Odredbe i uslovi Aktivnosti istraživanja tržišta

1.        Prihvatanje Odredaba i uslova

Pristup ili učestvovanje u jednoj od naših usluga istraživanja tržišta (u daljem tekstu: „Aktivnosti istraživanja tržišta”), a takođe i korišćenje povezanih veb sajtova i/ili platformi, mogući su jedino ako vi (u daljem tekstu: „Učesnik”, „vi” ili „vaš”) prihvatite sledeće Odredbe i uslove (u daljem tekstu: „Odredbe i uslovi”).

Nakon što prihvatite ove odredbe i uslove, oni predstavljaju vaš sporazum sa kompanijom InSites NV, koja ima registrovano sedište u Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgija, i koja je registrovana kod Centralne banke podataka za preduzeća (KBO) pod brojem BE0465.109.357 (u daljem tekstu: „Human8”, „mi”, „nas” ili „naš”).

„Aktivnosti istraživanja tržišta” označava usluge koje nudimo i koje vam omogućavaju kao članu panela ili učesniku da učestvujete u anketi, panelu, zajednici (npr. „Square”), razgovoru ili nekom drugom obliku aktivnosti istraživanja tržišta koju omogućava kompanija Human8. Dodatne odredbe i uslovi se mogu primenjivati na određene aktivnosti istraživanja tržišta. Pre nego što iskoristite jednu od naših usluga istraživanja tržišta ili učestvujete u nekoj od njih, te dodatne odredbe i uslovi, o kojima ćete takođe biti obavešteni, predstavljaće sastavni deo ovih odredaba i uslova.

2.        Članstvo ili učešće

Članstvo ili učešće u aktivnostima istraživanja tržišta uvek je, naravno, na dobrovoljnoj osnovi. Članstvo može biti neophodno za učešće u nekoj od naših aktivnosti istraživanja tržišta (npr. „Future Talkers”). Članstvo ili učešće u svakom slučaju nije dozvoljeno za maloletna lica. „Maloletna lica” označava osobe mlađe od 13 godina (ili starije, ako je to predviđeno nacionalnim zakonodavstvom).

Kad treba da kreirate nalog za članstvo, pristajete da obezbedite istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi, kako se zahteva u obrascu za registraciju. Osim ako nije drugačije utvrđeno, nije dozvoljeno imati više aktivnih naloga ili više načina učestvovanja u određenoj aktivnosti istraživanja tržišta.

3.        Prihvatljiva upotreba i odgovornost

Podstičemo promišljeno učešće, davanje istinitih odgovora i informisano deljenje putem pristojnih i odgovarajućih dostavljenih informacija (u daljem tekstu: „Dostavljene informacije”).

„Dostavljene informacije” označavaju sve odgovore, komentare, povratne informacije, predloge, ideje i druge oblike komunikacije objavljene, dostavljene ili direktno/indirektno ponuđene panelu, posebno imenovanoj trećoj strani ili putem nekog drugog kanala (onlajn ankete, veb sajtovi i/ili platforme) kao rezultat vašeg članstva ili učešća u jednoj od naših aktivnosti istraživanja tržišta.

Vi jeste i u svakom slučaju ostajete odgovorni za informacije koje dostavite tokom svog članstva ili učešća u našim aktivnostima istraživanja tržišta i tokom korišćenja povezanih veb sajtova i/ili platformi. Kompanija Human8 se niukom slučaju ne može smatrati odgovornom za informacije koje dostave drugi učesnici.

Morate se uzdržati od dostavljanja informacija koje jesu, ili bi mogle biti, neprikladne, nezakonite ili na drugi način štetne za kompaniju Human8 ili druge učesnike.

Ni pod kojim okolnostima ne smete koristiti veb sajtove i/ili platforme da oglašavate ili prodajete proizvode, usluge ili bilo šta drugo (uz profit ili bez), niti smete stupati u kontakt sa drugim korisnicima u ove svrhe. Komercijalna upotreba veb sajtova i/ili platformi, ili njihovog sadržaja, u svakom slučaju je zabranjena.

Morate izjaviti da informacije koje dostavite ne krše, niti su u konfliktu sa bilo kojim pravom neke treće strane ili bilo kojim nacionalnim ili međunarodnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na (i) autorska prava, patente, žigove ili druga prava intelektualne svojine; (ii) prava na privatnost (naročito ne smete objavljivati lične podatke bilo koje vrste o drugima bez njihove izričite dozvole) ili otkrivanje; (iii) obavezu poverljivosti.

