POLITYKA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Uprawnienia:

Nagrody (łącznie i każda z osobna zwane „nagrodami”) są dostępne tylko dla osób, które otrzymały zaproszenie od firmy InSites Consulting i zgodnie z prawem mieszkają w kraju, który wskazali w badaniu, i które w momencie wejścia mają ukończone co najmniej 18 lat. Pracownicy (i najbliżsi członkowie ich rodziny lub gospodarstwa domowego) firmy InSites Consulting, a także jej spółek stowarzyszonych, spółek zależnych, oddziałów oraz powiązanych firm i dostawców, jak również agencji reklamowych, promocyjnych i oceniających (zwanych łącznie „partnerami nagród”) nie mogą brać udziału ani wygrywać nagród. Termin „najbliższa rodzina” oznacza rodziców, rodziców przybranych, dzieci, pasierbów, rodzeństwo, rodzeństwo przybrane lub małżonków, bez względu na miejsce zamieszkania. Termin „członkowie gospodarstwa domowego” oznacza osoby, które mieszkają w tym samym miejscu zamieszkania przez co najmniej trzy miesiące w roku, niezależnie od stopnia pokrewieństwa lub jego braku. Nagrody podlegają wszystkim obowiązującym prawom i regulacjom federalnym, stanowym, wojewódzkim i lokalnym. Uczestnictwo stanowi pełną i bezwarunkową zgodę uczestnika na niniejszy Oficjalny regulamin oraz decyzje InSites Consulting, które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z nagrodami. Otrzymanie nagrody jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym dokumencie. Oferta jest nieważna tam, gdzie zabrania tego prawo.

2. Nagrody

Zastosowalność

Uczestnik otrzyma nagrody wyłącznie po przeprowadzeniu wideorozmowy z klientem i/lub moderatorem i/lub przedstawicielem InSites Consulting, która zostanie zaplanowana w czasie dogodnym dla wszystkich stron. Do udziału zaproszeni zostaną wyłącznie uczestnicy posiadający zgodny profil.

Aby otrzymać nagrodę, od wszystkich uczestników oczekuje się udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zostaną zadane podczas rozmowy. Jeśli podczas rozmowy lub po jej zakończeniu klient i/lub moderator i/lub przedstawiciel InSites Consulting stwierdzi, że jakość odpowiedzi udzielonych przez uczestnika jest nieakceptowalna, będzie miał pełną swobodę do odstąpienia od wypłacenia uczestnikowi nagrody, o której go wcześniej poinformowano.
Aby otrzymać pełną nagrodę, która zostanie ogłoszona w wiadomości e-mail, uczestnik powinien uczestniczyć w rozmowie przez cały czas jej trwania, o którym został poinformowany.

Jeśli rozmowa zostanie skrócona o więcej niż 50% względem pierwotnego, planowanego czasu jej trwania i będzie to spowodowane przyczynami technicznymi lub innymi, nad którymi uczestnik powinien mieć kontrolę i które nie będą związane z klientem i/lub moderatorem i/lub przedstawicielem InSites Consulting, uczestnik nie otrzyma żadnej części nagrody, o której został wcześniej poinformowany.

Rodzaje nagród

Nagrody mogą mieć postać kuponu lub karty upominkowej albo płatności na konto Paypal bądź inną kartę internetową. Zastrzegamy sobie prawo do zamiany jednego rodzaju nagrody na inny o takiej samej wartości wedle naszego uznania. Całkowita wartość premii jest zgodna ze standardami krajowymi i określa się ją według szacowanego średniego nakładu pracy oczekiwanego od uczestnika. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z informacją na temat wartości nagród przysługujących za udział w całej rozmowie. Nagrody stracą ważność, jeśli nie zostaną zrealizowane w przeciągu 24 godzin od momentu przyznania ich uczestnikowi.

3. Status nagród

Uczestnicy potwierdzają, że nagrody mogą podlegać dodatkowym warunkom stosowanym przez strony trzecie, a także mogą mieć termin ważności. Kupony/karty upominkowe można zwykle wykorzystać na zakup produktów/usług zgodnie z warunkami firm wystawiających takie karty, nie mogą być one zwracane, wymieniane na gotówkę (za wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo) ani wykorzystywane jako płatność lub kredyt w przypadku żadnego konta karty kredytowej. Kupony/karty nie są ważne w przypadku wcześniejszych zakupów. Kupony nie zostaną wymienione w przypadku ich utraty lub kradzieży. W żadnym wypadku wartość kuponu nie przekroczy zadeklarowanej wartości. InSites Consulting nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania lub uchybienia jakiejkolwiek strony trzeciej w zakresie niedostarczenia, niezrealizowania lub wad nagród albo produktów/usług zakupionych z wykorzystaniem nagród. Strony trzecie, które zapewniają nagrody, nie są sponsorami badania ani programu nagród. W przypadku, gdy uczestnik kupi więcej niż podana wartość towaru, uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie tych dodatkowych kosztów. Substytut nagrody nie jest możliwy, chyba że z upoważnienia firmy InSites Consulting i według jej wyłącznego uznania. Nagroda nie podlega przeniesieniu lub cesji. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszystkie podatki i opłaty związane z otrzymaniem i/lub wykorzystaniem kuponu. Nagrody podlegają wszystkim obowiązującym prawom i regulacjom federalnym, stanowym, wojewódzkim i lokalnym. Otrzymanie nagrody jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym dokumencie.

