OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ÚČAST A ZÍSKÁVÁNÍ ODMĚN

1. PRAVIDLA ÚČASTI A ODMĚŇOVÁNÍ

Tato pravidla účasti a odměňování (dále jen „pravidla“) stanovují práva a povinnosti účastníků a zásady, jak získat odměny za účast v jakékoli komunitě organizované společností Human8 na kterékoli z jejích platforem. Tyto komunity jsou organizovány v rámci marketingových výzkumů, které společnost Human8 provádí jménem svých klientů („klienti“). Účastí v komunitách a používáním naší platformy se proto účastníci zavazují:

 • přečíst si a přijmout pravidla;
 • dodržovat ustanovení těchto pravidel a berou na vědomí, že v případě porušení pravidel bude jejich účast v jakékoli komunitě nebo odměně považována za neplatnou.

Tato pravidla mohou být kdykoli změněna ze strany Human8 a oznámena zveřejněním aktualizované verze pravidel na platformě v zápatí v sekci Zásady udělování odměn. Pravidla představují obecný rámec a mohou být dále upřesněna a vysvětlena (v závislosti na komunitě nebo aktivitě) na kartě odměn a v často kladených dotazech.

V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi ustanoveními těchto pravidel a informacemi nebo jinými prohlášeními obsaženými v jakýchkoli materiálech souvisejících s odměnami, mimo jiné včetně vstupního formuláře, webových stránek nebo reklamy, mají tato pravidla přednost v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy.

2. ORGANIZACE

InSites Compages je společnost s ručením omezeným registrovaná podle belgického práva pod číslem 0837.297.070, se sídlem v Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, dále jen „Human8“.

Společnost Human8 provozuje a spravuje komunity (online komunita je online platforma, která spojuje lidi s cílem zapojovat je do výzkumných aktivit značky. Dohlíží na ni specializovaný moderátor a může mít různou délku trvání od krátkodobé až po trvalou) na své platformě Square jménem svých klientů. Může se stát, že některé komunity na platformě Human8 spravují sami klienti. V těchto komunitách budou účastníci pozváni a mohou se zapojit do několika druhů aktivit, k nimž patří mimo jiné:

 • brainstormingové aktivity,
 • testování produktů,
 • diskuze ve fóru,
 • průzkum

(„aktivity“ nebo „aktivita“).

Každá aktivita má svá vlastní kritéria pro účast. Ne všichni účastníci se proto mohou zúčastnit konkrétní aktivity, pozváni budou pouze ti, kteří splňují daná kritéria. To znamená, že i když jste členem určité komunity, nebudete pozván/a ke všem aktivitám, které jsou v rámci komunity zahájeny.

3. ÚČAST

3.1 Způsobilost

Aby účastníci byli způsobilí k účasti v jakémkoli společenství, zaručují se tímto, že:

 • jsou způsobilí k právním úkonům a souhlasí s dodržováním těchto pravidel;
 • nejsou mladší 18 let, pokud s těmito pravidly výslovně nesouhlasí jejich rodiče / zákonní zástupci;
 • nejsou zaměstnanci žádného subjektu skupiny Human8 po celém světě;
 • nejsou v příbuzenském nebo manželském vztahu se zaměstnanci jakéhokoli subjektu skupiny Human8 po celém světě;
 • nejsou členem domácnosti zaměstnance jakéhokoli subjektu skupiny Human8 po celém světě.

3.2 Diskvalifikace

Pokud společnost Human8 dle vlastního uvážení nabude podezření nebo je informována svým klientem, že některý z účastníků:

 • se zapojil do jakékoli podvodné nebo nezákonné činnosti (mimo jiné včetně vytvoření několika profilů odpovědí za účelem více než jedné účasti ve výzkumné studii aktivity nebo nepoctivého vyplnění svého profilu);
 • nejedná v souladu s oficiálními pravidly a/nebo
 • vykazuje „nečestné“ chování (nečestné chování zahrnuje mimo jiné příliš vysokou rychlost postupu v aktivitách (tj. když je čas strávený vyplněním aktivity nebo dotazníku o 50 % kratší než medián, což naznačuje, že otázky/aktivity nebyly zodpovězeny přesně), zjednodušuje si práci při vyplňování (tj. výběr stejné možnosti odpovědi na sadu otázek v průzkumu) nebo poskytuje nepřesné či neúplné údaje (tj. zadávání opakovaných nebo jednoslabičných odpovědí na většinu nebo všechny otázky/aktivity nebo pouze částečné zodpovídání otázek či podotázek)), odpovídá s minimálním úsilím a nízkou kvalitou v diskusích a komunitních výzvách.