Pošto radimo u visoko regulisanom sektoru, u okviru kog moramo poštovati određene zakone i propise, zadržavamo pravo da pratimo, procenjujemo i, ako je to neophodno, odmah izbrišemo sve dostavljene informacije, bez davanja ikakvog razloga.

4.        Poverljivost

Uvek morate težiti poverljivosti tokom svog članstva ili učešća u jednoj od naših aktivnosti istraživanja tržišta, ali takođe i posle eventualnog okončanja vašeg članstva ili učešća.

„Poverljivost” znači da nećete otkrivati informacije, podatke ili informacije koje drugi dostave, da nećete dozvoliti trećim stranama pristup tim informacijama, niti da ćete ih objavljivati, kopirati ili koristiti na bilo koji drugi način. Samo informacije koje možete legitimno pribaviti putem drugih kanala osim članstvom ili učešćem u usluzi istraživanja tržišta, ili koje su već javno dostupne, nisu obuhvaćene ovom obavezom poverljivosti.

Ako vam se dodeli nalog za članstvo ili učešće u nekoj aktivnosti istraživanja tržišta i za to dobijete lozinku, ne smete je otkriti nekom drugom, niti smete nekom drugom dati pristup veb sajtovima i/ili platformama preko vašeg ličnog naloga povezanog sa našim aktivnostima istraživanja tržišta.

5.        Odgovornost i naknada

Lično ste odgovorni ako prekršite ove odredbe i uslove, kao i nacionalne ili međunarodne propise bilo koje vrste, uključujući ali se ne ograničavajući na (i) autorska prava, patente, žigove ili druga prava intelektualne svojine; (ii) prava na privatnost ili publicitet; (iii) obavezu poverljivosti.

Pristajete, ako je to neophodno, da branite, kompenzujete i obeštetite kompaniju Human8, njene administratore, direktore, zaposlene, konsultante, filijale, poslovne partnere, predstavnike ili neke druge uključene treće strane (zajednički „Izuzete strane”) za svu štetu, troškove, dugove i gubitke bilo koje vrste (uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koje pravne troškove), koji nastanu direktno ili indirektno usled kršenja koja vi počinite.

Slažete se da ćete učiniti sve u svojoj moći da sa nama sarađujete po pitanju zaštite svih ovih stavki. Zadržavamo pravo da o vašem trošku prihvatimo ekskluzivnu odbranu i kontrolu nad predmetima za koje se od vas može tražiti obeštećenje.

6.        Sistem nagrađivanja

Ako je program nagrađivanja povezan sa aktivnošću istraživanja tržišta, onda će se odredbe i uslovi odvojeno dostavljati i mogu se razlikovati za svaku aktivnost istraživanja.

7.        Privatnost i obaveštavanje

Dostavljene informacije koje se prijave kao rezultat vašeg članstva ili učešća u jednoj od naših aktivnosti istraživanja tržišta obrađuju se u okviru rezultata istraživanja za proizvod ili uslugu koji su predmet te aktivnosti istraživanja tržišta i u skladu sa ciljevima te aktivnosti istraživanja tržišta.

Ako informacije koje dostavite sadrže lične podatke, uvek će se obrađivati i štititi u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Neke aktivnosti istraživanja tržišta (npr. „Square”) se odvijaju preko javne komunikacione platforme. Sadržaj koji objavite na takvoj platformi može da vidi veliki broj ljudi. Imajte na umu da kada na ovu platformu pošaljete informacije, naročito lične podatke, te informacije možemo videti ne samo mi, već i drugi učesnici. Kada je ovo drugo u pitanju, ne možemo garantovati dalju upotrebu ili neki drugi oblik obrade. Takve informacije dostavljate na sopstveni rizik.

8.        Intelektualna svojina

Osim ako nije drugačije navedeno, svi materijali, uključujući ali se ne ograničavajući na svaki tekst, projekat, sve predloge, slike, fotografije, video zapise, audio-vizuelna dela, ideje (uključujući ali se ne ograničavajući na ideje o proizvodu i oglašavanju), prikaze ideja (u daljem tekstu zajednički: „Sadržaj”) predstavljaju imovinu kompanije Human8 ili drugih trećih strana koje mogu posedovati ova prava intelektualne svojine. Osim ako nije izričito navedeno, nećete dobiti dozvolu da koristite ili kopirate sadržaj, kako je prikazan u našim aktivnostima istraživanja tržišta i na povezanim veb sajtovima i/ili platformama. Sva prava intelektualne svojine su izričito zadržana.

