OFFICIËLE REGELS VOOR DEELNAME EN ONTVANGST VAN BELONINGEN

1. REGELS INZAKE DEELNAME EN BELONINGEN

Deze regels inzake deelname en beloningen (de “Regels”) zetten de rechten en plichten van de deelnemers uiteen, evenals hoe deelnemers beloningen kunnen ontvangen door deel te nemen aan een door Human8 georganiseerde community op één van de platformen van het bedrijf. Deze community’s worden georganiseerd in het kader van de marketingonderzoeksactiviteiten die Human8 uitvoert voor zijn klanten (“Klanten”). Door deel te nemen aan de community’s en ons platform te gebruiken, geven de deelnemers aan dat ze aan de volgende punten voldoen:

 • de regels gelezen en aanvaard
 • verbinden zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven en erkennen dat in geval van overtreding van het reglement, hun deelname aan een community en/of beloning als nietig wordt beschouwd.

Deze regels kunnen te allen tijde worden gewijzigd door middel van een toevoeging door Human8. Dergelijke wijzigingen worden bekendgemaakt door publicatie van een bijgewerkte versie van de regels op het platform bij het beleid inzake beloningen in de voettekst. De regels zijn een algemeen kader en kunnen verder gespecificeerd en uitgelegd worden (afhankelijk van de community of activiteit) op de beloningskaart en bij het onderdeel veelgestelde vragen.

In het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de voorwaarden van deze regels en toelichtingen of andere verklaringen in aan beloningen gerelateerde materialen, waaronder, maar niet beperkt tot: het aanmeldingsformulier, de website of reclame, hebben de voorwaarden uiteengezet in deze regels voorrang, en bepalen en regelen deze de hierin beschreven zaken voor zover bepaald door de wet.

2. ORGANISATIE

InSites Compages is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder bedrijfsnummer 0837.297.070, met maatschappelijke zetel te Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem. Het bedrijf wordt hierna “Human8” genoemd.

Human8 exploiteert en beheert de community’s (een online community is een online platform dat mensen met elkaar in contact brengt met als doel om deel te nemen aan de onderzoeksactiviteiten van een merk. Het staat onder toezicht van een speciale moderator en de duur kan verschillen, van kort tot permanent.) en wordt namens de klanten van het bedrijf uitgevoerd op het platform de Square. Het kan voorkomen dat community’s door de klanten zelf worden beheerd op het platform van Human8. In deze community’s worden deelnemers uitgenodigd voor en kunnen zij deelnemen aan verschillende soorten activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Brainstormactiviteiten;
 • Producttests;
 • Forumdiscussies
 • Enquête;

(de “Activiteiten” of “Activiteit”)

Elke activiteit beschikt over een eigen reeks criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deelname. Als zodanig komen niet alle deelnemers in aanmerking voor een specifieke activiteit. Alleen de deelnemers die aan de criteria voldoen, worden uitgenodigd. Dit houdt in dat zelfs als je deel uitmaakt van een bepaalde community, je mogelijk niet voor alle activiteiten binnen de community wordt uitgenodigd.

3. DEELNAME

3.1. Criteria voor deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname aan een community, garanderen deelnemers hierbij dat:

 • zij beschikken over de rechtsbevoegdheid en ermee instemmen om deze regels na te leven;
 • ze niet jonger dan zijn 18 jaar, tenzij hun ouder/wettelijke voogd deze regels uitdrukkelijk heeft aanvaard;
 • ze zijn niet in dienst van een entiteit van de Human8-groep;
 • ze niet verwant zijn aan een werknemer van een entiteit van de Human8-groep;
 • ze geen deel uit maken van het huishouden van een werknemer van een entiteit van de Human8-groep.

3.2 Diskwalificatie

Indien Human8 naar eigen goeddunken vermoedt, of door zijn klant ervan op de hoogte wordt gesteld dat een deelnemer:

 • betrokken is geweest bij frauduleuze of illegale activiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanmaken van verschillende profielen om meer dan eens aan een activiteit deel te nemen, evenals een onecht profiel aanmaken)
 • niet handelt in overeenstemming met de officiële regels en/of
 • “slecht” deelnemersgedrag vertoont (slecht gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, te snel antwoorden (d.w.z. wanneer de aan het invullen van een activiteit of enquête bestede tijd 50% korter is dan de mediaan, wat erop wijst dat de vragen/activiteiten niet nauwkeurig zijn beantwoord), “straight-lining” (d.w.z. het kiezen van dezelfde antwoordoptie voor een reeks vragen in een enquête) of het verstrekken van onnauwkeurige of onvolledige gegevens (d.w.z. het toevoegen van repetitieve antwoorden of antwoorden die uit een lettergreep bestaand op de meeste of alle vragen/activiteiten, of het gedeeltelijk beantwoorden van vragen of subvragen)), antwoorden waarbij minimale inspanning duidelijk zijn en lage kwaliteit in discussies en uitdagingen binnen de community.