4. Warunki ogólne

Decyzje InSites Consulting dotyczące wszystkich aspektów nagrody są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników bez prawa do odwołania, włączając wszelkie decyzje dotyczące kwalifikowalności/dyskwalifikacji zgłoszeń i/lub uczestników. Każda próba zdobycia nagrody z wykorzystaniem wielu/różnych adresów e-mail, tożsamości, rejestracji i loginów lub jakiejkolwiek innej metody spowoduje unieważnienie uczestnictwa danego uczestnika; ponadto uczestnik ten może zostać zdyskwalifikowany. Używanie jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu lub usługi do uczestnictwa jest zabronione i spowoduje dyskwalifikację. W przypadku sporu co do rejestracji uczestnikiem uznany zostanie uprawniony posiadacz konta założonego na podstawie adresu e-mail użytego do rejestracji. „Uprawniony posiadacz konta” to osoba fizyczna, która posiada adres e-mail przypisany przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, dostawcę usług internetowych lub inną organizację odpowiedzialną za przydzielanie adresów e-mail dla domeny powiązanej z przekazanym adresem.

Kupony nie mają wartości gotówkowej i nie można przenosić ich własności. InSites Consulting nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, opóźnione, niekompletne, niekompatybilne lub błędnie skierowane odpowiedzi. Nagrody podlegają wszystkim obowiązującym przepisom federalnym, wojewódzkim i miejskim. InSites Consulting nie ponosi odpowiedzialności za: (i) jakikolwiek błąd strony internetowej podczas działania; (ii) wszelkie usterki techniczne lub inne problemy związane z siecią telefoniczną lub liniami telefonicznymi, komputerowymi systemami online, serwerami, dostawcami usługi dostępu, sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem; (iii) brak jakichkolwiek informacji dotyczących udziału lub innych informacji, które mogą zostać odebrane, przechwycone lub zarejestrowane z jakiejkolwiek przyczyny, w tym między innymi w wyniku problemów technicznych lub zatoru w Internecie lub na dowolnej stronie internetowej; (iv) wszelkie usterki lub uszkodzenia komputera lub innego urządzenia uczestnika lub innej osoby związane z lub wynikające z uczestnictwa w zadaniu; i/lub (v) dowolną kombinację powyższych okoliczności.

InSites Consulting zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany lub zawieszenia nagrody (lub zmiany niniejszego Oficjalnego regulaminu) w dowolny sposób w przypadku błędu, problemu technicznego, wirusa komputerowego, błędów, ingerencji, nieautoryzowanej interwencji, oszustwa, awarii technicznej lub z jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą InSites Consulting, która przeszkadza w prawidłowym przeprowadzeniu losowania, o którym mowa w niniejszym Oficjalnym regulaminie. InSites Consulting (jeśli dotyczy) zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia nagrody lub do zmiany niniejszego Oficjalnego regulaminu w dowolny sposób bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, w przypadku jakiegokolwiek wypadku, błędu w druku, błędu administracyjnego lub błędu innego rodzaju bądź z jakiegokolwiek innego powodu. Nie ograniczając ogólności powyższych treści, InSites Consulting zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia alternatywnego testu umiejętności, jeśli uzna to za stosowne, w zależności od okoliczności i/lub by zachować zgodność z obowiązującym prawem. InSites Consulting zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, do dostosowania dat i/lub ram czasowych określonych w niniejszym Oficjalnym regulaminie w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności dowolnego uczestnika lub zgłoszenia z Oficjalnym regulaminem lub w wyniku jakichkolwiek problemów technicznych lub innych problemów, lub w świetle wszelkich innych okoliczności wpływających na właściwe administrowanie nagrodą, jak przewidziano w niniejszym Oficjalnym regulaminie, lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Poprzez zarejestrowanie się na platformie każdy uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przechowywanie, udostępnianie i wykorzystanie przez InSites Consulting, jej agentów i/lub przedstawicieli, zgodnie z warunkami, danych osobowych podanych podczas rejestracji, informacji dotyczących rejestracji i odpowiedzi w zadaniach.

5. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Oficjalny regulamin i nagrody podlegają prawu ogólnemu obowiązującemu w Belgii oraz, w przypadku każdego uczestnika, przepisom prawa obowiązującym w państwie, w którym dany uczestnik posiada status prawny rezydenta. Sądy każdej jurysdykcji Belgii są sądami właściwymi w odniesieniu do wszystkich kwestii i pytań dotyczących opracowania, ważności, interpretacji i wykonalności Oficjalnego regulaminu dotyczącego nagród lub praw i obowiązków uczestnika i InSites Consulting w związku z nagrodami.

Wszystkie kwestie i pytania dotyczące opracowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego oficjalnego regulaminu lub praw i obowiązków uczestników lub InSites Consulting w związku z nagrodami będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa belgijskiego, bez wprowadzania w życie wyborów jakichkolwiek przepisów kolizyjnych lub przepisów, które spowodowałyby zastosowanie przepisów innego państwa.

Nagrody i wszelkie spory wynikające z nich lub z nimi związane będą podlegały odpowiednim przepisom prawa belgijskiego, a właściwe sądy Belgii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów lub roszczeń zaistniałych w związku z nagrodami lub niniejszym Oficjalnym regulaminem.