee dat alle bewaartermijnen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we namens onze klanten verwerken bij het uitvoeren van de gevraagde marktonderzoeksactiviteiten, worden bepaald door onze klanten. Human8 kan dergelijke persoonlijke gegevens alleen bewaren gedurende de looptijd van de gegevensverwerkingsovereenkomst met onze klanten, waarna we alle persoonlijke gegevens moeten retourneren of wissen, naar keuze van onze klanten. Onze standaard is om persoonlijke gegevens te verwijderen 2 jaar nadat het werk is gestopt, of na 7 jaar voor financiële gegevens/transactiedoeleinden.

Welke maatregelen we nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen  

Human8 neemt de beveiliging van alle persoonlijke gegevens die we verwerken (bijv. wanneer we zakelijke activiteiten uitoefenen of in verband met onze marktonderzoeksactiviteiten) serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de verwerking van persoonlijke gegevens te beveiligen Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de gevoeligheid, het formaat, de locatie, het aantal, de distributie en de opslag van de persoonlijke gegevens, en omvatten maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.  Indien van toepassing omvatten de beveiligingen de codering van communicatie via bijvoorbeeld SSL, versleuteling van informatie tijdens opslag, firewalls, toegangscontroles, scheiding van taken en vergelijkbare beveiligingsprotocollen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze personeelsleden en derden die voor legitieme en relevante zakelijke doeleinden toegang nodig hebben tot dergelijke informatie. 

InSites Compages NV (via haar dochteronderneming InSites NV) is ISO 27001 gecertificeerd voor informatiebeveiligingsbeheer (certificaatnummer IS 71404) en kan derhalve passende technische en organisatorische maatregelen aantonen die gelijkwaardig zijn in alle rechtsgebieden, zowel binnen als buiten de EU. Dezelfde technische en organisatorische maatregelen, die centraal worden georganiseerd en beheerd door InSites Compages NV, worden ook doorgevoerd in de organisatie van de andere entiteiten van de Human8 Group. Elke entiteit van de Human8 Group heeft contractueel vastgelegd om te allen tijde dezelfde technische en organisatorische maatregelen na te leven. 

Al onze medewerkers, contractanten en derde partijen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn, op instructie van Human8, gebonden aan vertrouwelijkheid. We gebruiken beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles om de toegang te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken. 

Overdracht van persoonlijke gegevens 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met anderen delen als we hier wettelijk toe gemachtigd zijn en waar het nodig is om de doelen te bereiken die verband houden met de hierboven beschreven doeleinden.  Wanneer we persoonlijke gegevens met anderen delen, voeren we contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen in om de persoonlijke gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze eigen gegevensbescherming-, vertrouwelijkheids- en beveiligingsnormen.   

Persoonlijke gegevens die we bewaren, kunnen worden overgedragen:   

 • aan onze klanten  

Door namens onze klanten marktonderzoeksactiviteiten uit te voeren, verkrijgen en verwerken we informatie over u als deelnemer. Als u deelneemt aan online enquêtes, opiniepeilingen of discussies of materiaal plaatst in de community, zijn uw schermnaam en de informatie die u plaatst alleen zichtbaar voor ons, de andere deelnemers in de community en voor onze klanten. Alle berichten die u plaatst in een enquête, opiniepeiling of discussie in de community, worden in principe alleen gekoppeld aan uw schermnaam. Als u zelf informatie plaatst die u als persoon kan identificeren, kunnen we deze naar eigen goeddunken verwijderen voor uw eigen veiligheid. We raden u aan een schermnaam te kiezen die niet op uw echte naam lijkt.  

Wij verwerken deze informatie namens onze klanten, en het delen van deze informatie met onze klanten is noodzakelijk voor het leveren van onze producten en diensten. In deze context is het mogelijk dat we foto’s, beeldopnames, geluidsopnames of volledige datasets (bijv. antwoorden op enquêtevragen die van belang zijn voor specifieke elementen van hun aanbod) die we van u bewaren, delen.  Dit doen we echter alleen als we uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht hebben verkregen.   