(samen “Diskwalificerend gedrag” genoemd)

Human8 of Klant behoudt zich het recht voor om dergelijke deelnemers te diskwalificeren, de toegang te ontzeggen of enige beloningen (in welke vorm dan ook) terug te vorderen en/of de deelnemer uit te schrijven voor de activiteiten, community, onderzoek en/of panels. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal Human8 in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade (direct of indirect) opgelopen door de deelnemer als gevolg van de diskwalificatie of enige andere acties ondernomen door Human8 als gevolg van het diskwalificerend gedrag dat is vertoond door de deelnemer.

Indien Human8 of een van zijn klanten enige schade (direct of indirect) heeft geleden als gevolg van diskwalificerend gedrag door een deelnemer, zal deze deelnemer Human8 en/of de klant vrijwaren en schadeloos stellen voor de geleden schade.

4. PROCES OM PUNTEN TE VERDIENEN EN VERVOLGENS BELONINGEN

4.1 Punten verzamelen

Een beloning wordt verkregen op basis van punten die een deelnemer verdient. Punten kunnen worden ingewisseld voor beloningen. Elke activiteit heeft zijn eigen beloningen en punten. Deelnemers kunnen punten verdienen door een activiteit of een reeks activiteiten te voltooien door binnen een bepaald tijdsbestek te voldoen aan een bepaalde norm (d.w.z. kwaliteit van de deelname/antwoorden) in navolging van de geldende regels. De verdiende punten worden bij het afronden van de activiteit automatisch toegevoegd aan het saldo van de deelnemer op de pagina “Mijn Beloningen”.

De details van elke activiteit zijn beschikbaar bij de activiteit en op de activiteitenkaart. Hoe je punten verdient, wordt uitgelegd op de beloningskaart en in het deel veelgestelde vragen. Deze informatie omvat op zijn minst (I) het aantal punten dat kan worden verdiend door de activiteit te voltooien, (ii) het specifieke tijdskader (m.i.v. de startdatum).

Voor alle duidelijkheid: deelnemers kunnen punten verdienen door het voltooien van activiteiten onder de voorwaarde dat de kwaliteit van hun antwoorden/deelname voldoet aan de door Human8 of zijn klanten gestelde normen. De kwaliteit van de antwoorden zal door Human8 of de klanten, naar eigen goeddunken, worden vastgesteld. Een antwoord wordt als geschikt beschouwd als het de in de activiteit gegeven richtlijnen gedetailleerd volgt. Indien een antwoord niet voldoet aan de door Human8 of zijn klant gestelde normen en als zodanig niet wordt beschouwd als een kwalitatief geldig antwoord, heeft Human8 of de klant het recht dit antwoord te verwijderen of af te wijzen. In dergelijke gevallen worden geen punten toegekend.

Punten zijn altijd gehele getallen vanaf 1 en hoger. Human8 en zijn klanten behouden zich te allen tijde het recht voor om handmatig in te grijpen op de pagina “Mijn Beloningen” en de verdiende punten te wijzigen indien (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) (i) een deelnemer die slecht gedrag heeft vertoond, (ii) deelnemers die als inactief worden beschouwd (zie onderstaande paragraaf), (iii) Human8 moet ingrijpen om de beloningen handmatig toe te kennen.

4.2 Verlopen van punten

Zolang de deelnemer actief is in de community en deelneemt aan de activiteiten waar hij/zij voor is uitgenodigd, blijven de verkregen punten geldig. Actief houdt in dat de deelnemer kwalitatief goede antwoorden geeft en activiteiten voltooid.

Tenzij eerder en uitdrukkelijk anders is bepaald, worden deelnemers als inactief beschouwd als zij binnen een periode van 365 dagen geen kwalitatief goede antwoorden hebben verstrekt op minimaal zes opeenvolgende activiteiten waarvoor zij zijn uitgenodigd. Uitsluitend in het geval dat de deelnemer niet heeft gereageerd op zes opeenvolgende uitnodigingen waarvan minimaal één uitnodiging is verstuurd in de eerste helft en minimaal één uitnodiging is verstuurd in de tweede helft van de 365 dagen, komen de punten te vervallen. De teller op de pagina “Mijn beloningen” toont een saldo van 0 punten.

Indien een deelnemer inactief is, vervallen de punten vanaf het moment dat hij/zij niet tijdig (d.w.z. vóór de einddatum van de activiteit) en op kwalitatief goede wijze op de zesde uitnodiging heeft gereageerd.

Na het sluiten van een community verdwijnen de resterende punten die deelnemers tijdens de looptijd van het project hebben verzameld. De beloningspagina geeft dan aan dat het puntensaldo 0 bedraagt. In het geval dat de community opnieuw wordt geopend, zullen de punten niet meer beschikbaar zijn.