Dostavljanjem informacija, izjavljujete i garantujete da su vaše dostavljene informacije i obaveštenje o tome u skladu sa zahtevima prema ovim odredbama i uslovima i da posedujete ili imate neophodna prava, dozvole, ovlašćenja i odobrenja.

Zadržavate vlasništvo prava intelektualne svojine nad informacijama koje vi dostavite. Međutim, morate pristati da nam, na svetskom nivou, date dozvolu bez naknade da koristimo, kopiramo, prenosimo, menjamo, modifikujemo, kreiramo dela na osnovu tih informacija, otkrivamo ili na drugi način upotrebljavamo te dostavljene informacije, u onoj meri u kojoj je to neophodno da bismo postigli cilj aktivnosti istraživanja tržišta i kao što je inače navedeno u našoj Politici privatnosti.Ta dozvola za ovakvo ograničeno korišćenje i dalje važi nakon što okončate članstvo ili učešće u našim aktivnostima istraživanja tržišta u odnosu na prikupljene i identifikovane podatke dobijene iz informacija koje vi dostavite i sve preostale rezervne kopije tih podataka koje su napravljene tokom vašeg članstva ili učešća. Ova dozvola takođe važi i za strane sa kojima sarađujemo, u onoj meri u kojoj je to neophodno da bi se postigao cilj aktivnosti istraživanja tržišta, i kao što je inače navedeno u našoj Politici privatnosti.

9.        Okončanje vašeg članstva ili učešća

Odredbe i uslovi jesu na snazi (i) dokle god ste član ili učesnik u jednoj od naših aktivnosti istraživanja tržišta; ili (ii) dok vi ili mi ne okončamo vaše članstvo ili učešće.

Ukoliko želite da okončate članstvo ili učešće, uvek možete stupiti u kontakt sa nama. Pored toga, takođe možete i sami deaktivirati svoj nalog ili otkazati prijavu za naše pozive putem veze za otkazivanje prijave koja je obezbeđena u svakoj e-poruci.

Zadržavamo pravo da povučemo ili odbijemo vaše članstvo ili učešće i pristup veb sajtovima i/ili platformama u vezi sa našim aktivnostima istraživanja tržišta, ukoliko ne poštujete ove odredbe i uslove.

10.    Odricanje odgovornosti

Iako veoma pažljivo sastavljamo, pružamo i održavamo aktivnosti istraživanja tržišta i povezane veb sajtove i/ili platforme, ne možemo garantovati tačnost, pouzdanost, aktuelnost ili bilo koji drugi aspekt pruženih informacija (savet, mišljenje, izjava, itd.). Niti možemo garantovati ispravno funkcionisanje i dostupnost veb sajtova i/ili platformi.

Kompanija Human8 se ne može smatrati direktno ili indirektno odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu usled (i) neispravnosti, privremene ili trajne nedostupnosti veb sajtova odnosno platformi ili (ii) do čega može doći usled pristupa ili korišćenja veb sajtova odnosno platformi, ili sadržaja ili informacija koji se tamo mogu naći.

Nismo dužni da ažuriramo informacije na veb sajtovima i/ili platformama i zadržavamo pravo da skinemo veb sajtove i/ili platforme sa mreže bez ikakvog obaveštenja.

11.    Izmene

Zadržavamo pravo da jednostrano izmenimo ove odredbe i uslove. Preporučujemo vam da redovno proveravate ove odredbe i uslove. Ako se ne slažete sa nekom izmenom ovih odredaba i uslova, uvek možete da okončate svoje članstvo ili učešće.

12.    Neprimenljivost

U slučaju da se bilo koja stavka ovih odredaba i uslova proglasi nevažećom, nezakonitom ili neprimenjivom prema nekom zakonu ili javnom propisu, takva stavka se mora izuzeti u onoj meri u kojoj je nevažeća ili neprimenjiva, a preostale stavke u potpunosti ostaju na snazi.

13.    Merodavno pravo

Odredbe i uslovi se upravljaju i tumače isključivo u skladu sa belgijskim zakonom, bez obzira na oprečno zakonodavstvo ili načela izbora nadležnosti. Svaki spor u vezi sa ovim odredbama i uslovima, vašim članstvom ili učešćem u našim aktivnostima istraživanja tržišta ili korišćenjem povezanih veb sajtova i/ili platformi će definitivno rešiti nadležni sudovi u Gentu, Belgija.

14.    Da li imate nekih komentara ili pitanja?

Ako imate nekih pitanja ili komentara u vezi sa ovim odredbama i uslovima, uvek nas možete kontaktirati putem info@wearehuman8.com.