(dále jen „diskvalifikující chování“)

Společnost Human8 nebo klient si podle vlastního uvážení vyhrazují právo takového účastníka diskvalifikovat, odebrat mu body, odepřít mu přístup nebo získat zpět jakékoli pobídky či odměny (v jakékoli formě) a/nebo odhlásit účastníka z aktivit, komunity, výzkumné studie a/nebo panelů. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy společnost Human8 v žádném případě neodpovídá za jakékoli ztráty, škody (přímé či nepřímé), které účastníkovi vzniknou v důsledku diskvalifikace nebo jakýchkoli jiných opatření přijatých společností Human8 v důsledku diskvalifikujícího chování účastníka.

Pokud společnosti Human8 nebo některému z jejích klientů vznikne jakákoli škoda (přímá nebo nepřímá) v důsledku diskvalifikujícího chování účastníka, účastník nahradí společnosti Human8 a/nebo klientovi vzniklou škodu a bude ji hradit.

4. PROCES ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ A NÁSLEDNĚ ODMĚN

4.1 Sbírání bodů

Odměna se získává na základě bodů, které účastník získá. Body lze vyměnit za odměny. Každá aktivita má své vlastní odměny a body. Body lze získat dokončením aktivity nebo série aktivit při dodržení určitého standardu (myšleno kvality dokončení/odpovědi) podle platných pravidel v určitém časovém rámci. Získané body se automaticky přičtou k zůstatku účastníka na stránce Moje odměny po ukončení aktivity.

Podrobnosti o každé aktivitě budou k dispozici v aktivitě a na kartě aktivity. Způsob získávání bodů bude vysvětlen na kartě odměny a v sekci Často kladené otázky. Tyto informace budou obsahovat minimálně (i) počet bodů, které lze získat splněním aktivity a (ii) konkrétní časový rámec (včetně data zahájení).

Aby se předešlo pochybnostem, účastníci mohou získávat body za splnění aktivit za podmínky, že kvalita jejich odpovědí / splnění aktivit odpovídá standardům stanoveným společností Human8 nebo jejími klienty. Kvalitu odpovědí určí Human8 nebo klienti podle vlastního uvážení. Odpověď bude považována za dostatečnou, pokud se tato odpověď podrobně řídí pokyny uvedenými v aktivitě. Pokud odpověď nesplňuje standardy stanovené společností Human8 nebo jejími klienty a jako taková není považována za kvalitní odpověď, společnost Human8 nebo její klient budou mít právo odpověď odstranit, odmítnout a neudělit žádné body.

Body jsou vždy celá čísla od 1 nahoru. Společnost Human8 nebo její klienti si vždy vyhrazují právo ručně zasáhnout na stránce Moje odměny a změnit získané body, pokud (mimo jiné) (i) se účastník chová nečestně (ii) jsou účastníci považováni za neaktivní (viz oddíl níže) (iii) společnost Human8 musí zasáhnout a udělit odměny ručně.

4.2 Vypršení platnosti bodů

Získané body zůstávají v platnosti, dokud je účastník aktivní v komunitě a účastní se aktivit, ke kterým je pozván. Aktivita znamená poskytování kvalitních odpovědí a dokončování aktivit.

Není-li dříve výslovně uvedeno jinak, účastníci budou považováni za neaktivní, pokud se v průběhu 365 dnů kvalitně nezúčastní minimálně 6 po sobě jdoucích aktivit, ke kterým byli pozváni. Platnost bodů vyprší pouze v případě, že účastník nereagoval na 6 po sobě jdoucích pozvánek, z nichž minimálně 1 pozvánka byla zaslána v první polovině a minimálně 1 pozvánka byla zaslána ve druhé polovině období 365 dnů. Počítadlo na stránce Moje odměny bude ukazovat 0 bodů.

Pokud je účastník neaktivní, jeho body vyprší od okamžiku, kdy včas (to znamená, že musí reagovat před datem ukončení aktivity) a kvalitně neodpoví na šestou pozvánku k aktivitě.

Po uzavření komunity budou zbývající body, které účastníci získali během trvání projektu, ztraceny. Na stránce odměn se zobrazí, že počet bodů je 0. V případě, že komunita bude znovu otevřena, body již nebudou k dispozici.