Onze klanten kunnen de gegevens die zij verzameld hebben uit marktonderzoeksactiviteiten die wij namens hen hebben uitgevoerd, combineren met andere gegevens die zij over u hebben. Deze verklaring beschrijft niet het specifieke gebruik van uw persoonlijke gegevens door onze klanten. Informatie daarover zal afzonderlijk aan u worden verstrekt als dit zou afwijken van de marktonderzoeksdoeleinden zoals hierboven beschreven. Indien u niet tevreden bent met het gebruik van uw antwoorden op deze manier, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen voordat u akkoord gaat met deelname aan een van de marktonderzoeksactiviteiten waarvoor u bent uitgenodigd en waarvoor u deze verklaring en eventuele relevante gebruiksvoorwaarden moet accepteren. We kunnen dan samen met de klant bepalen of het gebruik van uw gegevens beperkt kan worden en of het in dat geval mogelijk is om deel te nemen aan de specifieke marktonderzoeksactiviteit.  

We zullen persoonlijke gegevens die zijn verkregen in verband met het leveren van onze producten en diensten aan een klant niet delen met andere klanten We zullen deze informatie ook niet verkopen, verhuren of leasen aan andere derden, ook zullen we onze eigen database niet met dergelijke informatie verrijken of een derde partij toestaan ​​dit te doen. 

 • binnen de Human8 Group 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen ons wereldwijde netwerk van bedrijven wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze marktonderzoeksactiviteiten en/of zakelijke activiteiten en voor het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verzameld zoals hierboven omschreven. Contactgegevens van onze dochterondernemingen of gelieerde bedrijven kunt u hieronder vinden of klik hier. 

 • aan onze service providers  

Waar nodig gebruiken weexterne partijen om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en bij het leveren, uitvoeren en beheren van onze interne IT-systemen of (interne) bedrijfsprocessen en vragen we hen om bepaalde taken namens ons uit te voeren.  We gebruiken de diensten van providers van informatietechnologie, cloudgebaseerde software als een serviceprovider, websitehosting en -beheer, gegevensanalyse, wervingssoftware, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.  Een lijst van onze subverwerkers kunt u via deze link vinden: https://info.human8-square.io/sub-processors/

We zullen dergelijke persoonlijke gegevens alleen bekendmaken of toegankelijk maken voor deze dienstverleners in de mate die nodig is voor het betreffende doel.  Deze gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met name niet voor hun eigen doeleinden of voor doeleinden van derden.  Bovendien zijn onze serviceproviders contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren via een zogenaamde “Gegevensbeschermingsovereenkomst”. 

Wanneer u deelneemt aan ons incentive-systeem, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres, …) delen met derden die ons helpen onze incentive af te handelen.

 • wetshandhavingsinstanties of andere overheids- en regelgevende instanties of andere derden, zoals vereist door en in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving:   

We behouden ons het recht voor om alle relevante informatie openbaar te maken aan wetshandhavingsinstanties of andere derden met de bevoegdheid om persoonlijke gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld om te controleren of we voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om een vermeend misdrijf te onderzoeken, om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.  We zullen alleen aanvragen voor persoonlijke gegevens uitvoeren wanneer dit noodzakelijk en gepast is en waar we toestemming hebben om dit te doen in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving. 

 • binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) 

Wij zijn een wereldwijd netwerk van bedrijven met entiteiten die binnen en buiten de EER zijn gevestigd en we kunnen gebruikmaken van diensten van derden buiten de EER om ons te helpen bij het runnen van onze bedrijven. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen. De AVG staat onder bepaalde voorwaarden toe dat Human8 persoonlijke gegevens mag overdragen aan dergelijke derde landen.  

In het kader van internationale onderzoeksprojecten kan Human8 u ook uitnodigen om deel te nemen aan onderzoeksprojecten van zowel nationale als internationale zakelijke klanten of partners, opnieuw inclusief mogelijke overdrachten buiten de EER.   