4.3 Beloningen

Afhankelijk van het aantal punten dat deelnemers hebben verdiend, kan een beloning worden toegekend. In sommige gevallen kan dit automatisch plaatsvinden (door het bereiken van een bepaalde drempel of door tussenkomst van Human8 of zijn klant) of kan de deelnemer er zelf voor kiezen om de punten in te wisselen voor een beloning. In dit tweede geval kunnen de deelnemers op de knop “Inwisselen” klikken om hun beloning te ontvangen. Je beloning zal binnen een redelijke termijn worden toegekend. Je vindt hierover meer informatie op de beloningskaart of het deel veelgestelde vragen. U ontvangt een e-mail en wordt gevraagd ons de nodige persoonsgegevens (volledige naam en adres) te verstrekken zodat we u de beloning kunnen toekennen. Deze link ter bevestiging van uw persoonsgegevens is 90 dagen geldig, daarna vervalt de beloning en kunt u deze niet meer inwisselen.

Afhankelijk van de community en de beloningspartner (en de beschikbaarheid van hun beloning) kan de beloning een van de volgende zaken omvatten:

 • Voucher;
 • Product;
 • Online betaalmogelijkheden;

(de “beloning”)

Vouchers zijn onderhevig aan de daarvoor geldende algemene voorwaarden. De deelnemers hebben geen recht op een equivalent in contanten. Vouchers kunnen de periode specificeren waarbinnen deze moeten worden ingewisseld. Human8 of de klanten zullen niet verantwoordelijk zijn indien een voucher verloren, gestolen, verlopen of vernietigd is. Er zal bij deze omstandigheden dan ook geen vervangend exemplaar worden verstrekt. Vouchers zijn niet geldig voor aankopen die eerder zijn gedaan. Beloningen worden niet vergoed indien zij worden gestolen of verloren. In geen geval zal de waarde van de ingewisselde beloning de aangegeven waarde van de voucher overtreffen.

Producten kunnen worden uitgegeven door de klanten of door een door de klant gekozen derde partij. In geen geval zal Human8 aansprakelijk zijn voor defecten of storingen van een product en of schade die een deelnemer zou lijden als gevolg van dergelijke defecten of storingen.

Human8 of de klant zullen nooit aansprakelijk zijn voor enige kosten of wisselkosten die verbonden zijn aan een beloning.. Deelnemers erkennen dat het soort beloning afhankelijk is van de beschikbaarheid van de beloning en gekoppeld is aan de beloningspartner en de locatie van de beloningspartner in kwestie. Human8 kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien een beloning niet langer beschikbaar is.

Deelnemers dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het ontvangen van deze beloningen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regelgeving inzake belasting)

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door Human8 verwerkt in overeenstemming met zijn privacybeleid. Door deel te nemen aan het platform, stemt elke deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat Human8 de persoonsgegevens die hij/zij bij zijn/haar deelname, inschrijving en reacties op activiteiten heeft ingediend, kunnen opslaan, delen en gebruiken..

6. GARANTIE EN VRIJWARING

Alle deelnemers zullen Human8 en haar klanten schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke verstoring, actie, claim, eis, verzet, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of onkosten opgelopen of geleden door de klant en/of Human8 als gevolg van een schending van deze regels of gebruik van het platform.

7. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Human8 is in geen geval aansprakelijk voor: (i) uitvallen van de website gedurende een activiteit; (ii) technische storingen of andere problemen met betrekking tot het telefoonnetwerk of kabels, online computersystemen, servers, aanbieders van internettoegang, computerapparatuur of software; (iii) een storing bij een invoer of andere te ontvangen informatie, voor welke reden dan ook vastgelegd of geregistreerd, waaronder, maar niet beperkt tot, technische problemen of verkeerscongestie op het Internet of bij enige website; (iv) enige beschadiging of schade aan de computer of ander apparaat van een deelnemer of andere personen met betrekking tot of als het gevolg van deelname aan een activiteit; en/of (v) een combinatie van het bovenstaande. Een geautomatiseerd ontvangstbericht (zoals een bedank-e-mail of een e-mail voor bevestiging van indienen of invoeren) kan voor de doeleinden van deze Officiële Regels niet worden aangemerkt als bewijs van daadwerkelijke ontvangst door Human8 of voltooiing van een activiteit.

Voor zover toegestaan door de wet, kan Human8 niet aansprakelijk worden gesteld voor enige kwestie, conformiteit, oppositie, claim of schade (i) die verband houdt met het gebruik van de antwoorden die door de deelnemers zijn ingediend, (ii) met betrekking tot enige inbreuk op deze regels.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving of reglementen, zijn deze regels onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil dat hieruit voortvloeit, zal worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor dergelijke zaken in Gent.