4.3 Odměny

V závislosti na počtu bodů, které každý účastník získal, může být udělena odměna. V některých případech k tomu může dojít automaticky (dosažením určité hranice nebo zásahem Human8 či jejího klienta) nebo se účastník může sám rozhodnout, že své body vymění za odměnu. V takovém případě mohou účastníci kliknout na tlačítko pro uplatnění odměny. Odměna bude poskytnuta v přiměřené lhůtě, více informací naleznete na kartě odměny nebo v často kladených otázkách. Obdržíte e-mail a budete požádán(a), abyste nám poskytl(a) nezbytné osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout odměny (celé jméno a adresa). Odkaz na potvrzení osobních údajů bude platný po dobu 90 dní a poté odměna vyprší a již ji nebudete moci uplatnit.

V závislosti na komunitě a partnerovi, který odměnu poskytuje (a jeho dostupnosti odměn), může být odměnou jedna z následujících položek:

 • poukaz;
 • produkt;
 • možnosti online platby

(„odměna“).

Na poukazy se vztahují určité podmínky. Účastníci nemají nárok na peněžní ekvivalent. Na poukazech může být uvedeno období, ve kterém musí být uplatněny. Společnost Human8 ani klient nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení, propadnutí nebo zničení poukazu a za těchto okolností nebude poskytnuta náhrada. Neplatí pro předchozí nákupy. V případě ztráty nebo krádeže se odměny nenahrazují. Hodnota uplatněné odměny v žádném případě nepřesáhne uvedenou hodnotu poukazu.

Produkty může vydávat klient nebo jím zvolená třetí strana. Společnost Human8 v žádném případě neodpovídá za vady nebo poruchy produktu a ani za škody, které by účastníkovi vznikly v důsledku těchto vad nebo poruch.

Společnost Human8 ani klient nikdy nenesou odpovědnost za jakékoli poplatky nebo poplatky za převod měny spojené s jakoukoli odměnou. Účastníci berou na vědomí, že typ odměny závisí na dostupnosti odměny a je spojen s partnerem odměn a místem tohoto partnera odměn. Společnost Human8 nemůže nést odpovědnost za to, že odměna již není k dispozici.

Účastníci musí dodržovat všechny zákony a právní předpisy, které se vztahují na získání těchto odměn (mimo jiné včetně právních předpisů o dani z příjmů).

5. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje poskytnuté účastníky bude Human8 zpracovávat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Vstupem do platformy každý účastník výslovně souhlasí s tím, aby Human8 uchovávala, sdílela a používala osobní údaje poskytnuté spolu s jeho vstupem, informacemi o registraci a odpověďmi na aktivity.

6. ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ

Všichni účastníci jsou povinni odškodnit společnost Human8 a její klienty za jakékoli narušení, žalobu, nárok, požadavek, námitku, odpovědnost, ztrátu, škodu, náklady nebo výdaje, které klientovi a/nebo společnosti Human8 vzniknou v důsledku porušení těchto pravidel nebo používání platformy.

7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Human8 v žádném případě nenese odpovědnost za: (i) jakoukoli poruchu webových stránek během aktivity; (ii) jakoukoli technickou poruchu nebo jiné problémy týkající se telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů, poskytovatelů přístupu, počítačového vybavení nebo softwaru; (iii) nepřijetí, nezachycení nebo nezaznamenání jakéhokoli příspěvku nebo jiné informace z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně technických problémů nebo přetížení provozu na internetu nebo na jakékoli webové stránce; (iv) jakékoli zranění nebo poškození počítače nebo jiného zařízení účastníka nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v aktivitě nebo v jejím důsledku; a/nebo (v) za jakoukoli kombinaci výše uvedeného. Jakékoli automatické počítačové potvrzení (například děkovná zpráva nebo zpráva potvrzující doručení příspěvku) nepředstavuje pro účely těchto oficiálních pravidel důkaz o skutečném přijetí dokončení aktivity společností Human8 .

V rozsahu povoleném právními předpisy společnost Human8 nenese odpovědnost za žádné problémy, námitky, nároky nebo škody (i) související s použitím odpovědí předložených účastníky nebo (ii) související s porušením těchto pravidel.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Nestanoví-li platné zákony nebo jiné právní předpisy veřejnoprávní povahy jinak, podléhají tato pravidla belgickému právu a veškeré soudní spory nebo spory z nich vyplývající se řeší u soudu v Gentu příslušného pro tyto záležitosti.