In alle gevallen hebben we stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens worden verwerkt met inachtneming van voldoende beveiligingsniveaus en dat alle overdrachten van de persoonlijke gegevens buiten de EER plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er een passend beschermingsniveau is.  We zullen wettelijke waarborgen implementeren voor dergelijke overdrachten, zoals modelcontractbepalingen, toestemming van de betrokkenen of andere juridische gronden die zijn toegestaan door toepasselijke wettelijke vereisten.  We evalueren elke overdracht en sluiten indien nodig modelcontractbepalingen af met de derde partij. Binnen de groep hebben we een intra-groepsovereenkomst gesloten.  

Uw rechten  

De AVG biedt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  Deze rechten staan hieronder vermeld. Neem contact met ons op als u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen. U vindt onze contactgegevens hieronder, of klik hier 

Houd er rekening mee dat bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn bij de uitoefening van deze rechten, wat betekent dat u deze niet in alle situaties kunt uitoefenen:    

 • Recht op toegang en kopie: u hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.   
 • Recht op wijziging of rectificatie: u kunt ons vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te laten corrigeren.   
 • Recht op gegevenswissing (‘Recht om te worden vergeten’): u kunt ons vragen om persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen en we zullen redelijke stappen ondernemen om gegevensverwerkers die namens ons de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat u om verwijdering van koppelingen naar, kopieën of replicatie van uw persoonlijke gegevens hebt verzocht. 
 • Recht op beperking (‘beperking van de verwerking’): u kunt eisen dat bepaalde persoonlijke gegevens als beperkt worden gemarkeerd en ook de verwerking in bepaalde andere omstandigheden beperken. 
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens van u elektronisch door te geven aan een derde partij, voor zover toegestaan onder de AVG.   
 • Recht op indiening van klachten: indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Human8 zullen we ons uiterste best doen om deze klacht op te lossen. Daarnaast heeft u het recht om een ​​klacht over onze verwerking in te dienen bij onze leidende toezichthoudende autoriteit en/of uw lokale toezichthoudende autoriteit. U vindt de relevante contactgegevens hieronder, of klik hier.   

Bovendien, onder bepaalde voorwaarden, heeft u de volgende rechten: 

 • Recht om toestemming in te trekken: wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Al onze nieuwsbrieven hebben onderaan de e-mail een knop waarmee u zich uit kunt schrijven. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan uw intrekking.  
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonlijke gegevens die Human8 rechtvaardigt op basis van de juridische grondslag “gerechtvaardigd belang”, tenzij onze redenen om die verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan de eventuele aantasting van de privacyrechten van de betrokkene; en om te allen tijde bezwaar te maken tegen direct marketing (met inbegrip van profilering voor dergelijke doeleinden). 

Het uitoefenen van uw rechten is in principe gratis. Als uw verzoek ongegrond of lichtzinnig blijkt te zijn, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen om onze eigen administratieve kosten te dekken. In dergelijke gevallen kunnen we er echter ook gewoon voor kiezen om uw verzoek af te wijzen. U wordt dan op de hoogte gesteld van de redenen hiervoor.  

In ieder geval zullen wij u altijd binnen een termijn van vier weken (voor eenvoudige verzoeken) of drie maanden (voor complexe of meervoudige verzoeken) een reactie geven op uw verzoek. 

Bijwerken van deze verklaring  

Human8 behoudt zich het recht voor om deze verklaring te allen tijde te herzien en bij te werken. De datum van de laatste bijwerking vindt u bovenaan deze verklaring en de meest recente versie wordt altijd gepubliceerd op onze websites. Daarom dient u onze websites regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van ons meest recente beleid en onze huidige procedures.   

Cookies op onze websites 

We gebruiken cookies en andere online identificatietechnologieën zoals webbakens of pixels om gebruikers een verbeterde gebruikerservaring te bieden.  Zie link. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Relevante contactgegevens 

Entiteiten van Human8

Er kan contact opgenomen worden met elke entiteit van de Human8 Group via de volgende contactgegevens. Mocht u echter opmerkingen of vragen hebben over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Human8, dan adviseren wij u contact op te nemen met de DPO van Human8 die optreedt namens de Human8 Group. 

 

Entiteit Human8

Vestigingsadres 

Bedrijfsregistratienummer 

Entiteiten in de EER 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

België  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

België  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – België  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Duitsland 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Parijs 75008  

Frankrijk 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Rotterdam Nederland 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Roemenië 

RO28395601 

Entiteiten buiten de EER 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT Londen 

Verenigd Koninkrijk 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australië 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Zuid-Afrika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Verenigde Staten  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Verenigd Koninkrijk 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Verenigd Koninkrijk  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Verenigde Staten  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapore 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact PteLtd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd 

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

 

DPO (functionaris gegevensbescherming) en vertegenwoordiger van Human8

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die intern wordt ondersteund door een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor aan gegevensbescherming gerelateerde zaken in het algemeen. Daarbij maken wij ook gebruik van externe juridische adviseurs. Alle privacygerelateerde vragen, verzoeken en/of klachten van betrokkenen kunnen worden gericht aan de Human8 DPO: 

 • Via e-mail:  dpo@wearehuman8.com
 • Via telefoon:  +32 (0) 9 2691500 
 • Via post:  t.a.v Human8 DPO  

                         Evergemsesteenweg 195 

                         9032 Wondelgem  

                         België 

Voor alle duidelijkheid, de DPO van Human8 handelt namens de Human8 Group. Wanneer Human8 optreedt als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met onze klanten, bij het uitvoeren van onze marktonderzoeksactiviteiten namens onze klanten, en als onderdeel van onze diensten aan onze klanten, wordt de DPO van Human8 aangesteld als enig contactpunt. U kunt ervoor kiezen uw vragen, verzoeken en/of klachten te richten aan de DPO van Human8 die gemachtigd is om dergelijke verzoeken of klachten namens onze klanten te behandelen of rechtstreeks aan onze klanten te richten.  

In overeenstemming met artikel 27 AVG hebben we InSites Compages NV aangewezen als vertegenwoordiger voor de entiteiten van de Human8 Group die buiten de EER zijn gevestigd. InSites Compages NV, en in het bijzonder de DPO van Human8, die optreedt namens de Human8 Group, zal optreden als tussenpersoon tussen u als betrokkene en de entiteiten van de Human8 Group buiten de EER die uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken bij het uitvoeren van marktonderzoeksactiviteiten en/of zakelijke activiteiten. 

Contactinformatie toezichthoudende autoriteit  

In overeenstemming met artikel 56 AVG hebben we de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit aangesteld als onze leidende toezichthoudende autoriteit, aangezien de hoofdvestiging van de Human8-groep in België is gevestigd. De leidende toezichthoudende autoriteit is primair verantwoordelijk voor het afhandelen van onze grensoverschrijdende gegevensverwerkingsactiviteiten. Wij raden u daarom aan om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Human8 aan deze autoriteit te richten. Ongeacht het voorgaande hebt u het recht om een klacht over onze verwerking in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.  

Voor contactgegevens van andere lokale gegevensbeschermingsautoriteiten (die hieronder niet worden vermeld) verwijzen wij u graag naar: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

 

Land  

Contactgegevens 

België 

 

(Leidende toezichthoudende autoriteit)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax: +322274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 
Website:  

Frankrijk 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax: +33 +33173 22 00 

E-mail / 

Website: http://www.cnil.fr/ 

Duitsland 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 Fax. +49 228 997799 5550  
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Website: http://www.bfdi.bund.de/ 

Roemenië 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 
Website: http://www.dataprotection.ro/ 

Nederland  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Fax. +31 70 888 8501  
E-mail: / 

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australië  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (of +61 2 9284 9749 van buiten Australië)  

Fax: +61 2 9284 9666 

E-mail / 

Website: https://www.oaic.gov.au/ 

Zuid-Afrika  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel Nr. +27 (0) 10 023 5207 

Mobiele tel. +27 (0) 82 746 4173 

Email: inforeg@justice.gov.za 

Website: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Verenigd Koninkrijk  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (of +44 1625 545745 vanuit het buitenland) 

F 01625 524510 

E-mail / 

Website: www.ico.org.uk